Behandling av personuppgifter

Avanza värnar om skyddet av dina personuppgifter och denna dataskyddspolicy syftar till att på ett enkelt sätt beskriva Avanzas behandling av dina personuppgifter.
1. Personuppgiftsansvarig

Inom Avanzakoncernen är det Avanza Bank AB, Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension och Placera Media AB (benämns gemensamt ”Avanza”) som är personuppgiftsansvariga.

Relationen med de olika bolagen kan uppstå genom att du ingår avtal med Avanza (exempelvis blir kund). Dessutom omfattas även andra relationer såsom kontaktpersoner, förvaltare, fullmaktshavare, gode män, besökare, verkliga huvudmän som registrerade.

Om Avanza behandlar dina personuppgifter är Avanza personuppgiftsansvarig och Avanza följer svensk dataskyddslagstiftning.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter som kan behandlas är exempelvis namn, kontaktuppgifter, personnummer, uppgifter om yrke och medborgarskap, ekonomiska förhållanden, transaktioner och engagemang. Vi behandlar även onlineidentifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare. För att få en bättre förståelse över hur våra kunder upplever vår mejlkommunikation behandlar vi också information om hur man interagerar med våra mejl. Informationen som samlas in är öppningar och klick.

Vi har även finansiell och tillhörande information av kontokaraktär, exempelvis kontonummer och historik, kredituppgifter och information du aktivt har lämnat till Avanza, såsom uppgifter om din kunskap om finansiella instrument eller information om syftet med ditt sparande.

De personuppgifter som Avanza behandlar kan inhämtas direkt från dig i samband med tecknande av avtal och Avanza kan även komma att spela in telefonsamtal, spara e-postkorrespondens eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med Avanza.

Avanza kan även komma att inhämta personuppgifter från tredje män såsom arbetsgivare i tillämpliga fall. Detta kan exempelvis ske när din arbetsgivare tecknar en tjänstepension åt dig hos Avanza. Därutöver inhämtar Avanza personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register, t.ex. SPAR.

3. Hur behandlar vi dina uppgifter och på vilken laglig grund?

Behandling av uppgifter

Vi behöver behandla personuppgifter för att bland annat kunna uppfylla våra åtaganden i de avtal vi ingått med dig. Om du inte lämnar de personuppgifter som Avanza efterfrågar och sådana personuppgifter är nödvändiga för ingående av avtal med Avanza kan vi tyvärr inte tillhandahålla dig aktuell tjänst eller produkt. Därtill kan skyldighet att tillhandahålla personuppgifter även föreligga till följd av lagstadgat krav, exempelvis för att uppfylla penningtvättslagstiftningens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter.

Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser och utöva våra rättigheter enligt avtal samt vidta åtgärder som har begärts av dig innan eller efter att ett avtal har träffats samt uppfylla krav som ställs på Avanzas verksamhet enligt lag. Avanza behandlar även personuppgifter för marknadsföringsändamål, statistik, marknads- och kundanalyser samt för produktutveckling. Därutöver utför Avanza profilering vilket innebär analys av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Avanza använder automatiskt beslutsfattande, inbegripet profilering, vid prövning av din kreditansökan. Det innebär att du kan få ett automatiserat godkännande eller avslag på en kreditansökan via internet. Vid automatiskt beslutsfattande har du rätt till en personlig kontakt med Avanza, där du kan uttrycka dina åsikter eller bestrida det automatiska beslutet.

Laglig grund för behandlingen

Den främsta lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Vidare måste Avanza även behandla personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt lag, andra författningar eller myndighetsbeslut. Därutöver utgörs laglig grund för behandling av personuppgifter av intresseavvägning, där Avanzas berättigade intressen utgörs av t.ex. marknadsföring, analys och produktutveckling. I tillämpliga produktvillkor kan ytterligare ändamål och lagliga grunder anges. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension behandlar även hälsouppgifter om du har din tjänstepensionsförsäkring hos oss. Den lagliga grunden för den behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

4. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Enligt lag måste Avanza i vissa fall kommunicera information till myndigheter. Vi är till exempel ålagda att lämna ut uppgifter om våra kunder till skattemyndigheten avseende skattskyldighet. Information kan även komma att lämnas ut till andra, till exempel bolag inom Avanzakoncernen samt bolag som Avanza samarbetar med. Överföring till tredje land sker endast under förutsättning att adekvat skyddsnivå föreligger eller att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits.
5. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
All kommunikation till och från Avanza, som innehåller personlig konto- och lösenordsinformation, krypteras innan den sänds över Internet för att säkerställa att ingen obehörig får tillgång till informationen. Registreringsprocessen sker över en krypterad förbindelse, liksom all senare inloggning. All kontoinformation är placerad på säkra och krypterade avdelningar på vår sajt. Vid inloggning verifieras du antingen genom ett unikt användarnamn och lösenord som du använder på Avanzas sajt tillsammans med en ytterligare faktor, så kallad tvåfaktorsautentisering eller med BankID/Mobilt BankID.
6. Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du rätt att:

• få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag)
• begära rättelse av felaktiga och ofullständiga uppgifter
• begära radering eller begränsning av behandlingen, om inte Avanza måste spara uppgifterna på grund av förhållandet mellan dig och Avanza eller på grund av lagstiftning
• invända mot behandlingen av personuppgifter utifrån Avanzas berättigade intresse, till exempel direkt marknadsföring och profilering (profilering innebär att dina personuppgifter analyseras för att till exempel ge dig särskilda erbjudanden), eller samtycke.
• få ut vissa personuppgifter i ett maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet)

Om du vill utöva dina rättigheter kan du göra det per telefon, meddelande i inloggat läge via hemsidan eller per post. Invända mot direktmarknadsföring kan du göra under Profil i inloggat läge.

7. Hur hanterar vi cookies (kakor)?
Information om hur Avanza hanterar cookies kan du läsa mer om i vår cookie-policy.
8. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Det innebär exempelvis att personuppgifterna sparas så länge avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk avseende dig och Avanza gäller. Därutöver kan personuppgifter lagras för marknadsföringsändamål, statistik, marknads- och kundanalyser samt för produktutveckling under en ändamålsenlig period oberoende av avtalsförhållande. I förekommande fall informeras om andra lagringsperioder i tillämpliga produktvillkor. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension kan komma att lagra uppgifter avseende din tjänstepensionsförsäkring under hela den försäkrades levnadstid då tjänstepensionsaffären bygger på full retroaktivitet.
9. Förändringar i Avanzas dataskyddspolicy
Avanza förbättrar och utvecklar sina tjänster regelbundet och därför kan innehållet i denna dataskyddspolicy ändras. Läs gärna dataskyddspolicyn emellanåt för att hålla dig uppdaterad om ändringar.
10. Kameraövervakning

Avanza använder sig av kamerabevakning som en del av säkerhetsarbetet för att till exempel förebygga och utreda brott. Avanza är personuppgiftsansvarig för behandlingen som utförs med berättigat intresse som laglig grund, för att säkerställa säkerheten för Avanzas anställda, kunder och besökare. Vi bedömer att inspelning utgör en begränsad risk för friheter och rättigheter i jämförelse med att utsättas för brott om bevakningskameror inte hade funnits.

Avanza sparar inspelat bildmaterial i maximalt 60 dagar. Vid misstanke om brott kan inspelat material komma att lämnas ut till polisen.

11. Kontakta oss eller Integritetsskyddsmyndigheten

Har du frågor kring hur vi behandlar dina uppgifter eller vill veta mer om detta område kontaktar du vår kundservice. Det kan du göra via telefon eller meddelande i inloggat läge.

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter kan du vända dig till vårt Dataskyddsombud genom att maila till dataskyddsombud@avanza.se eller via post till Dataskyddsombud, Avanza Bank AB, Box 1399, 111 39 Stockholm.

Om du anser att vi har förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter kan du även framföra ett klagomål direkt till Integritetsskyddsmyndigheten, besök imy.se för vidare vägledning hur du ska gå tillväga.

Denna dataskyddspolicy uppdaterades senast 31 mars 2022.