Användarvillkor

Genom att använda och ta del av Avanzas hemsida och mobilapplikation förutsätts du ha tagit del av, godkänt och bekräftat att du uppfyller följande villkor:

Viktig information till dig som är bosatt utanför Sverige

Informationen på Avanzas hemsida och mobilapplikation riktar sig till personer hemmahörande i Sverige och vänder sig inte till personer som är hemmahörande eller befinner sig i länder där lagstiftningen säger att det är otillåtet att på detta sätt tillhandahålla material om de produkter och tjänster som vi erbjuder. Särskilt gäller detta länderna USA, Australien, Kanada och Japan.

Om du vet med dig, eller befarar, att du är en sådan person som inte är tillåten att ta del av vårt material, behöver vi tyvärr be dig att lämna vår hemsida eller mobilapplikation.

De tjänster och produkter som beskrivs och de finansiella instrument som erbjuds på vår hemsida och mobilapplikation ska alltså inte anses utgöra ett erbjudande till sådana personer som är hemmahörande eller befinner sig i ett land där ett sådant erbjudande inte får tillhandahållas på detta sätt. Samma sak gäller länder där det av annan anledning strider mot lagstiftning eller regler, särskilt länderna som nämns ovan.

Ansvarsbegränsning

Avanza och dess innehållsleverantörer ansvarar inte för om något av det innehåll som presenteras på hemsidan eller mobilapplikationen direkt eller indirekt kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av hemsidans innehåll. Avanza ansvarar inte, i förhållande till användaren eller mot tredje man, för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller inkomster. Avanza ansvarar inte heller för annan skada orsakade av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visas eller presenteras fel eller rentav helt utebli beroende på fel som ligger hos Avanza eller någon av dess leverantörer eller bero på helt andra skäl. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli. Det innefattar även fall där problem kan leda till störningar eller rentav till att hela hemsidan eller mobilapplikationen går ned och upphör att fungera – oavsett om det beror på tekniska eller andra skäl.

Avanza har inget ansvar för leverantörer eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras hos Avanza. Avanza har heller inget något ansvar för framställning eller uppgift som härrör sig från Avanzas leverantörer eller för fel i deras produkt eller för dröjsmål från deras sida. Varken Avanza eller hemsidans och mobilapplikationens innehållsleverantörer ansvarar för hur användaren väljer att tolka eller använda den information som presenteras.

Användarens tillgång och användandet av Avanzas hemsida och mobilapplikation sker helt på användarens eget bevåg. Avanza påminner om att handel med värdepapper är förenat med såväl möjligheter som med risker. Avanza friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att användaren på olika sätt nyttjar på hemsidan eller mobilapplikationen presenterad information i egen handel. Den som väljer att följa på hemsidan eller mobilapplikationen angivna rekommendationer bär själv hela risken för sina handlingar.

Ansvarsfriskrivning och upphovsrätt kursinformation Oslo Börs

Oslo Börs Informasjon AS (”OBI”) tillhandahåller kursinformation i norska värdepapper. Kursinformationen på denna hemsida eller mobilapplikation är avsedd endast som en service till marknaden. OBI och Avanza avsäger sig allt ansvar för fel eller oklarheter i informationen. Därutöver avsäger sig OBI och Avanza allt ansvar för förlust eller skada till följd av informationen. OBI innehar upphovsrätten till kursinformationen och har exklusiv rätt att förfoga över den. Det är förbjudet att förevisa, lagra, producera, ändra, distribuera eller på annat liknande sätt förfoga över informationen i strid med upphovsrättsinnehavarens intresse.

Ansvarsfriskrivning och upphovsrätt kursinformation nordiska listan

OMX Exchange Ltd (”OMX”) tillhandahåller kursinformation i svenska, finska och danska värdepapper. Kursinformationen på denna hemsida eller mobilapplikation är avsedd endast som en service till marknaden. OMX och Avanza avsäger sig allt ansvar för fel eller oklarheter i informationen. Därutöver avsäger sig OMX och Avanza allt ansvar för förlust eller skada till följd av informationen. OMX innehar upphovsrätten till kursinformationen och har exklusiv rätt att förfoga över den. Det är förbjudet att förevisa, lagra, producera, ändra, distribuera eller på annat liknande sätt förfoga över informationen i strid med upphovsrättsinnehavarens intresse.

Användande av sajten och olovligt förfogande

Innehållet som presenteras på Avanzas hemsida eller mobilapplikation tillhör Avanza eller dess innehållsleverantörer och är immaterialrättsligt skyddat.

Som besökare och användare av hemsidan och mobilapplikationen accepterar du det faktum att det är otillåtet att använda alla former av robotar, spindlar, scrapers och andra automatiska verktyg (med undantag för större sökmotorer). Du accepterar samtidigt att ej 1) vidta någon åtgärd som, enligt vår bedömning, åsamkar en orimligt eller oproportionerligt stor börda på vår hemsida eller mobilapplikation; 2) ändra, återpublicera, kopiera, distribuera, mångfaldiga eller härleda arbeten från vår hemsida eller mobilapplikation till allmänheten; 3) aktivt eller maskinellt påverka eller störa åtkomst till eller funktionalitet på vår hemsida eller mobilapplikation samt 4) programmatiskt lägga ordrar mot hemsidan eller mobilapplikationen. För kunder gäller dessa villkor i förening med särskilda avtal.

Force majeure

Avanza är inte ansvarigt för skada som användaren kan lida på grund av händelse som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Avanza självt är föremål för eller vidtar sådana konfliktåtgärder. Avanza är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta användaren för skada om Avanza varit normalt aktsamt.

Fondkurser från Morningstar

© 2023 Morningstar. Samtliga rättigheter är reserverade. Informationen som återfinns i detta dokument:

(a) tillhör Morningstar;
(b) får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras i vidare utsträckning än vad som medges i avtal med Morningstar; samt
(c) kan vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell.

Informationen i detta dokument som har Morningstar som källa tillhandahålls på Er egen risk. Morningstar åtar sig inte något ansvar för någon skada eller förlust som kan uppkomma med anledning av användningen av informationen och ni får inte förlita er på den utan att ha gjort vederbörliga kontroller av den. Morningstar informerar er även om att: (i) inget investeringsbeslut bör fattas på grundval av informationen annat än med stöd av en professionell ekonomisk rådgivares råd; (ii) historisk prestation inte utgör garanti för framtida prestation; samt (iii) värdet av, och avkastningen från, en investering kan sjunka likväl som stiga.