Användarvillkor

Ansvarsbegränsning

Avanza Bank ("Avanza") och dess innehållsleverantörer ansvarar inte för om något av det innehåll som presenteras på hemsidan direkt eller indirekt kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av hemsidans innehåll. Avanza ansvarar inte, i förhållande till användaren eller mot tredje man, för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller inkomster. Vi ansvarar inte heller för annan skada orsakade av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visas eller presenteras fel eller rentav helt utebli beroende på fel som ligger hos Avanza eller någon av dess leverantörer eller bero på helt andra skäl. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli. Det innefattar även fall där problem kan leda till störningar eller rentav till att hela hemsidan går ned och upphör att fungera - oavsett om det beror på tekniska eller andra skäl.

Avanza har inget ansvar för leverantörer eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras hos Avanza. Avanza har heller inget som helst ansvar för framställning eller uppgift som härrör sig från Avanzas leverantörer eller för fel i deras produkt eller för dröjsmål från deras sida. Varken Avanza eller hemsidans innehållsleverantörer ansvarar för hur användaren väljer att använda den information som presenteras.

Användarens tillgång och användande av tjänsten sker helt på användarens eget bevåg. Avanza påminner om att handel med värdepapper är förenat med såväl stora möjligheter som med stora risker. Avanza friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att användaren på olika sätt nyttjar på webbtjänsten presenterad information i egen handel. Den som väljer att följa på hemsidan angivna rekommendationer bär själv hela risken för sina handlingar. Avanza bär inte heller i övrigt något ansvar för hur information som tillhandahålls genom Avanza används eller tolkas.

Ansvarsfriskrivning och upphovsrätt kursinformation Oslo Börs

Oslo Börs Informasjon AS (OBI) tillhandahåller kursinformation i norska värdepapper. Kursinformationen på denna hemsida är avsedd endast som en service till marknaden. OBI och Avanza avsäger sig allt ansvar för fel eller oklarheter i informationen. Därutöver avsäger sig OBI och Avanza allt ansvar för förlust eller skada till följd av informationen. OBI innehar upphovsrätten till kursinformationen och har exklusiv rätt att förfoga över den. Det är förbjudet att förevisa, lagra, producera, ändra, distribuera eller på annat liknande sätt förfoga över informationen i strid med upphovsrättsinnehavarens intresse.

Ansvarsfriskrivning och upphovsrätt kursinformation nordiska listan

OMX Exchange Ltd (OMX) tillhandahåller kursinformation i svenska, finska och danska värdepapper. Kursinformationen på denna hemsida är avsedd endast som en service till marknaden. OMX och Avanza avsäger sig allt ansvar för fel eller oklarheter i informationen. Därutöver avsäger sig OMX och Avanza allt ansvar för förlust eller skada till följd av informationen. OMX innehar upphovsrätten till kursinformationen och har exklusiv rätt att förfoga över den. Det är förbjudet att förevisa, lagra, producera, ändra, distribuera eller på annat liknande sätt förfoga över informationen i strid med upphovsrättsinnehavarens intresse.

Användande av sajten och olovligt förfogande

Som besökare och användare av sajten accepterar du det faktum att det är otillåtet att använda alla former av robotar, spindlar, scrapers och andra automatiska verktyg (med undantag för större sökmotorer såsom Google, Yahoo! och motsvarande) utan ett skriftligt medgivande från vår sida. Du accepterar samtidigt att ej 1) vidta någon åtgärd som enligt vår bedömning åsamkar en orimligt eller oproportionelig stor börda på vår sajt; 2) ändra, återpublicera, kopiera, distribuera, mångfaldiga eller härleda arbeten från vår sajt till allmänheten; 3) aktivt eller maskinellt påverka eller störa åtkomst till eller funktionalitet på vår sajt. För kunder gäller särskilda avtal.

Force majeure

Avanza är befriat från skadeståndsskyldighet för skada som användaren kan lida på grund av händelse som beror på omständigheter utanför Avanzas kontroll, som explosion, eld, översvämning eller annan olyckshändelse, sabotage, krigshändelse, strejk eller annan arbetskonflikt och förändringar i lagar och bestämmelser eller annat agerande av myndighet. Förbehållet i fråga om strejk eller annan arbetskonflikt gäller även om Avanza själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Utöver vad som normalt förstås med händelser utanför Avanzas kontroll skall vidare anses en händelse som gör tillhandahållande av webbtjänsten mer kostsamt eller betungande för Avanza jämfört med de ursprungliga förutsättningarna. Avanza är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta användaren för skada om Avanza varit normalt aktsamt.

Innehållsleverantörer

Avanzas leverantörer har gentemot Avanza förbundit sig att tillämpa gällande lagstiftning gentemot användare av tjänsten. Leverantörerna upprättar, underhåller och ansvarar för det material som publiceras och de produkter eller tjänster som erbjuds på Avanzas hemsida.

Fondkurser från Morningstar

© 2007 Morningstar. Samtliga rättigheter är reserverade. Informationen som återfinns i detta dokument:

(a) tillhör Morningstar;
(b) får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras i vidare utsträckning än vad som medges i avtal med Morningstar; samt
(c) kan vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell.

Informationen i detta dokument som har Morningstar som källa tillhandahålls på Er egen risk. Morningstar åtar sig inte något ansvar för någon skada eller förlust som kan uppkomma med anledning av användningen av informationen och ni får inte förlita er på den utan att ha gjort vederbörliga kontroller av den. Morningstar informerar er även om att: (i) inget investeringsbeslut bör fattas på grundval av informationen annat än med stöd av en professionell ekonomisk rådgivares råd; (ii) historisk prestation inte utgör garanti för framtida prestation; samt (iii) värdet av, och avkastningen från, en investering kan sjunka likväl som stiga.

Viktig information till dig som är bosatt utanför Sverige

Informationen på Avanzas hemsida vänder sig inte till personer som bor eller är medborgare i länder där lagstiftningen säger att det är otillåtet att på detta sätt tillhandahålla material om de produkter och tjänster som vi erbjuder. Särskilt gäller detta länderna USA, Australien, Kanada och Japan.

Om du vet med dig, eller befarar, att du är en sådan person som inte är tillåten att ta del av vårt material, behöver vi tyvärr be dig att lämna vår hemsida.

De tjänster och produkter som beskrivs och de finansiella instrument som erbjuds på vår hemsida ska alltså inte anses utgöra ett erbjudande till sådana personer som är medborgare eller bosatta i ett land där ett sådant erbjudande inte får tillhandahållas på detta sätt. Samma sak gäller länder där det av annan anledning strider mot lagstiftning eller regler.

Viktig information till personer som besöker vår hemsida från USA

Vår information riktar sig inte till, och är inte avsedd för, personer som besöker vår hemsida från USA.

Inte heller riktar sig vår information till, eller är avsedd för, juridiska personer eller andra företag som har sin hemvist i USA, som är registrerade under amerikansk lag, eller någon annan U.S. person som definieras i Regulation S i US Securities Act från 1933.

Vår information ska inte ses som ett erbjudande om att köpa eller sälja produkter, tjänster eller finansiella instrument inom USA:s gränser. I synnerhet inte till sådana personer, juridiska personer eller andra företag som omnämns ovan.

Sådana personer, juridiska personer eller andra företag får inte förvärva eller köpa produkter, tjänster eller finansiella instrument med hjälp av vår hemsida.