Information om ersättning


Du som kund har rätt att få information om de ersättningar som Avanza får av, respektive betalar till, våra samarbetspartners. Om du önskar detaljerad information om de ersättningar som Avanza får av respektive betalar till tredje part, ber vi dig kontakta vår Kundsupport.

Avanza Play

De externa gäster/gästernas produkter/fonder/finansiella instrument som Avanza Play bjuder in kan komma lämna ersättning till Avanza för exponering i Avanza Play. Denna ersättning kan utbetalas i form av fast ersättning eller som en engångsersättning beroende på respektive gästs frekvens samt samarbete med Avanza Play. När ersättning utgår till Avanza för gästernas medverkan i Avanza Play informeras kund särskilt om detta i respektive program. Utöver ersättning för medverkan i Avanza Play kan Avanza agera distributör/ eller ha annat samarbete med gästen/gästernas produkter/fonder/finansiella instrument och erhålla ersättning för att förmedla dessa.

Förmedling av fondandelar

De externa fonder som Avanza tillhandahåller förvaltas av olika fondbolag. Avanza får ersättning för distribution av fondandelar från respektive fondbolag i form av en årlig ersättning utgörande en procentsats på det investerade beloppet.

Den ersättning Avanza får från fondbolag är ibland av sk trappmodell. Detta innebär att Avanza kan erhålla en högre procentsats från fondbolaget om Avanzas kunder investerar över vissa i förväg avtalade gränsbelopp.

Ersättningen till Avanza från fondbolagen beräknas månatligen eller dagligen och dras löpande från respektive fonds fondförvaltningsavgift. Avanzas kunder betalar samma avgift. Vid köp av Brummer & Partners fonder utgår en engångsköpavgift som tillfaller Avanza. Detta eftersom Avanza för närvarande inte har ett avtal om årlig ersättning med Brummer & Partners.

Förmedling av strukturerade produkter

De strukturerade produkter som Avanza tillhandahåller ges ut av olika emittenter. Avanza får ersättning för förmedlingen av de strukturerade produkterna från respektive emittent. Ersättningen kan beräknas som en procentsats på det investerade beloppet och den kan variera mellan olika emittenter samt mellan olika strukturerade produkter tillhandahållna av samma emittent. Exempel på strukturerade produkter är aktieindexobligationer, kreditcertifikat och räntebevis.

Marknadsföring av börshandlade produkter (ETP:er)

Avanza tillhandahåller ett filtreringsverktyg för respektive torg/lista för ETP:er. Avanza tar ut en avgift från respektive emittent för att synas i dessa listor, avgiften baseras på emittents omsättning.

För Avanza Markets, där Avanzas kunder kan handla instrument utgivna av Morgan Stanley & Co. International PLC courtagefritt*, utgår dels en ersättning per avslut och dels en ersättning på innehavet över natt från Morgan Stanley & Co. International PLC till Avanza.

Företagshändelser

Avanza medverkar ibland vid emissioner, noteringar och andra företagshändelser. För hantering och företagsrådgivning erhåller Avanza ersättning av bolaget eller av de som säljer aktier i företagshändelsen. Denna kan utbetalas i form av fast ersättning eller som en engångsersättning bestående av en procentsats på det belopp som har tecknats aktier för. I de prospekt/informationsmemorandum som Avanza tillhandahåller i samband med emissioner finns mer specifik information om de ersättningar Avanza erhåller från bolagen.

Kapitalförvaltning

Om du är kund hos en kapitalförvaltare som samarbetar med Avanza finns ditt konto hos Avanza. Avanza och kapitalförvaltaren kan då ha ett avtal om delning av det courtage och/eller den fondförvaltningsavgift som du betalar till Avanza. Det innebär i praktiken att en del av det courtage och/eller den fondförvaltningsavgift du betalar för dina affärer till Avanza även kommer att gå till kapitalförvaltaren.

Ersättning inom Avanza-koncernen

Vid handel via någon av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pensions (Pension) försäkringar finns ett samarbete mellan Pension och Banken som innebär att courtaget och/eller fondförvaltningsavgiften som du som kund betalar tillfaller Pension, trots att handeln sker via Bankens plattform.

Ersättning till anställda inom Avanza

Vissa anställda inom Avanza erhåller utöver sin grundlön en provisionsbaserad ersättningsdel. Anställda mötesbokare i Pension har en provision som är knuten till antal bokade möten vilket innebär att ju fler bokade möten desto högre provision. Pensions tjänstepensionssäljare har till viss del provision. Provisionen är knuten till värdet på premierna, vilket innebär att ju större affären är, desto högre ersättning. Avanzas kundrelationsteam kan få provision i samband med att kunder tecknar prenumerationer av Börsveckan.

Anställda kundansvariga inom Privatbanken har utöver sin grundlön en provision som baseras på inflödet av kapital inom Privatbanken av respektive kundansvarig. Detta innebär att ju mer kapital kunden sätter in hos Avanza, desto högre provision för kundansvarig. Provisionen baseras endast på kapitalinflöde och påverkas således inte av hur kapitalet fördelas på eventuella konton eller finansiella instrument.

Mer information

Önskar du ytterligare information ber vi dig kontakta Kundservice.
* Gäller endast order lagda på sajten, Online Trader och SIX Edge, över eller lika med 1 000 SEK. För telefonorder och/eller order under 1 000 SEK samt för order lagda via Avanzas ORC OHS (Orderhanteringssystem) utgår courtage enligt respektive courtageklass, se ovan om inte särskild överenskommelse sker om annat.

Avanza Akademin - Lär dig allt om aktier

Avanza Akademin

- Lär dig allt om aktier