Börshandlade produkter


Investeringar med eller utan hävstång
Med börshandlade produkter kan du spekulera i upp- och nedgång i underliggande tillgångar som t.ex. Stockholmsbörsen eller olja. Exempel på börshandlade produkter är börshandlade fonder, bull & bear-certifikat, olika typer av warranter och mini futures.
  • Möjlighet att nå annars svåråtkomliga marknader

    Möjlighet att nå annars svåråtkomliga marknader

  • Spekulera i både uppgång och nedgång

    Spekulera i både uppgång och nedgång

  • Välj mellan flera olika emittenter

    Välj mellan flera olika emittenter

OBS!

Eftersom dessa produkter är komplicerade och svänger kraftigare vid marknadsrörelser än andra produkter, är det viktigt att du som investerare sätter dig i in varje produkts specifika villkor och egenskaper samt granskar samtliga riskfaktorer med produkterna. Dessa framgår i grundprospekt och slutliga villkor. Exempel på riskfaktorer är kreditrisk mot emittenten, hävstång, finansieringsnivå och hur emittenten finansierar produkten.

Du kan investera i

Index

Handla i olika index, t.ex. det amerikanska S&P500, tyska DAX eller svenska OMXS30. OMXS30 består av Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier. Istället för att positionera sig i alla dessa aktier kan man alltså köpa en börshandlad produkt som får denna exponering.

Aktier

Få hävstång på en aktieexponering eller handla aktier som annars kan vara svåra att få tillgång till, t.ex. aktier noterade på en utländsk börs. Det finns även börshandlade produkter som utvecklas positivt även om den underliggande aktien skulle gå ner i värde.

Råvaror

Handla i råvaror som annars kan vara svåra för privatinvesterare att nå. Även om du tror på ett stigande oljepris vill du förmodligen inte köpa hem ett fat olja. Och köper du aktier i ett oljebolag kan du få exponering även mot andra parametrar som kan påverka priset på aktien.

Valutor

Tror du att svenska kronor kommer försvagas mot amerikanska dollar, eller kanske att euron kommer stärkas mot kanadensiska dollar? I så fall kan du investera i olika valutapar - med eller utan hävstång.
 

Lär dig mer om börshandlade produkter

Certifikat

Mini futures

Trackers

Turbos

Viktig information

Få hävstång på en aktieexponering eller handla aktier som annars kan vara svåra för privatinvesterare att att få tillgång till, t.ex. aktier noterade på en utländsk börs. Det finns även börshandlade produkter med omvänd avkastning, alltså som utvecklas positivt även om den underliggande aktien skulle gå ner i värde.
Läs mer

Vid en investering i dessa produkter, förutom Börshandlade fonder, tar du en kreditrisk mot emittenten, som innebär att om emittenten skulle hamna på obestånd är det inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital. Vidare är det viktigt att du vid investeringar i Bull & Bear-certifikat, Warranter och Mini futures sätter dig in i hur emittenten finansierar produkten. Från tid till annan kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja dessa produkter, exempelvis när den underliggande tillgången kan vara svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs under viss tid eller vid tekniska avbrott som stör handeln.

Denna information upplyser inte om samtliga risker och väsentliga aspekter hänförliga till Börshandlade produkter. Du som investerare är ansvarig för att granska samtliga riskfaktorer tillhöriga produkterna, vilka upplyses om i grundprospekt och slutliga villkor.

Det är viktigt att ta del av PRIIP-faktablad som finns på respektive produktsida. Möjlighet finns att även få PRIIP-faktablad i pappersformat skickat via post kostnadsfritt. För att lämna in en sådan begäran ta kontakt med kundservice.

Produkterna är endast framtagna för investerare med hemvist/säte i Sverige eller annat land som framgår av grundprospekt och slutliga villkor. Innehållet på denna sida riktar sig inte till personer bosatta i USA eller andra jurisdiktioner som inte är tillåtna enligt grundprospekt och slutliga villkor.

Avanza eller något av dess dotterbolag är inte ansvarig för den information som emittenten tillhandahåller.

Inget på denna sida ska uppfattas som finansiell rådgivning utifrån en enskild investerares individuella förutsättningar.