Med Börshandlade produkter kan du spekulera i upp- och nedgång i t ex Stockholmsbörsen eller olja. Börshandlade produkter är exempelvis Börshandlade fonder, Bull & Bear-certifikat, olika typer av Warranter och Mini futures.

Möjlighet att nå annars svåråtkomliga marknader

Spekulera i både uppgång och nedgång

Välj mellan flera olika emittenter

Lär dig mer om riskerna med Börshandlade produkter

Var noggrann med att ta del av produkternas specifika villkor och egenskaper innan du börjar handla. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Eftersom dessa produkter är komplicerade och svänger kraftigare vid marknadsrörelser, är det viktigt att du som investerare sätter dig i in varje produkts specifika villkor och egenskaper samt granskar samtliga riskfaktorer med produkterna. Dessa framgår i grundprospekt och slutliga villkor. Exempel på riskfaktorer är kreditrisk mot emittenten, hävstång, finansieringsnivå och hur emittenten finansierar produkten.
Mer viktig information

Index

OMSX30, DAX30, S&P 500

Mer information

Råvaror

Olja, Guld, Vete

Mer information

Aktier

Svenska, Amerikanska och Europeiska aktier

Mer information

Valutor

USD, EUR, GBP

Mer information

Handla i Index

Med börshandlade produkter kan du handla i olika Index, t.ex. det amerikanska S&P500, tyska DAX eller svenska OMXS30. Det svenska indexet OMXS30 består av Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier. Istället för att positionera sig i alla dessa aktier kan man köpa en börshandlad produkt som får denna exponering. Dessutom finns det börshandlade produkter som utvecklas positivt då index faller i värde.

Bull & Bear certifikat index

Köp/Sälj Värdepapper Idag %
BULL OMX X10 BNP 0,00
BEAR OMX X10 BNP 2 0,00
BULL DAX X5 C 0,00
BEAR DAX X5 C 0,00

Handla i Råvaror

Med börshandlade produkter kan du handla i råvaror som annars kan vara svårt för privatinvesterare att nå. Om t ex du tror på ett stigande oljepris vill du förmodligen inte köpa 1 fat olja och få denna levererad till hemmet. Skulle du köpa aktier i ett specifikt oljebolag kan du få exponering även mot andra parametrar som kan påverka priset på aktien. Exempel på andra råvaror du kan exponera dig mot är priset på guld, silver, koppar eller apelsin.

Bull & Bear certifikat råvaror

Köp/Sälj Värdepapper Idag %
BEAR OLJA X4 H -1,32
BULL EL X5 S 0,00
BEAR EL X5 S 0,00
BULL GULD X3 C 0,00

Handla i Aktier

Med börshandlade produkter kan du få hävstång på en aktieexponering eller handla i aktier som annars kan vara svårt för privatinvesterare att nå, t.ex. aktier noterade på en utländsk börs. Det finns även börshandlade produkter med omvänd avkastning, alltså som utvecklas positivt även om den underliggande aktien skulle gå ner i värde.

Bull & Bear certifikat aktier

Köp/Sälj Värdepapper Idag %
BULL PEAB X3 N -0,03
BEAR PEAB X3 N 0,00
BEAR FACE X2 C 2 0,00

Handla i Valutor

Tror du att svenska kronor kommer försvagas mot amerikanska dollar, eller att euron kommer stärkas mot kanadensiska dollar? I så fall kan du med börshandlade produkter investera i olika valutapar, både med och utan hävstång. Om du t ex äger en amerikansk aktie men samtidigt tror på en försvagning av dollar, så kan du med hjälp av börshandlade produkter ges möjlighet att skydda dig mot detta.

Marknadsmeddelanden från NGM

  Marknadsmeddelanden från Nasdaq

   Vi erbjuder börshandlade produkter från följande samarbetspartners

   De produkter som beskrivs på denna sida inte är lämpade för alla investerare. Samtliga produkter är komplicerade och kräver god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Värdet på produkten kan gå ned såväl som upp och vara föremål för volatilitet till följd av flera faktorer, inklusive prisförändringar i underliggande instrument och räntenivåer. Du måste vara införstådd med att du riskerar att förlora hela ditt investerade kapital genom att investera i dessa produkter.

   Vid en investering i dessa produkter, förutom Börshandlade fonder, tar du en kreditrisk mot emittenten, som innebär att om emittenten skulle hamna på obestånd är det inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital. Vidare är det viktigt att du vid investeringar i Bull & Bear-certifikat, Warranter och Mini futures sätter dig in i hur emittenten finansierar produkten. Från tid till annan kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja dessa produkter, exempelvis när den underliggande tillgången kan vara svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs under viss tid eller vid tekniska avbrott som stör handeln.

   Denna information upplyser inte om samtliga risker och väsentliga aspekter hänförliga till Börshandlade produkter. Du som investerare är ansvarig för att granska samtliga riskfaktorer tillhöriga produkterna, vilka upplyses om i grundprospekt och slutliga villkor.

   Produkterna är endast framtagna för investerare med hemvist/säte i Sverige eller annat land som framgår av grundprospekt och slutliga villkor. Innehållet på denna sida riktar sig inte till personer bosatta i USA eller andra jurisdiktioner som inte är tillåtna enligt grundprospekt och slutliga villkor.

   Avanza eller något av dess dotterbolag är inte ansvarig för den information som emittenten tillhandahåller.

   Inget på denna sida ska uppfattas som finansiell rådgivning utifrån en enskild investerares individuella förutsättningar.