Pension och tjänstepension

För att kunna göra utbetalningar av pensionen

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra utbetalningar av din pension.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna hantera utbetalningar.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Namn, utbetalningsbelopp, personnummer, försäkringsnummer, bankkontonummer och depånummer.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 10 år efter att kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

För att kunna göra kapitalkravsberäkningar

Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna följa lagen och genomföra kapitalkravsberäkningar.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att genomföra kapitalkravsberäkningar.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Depånummer, födelsedata, kön, saldo, värdepappersinnehav (totalt) och det totala försäkringskapitalet.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom Avanza behöver efterleva gällande lagstiftning, annan författning eller myndighetsbeslut.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 30 år efter att affärsförbindelsen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza kommer inte dela dina personuppgifter till någon för denna behandling.

För att kunna beräkna försäkringar

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna beräkna riskpremie på kapitalförsäkring, arvsvinst för kunder utan återbetalningsskydd och avkastningsskatt på försäkringar.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna genomföra olika beräkningar inom försäkringar.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
För att beräkna kapitalförsäkrings-premie:
Personnummer, organisationsnummer, försäkringsnummer, depåvärde och riskpremie.

För att beräkna arvsvinst utan återbetalningsskydd:
Personnummer, försäkringsnummer och depåvärde.

För att beräkna avkastningsskatt:
Depåvärde, transaktioner och försäkringsnummer.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Kapitalförsäkringspremie, arvsvinst utan återbetalningsskydd:
Genom avtal med dig som kund.

Avkastningsskatt:
Eftersom Avanza behöver efterleva gällande lagstiftning, annan författning eller myndighetsbeslut.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 30 år efter att kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza kommer inte dela dina personuppgifter till någon för denna behandling.

För att kunna fakturera företag för tjänstepensionsbetalningar

Vi behöver behandla personuppgifter vid fakturering så att företag ska kunna betala in korrekta tjänstepensionspremier till sina anställda.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att fakturera företag för tjänstepensionsinbetalningar.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Uppgifter om anställda:
Namn, personnummer, sparpremie, riskpremie och försäkringsnummer (direktpension).

Uppgifter om arbetsgivare:
Namn, adress och organisationsnummer.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Vi har ett berättigat intresse att följa avtal mellan Avanza och arbetsgivare.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 10 år efter att kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

För att arbetsgivare ska kunna välja riskförsäkring till anställda

Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna administrera val av riskförsäkring på uppdrag av arbetsgivare.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att vi ska kunna administrera val av riskförsäkring.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Namn, personnummer, lön/premie, försäkringsnummer och organisationsnummer.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 10 år efter att kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza delar dina personuppgifter till Euro Accident Livförsäkring AB.

För att kunna beräkna kompletterande tjänstepensionsinsättningar

När en arbetsgivare ska göra kompletterande tjänstepensionsinsättningar behöver vi behandla personuppgifter för att kunna beräkna dessa.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna beräkna kompletterande tjänstepensionsinsättningar från arbetsgivaren.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Namn, personnummer, lön, pensionstillgångar och e-postadress.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Vi har ett berättigat intresse att följa avtal mellan Avanza och arbetsgivare.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 10 år efter beräkningstillfället.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza kommer inte dela dina personuppgifter till någon för denna behandling.

När du vill flytta en försäkring

Om du vill flytta en försäkring till eller från oss så behöver vi behandla dina personuppgifter. Dina uppgifter hämtas in när du blir kund och från försäkringsbolaget som du flyttar försäkringen till eller från.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna hjälpa dig att flytta försäkringar.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Personuppgifter som hämtas in när du blir kund, saldo/värde på försäkring i annat försäkringsbolag, försäkringsnummer/kontonummer i annat försäkringsbolag, namn på försäkrad, namn på försäkringstagare och organisationsnummer.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Om du genomför en flytt av pensionsförsäkring, eller öppnar en hos oss, sparar vi personuppgifterna i 10 år efter att kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Inom Avanza kommer både Avanza Bank och Avanza Pension ta del av dina personuppgifter.

Vi delar även dina personuppgifter till parten som kommer ta emot försäkringen.

Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

När du vill överlåta kapitalförsäkringar och tjänstepensioner

Om du vill överlåta kapitalförsäkringar eller tjänstepensioner så behöver vi behandla dina personuppgifter.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att du ska kunna överlåta kapitalförsäkringar och tjänstepensioner.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Kontaktuppgifter, personnummer, organisationsnummer, försäkringsnummer och ID-handling.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 10 år efter att kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza delar dina personuppgifter till parten som kommer ta emot kapitalförsäkringen och/eller tjänstepensionen.

För att kunna hjälpa till med återköp

För att vi ska kunna hjälpa dig med hel- och/eller delåterköp så behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behöver även behandla personuppgifter för att hantera återköp av tjänstepension på uppdrag av din arbetsgivare.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna hantera återköp.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Namn, utbetalningsbelopp, personnummer, organisationsnummer, försäkringsnummer/depånummer, bankkontonummer och ID-handling.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Genom avtal med dig som kund och vi har ett berättigat intresse att följa avtal mellan Avanza och arbetsgivare.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 10 år efter att kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

För att hantera återbetalningsskydd för kapitalförsäkringar

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera återbetalningsskyddet för kapitalförsäkringar om det totala värdet överstiger vissa tröskelvärden.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att hantera återbetalningsskydd.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Personnummer, kön, totalt försäkringsvärde och försäkringsnummer.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 10 år efter att kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza delar dina personuppgifter till berörda försäkringsbolag.

För att hantera återbetalningsskydd med hälsodeklaration

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera återbetalningsskydd för kapitalförsäkringar där det totala värdet överstiger vissa tröskelvärden där läkarutlåtande eller hälsointyg krävs.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att hantera återbetalningsskydd med hälsodeklaration.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Personnummer, namn, totalt försäkringsvärde, hälsouppgifter, hälsodeklaration (sjukdom, behandling, sjukhusskrivning) och riskbedömning.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Vi inhämtar ditt samtycke inför denna behandling.

Genom avtal med dig som kund.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 10 år efter att kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza delar dina personuppgifter till berörda försäkringsbolag.

Vid myndighetsrapportering för försäkring

Om du har flyttat ett försäkringsbelopp från Avanza till ett annat försäkringsbolag så behöver vi behandla dina personuppgifter för att kunna rapportera kontrolluppgifter och uppfylla externa krav och förpliktelser. Vi måste rapportera kontrolluppgifter årligen.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna rapportera till myndigheten.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Personnummer för försäkrad, depånummer hos Avanza, organisationsnummer för mottagande försäkringsbolag, försäkringsnummer i annat försäkringsbolag (som försäkringsbelopp flyttas till) och försäkringsbelopp.

Årliga kontrolluppgifter:
Personnummer, försäkringsnummer, försäkringsbelopp, namn och adress.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom Avanza behöver efterleva gällande lagstiftning, annan författning eller myndighetsbeslut.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 10 år efter att kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza delar dina personuppgifter till berörda myndigheter.

För att kunna hantera myndighetsförfrågningar

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla externa krav och förpliktelser gällande inrapportering av underlag till myndigheter vid förfrågningar.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna hantera myndighetsförfrågningar.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Personnummer, organisationsnummer, försäkringsnummer/depånummer, värde och namn.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom Avanza behöver efterleva gällande lagstiftning, annan författning eller myndighetsbeslut.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 10 år efter att kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza delar dina personuppgifter till berörda myndigheter.

När du deltar i aktielånsprogrammet

För att kunna administrera vårt aktielånsprogram så behöver vi behandla personuppgifter. Vi behöver även hantera personuppgifter för att dela ut ersättning till de kunder som deltar i programmet.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att administrera aktielån för dig som är med i aktielånsprogrammet.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Depånummer och innehav för dem som deltar i programmet.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 30 år efter att affärsförbindelsen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza kommer inte dela dina personuppgifter till någon för denna behandling.

När du använder tjänster från våra samarbetspartners

För att du ska kunna använda de tjänsterna som vi erbjuder tillsammans med våra samarbetspartners.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna ge dig rätt förmånsnivå.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Namn, personnummer, kontonummer, kontotyp, saldo/totalt värde, namn på värdepapper, typ av värdepapper, andelar/antal, likvida medel på kontot, bolånenummer, lånebelopp, amortering per månad och försäkringskonton.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Genom avtal med dig som kund beroende på vilka tjänster du använder.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter medan du använder tjänsten. När du avslutat tjänsten raderas dina uppgifter hos oss.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza delar dina personuppgifter till de banker och/eller försäkringsbolag som tillhandahåller tjänsten.

Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

För att hantera och utveckla tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att analysera, utveckla och förbättra våra tjänster. Dessutom behöver vi dem för att kunna hantera eventuella fel, händelser och notifieringar.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna hantera och utveckla våra system och tjänster.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
För att kunna felsöka:
Information om den enhet du använder och kundattribut.

För att kunna analysera och utveckla:
Information om den enhet du använder, fiktivt kundID och beteendemönster.

För att kunna hantera notiser:
Information om den enhet du använder, fiktivt kundID och notifieringsmeddelandet.

Om du vill ändra notifieringsinställningar kan du göra det i appen och i din mobil.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom att Avanza har berättigat intresse.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i upp till 180 dagar.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

För att analysera och utveckla vår affär

För att utveckla vår affär, bygga bättre tjänster och ge dig en bättre kundupplevelse så genomför vi analyser på en aggregerad nivå. Analyserna används även i marknadsföringssyfte och vi ersätter direkt identifierbara personuppgifter med fiktiv information för vissa analyser.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att genomföra affärsanalyser
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Saldo/värde på försäkring i annat försäkringsbolag, försäkringsnummer/kontonummer i annat försäkringsbolag och depånummer.

Personuppgifter som ersätts med fiktiv information:
Personnummer, telefonnummer, e-postadress, namn på försäkrad, namn på försäkringstagare och organisationsnummer.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Vi kan samla in personuppgifter till vår affärsanalys eftersom att Avanza har berättigat intresse.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 10 år efter att kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Se och ändra dina cookieinställningar

Ändra dina cookieinställningar

Här kan du välja vilka cookies du vill acceptera. Se även hur vi använder cookies och pixlar.

Ladda ner informationen

Vill du hellre få informationen som PDF? Kontakta kundservice så hjälper de dig!

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Kategorier av registrerade
Dina rättigheter
Kontakta dataskyddsombudet
Informationen på denna sida uppdaterades 2023-03-20