Börshandlade produkter

Vad är och hur fungerar warranter?

Vad är en warrant?

En warrant är ett hävstångsinstrument där du som innehavare har rätten att antingen köpa eller sälja underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris och en på förhand bestämd lösendag. Den underliggande tillgången kan till exempel vara en aktie eller ett index. Man kan säga att en warrant fungerar som en option, med skillnaden att warranter som på lösendagen har ett realvärde avräknas kontant. Det betyder att du istället för att få köpa eller sälja underliggande tillgång får ett belopp motsvarande värdet på din warrant.

Warranter är en typ av börshandlad produkt. Läs gärna artikeln om börshandlade produkter innan du fortsätter!

Hur fungerar en warrant?

En warrant har en begränsad förlustrisk, men en obegränsad avkastningspotential. Den begränsade förlustrisken ligger i att den som investerar behöver ett relativt litet kapital i jämförelse med att köpa till exempel aktien direkt. Säg att själva aktien kostar 100 kr, då kanske warranten med samma aktie som underliggande kostar 10 kr. Precis som vid köp av aktier kan du inte förlora mer än din investering när du köper en warrant.

En warrant består av fyra delar:

Underliggande tillgång

En warrant är kopplad till en underliggande tillgång. Vanligast är att det är en aktie, men det kan även vara en råvara, valuta eller ett index.

Typ

En warrant är antingen av typen köp eller sälj. Tror du till exempel att aktien Kinnevik B kommer stiga i värde kan du köpa en warrant av typen köp på Kinnevik B. Om aktiekursen sedan stiger har du tjänat pengar på köpwarranten. Tror du istället att guldet kommer att falla i värde, kan du köpa en säljwarrant på guldet, och tjänar då pengar om guldet faktiskt faller i värde.

Slutdag

En warrant har en slutdag, vilket betyder att den har en begränsad löptid. Det kan vara alltifrån en dag till flera år kvar till slutdagen på den specifika warrant du köper.

Lösenpris

Lösenpriset visar vad aktiekursen ska vara på på slutdagen för att warranten ska ge avkastning. För köpwarranter gäller att om aktiekursen är högre än lösenpriset på slutdagen har warranten ett värde. Är aktiekursen lägre eller lika med lösenpriset har den inget värde. För säljwarranter, å andra sidan, gäller att om aktiekursen är lägre än lösenpriset på slutdagen har den ett värde. Om aktiekursen är högre eller lika med lösenpriset har warranten inget värde.

Paritet

När man handlar med warranter talar man ibland om Paritet. Pariteten anger relationen mellan instrumentet och den underliggande tillgången. Om en warrant för exempelvis OMXS30 är 100, så innebär det att det krävs 100 warranter för att vara exponerad mot 1 terminskontrakt i OMXS30.
Tips!
Alla warranter är benämnda med bokstäver och siffror som har en betydelse. Om vi tar ett exempel med VOL20F 105SHB så står VOL för Volvo B, 20 för 2020 och F för att det är lösenmånad F, det vill säga den sjätte månaden på året, vilket blir juni. 105 är målkursen och SHB är emittenter av warranten.

Vad är skillnaden mellan en warrant och en option?

En skillnad mot OM:s standardiserade optioner är, förutom den längre löptiden, att warranter är värdepapper medan optioner är avtal. En annan är att när det gäller warranter finns det flera olika utfärdare. Det innebär till exempel att namngivningsprinciperna för warranter skiljer sig åt mellan utfärdarna och att det skiljer sig åt hur leverans sker. Warranter har även, till skillnad från optioner, alltid kontantavräkning. Riskerna är relativt stora för båda typerna av instrument eftersom värdet på warranter och optioner svänger mer än värdet på de underliggande värdepapperna.

Vad krävs för att kunna handla?

Det behövs inga speciella avtal för att handla med warranter hos oss. Däremot måste alla banker, enligt lagen om värdepappershandel, säkerställa att du som investerare har tillräckligt mycket kunskap om instrumenten du handlar med, varför du behöver göra ett kort test om warranter innan du börjar handla. Det går därför inte att understryka nog vikten av att sätta dig in i hur warranter fungerar och läsa på om den specifika warrantens villkor innan du handlar.

Vad är en turbowarrant?

Turbowarranter är ett finansiellt instrument med en hög hävstång och en begränsad risk, speciellt utvecklad för en aktiv och kortsiktig handel. Turbowarranter kallas ofta för ”Knock-out-warranter”.Turbowarranter kan innebära stora avkastningsmöjligheter, men också stora risker. Turbon har en barriärnivå, eller knock out-nivå, vilket kan leda till att den kan förfalla före sin ursprungliga slutdag ifall den underliggande tillgången når denna nivå under löptiden. Detta betyder att en turbo kan förfalla värdelös under löptiden.

Om man investerar i turbowarranter är det därför viktigt att man följer hur den underliggande kursen utvecklas och att man är medveten om vilken barriärnivå och lösenpris turbon i fråga har.

Vad finns det för risker med att handla med warranter?

Liksom handel med optioner är handel med warranter till viss del spekulativ verksamhet och därmed förenat med relativt stor risk. Prissvängningarna i warranter är större än i de underliggande instrumenten. Detta innebär att handel med warranter har en större vinstpotential än investeringar i underliggande instrument, men också att förlustriskerna är större. Läs mer om riskerna med börshandlade produkter här.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.