Börshandlade produkter

Vilka är riskerna med börshandlade produkter?

Möjligheterna med börshandlade produkter är många, men det är även viktigt att tänka på att riskerna är stora. Här är några av de risker som är viktiga att tänka på när man handlar dessa produkter.

Kreditrisk

Investeringar i börshandlade produkter innebär en kreditrisk. Det betyder att om emittenten, utfärdaren av produkten, skulle hamna på obestånd kan hela eller delar av din investering gå förlorad. Du som investerare bör därför göra en självständig bedömning om emittenten kan fullfölja sina åtaganden gentemot dig.

Om du exempelvis handlar med Avanza Markets börshandlade produkter så är det Morgan Stanley & Co. International PLC (MSIP) som är emittent av produkterna. Det innebär att du tar en kreditrisk mot MSIP vid en investering i dessa värdepapper.

Nedan hittar du aktuella kreditbetyg för de olika emittenterna.

Aktuellt kreditbetyg för Morgan Stanley 
Aktuellt kreditbetyg för BNP Paribas
Aktuellt kreditbetyg för Commerzbank
Aktuellt kreditbetyg för Handelsbanken
Aktuellt kreditbetyg för Nordea
Aktuellt kreditbetyg för SEB
Aktuellt kreditbetyg för Societe Generale
Aktuellt kreditbetyg för Vontobel

Valutarisk

Vissa av de underliggande tillgångarna handlas i utländsk valuta, exempelvis råvaror eller utländska aktier. Även om prissättningen i instrumenten sker i svenska kronor måste emittenten ta positionen i underliggande tillgång i lokal valuta vilket innebär att du som investerare påverkas av eventuella valutakursförändringar jämfört med svenska kronor. Det innebär i sin tur att avkastningen på din produkt påverkas av utvecklingen i växelkursen USD/SEK precis på samma sätt som semesterkassan påverkas om du växlar till utländsk valuta i början på semestern och växlar tillbaka när du kommit hem.
Exempel
Britta köper BULL GULD X2 AVA, hon tror alltså att priset på guld ska gå upp och köpte därför ett bull-certifikat med hävstång 2. Britta har rätt i sin marknadstro och guldet stiger i värde. Tyvärr stärks samtidigt svenska kronan mot amerikanska dollarn vilket gör att värdet på hennes produkt påverkas negativt.

Likviditetsrisk (köp- och säljpriser)

Vid vissa tillfällen kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja börshandlade produkter. Detta kallas för likviditetsrisk och kan till exempel inträffa då den underliggande tillgången är svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs under viss tid. Även tekniska avbrott kan störa handeln. Även om alla aktörer på marknaden - det vill säga börsen, distributören och emittenten - har redundans i sina system kan det uppstå oförutsedda situationer som påverkar möjligheten för kunder att handla i instrumenten.

Marknadsrisk

Med marknadsrisk menas risken att du som investerare kan ha fel i din marknadstro. Högre hävstång innebär högre volatilitet (kursrörelser), vilket i sin tur innebär att det är svårare för dig som investerare att pricka rätt när du köper och säljer börshandlade produkter. Det är exempelvis inte omöjligt att en underliggande tillgång rör sig mer än 1 % på en dag. Om du då har investerat i en produkt med hävstång 15 och har fel i din marknadstro kommer du ha förlorat minst 15 % av din investering.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.