Börshandlade produkter

Vad kostar det att handla börshandlade produkter?

I regel betalar man courtage för att handla med börshandlade produkter precis som vid aktiehandel. Hur mycket man betalar skiljer sig beroende på hos vilken aktör du handlar. Hör med din bank eller nätmäklare, eller titta i prislistan. Är du kund hos oss handlar du Avanza Markets-produkter courtagefritt när du handlar för 1000 kr eller mer.

Vår prislista hittar du här.

Vad är spread och hur stor är den?

Emittenter i börshandlade produkter ställer löpande köp- och säljpriser. Skillnaden mellan köp och sälj kallas spread och uttrycks i procent (%). Spreaden är för dig som investerare en kostnad. Ju högre spread desto längre ifrån ”fair value”, det vill säga mittpriset, köper och säljer du. Det innebär att du köper dyrare och säljer billigare jämfört en produkt med lägre spread.

Givet att det är en emittent som står som motpart i affären kan detta innebära en intäkt till emittenten. Om du möter en annan privatperson i ett avslut är det generellt ett tecken på att emittenten har en hög spread. Du ser om det är en privatperson på motparten i avslutet, ”AVA” står till exempel för Avanza och eftersom Avanza inte ställer priser i börshandlade produkter vet du att det i det fallet är en privatperson.

Varför betalar man ränta för bull & bear-certifikat, mini futures och turbos?

För att skapa en hävstång är bull & bear-certifikat, mini futures och turbos konstruerade med en lånedel som du som investerare betalar en ränta för. Det brukar även kallas för finansieringskostnad. Högre hävstång ger större lånedel i absoluta tal och därmed en högre räntekostnad. Räntan består oftast av en fast och en rörlig del, där den rörliga delen vanligtvis är 1-månaders STIBOR för svenska underliggande (för underliggande noterade i exempelvis Euro används 1-månaders EURIBOR o s v). Den årliga räntan tas ut i priset på produkten efter börsens stängning genom att divideras med 360 för antalet räntebaserade dagar. Det innebär att du endast betalar en ränta om du äger produkten över natten.

Observera att ovan inte gäller trackers eftersom de inte har någon hävstång. För trackers betalar du istället en administrationsavgift.

Tips

Hävstång är den effekt som uppstår när du finansierar delar av din investering med ett lån. Att en produkt har daglig hävstång innebär att hävstången multipliceras med utvecklingen på den underliggande tillgången dagligen.

Läs mer om hävstång här.

Observera att räntan kan vara olika stor för olika produkter och att ränteberäkningarna kan skilja sig åt beroende på emittent. Det är därför viktigt att du som investerare söker information hos respektive emittent om hur produkterna beräknas innan du börjar handla.

Tänk även på att vissa underliggande tillgångar kan vara mer volatila än andra vilket kan innebära högre kostnader för emittenten. Se alltid produktens slutliga villkor och/eller emittentens hemsida för mer information och vilken finansieringskostnad som gäller för just den produkt du är intresserad av.

Teoretiskt, och givet att priset på underliggande tillgång är oförändrat, innebär räntan att köp- och säljpriset kommer ligga något lägre än föregående dag.

Ränta - Certifikat

Räntan för certifikat skiljer sig beroende på hävstång. På Avanza Markets uppgår de till följande:

  • Hävstång > 5: 3,0%
  • Hävstång = 5: 1,5%
  • Hävstång < 5: 1,0%
  • Certifikat med valuta som underliggande tillgång: alltid 2 % oavsett hävstång

Ränta - Mini futures och Turbos

Den fasta räntedelen för mini futures och turbos är ett påslag av emittenten. För Avanza Markets-produkter är den alltid 3 % förutom de produkter med valuta som underliggande tillgång vilka har 2 %.

Det innebär att för en mini long OMX med finansieringsnivå 1500 så betalar du 3 % x 1500 = 45 kr i ränta per år.

På Morgan Stanleys hemsida benämns detta påslag som "räntebasmarginal" och de slutliga villkoren för respektive produkt benämns som "Innevarande spread för Finansiering på Handelsdagen" (eng. "Current Financing Spread on the Trade Date"). Finansieringskostnaden har en direkt inverkan på finansieringsnivån och Stop loss nivån som justeras med motsvarande ränta.

För räntenivåer hos övriga emittenter, se deras prospekt.
Exempel

Här är ett exempel som visar hur värdet i två olika bull-certifikat eller mini futures från Avanza Markets förändras om du äger produkten över natten, och att avgiften skiljer sig beroende på vilken hävstång den har. Avgiften tas ut varje natt genom att priset på produkten minskar med

(Hävstång – 1) x Ränta i % / 360

det vill säga

(15-1) x 3 % / 360 = 14 x 0,0083 % = 0,0012.

Båda exemplen bygger på att OMXS30 inte rör sig alls under 5 dagar:

Dag
BULL OMX X15 AVA
MINI L OMX AVA
BULL OMX X2 AVA
MINI L OMX AVA 1
0
100
100
1
99,88
99,997
2
99,77
99,994
3
99,65
99,992
4
99,53
99,989
5
99,42
99,986

MINI L OMX AVA antas här ha en hävstång på 15 och MINI L OMX AVA 1 en hävstång på 2.

Tabellen visar antal dagar du äger produkten i första kolumnen och värdet på din Mini future i de två andra kolumnerna. Produkter med högre hävstång är alltså dyrare att äga över natten än de med lägre hävstång.

Vad är administrationsavgift som man betalar för trackers?

När du handlar trackers betalar du en administrationsavgift. Avgiften tas ut dagligen i värdet på produkten och du hittar den på guidesidan för respektive produkt. I normala fall ligger avgiften på 0,5 % per år men den kan variera beroende på vilken produkt du handlar. Justeringen av värdet görs varje dag efter börsens stängning vilket innebär du bara betalar en administrationsavgift om du äger produkten över natten.

Hur mycket betalar jag totalt för att handla med börshandlade produkter?

Det är viktigt att du som investerare ser till hela kostnadsbilden och inte bara en del utav den. Förenklat kan man säga att du vid handel med börshandlade produkter betalar en eventuell courtageavgift, en spread och en avgift kopplad till att hålla produkten över natten. Beroende på hur du väljer att använda produkten exponeras du olika mycket mot de olika kostnaderna. Om du till exempel handlar intradag, det vill säga handlar under en och samma handelsdag, exponeras du endast mot en eventuell courtageavgift och spread. Om du däremot planerar att hålla produkten över tid exponeras du även mot den avgift som tas ut i produkten.

Avanza Trackers och Avanza Markets-produkter handlas courtagefritt över 1 000 kr.* 

Generellt gäller att ju högre hävstång desto kortare investeringshorisont bör du ha. Produkter med hög hävstång bör ibland inte ens hållas över natten eftersom volatiliteten ökar med hävstången. För bull & bear-certifikat skapar hävstången dessutom en urholkningseffekt vilket minskar värdet på produkten över tid. Läs mer om urholkningseffekten på bull & bear-certifikat.

vad kostar det att handla börshandlade produkter?
Exempel
Märta investerar 10 000 SEK dag ett i ett bull-certifikat från Avanza Markets med hävstång 15 och en ränta på 3 %. När hon köper är spreaden 0,50 %. Hon säljer sedan dag två med samma spread. Då kommer hon ha betalat 0 i courtage eftersom hon som kund hos Avanza handlar courtagefritt i Avanza Markets, 11,67 SEK i ränteavgift och 50 SEK i spread. Detta blir totalt 61,67 SEK.

Hur påverkar terminsrullning priset på min råvaruprodukt?

När det gäller råvaruprodukter så är det viktigt att beakta terminsrullningen. Detta då det kan påverka prisutvecklingen i din produkt beroende på om den underliggande marknaden är i contango eller backwardation. Läs mer och se räkneexempel här.

Hur påverkar utdelningar min investering i börshandlade produkter?

Vid en utdelning så faller den underliggande aktien (eller index) med motsvarande summa, allt annat lika. Det betyder att en aktie som stänger på 100 kr idag och som avskiljs från sin utdelning på 5 kr teoretiskt bör sjunka till 95 kr dagen efter.

När man har blankat en tillgång så är man skyldig att leverera utdelningen till den aktör som man har lånat aktierna av. Detta innebär att det inte går att tjäna några riskfria pengar på att blanka en aktie innan utdelning. Samma sak gäller börshandlade produkter och finansieringsnivån justeras därför i samband med utdelningen.

En kort produkt, tex Mini Short, som har en finansieringsnivå på 125 kr skulle vid ett aktiepris på 100 kr ha priset 25 kr. När aktien faller dagen efter till 95 kr på grund av utdelningen så justeras också finansieringsnivån ner 5 kr vilket gör att priset på Mini short förblir 25 kr (95 – 120).

Nyfiken på vilka aktier som snart har ex-dag? Se gärna aktielistan för aktier med kommande ex-dagar.

Det kan innebära en skattekostnad för långa produkter

Emittenten kommer att kvarhålla skatt på utdelningen (t.ex. 30 % för svenska aktier) vilket i sin tur påverkar långa börshandlade produkter (Mini L, Bullcertifikat, Trackers och Turbo L). Finansieringsnivån justeras på dessa produkter ner med 70 % av utdelningen när den underliggande tillgången handlas exklusive utdelningen. En Mini Long som har en finansieringsnivå på 75 kr skulle vid ett aktiepris om 100 kr kosta 25 kr. Dagen efter när aktien faller till 95 kr på grund av utdelningen så justeras finansieringsnivån ner med 3,5 kr (5*0,7) till 71,5. Priset på Mini Long blir nu 23,5 kr (95 - 71,50). 1,5 kr försvinner således i skattekostnad för produkten, vilket motsvarar effekten av att äga aktien på ett Aktie- och fondkonto. Av denna anledning är det ofördelaktigt att äga långa produkter när aktien handlas utan utdelning på konton med schablonbeskattning.
* Produkterna är courtagefria om du lägger en order på sajten, apparna eller via Infront, över eller lika med 1 000 SEK. För telefonorder och/eller order under 1 000 SEK samt för order lagda via Avanzas ORC OHS (Orderhanteringssystem) debiteras courtage enligt respektive courtageklass om inte särskild överenskommelse sker om annat. Observera att för dig som Pro-kund med notasammanslagning, debiteras courtage för alla ordrar lagda under 1 000 SEK. Vid beräkning av courtaget räknas inte order under 1 000 SEK samman med order över eller lika med 1 000 SEK. Se prislista (om inte särskild överenskommelse sker om annat).Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.