Börshandlade produkter

Hur fungerar mini futures?

Hur påverkar den underliggande tillgången utvecklingen av en mini future?

När den underliggande tillgången stiger i värde utvecklas en Mini long (MINI L) positivt och en Mini short (MINI S) negativt. När den underliggande tillgången faller i värde utvecklas en Mini short positivt och en Mini Long negativt.

Här kan du jämföra vad som händer med utvecklingen beroende på vad som hänt med den underliggande tillgången under perioden.

  • Volatil Volatil

    Volatil

  • Stigande Stigande

    Stigande

  • Fallande Fallande

    Fallande

Mini long och Mini short har gått närmare +/-0 i en volatil marknad. Detta på grund av att de har en linjär hävstång.
Förändring
Underliggande
Bull
(long)
Bear
(short)
0,0 %
100,0
100,0
100,0
Dag 1
+3,0 %
103,0
115,0
85,0
Dag 2
-5,0 %
97,9
89,3
110,8
Dag 3
-3,0 %
94,9
74,6
125,4
Dag 4
+5,4 %
100,0
100,2
99,8
När underliggande ökar i värde går Mini long upp i värde och Mini short går ner.
Förändring
Underliggande
Bull
(long)
Bear
(short)
0,0 %
100,0
100,0
100,0
Dag 1
+5,0 %
105,0
125,0
75,0
Dag 2
+2,0 %
107,1
135,5
64,5
Dag 3
+4,5 %
111,9
159,6
40,4
Dag 4
+6,5 %
119,2
196,0
4,0
När underliggande sjunker, faller Bull-certifikatet i värde och Bear-certifikatet ökar i värde.
Förändring
Underliggande
Bull
(long)
Bear
(short)
0,0 %
100,0
100,0
100,0
Dag 1
-5,0 %
95,0
75,0
125,0
Dag 2
-2,0 %
93,1
65,5
134,5
Dag 3
-4,5 %
88,9
44,6
155,4
Dag 4
-6,5 %
83,1
15,7
184,3

Hur påverkar hävstången utvecklingen?

Hävstången som är inbyggd i en mini future multiplicerar utvecklingen av den underliggande tillgången. Om du exempelvis har en hävstång på 10 och priset på den underliggande tillgången ökar med 1 % betyder det att värdet på en mini long (MINI L) kommer stiga med 10 % samtidigt som värdet på en mini short (MINI S) kommer sjunka med -10 %.

En mini futures hävstång rör sig under produktens löptid på så sätt att ju mer den underliggande tillgången ökar i värde, desto lägre hävstång kommer en mini long få. Ju mer den underliggande tillgången minskar i värde desto högre hävstång kommer en mini long få. Det omvända gäller för en mini short.

Mini long

Underliggande tillgång ökar i värde -> lägre hävstång

Underliggande tillgång minskar i värde -> högre hävstång

Mini short

Underliggande tillgång ökar i värde -> högre hävstång

Underliggande tillgång minskar i värde -> lägre hävstång

Exempel
Vi tar en mini long som exempel för att illustrera hur hävstången rör sig. Priset på en mini long kan förenklat beskrivas som priset på underliggande tillgång minus finansieringsnivån.
[Pris på underliggande tillgång] – [Finansieringsnivån] = Priset på mini long
Hävstången kan sedan räknas ut genom att dividera priset på den underliggande tillgången med priset på en mini long.
[Pris på underliggande tillgång] = Hävstång
              [Pris på mini long]                  
[Pris på underliggande tillgång] / [Pris på mini long] = Hävstång                 
Finansieringsnivån hos en mini long rör sig endast med räntan dividerat med 360 varje dag vilket är en mycket liten förändring.

Det som påverkar hävstången är alltså förändringen i priset på den underliggande tillgången. Om priset på den underliggande tillgången stiger och finansieringsnivån knappt rör sig kommer alltså hävstången minska.

Ibland används något som kallas för paritet eller multiplikator. Pariteten anger relationen mellan instrumentet och den underliggande tillgången. Paritet är vanligt vid aktier som har en dyr underliggande t.ex Apple eller Amazon men även vid råvaror som Guld där pariteten oftast är 100. Det innebär att det krävs 100 mini futures för att vara exponerad mot 1 terminskontrakt i guld. För att räkna ut priset på en produkt med en ratio på annat än 1 så används samma formel som ovan men slutpriset delas på ration.

Din avkastning kommer alltid vara: hävstången vid tillfället du investerade multiplicerat med utvecklingen i den underliggande tillgången under hela din investeringsperiod.
[Hävstång vid tillfället du investerade] * [Utvecklingen i den underliggande tillgången] = Avkastning
Detta går att illustrera med följande exempel:
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Total utv
Pris mini long
100
150
120
20,00 %
Värde underliggande tillgång
1000
1050
1020
2,00 %
Finansieringsnivå
(lånet som skapar hävstången)
900
900
900
Hävstång
10
7
8,5
Daglig utveckling mini long
50,00 %
-20,00 %
Daglig utveckling underliggande tillgång
5,00 %
-2,86 %
Linnea köper en mini long dag 1 för 100 kronor. Vid köptillfället är den underliggande tillgången värd 1000 kronor och hon väljer en produkt med hävstång 10. Finansieringsnivån (lånet) uppgår alltså till 900. Dag 2 ökar den underliggande tillgången i värde till 1050 kronor vilket gör att Linnea får en positiv avkastning i sin produkt och hon väljer att behålla sin produkt ännu en dag. Dag 3 sjunker värdet på den underliggande tillgången till 1020 varpå Linnea säljer. Eftersom värdet på mini longen ökade mellan dag 1 och 2 sjönk hävstången till 7 (1050 / 150). Detta gjorde att produkten minskade med 20 % istället för 28,6 % när underliggande tillgången minskade med 2,86 %. Sett över hela perioden har den underliggande tillgången ökat med 2 % (från 1000 till 1020) och Linneas avkastning blir därför 20 % (2 % * 10).

Vad innebär Open end?

Mini futures har inget förfallodatum och är alltså vad man kallar för open-ended. Mini futures lever därför i regel på marknaden till dess att den underliggande tillgången når stop loss-nivån eller till dess att emittenten väljer att avnotera värdepappret. Detta händer i sällsynta fall om emittenten av olika anledningar inte kan fortsätta bedriva handel i den underliggande tillgången.

Vad betyder stop loss och vad är en knock?

Mini futures har en inbyggd stop loss i sin konstruktion. Om priset på den underliggande tillgången når eller passerar stop loss-nivån förfaller mini futuren, vilket kallas att produkten knockas. Emittenten kommer då avyttra underliggande tillgångar och ett eventuellt restvärde kommer att betalas ut till innehavaren av den knockade mini futuren. Beroende på hur snabbt den underliggande tillgången rör sig kan restvärdet komma att bli 0 kronor.

Varje mini future har en så kallad stop loss-buffert, vilket helt enkelt är skillnaden mellan en mini futures stop loss och dess finansieringsnivå (lånet). Normalt är denna buffert mellan 2 och 3 % över finansieringsnivån men beroende på hur volatil den underliggande tillgången är kan den vara högre än så.

Om en mini future knockas är emittentens ambition att säkra det restvärde som stop loss-bufferten ska utgöra och de ställer sedan ett köp-pris som innehavare av produkten kan sälja till. Detta ger möjligheten att direkt kunna realisera sitt innehav och inte behöva vänta på att få pengarna utbetalade till sitt konto. Priset som erbjuds är detsamma som det eventuella restvärde som betalas ut, exklusive eventuellt courtage. Dock garanterar inte emittenten något restvärde utan värdet som betalas ut beror på emittentens förmåga att stänga sin hedge för att säkra detta värde. Observera att denna möjlighet är tidsbegränsad till börsens stängning samma dag som instrumentet stoppats.

Om du inte använder funktionen Buy-back eller om produkten knockades utanför börsens öppettider dröjer det normalt cirka tio arbetsdagar innan ett eventuellt restvärde betalas ut till ditt konto.

Vad är restvärde?

När en mini future knockats kan ett eventuellt restvärde betalas ut. Beloppets storlek kan variera och är beroende av vilken kurs emittenten lyckats realisera underliggande tillgång till. I bästa fall blir restvärdets storlek skillnaden mellan instrumentets stop loss-nivå och finansieringsnivå. I värsta fall kan restvärdet helt utebli.
Exempel

Mikael köpte en mini long med OMXS30 som underliggande tillgång, MINI L OMX AVA 67. När Mikael köpte produkten var finansieringsnivån 1 300 och hans stop loss-buffert 2 %. Stop loss-nivån var alltså 1 326.

Tyvärr hade Mikael fel i sin marknadstro och OMXS30 föll till 1 325, det vill säga under stop loss-nivån, varpå MINI L OMX AVA 67 knockades. Så fort produkten knockades började emittenten sälja av sina positioner i OMXS30 relativt snabbt till den genomsnittliga kursen 1 322. Mikaels restvärde uppgick då till den genomsnittliga avyttringskursen 1 322 minus finansieringsnivån 1 300 vilket är lika med 22 kronor.

Skulle OMXS30 fallit snabbare hade kanske emittentens genomsnittliga avyttringskurs varit under finansieringsnivån om 1 300. MINI L OMX AVA 67 hade i så fall haft ett restvärde om 0 kronor.

TipsHandel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.