Aktier

Hur fungerar aktieutdelning?

Som aktieägare är du delägare i ett bolag och har rätt till nuvarande och framtida vinster. En utdelning är en utbetalning i form av kontanter eller andra tillgångar från aktiebolaget till aktieägarna. Den vanligaste formen av utdelning är att ett bolag delar ut hela eller delar av tidigare vinster. Ett bolag kan även ge extrautdelning till aktieägarna. En sådan skulle kunna bero på att bolaget sålt av en verksamhet eller en annan tillgång som gör att bolaget fått mer pengar än de behöver för att fortsätta driva bolaget.

Förhållandet mellan storleken på utdelningen och bolagets aktuella aktiekurs anger vilken så kallad direktavkastning en aktie för närvarande ger. Det visar alltså hur stor procentuell del av din investering du får tillbaka i form av utdelning varje år. Mer om nyckeltalet direktavkastning kan du läsa här.

hur fungerar utdelning?
Tips
Även återköp av aktier, fondemission och inlösen av aktier räknas som utdelning till aktieägarna. Den vanligaste formen är dock kontant utdelning.

Varför ger bolag utdelning?

Ett bolag strävar efter att ha optimal balans när det kommer till kapital - varken för mycket eller för lite. Det behövs precis tillräckligt med pengar för att bolaget ska kunna betala kostnader, fortsätta växa och öka sin vinst – men inte mer än så. Det är vanligt att mäta ett företags prestation i lönsamhetsmått, såsom vinsten i förhållande till bolagets eget kapital. Av den anledningen blir resultatet av för mycket pengar negativt, ungefär som att fylla ett decilitermått med en liter vatten.
varför ger bolag utdelning?
Exempel

Kalle driver en korvkiosk och har som mål att få en avkastning på 10 % på de pengar han investerat i korvkiosken. Förra året hade han en vinst på 20 000 kr, vilket i förhållande till den ursprungliga insatsen på 200 000 kr ger en vinst på 10 % och han ligger precis på mål.

Om Kalle behåller hela vinsten i bolaget så kommer avkastningen på hans investerade kapital att minska. Vi räknar med att hans vinst blir lika stor nästa år och ser då att 20 000 kronor i vinst år två delat på 220 000 kronor, alltså initiala 200 000 kronor plus vinsten på 20 000 kronor år ett, är 9,09 %. Han uppfyller inte längre sitt eget mål och i detta fall hade det varit bättre att dela ut pengarna istället för att återinvestera dem.

Ger alla bolag utdelning?

Alla aktiebolag ger inte utdelning till sina aktieägare. För att löpande kunna ge utdelning brukar det krävas att bolaget går med vinst. Det är inte ovanligt att företag går med förlust under vissa delar av sin livscykel och då kan det vara svårt att ge utdelning. Bolag som går med vinst kan antingen välja att behålla hela vinsten för att investera i verksamheten och fortsätta växa eller att dela ut hela eller delar av vinsten till aktieägarna. Oftast brukar det vara en kombination, alltså att man delar ut en viss del av vinsten och behåller en del för att fortsätta växa.

Generellt sett brukar stora och mogna bolag dela ut en större andel av vinsten än mindre bolag, som i större utsträckning behåller vinsten för att finansiera fortsatt tillväxt.

ger alla bolag utdelning?
Exempel

Ett forskningsbolag är beroende av pengar idag för att betala forskare, löner och utrustning och hoppas dörmed kunna hitta nya läkemedel som ger en intäkt i framtiden. Eftersom det inte finns någon vinst idag så delar bolaget inte heller ut några pengar. Förhoppningen är att kunna göra det i framtiden istället.

En etablerad livsmedelskedja som har flera butiker och inga direkta ambitioner att växa ytterligare kan dela ut stora delar av vinsten eftersom den inte behövs i verksamheten för den dagliga driften.

En nystartad klädkedja som går med vinst, men även har ambitionen att växa snabbt och etablera sig på nya marknader, väljer att behålla vinsten för att finansiera tillväxten. Genom att göra det hoppas de att vinsten ska stiga, vilket i slutändan kommer att gynna aktieägarna.

Är utdelning viktigt?

Det viktigaste för ett bolag är att pengarna används på bästa sätt för att maximera värdet på aktieägarnas pengar. Den totala avkastningen från en placering kan komma från två olika håll, dels via stigande aktiekurs och dels via utdelning. Historiskt har utdelning varit en viktig faktor för den totala avkastningen på lång sikt medan det i ett kortare perspektiv är mer viktigt hur pass effektivt bolaget använder pengarna. Om en aktie inte ger utdelning så brukar förväntningarna istället vara lite högre ställda på en stigande aktiekurs.

Om ett bolag hittar bra investeringsmöjligheter som förväntas ge aktieägarna god avkastning kan det vara en god idé att behålla vinsten och återinvestera den i verksamheten. Detta för att öka vinsten ännu mer över tid. Om bolaget däremot inte hittar lönsamma sätt att återinvestera pengarna de tjänat så brukar det vara bättre att pengarna delas ut till aktieägarna istället.

Generellt kan man säga att pengarna som ett bolag tjänar bör delas ut om aktieägarna kan hitta bättre sätt att återinvestera vinsten än vad bolaget kan.

Måste man köpa aktier med utdelning?

Du behöver inte begränsa dig till att bara köpa bolag som ger utdelning. Däremot kan det vara bra att titta lite extra på hur bolaget använder pengarna om de inte går till utdelning. Ett bolag som hittar många bra investeringsmöjligheter som i sin tur leder till ökad vinst och stigande aktiekurs är bra. Om pengarna används på ett sätt som du inte tror är bra kan det vara klokt att avstå den aktien. Vill du däremot ha en löpande inkomst utan att behöva sälja dina aktier kan det vara en god idé att köpa aktier som ger utdelning.

När får man utdelning?

Efter att ett bolag har räknat ihop vinsten från föregående år upprättas en årsredovisning. Baserat på denna ska styrelsen lägga fram ett förslag om hur vinsten ska användas, till exempel till utdelning. Därefter fattar årsstämman beslut om förslaget. De flesta utdelningar på Stockholmsbörsen kommer på vårkanten och april/maj är högsäsong.
när får man utdelning?

För att ha rätt till utdelning behöver du vara införd i aktieboken på avstämningsdagen, vilket vanligtvis är andra bankdagen efter årsstämman. Följande dagar är bra att känna till i samband med ett bolags utdelning:

Sink-dag: Detta är sista dagen då du kan köpa aktien och ha rätt till utdelning. Du behöver behålla aktierna på ditt konto över natten till nästkommande dag för att ha rätt till utdelningen.

X-dag: Denna dag handlas aktien utan att ge köparen rätt till utdelning. Du kan däremot sälja aktien på ex-dagen men fortfarande ha rätt till utdelningen.

Avstämningsdag: Den dag då du behöver vara registrerad som aktieägare för att ha rätt till utdelning. Den infaller två bankdagar efter sink-dagen för europeiska, amerikanska och kanadensiska aktier.

Det går att sälja en aktie på X-dagen och ändå ha rätt till utdelning eftersom vi i Sverige tillämpar två likviddagar för försäljning av en aktieaffär. Det betyder att pengar och aktie byter ägare två dagar efter försäljningsdagen. Om du är ägare i nedanstående exempel och säljer på tisdagen står du alltså som ägare fram till torsdagen. Därmed står du som ägare på avstämningsdagen och har rätt till utdelning. Om du vill få utdelningen, se då till att vara registrerad ägare på avstämningsdagen.

Utdelningsdag: Den dag då utdelningen bokas in på kontot.

Utdelning - Sink-dag, X-dag, avstämningsdag, utdelningsdag

Var hittar jag en akties utdelning?

Vi visar de viktigaste datumen att ha koll på inför utdelning på aktiens översiktssida. Där hittar du:
var hittar man en akties utdelning?
I teorin så faller en aktie lika mycket som utdelningen den dagen som den handlas exklusive rätt till utdelning, dvs X-dagen. Det går därför inte att köpa en aktie i hopp om att kunna sälja den direkt efter utdelningen med en vinst motsvarande storleken på utdelningen. I bilden ovan handlas ICA Gruppen utan rätt till utdelning 21 maj. Aktien kommer alltså i teorin att falla med 10 kronor den 21 maj eftersom den som köper aktien då inte får årets utdelning.
Tips
Läs om hur utdelningar beskattas på ISKkapitalförsäkring respektive aktie- och fondkonto. Där hittar du även information om den utländska källskatt som dras vid utdelningar från utländska bolag.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.