Skatt & Deklaration

Hur beskattas en kapitalförsäkring?

Hur beskattas en KF?

Hur fungerar skatten på en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är ett så kallat schablonbeskattat konto, vilket innebär att du betalar en viss procentsats i skatt per år. Skatten baseras på kontots värde istället för på dina vinster, som för ett aktie- & fondkonto. Läs mer om hur ett aktie- & fondkonto, en depå eller ett VP-konto beskattas.

Vad är avkastningsskatt och hur räknas den ut?

På en kapitalförsäkring betalar du avkastningsskatt. Den beräknas på kontots värde per den 1/1 samt de insättningar som man gör till kontot under året. Insättningar under första halvåret räknas med till 100 % medan insättningar under andra halvåret endast räknas till 50 %. Summan man får fram multipliceras i sin tur med summan av statslåneräntan per den 30 november året före och 0,75 procentenheter. Det finns dock en lägre gräns på 1,25 % som man behöver ta hänsyn till. Om statslåneräntan plus de 0,75 procentenheterna blir lägre än 1,25 tillsammans kommer schablonintäkten automatiskt att höjas till just 1,25 %. Det sammanlagda beloppet beskattas sedan med 30 %.
Exempel
  • Ingående värde på försäkringen den 1 januari 2017: 100 000 kr
  • Insättning under kvartal 1: 20 000 kr 
  • Insättning under kvartal 3: 30 000 kr 
  • Statslåneräntan 30 nov 2016: 0,27 % + 0,75 % = 1,02 % 
  • Skattegolvet är 1,25 % varför skattesatsen blir 1,25 %

(100 000 + 20 000 + (50 % * 30 000)) = 135 000 kr
135 000 * 1,25 % = 1 688 kr
1 688 * 30 % = 506 kr

Avkastningsskatten blev alltså 506 kr.

Räknas utdelningar som en insättning som kommer med i skatteunderlaget?

Nej, utdelningar från värdepapper som du har på en kapitalförsäkring räknas inte som en insättning.

Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring?

De utdelningar som du får på din kapitalförsäkring beskattas inte med 30 % som de annars gör på till exempel ett aktie-och fondkonto eftersom kapitalförsäkringen schablonbeskattas. De ingår istället i kontots värde.

Om du har utländska aktier som ger utdelning kommer utländsk källskatt att dras direkt vid utdelningstillfället. Vanligtvis är den utländska källskatten 15 %, men procentsatsen är beroende på vilket beskattningsavtal Sverige har med olika länder.

Hur gör man avräkning för utländsk källskatt på kapitalförsäkring?

Du kan själv inte söka avräkning för utländsk källskatt eftersom du inte står som direkt ägare av en kapitalförsäkring. Hos oss så äger Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension alla kapitalförsäkringar och därför söker vi avräkning åt våra kunder. Den skatt som är betald under till exempel 2015 kan vi söka avdrag mot den avkastningsskatt som betalats in 2016. Vi deklarerar denna sedan under 2017 och inväntar slutskattebeskedet. Om vår avräkning godkänns kan vi påbörja en återbetalning till våra kunders kapitalförsäkringar i början på 2018. Däremot finns det ett tak (ett så kallat spärrbelopp) för hur mycket som kan avräknas och därför kan vi inte garantera att man får tillbaka hela den utländska källskatten som betalats.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.