Aktier

Vad är fundamental analys?

När du använder fundamental analys för att ta reda på om en aktie är köpvärd eller inte så fokuserar du på företaget snarare än aktiekursen. På lång sikt är det företagets vinster som avgör hur aktiekursen utvecklas och det du vill hitta är bolag som förväntas göra stor vinst, men där aktiekursen är låg i relation till vinsten.

För att göra en fundamental analys så tittar du på den senaste årsredovisningens siffror som hjälper dig ta fram vissa nyckeltal. Nyckeltalen kan du sen använda för att jämföra bolag inom samma bransch och på det viset avgöra om vilken aktie som är värd att köpa.

Fundamental analys
Tips
Lyssna på Avanzapodden där Johanna Kull och Nicklas Andersson går igenom hur du tolkar en bolagsrapport.

Vad ska man titta efter i årsredovisningen?

Ett bra sätt att förstå sig på ett företag är att gå igenom årsredovisningen. Den hittar du på företagets hemsida och går att ladda ner eller beställa. Genom att ta del av årsredovisningen får du en sammanfattning av föregående års verksamhet och en helhetsbild av företaget. Senast 6 månader efter verksamhetsårets slut måste företaget kalla till bolagsstämma. Där fastställs resultat- och balansräkningen och aktieägarna ges möjlighet att ställa frågor till företaget. På stämman ska också frågan om hur aktieägarnas kapital har förvaltats tas upp.

De olika delarna i en årsredovisning är förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse och kassaflödesanalys. Du behöver inte förstå alla detaljer, men här tar vi upp några delar som kan vara bra att ha koll på. Ha i åtanke att företaget vill förmedla en så positiv bild av verksamheten som möjligt.

Årsredovisning
I VD-ordet delar bolagets VD sin syn på företagets möjligheter och utmaningar utifrån de långsiktiga målsättningarna. Ett bra VD-ord blickar inte bara bakåt över året som gått, utan även framåt.

I bolagspresentationen kan du som investerare få en uppfattning om bolaget. I denna del får du reda på hur företaget tjänar sina pengar, dess affärsområden, produkter, kunder, konkurrenter, leverantörer samt hot och möjligheter. Här kan du få reda på hur bolaget positionerar sig på marknaden och hur branschens utvecklingsmöjligheter ser ut i stort.

Men hur vet man vad man ska titta efter? Höga marknadsandelar, hög tillväxt, få konkurrenter, låga kostnader, höga inträdesbarriärer och starka varumärken är positiva faktorer. Om företaget lyfter svagheter kan du se om företaget presenterar åtgärder för att rätta till dessa.

Presentation

I avsnittet finansiella mål berättar företaget vanligtvis om sina mål kring försäljningstillväxt, rörelsemarginal och avkastning på eget eller sysselsatt kapital. De tre måtten är viktiga och påverkar dessutom varandra. Dessa är ofta satta under en lite längre tidsperiod på ca 5–7 år. Här kan du titta efter om målen ofta ändras eller är orealistiskt höga jämfört med tidigare årsredovisningar. Det kan i så fall vara varningssignaler. Om försäljningen ökar medan rörelsemarginalen är oförändrad eller försämras kan det också vara en varningssignal, eftersom det i sin tur påverkar avkastningen på eget eller sysselsatt kapital.

Titta också gärna efter om bolaget berättar huruvida de finansiella målen uppfylldes eller inte under det föregående verksamhetsåret.

Budget

Resultaträkningen är en summering av året i pengar, här kan du se hur mycket pengar företaget fått in och hur mycket man spenderat. Överst ser du alla intäkter och sedan dras kostnaderna av. Till sist ser du resultatet vilket är vad som blir kvar av intäkterna när alla kostnader dragits av. Det blir företagets vinst eller förlust.

Den sista delen är också den viktigaste delen för dig som investerare; årets resultat efter skatt. För bolag som tillverkar produkter kan du vanligtvis ta försäljning minus kostnaden för sålda varor och då få fram bruttoresultatet. Du kan sedan dra av kostnader för försäljning, administration och forskning och får då fram rörelseresultatet; EBITDA. Enkelt förklarat är det vinst före skatt, finansiella kostnader samt av- och nedskrivningar.

För att få en uppfattning om vad som påverkar resultatet kan du göra en känslighetsanalys. Då kan du se hur exempelvis förändringar i råvarupriser och valutakurser påverkar företagets vinst. Ofta kan du hitta en känslighetsanalys på företagets hemsida.

I balansräkningen får du en ögonblicksbild av bolagets ekonomi per räkenskapsårets sista dag. Här räknar företaget upp värdet på alla tillgångar de äger. Här kan du också se hur företaget finansierat tillgångarna, om det skett med lån eller egna medel. Ofta brukar balansräkningen redovisas i två kolumner, med tillgångar till vänster och skuld och eget kapital till höger. Tillgångar delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar kan vara långsiktiga tillgångar, som maskiner eller fastigheter. Omsättningstillgångar är mer kortfristiga tillgångar, som kontanter, osålda produkter och obetalda skulder till företaget.

Ordet balans i balansräkning baseras på att båda sidorna i en balansräkning ska vara lika stora. Det betyder att värdet på tillgångarna ska vara lika stora som skulder och eget kapital. I balansräkningen kan du se hur stor del av företagets tillgångar som företaget själv äger, och hur stor del som finansierats av lån.

Balansräkning
I kassaflödesanalysen ser du alla in- och utbetalningar som företaget gjort under det föregående verksamhetsåret. Inbetalningar kan bestå av försäljningar, nyemissioner eller lån medan utbetalningar kan vara inköp, räntor, amortering och andra kostnader. Om det sätts in mer pengar än det tas ut är det ett positivt kassaflöde. Då finns det pengar över, som kan användas till investeringar eller utdelningar till aktieägare och det är positivt för investerare.
I förvaltningsberättelsen ger företagets styrelse en kort och saklig sammanfattning av årets viktiga händelser, till exempel vad som hänt med omsättningen och vinsten under året, om omsättningen ökat inom något speciellt område, vilka nya produkter som lanserats och om man gått in i nya marknader. Här föreslår styrelsen också hur stämman ska fördela vinsten.
I årsredovisningen hittar du också revisionsberättelsen, som alla aktiebolag måste upprätta. Revisorn intygar här att siffrorna i årsredovisningen stämmer med verksamheten.
Årsredovisning

Vilka nyckeltal kan man använda?

Genom att gå igenom årsredovisningen kan du räkna ut en del nyckeltal, som du kan använda i din analys för att kunna fatta välinformerade investeringsbeslut.
Nyckltal

Vad är P/E-tal

P/E är en förkortning för price/earnings och är ett av de vanligaste nyckeltalen som används för att se om en aktie är köpvärd eller inte. Price står för aktiens pris och earnings står för bolagets vinst. Nyckeltalet visar alltså priset på en aktie i relation till bolagets vinst per aktie. Vinsten per aktie är bolagets totala vinst delat med antal aktier som finns i bolaget.

Så här räknar du ut P/E-tal

P/E-tal

Vad är P/S-tal?

P/S-talet är ett nyckeltal som visar en akties pris i relation till bolagets försäljning, eller omsättning som det också kallas. Många använder detta nyckeltal som ett av flera för att göra en samlad bedömning innan man beslutar sig för om man ska köpa eller sälja en aktie.

Lär dig mer om P/S-tal

P/S-tal

Vad är PEG-tal?

PEG-talet är en vidareutveckling av nyckeltalet P/E. Det visar relationen mellan en akties P/E-tal och vinsttillväxt med syftet att se om en aktie är billig eller dyr i relation till hur snabbt bolagets vinst stiger.

PEG står för engelskans Price (pris), Earnings (vinst) och Growth (tillväxt) och räknas ut genom att dela en akties P/E-tal med vinsttillväxten per aktie. Genom att göra detta får du en bild av hur aktien värderas med hänseende till hur snabbt bolaget växer. Två bolag kan ha samma P/E-tal, men om ett av bolagen växer snabbare än det andra kommer det bolaget ha en lägre värdering när man tittar på PEG-talet och är alltså mer köpvärt.

Så kan du använda PEG-talet

när får man utdelning?Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.