Aktier

Hur fungerar P/S-tal?

P/S-talet är ett nyckeltal som visar en akties pris i relation till bolagets försäljning, eller omsättning som det också kallas. Många använder detta nyckeltal som ett av flera för att göra en samlad bedömning innan man beslutar sig för om man ska köpa eller sälja en aktie. Här hittar du fler nyckeltal som kan vara användbara tillsammans med P/S-talet.

Hur räknar man ut P/S-tal?

För att räkna ut ett företags P/S-tal delar du aktiens pris med bolagets omsättning per aktie.
P/S-tal = aktiekurs/(omsättning/aktie)

Vad visar ett P/S-tal?

Detta nyckeltal visar hur högt marknaden värderar ett bolags omsättning. Att ett bolag har ett högt P/S-tal kan betyda två saker. Antingen har bolaget en hög aktiekurs i relation till omsättningen per aktie, vilket kan tyda på att det är högt värderat. Eller så har marknaden högt ställda förväntningar på bolaget och tror att omsättningen kommer att öka. När marknaden tror att omsättningen kommer att öka tenderar nämligen aktiekursen att stiga, och då ökar nyckeltalet.

Tvärtom kan ett bolag med ett lågt P/S-tal indikera att aktien är lågt värderad eftersom aktiekursen är låg i relation till omsättningen per aktie, eller att marknaden tror att omsättningen kommer minska.

Exempel
Postorderföretaget Bokmalen AB har ett marknadsvärde på 500 miljoner kronor och en försäljning på 300 miljoner kronor under ett helt år. För att räkna ut bolagets P/S-tal delar vi börsvärdet med omsättningen.
Bokmalen har ett P/S-tal på 1,67 vilket i det här exemplet är högre än konkurrenterna i branschen som ligger kring 1,3. Det högre nyckeltal som Bokmalen har betyder att marknaden värderar varje försäljningskrona högre än konkurrenternas. Skillnaden kan bero på flera saker, till exempel att de tjänar mer pengar eller att man tror att försäljningen i företaget kommer att öka.

Varför ska man använda P/S-talet?

Det kan vara bra att känna till hur marknaden värderar ett bolags omsättning eftersom det ger en signal om bland annat marknadens förväntningar på och förtroende för bolaget samt dess lönsamhet.

Detta nyckeltal kan även vara bra att titta på om bolaget går med förlust, eftersom det mer traditionella nyckeltalet P/E, som visar hur många årsvinster ett bolag värderas till, inte kan beräknas då. Då kan det vara intressant att titta på hur marknaden värderar omsättningen för att få en indikation på marknadens tro om bolagets framtidsutsikter.

förväntningarna på bolaget speglas i P/S-talet
Förväntningarna på ett bolag återspeglas ofta i P/S-talet. Ett högt tal kan tolkas som en säljindikation eftersom det kan finnas för höga förväntningar på bolagets omsättning som de kanske inte kan leva upp till. Ett lågt tal kan istället tolkas som att det finns utvecklingspotential i aktien, i och med att förväntningarna är lågt ställda och de går att överträffa. Samtidigt kan man se det som att marknaden tror att bolaget kommer fortsätta ha problem i framtiden.
förtroendet för bolaget speglas i P/S-talet
Förtroendet för bolaget återspeglas också i marknadens värdering av bolaget. I skolan får man betyg efter sin prestation och på börsen kan det översättas till värdering. Ett bolag som har goda historiska resultat, håller vad de lovar och uppnår en god lönsamhet brukar resultera i att marknaden har ett förtroende för bolaget och företagsledningen, med ökat P/S-tal som följd.
bolagets lönsamhet speglas i P/S-talet
Ett bolag som har en hög lönsamhet i förhållande till branschen, alltså tjänar mer pengar per försäljningskrona än vad som är normalt, brukar ha ett högt P/S-tal. Detta eftersom marknaden anser att kvaliteten på varje försäljningskrona i bolaget är högre än dess konkurrenter.
Tips
För att man inte ska jämföra äpplen och päron är det mest intressant att titta på P/S-talet på bolag i samma bransch. När man ska köpa en aktie kan man titta på dess konkurrenter och deras nyckeltal för att få en uppfattning om vad som är normalt i branschen och därmed ha något att jämföra med.

Är låga eller höga P/S-tal bäst?

Man brukar säga att det finns två sidor av samma mynt och det gäller även här. Höga P/S-tal brukar betyda att ett företag är välskött och har en hög lönsamhet, det vill säga att de tjänar mycket pengar. Men det kan även betyda att marknaden förväntar sig att omsättningen i bolaget ska öka. Förhoppningsbolag – nystartade bolag med goda framtidsutsikter och höga förväntningar på sig - brukar ha höga P/S-tal.

Låga P/S-tal däremot kan bero på att ett bolag har låg lönsamhet jämfört med sina konkurrenter. De tjänar helt enkelt inte lika mycket pengar som andra bolag i samma bransch. Det kan, precis som med höga P/S-tal, också bero på att marknaden tror att omsättningen kommer att sjunka i företaget.

Det finns med andra ord inget som är rätt eller fel i P/S-tal eftersom det kan bero på flera faktorer och man kan tolka det på olika sätt. ”Kvalitet kostar”, och bolag som har god lönsamhet brukar värderas högt varför man tittar efter höga P/S-tal. Investering i ett bolag med dålig lönsamhet kan bli en bra affär om de får bukt med problemen - och letar man efter sådana investeringar ska man titta efter låga P/S-tal. Man ska såklart vara medveten om att risken i en sådan investering oftast är hög. Det beror på att det inte finns någon garanti att företaget får ordning på sina problem och då går inte investeringen riktigt åt det håll man har tänkt sig. Läs gärna mer om hur P/E-talet kan användas för att göra en bättre bedömning av förutsättningarna.

Var hittar jag P/S-talet?

Hos oss hittar du P/S-talet på aktiens översiktssida. Där hittar du även aktiens pris och omsättning per aktie.
var hittar jag P/S-talet?Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.