Aktier

Vad är nyckeltalet P/E-tal?

P/E är en förkortning för price/earnings och är ett av de vanligaste nyckeltalen som används för att se om en aktie är köpvärd eller inte. Price står för aktiens pris och earnings står för bolagets vinst. Nyckeltalet visar alltså priset på en aktie i relation till bolagets vinst per aktie. Vinsten per aktie är bolagets totala vinst delat med antal aktier som finns i bolaget.

Hur räknar man ut P/E-tal?

Du räknar ut ett företags P/E-tal genom att dela aktiens pris med bolagets vinst per aktie.
P/E-tal = aktiekurs/vinst per aktie
Exempel
Kortbolaget AB gjorde en vinst på 2 kronor per aktie förra året och aktien handlas till 8 kronor.
Räkneexempel P/E-tal
Kortbolaget AB har ett P/E-tal på 4. Det innebär att det tar fyra år för bolaget att, med dagens vinstnivå, tjäna in den summa pengar som aktien handlas till nu. Det fjärde året har bolaget alltså tjänat tillbaka 8 kr per aktie eftersom dagens vinstnivå är 2 kr per aktie och år.
bolagsvärdering
Du kan även räkna fram vad bolaget värderas till genom att ta bolagets vinst i relation till P/E-talet.
Marknadens värdering av bolaget = vinst * P/E-tal
Exempel
Leverium AB är ett bolag med en årsvinst på 1 miljon kronor och ett P/E-tal på 7. Det betyder att marknaden är beredd att betala 7 miljoner kronor för bolaget.
Räkneexempel marknadsvärdering

Varför ska man använda P/E-tal?

När man försöker avgöra om man bör köpa en aktie eller inte, det vill säga när man värderar den, så kan P/E-talet vara användbart eftersom det visar hur högt eller lågt marknaden värderar aktien. Sedan avgör man alltid själv om man vill köpa en aktie som marknaden redan värderar högt, eller om man vill prova sig fram och försöka hitta aktier som marknaden värderar lågt, men som man själv tror på.

Här kan du läsa mer om vilka strategier man kan använda när man väljer aktier.

Tips
Det vanligaste sättet att beräkna och använda P/E-tal är att man tittar på tidigare årsvinster, eftersom man då använder sig av den faktiska vinsten som bolaget har haft. När man istället använder sig av kommande vinster för att beräkna nyckeltalet gissar man helt enkelt vad man tror att bolaget kommer att få i vinst, och det medför såklart att det hela blir mer spekulativt.

Vad visar ett P/E-tal?

Detta nyckeltal visar egentligen hur många årsvinster marknaden värderar ett bolag till, eller hur lång tid det tar att få tillbaka sin investering, förutsatt att bolagets vinster är lika höga som när du köpte aktien. Om ett P/E-tal är 10 innebär det alltså att det tar 10 år innan bolaget tjänat tillbaka samma summa som du betalade när du köpte aktien. I grund och botten handlar det om marknadens förväntningar på företaget.

Ett högt P/E-tal kan betyda att aktien är övervärderad eller att marknaden har höga förväntningar på bolaget och förväntar sig att det fortsätter leverera bra och stabila vinster eller utdelningar. Ett lågt tal kan istället betyda att aktien är undervärderad eller att marknaden har låga förväntningar på bolaget och dess framtid.

Man kan enkelt säga att marknaden försöker förutspå bolagets framtida vinst som är E (earnings) i ekvationen. Den tron återspeglas idag i P (price) som är aktiens pris. Om marknaden förväntar sig att ett bolag ska öka vinsten så tar marknaden fasta på det redan idag och tvärtom, man kan säga att förväntningarna syns i aktiekursen.

vad visar ett P/E-tal?

Hur värderar marknaden vinster i ett bolag?

Det finns inget kristallklart svar på den frågan. Däremot är det vanligt att marknaden värderar kontinuerligt stabila intäkter högt. Bolag som är verksamma i branscher med intäkter som är mer osäkra över tid brukar få en lägre värdering. Man kan säga att ”kvaliteten” på intäkterna är sämre om de svänger mycket. Det kan vara bra att tänka på vilken typ av intäkter ett bolag har när man ska bedöma om P/E-talet är högt eller lågt. Att två bolag har samma P/E-tal betyder inte att de är lika billiga eller dyra utan det beror på hur marknaden värderar vinsterna i de olika bolagen.
Exempel

Stålbolaget AB är verksamt inom stålindustrin och är beroende av den globala efterfrågan på stål. När den globala ekonomin går bra brukar det innebära hög efterfrågan på stål vilket i sin tur leder till höjda priser, och Stålbolaget ser sin vinst stiga kraftigt.

När den globala ekonomin är svag går däremot efterfrågan på stål ned. Det byggs mindre, och många företag och länder sparar pengarna genom att skjuta upp inköpen. Stålbolaget har fortfarande stora fabriker och personal att betala för men när intäkterna minskar snabbt så faller också bolagets vinst.

Matkompaniet AB, å andra sidan, är verksamt i livsmedelsindustrin och har olika matbutiker runt om i landet. Livsmedel är något som alltid efterfrågas, oavsett om ekonomin är stark eller svag. Det gör att Matkompaniet har en jämn efterfrågan och intäkterna blir stabilare än Stålbolagets.

Ofta värderar marknaden Matkompaniets vinst högre än Stålbolaget, just på grund av att den är stabil och mer förutsägbar. Det leder till att Matkompaniet har ett högre P/E-tal.

Hur använder man sig av P/E-tal?

Man kan antingen använda sig enbart av P/E-talet eller kombinera det med andra nyckeltal. Det finns ingen generell tumregel på hur man ska använda sig av talet men många använder det för att hitta bolag som värderas lågt i förhållande till faktisk eller förväntad vinst. Det kan även vara intressant att titta på hur ett bolag värderas utifrån P/E-tal i relation till hur de historiskt värderats för att hitta över- eller undervärderade aktier att köpa eller sälja.

Kan man använda P/E-talet i sin investeringsstrategi?

Många använder detta nyckeltal som ett jämförelsemått mot bolagets konkurrenter. Vissa investeringsstrategier går ut på att köpa undervärderade bolag som man tror kommer leverera goda vinster i framtiden men som av någon anledning inte syns fullt ut i dagens värdering. Inom dessa strategier tittar man bland annat på P/E-talen för de olika bolagen.

Att ett bolag har ett lågt P/E-tal i jämförelse med sina konkurrenter indikerar att marknaden värderar det bolaget lågt. Vissa investerare ser detta som en chans att köpa aktier i ett bolag som har potential. Såklart kräver det att investeraren tror på bolaget och dess framtidsutsikter. Det är en riskfylld strategi som kan gå bra såväl som mindre bra eftersom det ofta finns skäl till varför marknaden värderar bolaget lågt. Därför är det i dessa lägen en fördel att vara lite mer insatt i bolaget.

Tips
Bäst uppfattning om ett bolag och värderingen på det får du om du ställer P/E-talet i relation till andra bolag i samma bransch. Att jämföra bolag i olika branscher är som att jämföra äpplen och päron då olika branscher påverkas av olika faktorer vilket i sin tur påverkar bolagens vinster och därmed P/E-talet. Även vinsten värderas olika i olika branscher beroende på hur stabil den är.

Vad är ett högt eller lågt P/E-tal?

P/E-talet skvallrar som tidigare nämnt om hur många årsvinster marknaden är beredd att betala för ett bolag, alltså hur många årsvinster bolaget värderas till. Snittet de senaste 100 åren på Stockholmsbörsen ligger på runt 14*. Större och mognare bolag som inte längre växer så fort brukar generellt ha lägre P/E-tal än mindre bolag som växer snabbt då marknaden förväntar sig stigande vinster i takt med att bolaget växer. Ett bolag som har ett P/E-tal över snittet på börsen kan vara övervärderat, men det kan även vara så att bolaget växer snabbare än snittbolaget på börsen och att marknaden därför värderar bolaget högre än dess konkurrenter.

Det kan vara intressant att titta på vad ett specifikt bolag haft för nivå historiskt och se om dagens nivå är högre eller lägre för att få en bra uppfattning.

Vad betyder det när ett P/E-tal är negativt?

Om ett bolag går med förlust kan man inte beräkna P/E-talet eftersom det inte finns någon årsvinst att ställa priset i relation till. Däremot kan det vara så att ett bolag går med förlust idag men förväntas göra en vinst nästa år. Då kan man gissa vad den vinsten ska bli och räkna ut ett förväntat P/E-tal på nästa års vinst. Man kan även använda P/S-talet för att se hur marknaden värderar bolaget - då tittar man på priset i relation till omsättning istället för vinst.

Var hittar jag P/E-talet?

Hos oss hittar du nyckeltalet i aktieöversikten. Där finns även aktiens pris och vinst per aktie redovisat.
var hittar jag P/E-talet?*Källa: Carnegie
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.