Aktier

Hur ska jag tänka när jag väljer aktier?

Titta på företagets historik och uppskatta dess framtid

När man ska värdera aktier behöver man uppskatta företagets framtidsutsikter genom att titta på olika faktorer i och kring företaget. Framtida vinstutveckling är till exempel viktigt att titta lite noggrannare på. För att kunna göra en lättare bedömning av företagets framtida vinstutveckling kan man kolla på i vilken bransch bolaget befinner sig och om branschen står inför en förändring. Hur stor marknadsandel företaget har och om det ständigt tar marknadsandelar från sina konkurrenter kan också vara viktiga faktorer.

Man bör även titta på aktiens historik inom lönsamhet. Om bolaget har haft en stadig vinsttillväxt och intäktsutveckling är sannolikheten stor att det kommer fortsätta ha hög lönsamhet. Om företaget har en hög och stabil avkastning på eget kapital kan det vara ett tecken på att det är ett välskött företag. Sådan här information hittar du lättillgängligt i företagets årsredovisning, som du i de flesta fall hittar direkt på företagets egen hemsida.

Tips
Var på företagets webbsida som du hittar årsredovisningen kan variera beroende på hur själva sajten är uppbyggd, men oftast finns den under Investor Relations eller Investerare.

Det finns ett flertal aktiestrategier

Det finns många olika strategier för hur man väljer ut aktier till sitt sparande. Vilka strategier som är mest populära skiljer sig från år till år och beroende på konjunkturen eftersom olika bolag går olika bra i olika tider. Om man vill värdera en aktie på djupet kan resultatet skilja sig beroende på vilken metod man använder eller vem man frågar. Det finns ett flertal metoder för aktievärdering och vi tänkte gå igenom några få i korthet.

Den enkla strategin: Bolag man förstår och tror på

En av de vanligaste, och enklaste, metoderna för att hitta köpvärda aktier är att fråga sig själv om man tror på bolaget eller inte. Det kan man göra genom att bland annat besvara dessa frågor:
Om svaren är ja på dessa frågor verkar det vara ett bolag som du tror på och förstår.

Utdelningsstrategin

En populär strategi är att titta på bolag som har hög eller starkt växande aktieutdelning. Det är svårt att förutse framtida utdelning men det går enkelt att se hur företaget har delat ut historiskt. Om man använder sig av utdelningsstrategin försöker man alltså ta del av så mycket utdelning man bara kan. De utdelningar man får kan man antingen återinvestera i olika bolag eller använda på annat håll.

Den bakomliggande tanken med aktieutdelning är att den vinst som bolagen gör, och som inte behöver återinvesteras i företagets verksamhet, kan delas ut till aktieägarna. Generellt sett så är det mogna och stabila bolag som delar ut mycket pengar och därför anses utdelningsstrategin ofta vara en defensiv och försiktig strategi eftersom större, stabila bolag inte förknippas med så stor risk.

Läs mer om hur du bygger en utdelningsportfölj här

utdelningsstrategi

Tillväxtstrategin

En annan populär strategi är att köpa bolag som växer kraftigt, så kallade tillväxtbolag. Den här strategin kan vara lite knepigare eftersom man ska försöka förutse ett företags framtida tillväxttakt. Det underlättar däremot om man har med sig några riktlinjer på vägen. Ett tillväxtbolag måste inte vara litet, utan det som kännetecknar ett tillväxtbolag är möjligheten att kunna växa mycket under lång tid framöver. Om ett bolag ska växa mycket behöver det antingen agera på en marknad som växer starkt eller själva vara en liten aktör med mycket utrymme kvar att växa på.
Exempel

Adam tittar på två olika bolag, Centralia och Didaktam. Centralia är ett litet robotteknikbolag som finns i Sverige, medan Didaktam är ett stort energibolag i Brasilien. Adam tror att både branschen robotteknik och Brasilien som marknad kommer att ha stark tillväxt de närmaste åren och han bedömer därför att båda bolagen kan anses vara tillväxtbolag.

Bolagen är fiktiva

Värdestrategin

En strategi som blivit väldigt populär de sista åren är den så kallade värdestrategin. Värdeinvestering grundar sig i teorin om att om att priset och värdet på en aktie är olika saker och de kan därför skilja sig åt.

Strategin går ut på att köpa aktier som handlas till ett lågt pris i förhållande till bolagets egentliga värde. Att uppskatta ett bolags värde är svårt eftersom det handlar om att förutse bolagets framtida vinst, och att få ett exakt värde är i princip omöjligt. Istället gör man försiktiga antaganden och försöker köpa till ett pris som är en bit under det man uppskattar att företaget är värt. Detta kallas för säkerhetsmarginal och används som ett skydd mot om man skulle ha fel i sina antaganden om företagets framtida utveckling.

aktiens pris är inte samma sak som dess värdeDessa värderingsstrategier ska inte tas som absolut sanning utan kan variera från fall till fall eller för olika aktier.

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.