HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen för erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (”EES”), förutom i Sverige, som implementerat Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU (”Prospektdirektivet”), kan erbjudandet endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet och därmed under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande hemsida kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen och dokumenten på denna hemsida måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna hemsida eller detta erbjudande. Aqurat och bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

6,25 % årlig ränta plus möjlig värdetillväxt - Teckna andelar i Estea!

6,25 % årlig ränta plus möjlig värdetillväxt - kapitalandelsbevis i Estea!

Estea är ett oberoende fastighetsbolag som sedan starten 2002 framgångsrikt förvaltat och utvecklat kommersiella fastigheter. Bolaget har genomfört fastighetstransaktioner för över 6 miljarder kronor vilket har genererat god avkastning till Estea och dess externa investerare. Verksamheten är fokuserad på att i olika underliggande verksamhetsbolag, tillika investeringsfonder, äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i Sverige. 

Nu genomförs en emission av kapitalandelsbevis om 200 Mkr i fonden Estea Sverigefastigheter 3 och som kund hos Avanza kan du teckna via exempelvis kapitalförsäkring och ISK. 

Anmäl ditt intresse här


Kort fakta


Minsta investering
Nominellt belopp om 10 000 kronor med ett tillägg om 27,78 kronor per kapitalandelsbevis motsvarande upplupen ränta per likviddagen
Årlig ränta
6,25 % (kvartalsvis utbetalning med första utbetalningsdag 10 januari, 2019)
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
19 oktober 2018, kl 15:00
Information om tilldelning
Omkring den 23 oktober, 2018
Första handelsdag
Omkring den 31 oktober, 2018
Likviddag
26 oktober, 2018
Filer och länkar

Estea Sverigefastigheter 3 AB


Fonden Sverigefastigheter 3 har sedan starten 2015 haft målet att över tid bygga upp en portfölj av olika typer av fastigheter belägna på olika orter i Sverige, för att på så sätt uppnå en diversifiering av investeringsrisker. Fonden har genomfört fem emissioner och äger (30 juni 2018) åtta fastigheter i Mellansverige med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 52 500 kvm. Fastigheternas samlade marknadsvärde uppgick den 30 juni 2018 till ca 1,3 miljarder kronor. Estea anser att ytterligare diversifiering och tillväxt av fondens fastighetsportfölj medför positiva synergi- och förvaltningseffekter, vilka över tid kommer att komma investerare (ägarna av fondens kapitalandelsbevis) tillgodo genom bl.a. förbättrat kassaflöde, diversifiering samt förbättrade utvecklingsmöjligheter.

Fondens andelar handlas sedan 2015 dagligen på NDX (kortnamn ESTEA KAPBEVIS3) och lämnar en årsvis ränta om 6,25 % med kvartalsvis utbetalningar, vilket genereras från driftöverskottet i fastigheterna. Den slutgiltiga återbetalningen, som sker senast 30 dagar efter att fondens tillgångar avyttrats senast år 2022, ska uppgå till det totala lånebeloppet per förfallodagen och 75 % av låntagarkoncernens resultat, för det fall detta är positivt, eller 100 % av låntagarens resultat för det fall resultater är negativt. Fondens NAV-värde* uppgick den 30 juni 2018 till 107,4 %.

*NAV-värde är det teoretiska värdet på andelarna i fonden och beräknas i procent av nominellt belopp. NAV-värdet beräknas utifrån den fastställda balansräkningen varje kvartal och görs bl.a. utifrån oberoende fastighetsvärderingar

Om Estea


Estea förvaltar idag fem investeringsfonder med olika fastigheter, varav två är under återbetalning vilket innebär att fastigheterna har avyttrats och återbetalning samt vinstdelning pågår. Esteas första publika investeringsfond, Sverigefastigheter 2 AB, som är under återbetalning kommer utöver återbetalning av nominellt belopp om 10 000 kr medföra en vinst till innehavarna om 2023 kr per kapitalandelsbevis och har därmed genererat en totalavkastning på 52 procent till investerarna under löptiden. Esteas årliga avkastningsmål (IRR) på sina fonder är 7-15% beroende på vald investeringsstrategi. Historiskt har Estea levererat en årlig avkastning som överskridit målet och har aldrig realiserat en förlust.

En investering i Esteas fastighetsfonder via noterade kapitalandelsbevis ger en tydlig exponering mot valda segment av den svenska kommersiella fastighetsmarknaden och kombinerar aktiv förvaltning till låg kostnad, stabil årlig avkastning och vinstdelning vid förfallodagen.

Avkastningsmodell

Avkastningsmodell som syftar till ge dels en löpande direktavkastning från fastigheterna, dels en möjlig värdetillväxt när fastigheterna senare avyttrats. Direktavkastningen betalas ut via kvartalsvisa ränteutbetalningar genererade av fastigheternas driftöverskott, precis som direktägande av fastigheter. Värdetillväxt kommer från amortering på underliggande banklån i fastigheterna, ackumulerade driftöverskott från fastighetsförvaltningen samt förädling och värdeutveckling.

VD-ord


"Estea AB:s affärsmodell bygger på en aktiv förvaltningsstrategi där vi för varje fastighet har en tydlig affärsplan med identifierade mål och förbättringsmöjligheter. Härigenom kan vi skapa och skydda värden i våra investeringar. Detta gör att vi blir mindre priskänsliga och kan skapa lönsamma fastighetsinvesteringar i både upp- och nedåtgående marknader. Denna strategi har vi tillämpat i över 15 år och vi har duktiga medarbetare som dagligen jobbar med våra fastigheter.

För Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), som är organiserad som en alternativ investeringsfond, har vi fastställt en investerings- och förvaltningsstrategi som gör att vi kan investera i olika typer av fastigheter belägna på olika orter i Sverige. Härigenom har vi byggt upp en diversifierad fastighetsportfölj som vi tror över tid kommer utvecklas väl. Vi har hittills förvärvat fastigheter med ett marknadsvärde om ca 1 300 MSEK. Kapitalet för dessa förvärv är tillfört från Er som investerare och hittills har vi emitterat ca 427 MSEK i kapitalandelslån. Nu fortsätter vi jobbet genom ytterligare en emission av kapitalandelslån och vi hoppas att Ni som investerare vill följa med oss i vår fortsatta utveckling."

- Johan Eriksson Rydermark, VD Estea AB

Motiv till erbjudande


Motivet för emissionen är, i enlighet med målsättningen och befintliga investeringskriterier, att via ett utökat förvärvsutrymme ge bolaget en konkurrenskraftig och stark position på den svenska fastighetsmarknaden inför kommande förvärv.

Erhållet kapital från emissionen avses i huvudsak användas till nya förvärv i enlighet med fastställda investeringskriterier samt värdehöjande investeringar inom befintligt fastighetsbestånd. 

Vid en fulltecknad emission beräknas det totala förvärvsutrymmet i Sverigefastigheter 3 uppgå till ca 500 Mkr. I föreliggande emission erbjuds du att teckna andelar till nominellt värde om 10 000 kr (100 %).

Vad är kapitalandelsbevis?


Kapitalandelsbevis är ett börshandlat instrument som ger ränteutbetalning likt en obligation och möjlighet till värdetillväxt likt en aktie. Helt enkelt en sparform med en fast ränta under löptiden samt en potentiell uppsida alternativt nedsida vid återbetalningsdagen som sker senast 30 dagar efter att fondens tillgångar avyttrats. Det baseras på hur värdetillväxten varit i de fastigheter som bolaget investerat i.

Du kan läsa mer om kapitalandelsbevis här.

Anmäl ditt intresse här

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna kapitalandelsbevis enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en engångsersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.