Risk - vad ska man tänka på?

Det är viktigt att hålla koll på riskerna i sitt sparande för att säkerställa att man en dag inte har förlorat allt man har investerat. De stora fondbolagen kan ibland ha hela avdelningar för att hålla koll på fondernas risk, vilket kan kännas lite överdrivet som privatsparare. Istället kan man komma långt med att bara förstå vad risk är och hur man kan hantera det. Det är faktiskt enklare än vad det låter.

När man pratar om risk i samband med investeringar så menar man risken att få tillbaka mindre än det man har investerat, eller risken att förlora hela sin investering. I grunden är det ganska enkelt. Risk består av två saker: sannolikhet* och konsekvens* . Hur stor är sannolikheten att de tillgångar du äger minskar i värde, och i förlängningen, att du förlorar pengar? Samt vad skulle konsekvensen vara ifall det skulle hända?

Även om du har investerat i en tillgång som har en låg sannolikhet att sjunka i värde kan det ändå innebära att du tar en hög risk om det är den enda tillgången du äger, eftersom konsekvensen av en nedgång kan innebära att du förlorar hela ditt sparade kapital. Det är därför viktigt att försöka minska både sannolikheten och konsekvensen av en nedgång av värdet på dina tillgångar.

Tips

Om du har svårt att bedöma om risken är låg eller hög kan du använda dig av dessa enkla knep. 
Hög sannolikhet + hög konsekvens = hög risk
Låg sannolikhet + låg konsekvens = liten risk

Att förutspå prisrörelser är svårt, flera hävdar till och med att det är omöjligt. Det är med andra ord väldigt svårt att bedöma sannolikheten att en tillgång går ner i värde.

På längre sikt har börserna historiskt sett rört sig uppåt. Mellan 1901 och 2007 var den genomsnittliga avkastningen på Stockholmsbörsen 9,89 % per år**.

Priset på aktier och andra tillgångar kommer att röra sig både upp och ned över tid. Investerare som har accepterat samt hanterat detta och varit tålmodiga har historiskt sett blivit belönade med en hög avkastning. Ett bra sätt att utnyttja detta som sparare är genom att använda sig av ett månadssparande.

Rörelse i indexet OMX Stockholm 30 

Eftersom det är svårt att bedöma hur stor sannolikhet det är för att en tillgång ska gå ner i värde är det generellt sett lättare för en sparare att fokusera på att minimera konsekvensen av att en tillgång går ner i värde. Aktier och andra tillgångar kommer att gå både upp och ner i värde och därför är det bra att fokusera på vad som händer med portföljen när till exempel en aktie går ner i värde samt hur du hanterar det.

Diversifiering kommer från det engelska ordet diversify, som betyder att sprida ut eller att skapa bredd. När man använder ordet i samband med investeringar menar man att man ska sprida sina risker.

Ofta så används en korg med ägg för att illustrera konceptet; om man har alla ägg i samma korg och råkar tappa korgen, då går fort alla ägg förlorade. Om man istället hade lagt äggen i två korgar och tappat den ena, då hade man ändå haft hälften kvar. Samma sak går att tillämpa på investeringar. Genom att köpa flera olika värdepapper kan man sprida risken i sitt sparande. Om en investering inte går som planerat har man andra innehav att falla tillbaka på.

Exempel

I tabellen nedan ser du hur lätt, eller svårt, det är att återhämta portföljen efter en nedgång. Om man till exempel har en portfölj beståendes av två aktier, där investeringarna är lika stora i båda aktierna, och den ena minskar i värde till noll krävs det att den kvarvarande aktien dubblerar sitt värde för att portföljens utveckling ska komma upp till sitt ursprungliga värde.

 

Om man istället hade haft 20 aktier och en aktie hade gått ner till noll hade portföljen som helhet bara gått ner 5 % och då hade portföljens värde endast behövt gå upp 5,3 % för att vara tillbaka där man började.

 

Nedgång i portföljen
Uppgång som krävs för att täcka förlusten
- 5 %
+ 5,3 %
- 10 %
+ 11,1 %
- 15 %
+ 17,6 %
- 20 %
+ 25 %
- 30 %
+ 42,9 %
- 40 %
+ 66,7 %
- 50 %
+ 100 %
- 60 %
+ 150 %
- 70 %
+ 233 %
- 80 %
+ 400 %
- 90 %
+ 1000 %
- 100 %
Okänt

När man pratar om risk så kan man också dela in riskerna i olika kategorier, till exempel bolagsspecifik risk, branschspecifik risk, landsspecifik risk eller mer generell marknadsrisk. Detta är bra att känna till när man ska bygga en diversifierad portfölj.

En bolagsspecifik risk är risken för en händelse som påverkar det enskilda bolaget men inga andra bolag.

Exempel

Om Hennes & Mauritz skulle lansera en jeanskollektion och den inte säljer som väntat är det negativt för H&M. Däremot kommer inte andra bolag att påverkas av detta. Denna risk är specifik för just H&M - alltså bolagsspecifik.

Exemplet är fiktivt och används endast för att på ett överskådligt sätt illustrera risk.

En branschspecifik risk är risken för en händelse som påverkar alla bolag i en bransch, men inte bolag i andra branscher.

Exempel

Om Sveriges regering plötsligt skulle gå ut och förbjuda försäljning av jeans skulle det vara väldigt negativt för Hennes & Mauritz. Detta är däremot inte specifik för just H&M utan detta kommer också att påverka de andra butikskedjorna som också säljer jeans i Sverige.

Exemplet är fiktivt och används endast för att på ett överskådligt sätt illustrera risk.

En landsspecifik risk är risken för en händelse som påverkar alla bolag med verksamhet i ett land, men inte bolag med verksamhet i andra länder.

Exempel

Hennes & Mauritz har butiker i många av världens länder. Om ett av dessa länder skulle införa nya lagar som säger att import från utlandet ska tullbeskattas kommer det att påverka H&M’s intjäning. Detta är dock inte isolerat till just H&M utan kommer att påverka alla företag som importerar och säljer varor i det landet.

Exemplet är fiktivt och används endast för att på ett överskådligt sätt illustrera risk.

En generell marknadsrisk är risken för en händelse som påverkar alla investeringar, oavsett vilka länder eller vilka tillgångar man har investerat i.

Ju mer generell risken är desto svårare blir den att diversifiera bort. Till exempel om marknadsräntorna skulle gå upp så skulle detta enligt ekonomisk teori påverka priset på alla tillgångar negativt, och då påverkas man oavsett vilka tillgångar man äger.

Riskjusterad avkastning är ett mått på vilken avkastning man fått i en placering i förhållande till den risk man tagit. Avkastningen ställs i relation till riskfri ränta, alltså vilken avkastning man kunnat få på en riskfri placering. Det finns ingen placering som är helt riskfri men man brukar prata om utlåning till staten som riskfri ränta i teorin.

Exempel

Två bilar kör på motorvägen i 50 km/h. Den ena bilen ökar upp hastigheten till 100 km/h och borde då komma fram dubbelt så snabbt eftersom hastigheten fördubblas. Om de båda bilarna kommer fram samtidigt så har den person som körde 100km/h haft en sämre riskjusterad avkastning än den person som kört i 50km/h. Det beror på att denne utsatt sig för en större olycksrisk i hopp om att komma fram dubbelt så snabbt med den fördubblade hastigheten.

För att mäta den riskjusterade avkastningen i en portfölj brukar man använda ett mått som kallas Sharpekvot. Sharpekvoten brukar man använda när man ska jämföra portföljer sinsemellan. Man mäter då en portföljs avkastning, utöver den riskfria räntan, i relation till den risk man tagit. Den risk man tagit mäts i placeringens volatilitet.

Det handlar om att få så hög avkastning som möjligt till så låg risk som möjligt. Ju högre Sharpekvot desto bättre.

För att fortsätta på exemplet med de två bilarna skulle man kunna säga att målet är att köra 50km/h men ändå komma fram snabbare än den bil som ökade hastigheten till 100 km/h. 

Det är vanligt att fonder mäts på sin Sharpekvot för att bedöma avkastningen i förhållande till risken. Den informationen, ”Sharpe ratio”, finns hos oss att hitta på fondöversikten.

* Definitionen av sannolikhet är chansen eller risken att något ska hända. Källa Nationalencyklopedin och definitionen av konsekvens är resultat eller effekt. Källa: Nationalencyklopedin  
* Enligt affärsvärldens generalindex, räknat exklusive utdelning.
Att spara i värdepapper innebär alltid en risk. Värdepapperna kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.