Skatt & Deklaration

Hur beskattas ett ISK?

Hur fungerar skatten på ett investeringssparkonto?

ISK är ett så kallat schablonbeskattat konto, vilket innebär att du betalar en viss procentsats i skatt per år. Procentsatsen är baserad på kontots värde istället för på de vinster du gör, som för ett aktie- & fondkonto. Läs mer om hur ett aktie- & fondkonto, en depå eller ett VP-konto beskattas.

Hur räknas skatten på ett ISK ut?

Du behöver inte själv räkna ut skatten på ett ISK, men om du skulle vilja kontrollräkna har vi beskrivit hur du går tillväga.

Skatten som du betalar för ett visst år utgår från ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas årligen som en fjärdedel av summan för:

Börja alltså med att addera värdet av dina tillgångar på kontot vid början av varje kvartal, alla insättningar som har gjorts till kontot under året och värdet av eventuella överföringar av värdepapper till kontot under året.

Summan du får fram ska sedan delas på fyra. Det är för att få fram ett genomsnittligt värde för ditt ISK under året. Det genomsnittliga värdet kallas för kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan per den 30 november året före beskattningsåret + 0,75 procentenheter. Det finns dock en lägre gräns på 1,25 % som man behöver ta hänsyn till. Om statslåneräntan plus de 0,75 procentenheterna blir lägre än 1,25 tillsammans kommer schablonintäkten automatiskt att höjas till just 1,25 %. 

Med andra ord så använder du 2016 års statslåneränta om du ska deklarera för år 2017, och själva deklarationen skickas in våren 2018. Produkten av kapitalunderlaget och statslåneräntan + 0,75 procentenheter kallas för schablonintäkt. Schablonintäkten kommer förtryckt i din deklaration och kommer automatiskt att beskattas med 30 %. Du behöver alltså inte göra någonting själv, förutom att betala din skatt förstås.

Exempel
  • Värde kvartal 1: 5 000 
  • Värde kvartal 2: 5 500 
  • Värde kvartal 3: 11 000 
  • Värde kvartal 4: 20 000 
     
  • Insättningar totalt under året: 15 000 
  • Statslåneräntan 30 nov 2016: 0,27 % + 0,75 % = 1,02 %
  • Skattegolvet är 1,25 % varför skattesatsen blir 1,25 %

5000 + 5500 + 11 000 + 20 000 + 15 000 = 56 500 kr
56 500 / 4 = 14 125 kr (detta är kapitalunderlaget)
14 125 * 1,25 % = 177 kr (detta är schablonintäkten som kommer förtryckt i din deklaration)
177 * 30 % = 53 kr

Skatten blev alltså 53 kr för år 2017.

Hur räknar jag ut min schablonintäkt?

Du kan räkna fram schablonintäkten manuellt. Börja med att ta fram dina månadsbesked för:
Ta även fram dina totala insättningar under året. De hittar du i ditt årsbesked från banken. Ersätt sedan exemplet här ovanför med dina egna siffror som du har fått fram i dina års- och månadsbesked.

Räknas utdelningar som en insättning och kommer med i skatteunderlaget?

Nej, utdelningar från värdepapper som du har på ditt ISK räknas inte som en insättning.

Hur beskattas utdelningar på ett ISK?

Eftersom kontot är schablonbeskattat ingår värdet på utdelningarna i skatteunderlaget, men du betalar inte 30 % direkt på utdelningen, som du hade gjort på ett aktie- & fondkonto. Om du får utdelning från ett utländskt bolag kommer utländsk källskatt att dras direkt vid utdelningstillfället. Beroende på vilket beskattningsavtal Sverige har med olika länder kommer procentsatsen för utländsk källskatt att variera, men vanligtvis är det 15 %.

Kan jag få avräkning för utländsk källskatt på mitt ISK?

Ja, du kan få avräkning för utländsk källskatt. Det betalar du när du får utdelning i utländska bolag.

Hur gör man avräkningen av utländsk källskatt på ett ISK?

Du behöver inte göra någonting för att få tillbaka den utländska källskatten eftersom det görs automatiskt av Skatteverket. De räknar ut en utländsk inkomst och utgår från den när de gör avräkningen. Dock får inte den framräknade inkomsten överstiga schablonintäkten. Läs mer om avräkning av utländsk källskatt på Skatteverkets hemsida.

Beskattas uttag från ett ISK?

Nej, du skattar inte för uttag från ditt investeringssparkonto.
Tips
Tänk på att om du tar ut dina pengar och sätter in dem igen kommer din schablonskatt att öka eftersom insättningen kommer att ingå i kapitalunderlaget.

Hur skattas flytt av värdepapper till ett ISK?

Om du överför värdepapper från en depå, ett VP-konto eller ett aktie- och fondkonto till ett ISK betalar du skatt på eventuella vinster som uppstår vid flyttillfället. I praktiken blir det som att dina värdepapper säljs på ditt aktie- & fondkonto och affären räknas därför som realiserad, vilket du behöver ta upp i nästa deklaration. Värdet av de inflyttade värdepapperna räknas även som en insättning till ditt investeringssparkonto och kommer att ingå i ditt kapitalunderlag.

Överföringar mellan dina egna ISK-konton är skattefria, både när du överför värdepapper och pengar. Detta gäller dessutom både inom den egna banken, till exempel om du har flera investeringssparkonton på samma bank, eller om du överför mellan olika banker.

Tips

Använd rätt blankett för att göra överföringar av pengar och värdepapper mellan olika banker för att inte utlösa skatteeffekter. Om du är kund hos oss använder du dessa blanketter:
* Det nya skattegolvet innebär dessutom att schablonintäkten som lägst beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.