Börsintroduktioner, emissioner och andra företagshändelser

Vad är inlösen av aktier?

Vissa bolag kan göra inlösen av egna aktier. Det tyder på att ekonomin och kassan i bolaget är bra och att de vill överföra värde till aktieägarna. Det kan exempelvis vara så att aktieägarna erbjuds få sälja var tjugonde aktie till en bestämd kurs, som ofta är lite högre än rådande marknadskurs. En aktieinlösen kan erbjudas istället för, eller utöver, en kontant utdelning. En annan form av utdelning är återköp av aktier.

Varför gör bolag inlösen av aktier?

Om ett bolag har en stark finansiell ställning kan det vara en idé att anpassa balansräkningen till en mer effektiv kapitalstruktur, vilket kan göras genom att köpa tillbaka sina egna aktier.
varför gör bolag inlösen av aktier?

En inlösen av aktier kan ses som en typ av utdelning till aktieägarna. Anledningen till att man vill göra en inlösen av aktier istället för, eller utöver, en vanlig kontant utdelning är att det kan vara skattemässigt mer fördelaktigt för vissa aktieägare. Det gynnar framförallt utländska investerare givet att de säljer inlösenaktierna på marknaden i stället för att låta dem gå till inlösen. Att låta dem gå till inlösen innebär annars att de måste betala svensk kupongskatt på hela inlösenbeloppet, alltså att den beskattas som en svensk utdelning.

Skillnaden mellan att göra inlösen av aktier och återköp av aktier är att vid det senare är det enbart de aktieägare som säljer sina aktier som deltar, medan en inlösen innebär att samtliga aktieägare deltar. Om syftet är att bolagets aktieägare ska få sin andel av det likvida belopp som skiftas ut, är det viktigt att alla deltar.

inlösen av aktier

Hur går en inlösen till?

Inlösen kan göras på två olika sätt, antingen genom en split med obligatorisk inlösen eller genom inlösen med inlösenrätter. Split med obligatorisk inlösen innebär att en aktie delas upp i två (eller flera) aktier varpå en av aktierna automatiskt löses in mot ett bestämt belopp. Inlösen med inlösenrätter fungerar på så vis att aktieägarna får ett antal inlösenrätter tilldelade. Dessa rätter kan användas för att lösa in en eller flera aktier eller säljas.

Du behöver vara ägare av aktierna på avstämningsdagen för att få ta del av inlösenerbjudandet.

Split med obligatorisk inlösen (inlösenaktier)

Split med obligatorisk inlösen innebär att bolaget delar upp sin aktie i en ordinarie aktie och en obligatorisk inlösenaktie, där inlösenaktien per automatik löses in till ett förutbestämt pris. Du behöver alltså inte agera för att vara med i en split med obligatorisk inlösen utan du kommer att få pengar inbokade på det konto där du har aktien.

Behöver man redovisa split med obligatorisk inlösen (inlösenaktier) i sin deklaration?

Vid en split med obligatorisk inlösen behöver aktieägarna redovisa en vinst eller förlust för de inlösta aktierna i inkomstdeklarationen. På Skatteverkets hemsida finner man anvisningar för hur man ska räkna ut sin anskaffningskostnad för de sålda inlösenaktierna. Observera att detta endast gäller om du har aktierna på en depå/VP-konto/aktie- och fondkonto. Har du aktierna på ett ISK eller en Kapitalförsäkring behöver du aldrig deklarera för dina aktieförsäljningar.
Exempel

Byggarna AB genomför en split med obligatorisk inlösen där varje aktie delas upp i två (2:1). Den ena aktien, inlösenaktien, kommer automatiskt att lösas in för 4,51 kronor per inlösenaktie.

Johanna äger aktier i Byggarna AB och får därmed kontanter inbokade på sitt konto när inlösenförfarander är klart och inlösenaktierna är sålda. Även om hon inte agerat själv behöver hon redovisa denna försäljning i sin deklaration.

Enligt Skatteverket ska 96 procent av anskaffningskostnaden för en ursprunglig aktie i Byggarna AB hänföras till de kvarvarande aktierna och 4 procent till inlösenaktien. Om den ursprungliga anskaffningskostnaden var 100 kr per aktie ska alltså de inlösta aktierna redovisas med en anskaffningskostnad på 4 kr per aktie, medan de kvarvarande får 96 kr per aktie.

Inlösen med inlösenrätter

Inlösen med inlösenrätter fungerar så att aktieägarna får ett antal inlösenrätter tilldelade, som ger aktieägaren rätt att ett visst datum lösa in en del av sina aktier. Inlösenrätten förfaller värdelös efter anmälningsperiodens slut varför det är viktigt att aktieägaren antingen anmäler inlösen av aktier eller själv säljer rätterna på marknaden i tid.

Aktieägarna har dessa valmöjligheter:

Om aktieägaren väljer att lösa in inlösenrätterna, det vill säga sälja en del av sina aktier, räknas det som en vanlig försäljning där man behöver redovisa vinst eller förlust för de inlösta aktierna i inkomstdeklarationen. Väljer man, å andra sidan, att sälja sina inlösenrätter istället för att lösa in aktier, kommer allting förifyllt i deklarationen.

Hur går inlösen med inlösenrätter till?

För att få delta i en aktieinlösen måste du vara registrerad som ägare på avstämningsdagen. När inlösentiden börjar kommer du att få inlösenrätter inbokade på ditt konto, och oftast meddelar din bank eller aktiemäklare dig som ägare av aktierna att du har ett erbjudande att ta ställning till.

Som regel handlas inlösenrätten på börsen i ca 7 – 10 bankdagar. Under denna period kan du som ägare välja att sälja inlösenrätterna. Om du inte vill lösa in dina aktier är det viktigt att du säljer dina inlösenrätter så att de inte förfaller värdelösa.

När perioden för handel med inlösenrätter är avslutad bokas inlösenrätterna och de aktier som är anmälda för inlösen bort från ditt konto om du har valt att vara med i inlösenförfarandet. Vid samma tidpunkt bokas inlösenaktier (IL-aktier) in på kontot. Inlösenaktien handlas i regel som vilken aktie som helst på börsen. Handeln brukar pågå i ca 2 veckor innan inlösenaktien per automatik bokas ut och inlösenlikviden bokas in på kontot. Inlösenlikviden kan bestå av både pengar och aktier.

Behöver man redovisa inlösen med inlösenrätter i sin deklaration?

Väljer du att sälja inlösenrätterna deklareras det som en vanlig aktieförsäljning och anskaffningskostnaden är då noll kronor. Hela försäljningssumman räknas alltså som vinst.

Väljer du att utnyttja inlösenrätterna för att lösa in en del av dina aktier räknas det också som en försäljning och du behöver då redovisa din anskaffningskostnad för dessa aktier.

Observera att detta endast gäller om du har aktierna på en depå/VP-konto/aktie- och fondkonto. Har du aktierna på ett ISK eller en Kapitalförsäkring behöver du aldrig deklarera för dina aktieaffärer.

Exempel

Bokförlaget AB genomför en inlösen med inlösenrätter. Aktieägarna får en inlösenrätt för varje aktie i Bokförlaget. Sju inlösenrätter ger rätten att lösa in en aktie mot en kontant ersättning om 140 kronor per aktie.

Anna vill inte sälja några av sina aktier så hon väljer att sälja inlösenrätterna på marknaden. Denna försäljning blir en ren vinst för henne, eftersom hon fått inlösenrätterna och de därmed har noll kronor i anskaffningskostnad.

Filip däremot vill delta i inlösenförfarandet och anmäler detta till sin bank. På inlösendagen bokas inlösenrätterna och de aktier som är anmälda för inlösen bort från Filips konto, och samma dag bokas inlösenaktien (IL) in. IL-aktien bokas slutligen ut från Filips konto och byts ut mot inlösenlikviden. Filip redovisar detta som en försäljning i sin deklaration och behöver ange sin anskaffningskostnad.
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.