Börsintroduktioner, emissioner och andra företagshändelser

Vad är återköp av aktier?

Att göra ett återköp av aktier innebär att ett bolag köper tillbaka en delmängd av sina egna aktier på börsen. Det leder till en värdeöverföring till aktieägarna och kan därför ses som en form av utdelning. Andra typer av värdeöverföring är traditionell kontantutdelning och inlösen av aktier. Syftet för ett bolag att köpa tillbaka egna aktier är vanligen att de ska makuleras. Detta medför att den totala mängden aktier minskar. Detta leder i sin tur till att bolagets värde fördelas på färre aktier, vilket innebär att varje befintlig aktieägares andel i bolaget blir större. Anledningen till att man kan vilja göra ett återköp av aktier istället för utdelning av kontanter är ofta skatteregler.
vad är återköp av aktier?

Varför gör bolag återköp av aktier?

En anledning till varför man gör återköp är att företaget har mycket kapital och man vill justera kapitalstrukturen. Det kan man göra genom att återköpa sina egna aktier till ett bra pris och på så sätt föra över kapital från bolaget till aktieägarna. Detta är dessutom mer skattemässigt fördelaktigt för aktieägarna än en vanlig kontantutdelning (om man inte har aktierna på ett ISK eller en Kapitalförsäkring) eftersom man slipper kapitalvinstbeskattningen.

En annan fördel med återköp av aktier är att det är lättare att justera än en vanlig utdelning. Medan en sänkning av en kontantutdelning kan tolkas negativt av marknaden, är det lättare att minska återköp av aktier utan samma reaktion.

Hur funkar återköp av aktier?

Bolaget köper helt enkelt sina egna aktier på börsen. Antingen väljer de sedan att makulera dem, eller att använda dem till ett incitamentsprogram till anställda. Om de väljer att makulera aktierna, vilket ju innebär att den totala mängden aktier minskar, får det till följd att de aktieägare som har kvar sina aktier ökar ägarandelen. På det sättet är det en slags utdelning till aktieägarna, men i form av större aktieägarandel istället för likvida medel.

På lång sikt påverkar ett återköp av aktier värdeutvecklingen i bolaget positivt, och gynnar därmed aktieägarna.
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.