Aktier

Vilket konto ska jag handla aktier i?

Aktie- och fondkonto, ISK eller kapitalförsäkring?

Det finns olika konton som man kan handla aktier i, så som vanliga depåer, investeringssparkonton eller kapitalförsäkringar. Du kan till exempel inte ha aktier i ett sparkonto utan du behöver ha ett speciellt handelskonto till din aktiehandel.

När du väljer konto att handla aktier i är det ett par saker du behöver tänka på. Du kan välja konto på ett flertal sätt. De två vanligaste tillvägagångssätten är att göra som alla andra, eller undersöka olika kontons egenskaper och ta ställning därefter. Alla konton passar inte alla, utan du bör välja ett konto som passar utifrån dina förutsättningar.

Vad väljer våra kunder för konto?

Majoriteten av våra kunder väljer investeringssparkonto (ISK).

När är olika konton fördelaktiga ur skattesynpunkt?

Generellt sett är investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring det mest gynnsamma om du tror att din avkastning kommer att bli högre än 2,94 % för 2023. Det är på grund av att skatten på ISK och kapitalförsäkring är 30 % av statslåneräntan (året innan), och på en vanlig depå (som aktie- och fondkonto) betalas 30 % kapitalvinstskatt på eventuella vinster. Se räkneexempel här nedanför!
Exempel
När lönar sig ISK/kapitalförsäkring respektive aktie- och fondkonto?
Startkapital
100 000 kr
Förväntad avkastning år 2023
7 %
100 000 * 7 % = 7000 kr
Statslåneränta året innan + 1 procentenhet (dock som lägst 1,25 %)
2,94 %

Anta att du säljer av allt ditt innehav inklusive din avkastning.

På aktie- och fondkonto skattar du 30 % * 7000 = 2 100 kr
På ISK eller kapitalförsäkring skattar du (30 % * 2,94 %) * 107 000 kr = 943,74 kr Brytgränsen blir dock något högre när det är värt att välja ISK/KF före aktie & fondkonto, för 2023 gäller 2,94 % i avkastning.

Om du däremot tror att du kommer att få en avkastning som är lägre än 2,94 % procentenhet kommer det skattemässigt att gynna dig att välja en aktiedepå/aktie- och fondkonto.

Kan skilja sig från person till person

Det kan däremot skilja sig från person till person vad som är mest gynnsamt rent skattemässigt eftersom det är beroende av dina personliga förutsättningar, men rent generellt gäller dessa resonemang. Om du är utlandsbosatt kan du till exempel inte ha ISK eller kapitalförsäkring, men ett aktie- och fondkonto går att öppna.

Jag vill välja konto själv - vad behöver jag ta hänsyn till?

Fråga dig själv hur du ställer dig till följande saker:
Vi kommer att gå igenom alla dessa skillnader för våra olika handelskonton här nedanför.

Investeringssparkonto (ISK)

Förväntad avkastning

Tror du att du kommer att få en avkastning som är högre än 2,94% år 2023? Då ska du välja ett ISK (eller en kapitalförsäkring) då det kommer att gynna dig rent skattemässigt. Se frågan ”När är olika konton fördelaktiga ur skattesynpunkt?”. Statslåneräntan fastställs 30 november varje år.

Skatteform och deklaration

Ett investeringssparkonto är ett schablonbeskattat konto. Det betyder att du betalar en viss procentsats per år som är baserat på kontots värde istället för att betala 30 % i kapitalvinstskatt per försäljning och utdelning som man gör på en vanlig depå/aktie- och fondkonto.

I praktiken betyder det att du inte betalar skatt för den avkastning du får, utan skatten beräknas istället på värdet av ditt konto och dina insättningar under året. Om du säljer med vinst eller får en utdelning, slipper du därför betala skatten direkt.

Du behöver inte deklarera dina enskilda värdepappersaffärer eftersom du betalar en schablonskatt. Den bank som du har dina värdepapper hos rapporterar in ditt skatteunderlag åt dig och du behöver därför inte göra något själv. Läs mer om beskattning och deklaration för ISK här.

Äganderätt för värdepapper

Du äger värdepapperna själv när du har ett ISK, vilket innebär att du blir inskriven i aktieboken som ägare. Det innebär att du kan välja att gå på bolagsstämmor om du skulle vilja göra det. Där kan du vanligtvis välja att utnyttja din rösträtt om du äger sådana aktier.

Arvsregler

Om du skulle avlida tillfaller kapitalet ditt dödsbo.

Överföringsregler

Du kan överföra värdepapper till ett ISK, vilket innebär att om du har värdepapper på en depå, antingen på någon annan bank eller inom samma bank, kan du flytta dem till ett ISK. Om du har två ISK så är det skattefritt att flytta pengar och värdepapper mellan dessa, oavsett om du har kontona på samma eller olika banker. Flyttar du däremot värdepapper från en depå till ett ISK så kommer det bli samma skatteeffekt som om du hade sålt värdepapperna på depån, det vill säga 30 % i kapitalvinstskatt.

Kapitalförsäkring

Förväntad avkastning

Tror du att du kommer att få en avkastning som är högre än 2,94% år 2023? Då ska du välja en kapitalförsäkring (eller ett ISK) då det kommer att gynna dig rent skattemässigt. Se frågan ”När är olika konton fördelaktiga ur skattesynpunkt?”. Statslåneräntan fastställs 30 november varje år.

Skatteform och deklaration

En kapitalförsäkring är schablonbeskattad, precis som ett ISK. Du betalar därför en procentsats per år, baserat på kontots värde samt insättningar, i motsats mot en depå/ aktie- och fondkonto där du betalar 30 % i reavinstskatt vid försäljningar och utdelningar.

Du behöver därför inte deklarera dina värdepappersaffärer utan det institut du har kapitalförsäkringen på kommer att hantera skatten för dig. Olika institut har olika hanteringssätt, hos Avanza drar vi skatten fyra gånger per år från kontot. Läs mer om beskattning för kapitalförsäkring här.

Äganderätt för värdepapper

Eftersom kapitalförsäkringen är en försäkring så ägs kontot, och därmed aktierna, av försäkringsbolaget. Du har därför inte rösträtt vid en bolagsstämma.

Arvsregler

På en kapitalförsäkring kan man sätta en förmånstagare som ärver kapitalet om du skulle avlida. Om du inte har valt en specifik förmånstagare så gäller ett generellt förmånstagarförordnande, det vill säga att make/maka/registrerad partner/sambo ärver i första hand, och om sådan saknas ärver barn, och i sista hand arvingar. Det går alltid att byta förmånstagare på en kapitalförsäkring.

Överföringsregler

Det går inte att överföra värdepapper till eller från en kapitalförsäkring eftersom det är försäkringsbolaget som är ägare till kontot och värdepapperna.

Aktie- och fondkonto eller aktiedepå

Förväntad avkastning

Tror du att du kommer att få en avkastning som är högre än 2,94% år 2023? Då ska du välja ett ISK eller en kapitalförsäkring då det kommer att gynna dig rent skattemässigt. Se frågan ”När är olika konton fördelaktiga ur skattesynpunkt?”. Statslåneräntan fastställs 30 november varje år.

Du betalar också en årlig schablonskatt på fonderna som du äger på aktie- och fondkonto, så kallad fondskatt. Skatten uppgår totalt till 0,12% av fondandelarnas värde vid ingången av året.

Skatteform och deklaration

På en depå/aktie- & fondkonto skattar du 30 % på beloppet varje gång du säljer med vinst, eller får en utdelning. Du kan kvitta dina vinster mot förluster i deklarationen, vilket innebär att om du har gjort lika mycket vinst som förlust under året blir det ingen skattekonsekvens för dig. Om din vinst däremot är större än dina förluster får du skatta 30 % på den överskjutande delen. Du behöver deklarera alla enskilda värdepappersaffärer i en bilaga i deklarationen som heter K4.

Äganderätt för värdepapper

När du har aktier i ett aktie- och fondkonto/depå står du som ägare för aktierna och är inskriven i aktieboken. Du har därför rösträtt på bolagsstämman.

Arvsregler

Om du skulle gå bort kommer kapitalet att tillfalla ditt dödsbo.

Överföringsregler

Det går att överföra värdepapper till och från en depå/aktie- & fondkonto.Skatteexemplen på denna sida gäller för år 2021, det vill säga de affärer som du deklarerar för år 2022.

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.