Fördjupad information Tjänstepension

Detaljerad information

Tjänstepension är tillsammans med ditt privata sparande ett viktigt komplement till din allmänna pension. Din tjänstepension kan stå för en stor del av din framtida inkomst som pensionär. Tjänstepension tecknas och betalas av din arbetsgivare men du som anställd har stora möjligheter att påverka din pension genom att kontinuerligt se över ditt sparande. Här beskriver vi hur ålderspensionen i din tjänstepension fungerar. Läs gärna mer om sjuk- och premiebefrielseförsäkring.

Insättningar

Det är din arbetsgivare som gör insättningar i din tjänstepension. Insättningar kan antingen göras löpande eller vid enskilda tillfällen, så kallade engångsinsättningar. De insättningar som din arbetsgivare gör placeras i en entrélösning som vi på Avanza har valt om inte arbetsgivaren gjort en egen fondfördelning. Väljer inte arbetsgivaren något annat så placeras premierna i Avanza 75 som är en passivt förvaltad fondandelsfond med låg avgift som lämpar sig väl för långsiktigt sparande.

Handel

Du som anställd kan när som helst logga in och ändra den fondfördelning som din arbetsgivare valt och/eller omplacera premier som redan är inbetalda.

Du kan både handla med aktier, fonder och andra värdepapper i din tjänstepension. För fullständig information om placeringsmöjligheterna, se vårt placeringsreglemente under Regler och priser. Vid handel av aktier och värdepapper tar vi ut ett courtage. I prislistan hittar du uppgifter om hur mycket du betalar.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att om du, som är försäkrad, avlider under försäkringstiden betalas hela försäkringens värde ut till förmånstagare. Avanza Tjänstepension tecknas alltid med Återbetalningsskydd.

Har du inte registrerat en utbetalningsplan så betalas värdet i försäkringen ut till förmånstagare månadsvis i 5 år. Om du inte påbörjat utbetalning har förmånstagaren möjlighet att ändra utbetalningsplanens längd mellan 5-20 år.

Avlider du när utbetalning påbörjats tar förmånstagare över den utbetalningsplan som du bestämt. Efter att utbetalningarna har pågått i minst fem år har förmånstagaren möjlighet att förkorta eller förlänga utbetalningstiden upp till en total utbetalningstid på 20 år. Du kan när som helst välja bort detta skydd.

Ta bort återbetalningsskydd

Du kan när som helst välja att ta bort återbetalningsskyddet. Det gör du från din kontoöversikt på sajten.

Försäkringar utan återbetalningsskydd tilldelas varje månad en arvsvinst. Den ökar pensionskapitalet, hur mycket det blir beror bland annat på den försäkrades ålder och försäkringskapitalets storlek. Arvsvinst är en kompensation för att den försäkrade riskerar att hela försäkringskapitalet tillfaller Avanza Pension i händelse av att den försäkrade avlider. En pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd innebär alltså att de efterlevande inte får någon utbetalning vid den försäkrades bortgång.

Lägga till återbetalningsskydd

Du har fram till 55 års ålder möjlighet att lägga till återbetalningsskyddet, under förutsättning att du gifter dig, blir sambo eller får arvsberättigade barn. Du måste göra ändringen inom ett år från det att någon av de nämnda händelserna inträffat. En förutsättning är att du inte var sambo eller gift med personen då du tecknade försäkringen och att du inte har gift dig med en person som du tidigare var sambo med. Oriktiga uppgifter kan innebära att förmånstagares rätt till återbetalningsskydd faller bort. Återbetalningsskyddet läggs till från din kontoöversikt på sajten.

Förmånstagare

En förmånstagare är den person som försäkringsbeloppet övergår till vid den försäkrades död. Det är du som bestämmer vem som ska vara förmånstagare.
Generellt förmånstagarförordnande
För din tjänstepension gäller ett generellt förmånstagarförordnande. Detta gäller till dess att du skriftligen ändrar det.

Det generella förmånstagarförordnandet är i första hand till maka/make/registrerad partner eller sambo och i andra hand till barn.

Du kan när som helst ändra ett förmånstagarförordnande och det går även att skriva ett specialförordnande.
Tillåtna förmånstagare
Om du vill ha ett annat förordnande än det som är standard gäller att förmånstagare i en tjänstepensionsförsäkring endast kan väljas ur en begränsad krets enligt inkomstskattelagen. Den begränsade kretsen är:
Ändra förmånstagarförordnande
Om du vill ändra förmånstagarförordnandet ska du göra det skriftligen till Avanza. Fyll i och skicka in blanketten med posten. Glöm inte din underskrift!

Ett förmånstagarförordnande kan inte ändras genom testamente.

Utbetalning

Du väljer själv när utbetalning ska påbörjas och under hur lång tid. Du kan tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 55 år och utbetalningstiden måste vara minst fem år. Storleken på pensionsutbetalningen beror på försäkringens värde. Försäkringsvärdet fördelas över utbetalningstid enligt den utbetalningsplan som du väljer. 

Under spartiden är försäkringen en depåförsäkring. Inför utbetalning omvandlas den till en fondförsäkring. I en fondförsäkring är det bara tillåtet att placera och handla i dagshandlade fonder. Månadshandlade fonder, ETF:er, aktier eller andra värdepapper är inte godkända när utbetalningar har påbörjats. Det är inte heller tillåtet att ha likvida medel i en fondförsäkring.

Registrera utbetalningsplan

När du vill påbörja utbetalning registrerar du en utbetalningsplan på vår sajt under kontoöversikten. En begäran om utbetalning ska göras senast 30 dagar innan du önskar första utbetalning.

Ändra utbetalningsplan

Innan utbetalning har påbörjats kan alla uppgifter i utbetalningsplanen ändras senast 30 dagar innan första utbetalningstidpunkten. Därefter är det begränsat vilka ändringar som är tillåtna.

Under de första fem åren är det bara tillåtet att ändra bankkontonummer och utbetalningstermin. Utbetalningstermin kan endast ändras till färre tillfällen per år, dvs från t.ex. månadsvis till årsvis och inte tvärtom. Ändringar i utbetalningsplanen som ska gälla efter de första fem utbetalningsåren måste vara Avanza tillhanda senast 30 dagar innan det sista utbetalningsåret i planen påbörjas.

Exempel: Pelle påbörjade sin utbetalning 25 januari, 2015. Han valde då sex års utbetalning. Om Pelle vill förlänga sin utbetalningstid till tio år måste han ändra utbetalningsplanen senast 25 december 2019, d v s senast en månad innan det sista utbetalningsåret inträder.

Sjuk- och premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielse- och sjukförsäkring är två så kallade riskförsäkringar som erbjuder skydd vid långvarig sjukdom. Det är din arbetsgivare som väljer om din tjänstepension ska omfatta någon eller båda dessa försäkringar.
Premiebefrielse
En premiebefrielseförsäkring övertar arbetsgivarens skyldighet att betala ålderspensionspremier för den anställde om denne, på grund av sjukdom eller olycksfall, skulle bli arbetsoförmögen i mer än 90 dagar. Detta är en trygghet för såväl arbetsgivaren som den anställde.

Om du p g a sjukdom eller olycksfall får din arbetsförmåga nedsatt med minst en fjärdedel betalar premiebefrielseförsäkringen löpande den pensionspremie som din arbetsgivare annars betalar för din tjänstepension. Ersättningsbeloppet är begränsat till högst 20 prisbasbelopp per år (2024: 1 146 000 kr).
Sjukförsäkring
Sjukförsäkringen omfattar löpande utbetalning av försäkringsersättning till dig vid arbetsoförmåga. Utbetalning görs till dig och påbörjas efter 90 dagars sjukskrivning, dock längst till den i tjänstepensionsavtalet (avtal mellan din arbetsgivare och Avanza) angivna pensionsåldern.

Försäkringsbeloppet beräknas utifrån din anmälda årsinkomst och den ersättningsnivå din arbetsgivare har valt. Den högsta ersättningsgrundande årsinkomsten är 30 inkomstbasbelopp (2024: 2 286 000 kr). Det totala försäkringsskyddet får maximalt täcka 90 % av din bruttomånadslön, inklusive andra ersättningar såsom semesterlön och tantiem.

Ersättningen börjar betalas ut efter 3 månaders sjukperiod (karenstid). Försäkringen ger därefter rätt till ersättning för den tid sjukperioden varar, dock längst till den i tjänstepensionsavtalet angivna pensionsåldern. 

Om din arbetsförmåga nedsätts med minst en fjärdedel, utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar nedsättningen av arbetsförmågan. Blir du helt arbetsoförmögen utbetalas hela försäkringsbeloppet.

De finns två alternativa sätt att beräkna försäkringsbeloppet på, Max-nivå och ITP-nivå:

Max-nivå är det försäkringsbelopp som maximalt kan utbetalas. Max-nivå ger en något högre nivå än ITP-nivå, maximalt 90 % av lönen. Till denna ersättning kommer utbetalningen från Försäkringskassan.

ITP-nivå är det försäkringsbelopp som motsvarar ITP-planens nivå. ITP-nivå motsvarar den sjukersättningsnivå som utbetalas till privatanställda tjänstemän som omfattas av ITPs sjukpension. Till denna ersättning kommer utbetalningen från Försäkringskassan.
ITP-nivå
Din årslön i kronor
Sjukdag
Från din sjukförsäkring
Lön upp till 573 000 SEK
91 - 360
10 %
Del av lön mellan 573 000 - 1 524 000 SEK
91 - tillsvidare
65 %
Del av lön mellan 1 524 000 - 2 286 000 SEK
91 - tillsvidare
32,5 %
Max-nivå
Din årslön i kronor
Sjukdag
Från din sjukförsäkring
Lön upp till 573 000 SEK
91 - tillsvidare
10 %
Del av lön mellan 573 000 - 1 524 000 SEK
91 - tillsvidare
90 %
Del av lön mellan 1 524 000 - 2 286 000 SEK
91 - tillsvidare
70 %
Sjuk- och aktivitetsersättning
Beviljas du sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan får du också sjukpension från oss. Beviljas du hel sjukersättning från Försäkringskassan blir sjukpensionen från oss:
Din årslön i kronor
ITP-nivå
Max-nivå
Lön upp till 429 750 SEK
15 %
25 %
Del av lön mellan 429 750 - 1 524 000 SEK
65 %
90 %
Del av lön mellan 1 524 000 - 2 286 000 SEK
32,5 %
70 %
Sjukförsäkringen omfattar också en comebackförsäkring samt samtalsstöd. Comebackförsäkringen hjälper arbetsgivare med rehabilitering av medarbetare med lång eller upprepad frånvaro eller vid risk för långtidssjukskrivning. Samtalsstödet är till för dig som försäkrad om du behöver stöd, råd eller vägledning när du stöter på problem på arbetet eller i det privata livet, som påverkar arbetsförmågan eller den allmänna hälsan.
Avanza har valt att samarbeta med Euro Accident Livförsäkring AB när det gäller riskförsäkringarna, dvs premiebefrielse- och sjukförsäkringarna som ingår i tjänstepensionsplanen. Försäkringsgivare för riskförsäkringarna är Euro Accident Livförsäkring AB. På www.euroaccident.se finns mer information om Euro Accident.

Regler & priser

Avgifter i vår tjänstepension
Insättningsavgift
0 SEK
Kapitalavgift
0 SEK
Fast avgift
0 SEK
Flyttavgift vid flytt till Avanza
0 SEK
Flyttavgift vid flytt från Avanza
0 SEK
Avgift vid försäljning inför utbetalning
0 SEK
Avanza har rätt att ta ut en administrativ avgift på max 300 kr vid försäkringstagares/försäkrads dödsfall. I de fall det blir aktuellt tas avgiften ut i samband med att vi får kännedom om händelsen.

Skatter

Avgift för avkastningsskatt
Sparandet i en tjänstepension är belastat med en skatt som kallas avkastningsskatt. Avkastningsskatten dras i förskott i början av varje år och baseras på pensionskapitalets värde den 1 januari. 2024 är skatten 0,372 % av värdet den 1 januari 2024. Innan avgiften för skatten dras så skickar vi ett meddelande och talar om vilket belopp det blir och när dragningen kommer göras.
Så räknar du ut avkastningsskatten
Räkneexempel för avkastningsskatt på en tjänstepensionsförsäkring år 2024:

Totala värdet den 1 januari 2024 är 200 000 kr.
Den genomsnittliga statslåneräntan var 2,48% år 2023.
Skattesatsen är 15%.
Avkastningsskatten blev då 200 000 * 2,48 % * 15% = 744 kr, det vill säga cirka 0,372% av värdet.

Utländsk källskatt
I vår tjänstepension betalar du ingen avgift för preliminärskatt för utdelningar på aktier. Dock belastas försäkringen med en avgift för utländsk källskatt på utdelning från utländska aktier. Denna källskatt yrkar Avanza Pension att få avräkna från avkastningsskatten. Den skatt som Avanza Pension erhåller tillbaka från Skatteverket tillgodogörs din tjänstepension. För att kunna få tillbaka pengarna måste du ha kvar samma tjänstepension som källskatten drogs från.

Observera att det finns ett tak (spärrbelopp) för hur mycket som kan avräknas och vi kan därför inte garantera att man får tillbaka hela den utländska källskatten som betalats.

Inkomstskatt
Inkomstsskatt dras vid utbetalning.
Avkastning från utlånade aktier

Du som sparar i tjänstepension har möjlighet att få extra avkastning på ditt sparande, genom att Avanza Pension mot ränta lånar ut vissa aktier till stora internationella kapitalförvaltare och banker. 60% av ersättningen betalas ut till kunderna. Den resterande delen får Avanza Pension och det finansierar även de kostnader vi har för att erbjuda tjänsten.

Hur mycket avkastning du får beror på vilka aktier du har, hur många du har, hur länge de lånas ut och vilken efterfrågan det finns på de aktuella aktierna. Det kan variera stort mellan olika månader och avkastningen fördelas ut till alla kunder som hade de aktier som lånades ut under månaden.

Exempel: Om du ägde 1000 aktier som i snitt stod i 100 kr under en viss månad, och Avanza Pension lånade ut 25% av det totala antalet aktier i detta bolag under samma månad och låneräntan var 5% så kommer du få ungefär 100 kr per månad i avkastning. Ägde du bara aktierna några dagar så kommer du få ersättning motsvarande de dagarna du ägde aktierna.

Avkastningen betalas ut till din tjänstepension varje månad men den måste uppgå till 10 kr innan den utbetalas. Om ersättningen blir lägre så samlas den över flera månader och betalas ut när den kommer upp i 10 kr.

Prislista

Priser för handel och räntor i vår tjänstepension hittar du i vår prislista.

I de fall depåförvaltaren avyttrar värdepapper för försäkringstagarens räkning kan depåförvaltaren ta ut en avgift enligt aktuell prislista.

Räntor

Klicka här för att få aktuell ränta för likvida medel som depåförvaltaren betalar.

Regler

Engångspremie
Valfritt belopp
Månadsbetalning via faktura
Valfritt belopp
Teckningsålder
18 - 80 år
Utbetalningsålder
55 - 99 år
Utbetalningstid
5 - 20 år eller livet ut
Entrélösning

Alla premier som betalas in på en tjänstepensionsförsäkring placeras i Avanza Pensions entrélösning om inte företaget valt en annan placeringsplan. Den anställde kan alltid själv välja en annan placering.
Läs mer om Avanza 75.

(Avanza 75 är entrelösning från och med 2014-04-01.)

Avanza 75 är en fond utgiven och förvaltad av Avanza Fonder AB. Avanza Pension (beslutsfattare av entrélösning) anser att Avanza 75 lämpar sig som entrélösning då fonden har en låg avgift och passar långsiktigt sparande. Även om Avanza Pension och Avanza Fonder tillhör samma koncern finns det inga avtalsmässiga förhållanden, skillnader i ersättningsnivåer eller liknande som motiverar Avanza Pension att välja Avanza 75 som entrélösning framför andra fonder i Avanzas ordinarie Fondutbud.

Placering kan (utöver i likvida medel) göras i följande av Avanza Bank tillhandahållna instrument:

1. Aktier upptagna till handel på nedan marknadsplatser:

Sverige:

• Nasdaq OMX Stockholm
• Nordic Growth Market (”NGM”)
• Spotlight Stock Market
• First North Stockholm
• Nordic MTF

Norge: 

• Oslo Börs
• Merkur Market

Danmark:

• Nasdaq OMX Copenhagen
• Spotlight Stock Market
• First North Copenhagen

Finland:

• Nasdaq OMX Helsinki
• First North Helsinki

Island:

• Nasdaq OMX Iceland

Belgien:

• Euronext Brussels

Estland:

• Nasdaq OMX Tallinn

Frankrike:

• Euronext Paris

Grekland:

• Athens Exchange

Irland:

• Irish Stock Exchange

Italien:

• Borsa Italiana

Lettland:

• Nasdaq OMX Riga

Litauen:

• Nasdaq OMX Vilnius

Nederländerna:

• Euronext Amsterdam

Polen:

• Warsaw Stock Exchange

Portugal:

• Euronext Lisbon

Schweiz:

• SIX Swiss Exchange

Spanien:

• Bolsa de Madrid

Storbritannien:

• London Stock Exchange exklusive AIM

Tyskland:

• Frankfurt Stock Exchange, Xetra

Österrike:

• Wiener Boerse

Kanada:

• Toronto Stock Exchange

• TSX Venture Exchange

USA:

• New York Stock Exchange

• Nasdaq

Aktier som handlas på ”OTC-markets” i USA, samt på marknadsplatser utöver de som nämns ovan kan som huvudregel enbart avyttras.

 

2. Värdepappersfonder, specialfonder som avser tillhandahålla genomlysningsrapportering och som Avanza Bank har distributionsavtal med eller som vid var tid är tillåtna att köpa via Avanzas sajt.

 

3. Börshandlade fonder (”ETF") med en maximal hävstång på 2 som vid var tid är tillåtna att köpa via Avanzas sajt.

 

4. Aktieindexobligationer, Kreditobligationer, Portföljobligationer, Råvaruobligationer, Ränte- obligationer, Valutaobligationer, Premieobligationer, Konvertibler och Förlagslån upptagna till handel på nedan marknadsplatser.
 

Sverige:

• Nasdaq OMX 
• Nordic Growth Market (”NGM”)

 

5. Tecknings-, inlösen- eller uniträtter samt teckningsoptioner kan enbart säljas alternativt utnyttjas i aktuell företagshändelse.

 

Vid utnyttjande av tecknings-, inlösen- eller uniträtter, och teckningsoptioner, där värdepappret (värdepapperna) som erhålls inte är tillåtet enligt vad som framgår av denna bilaga äger Avanza Pension rätt att, avyttra/avveckla värdepappret (värdepapperna) utan försäkringstagarens medgivande.

 

6. Betald tecknad aktie (”BTA”) och Betald tecknad unit (”BTU”) kan enbart säljas alternativt invänta omvandling till underliggande värdepapper.

Vid utnyttjande av BTA och BTU, där värdepappret (värdepapperna) som erhålls inte är tillåtet enligt vad som framgår av denna bilaga äger Avanza Pension rätt att, avyttra/avveckla värdepappret (värdepapperna) utan försäkringstagarens medgivande.

 

7. Certifikat och Trackers utan hävstång som vid var tid är tillåtna att köpa via Avanzas sajt.

 

För innehav som Avanza Pension fått uppgift om att de ska avnoteras, försättas i likvidation, konkurs eller är föremål för uppköp och/eller tvångsinlösen äger Avanza Pension rätt att, i enlighet med villkoren, snarast möjligt avyttra/avveckla utan försäkringstagarens medgivande. Avanza Pension äger även rätt att sätta ett stopp för köptransaktioner i finansiella instrument som ska avnoteras.

Efter bolagshändelse där ett otillåtet värdepapper erhållits äger Avanza Pension rätt att, i enlighet med villkoren, avyttra/avveckla värdepappret utan försäkringstagarens medgivande.

Försäkringen får inte innehålla:
Försäkringen får inte innehålla värdepapper som härrör ur bolag i Avanzakoncernen, såsom aktier i Avanza Bank Holding AB (publ) och förlagslån emitterade av Avanza Bank AB (publ).  Försäkringen får därutöver inte innehålla instrument som inte omnämns i någon av punkterna ovan, samt någon av följande instrumenttyper:

US-persons

Amerikanska medborgare, boende i USA eller på annat sätt skatt- eller deklarationsskyldig i USA (en så kallad US-person) får inte inneha eller köpa amerikanska värdepapper.

En US-person bosatt i USA kan endast inneha och köpa och sälja fonder samt svenska aktier, med undantag för fonder emitterade av Avanza Fonder AB som endast kan säljas.

 

Tillåten placering för fondförsäkring under utbetalning

Vid utbetalningstillfället blir pensionsförsäkringen i enlighet med försäkringsvillkoren en fondförsäkring vilket innebär att försäkringskapitalet endast får vara placerat i de fonder som från tid till annan ingår i Avanza Banks utbud. Om placering i fonder inte skett inom 5 bankdagar efter omvandling till fondförsäkring placerar Avanza Pension likvida medel i Avanza Ränta Kort.

Investeringsmöjligheterna kan utökas eller begränsas beroende på vad som vid var tid godkänns av Pension.

Flytt av tjänstepensionsförsäkring från Avanza
Avanza har flytträtt på samtliga tjänstepensionsförsäkringar. Vid flytt av tjänstepensionsförsäkringar utan återbetalningsskydd samt vid flytt av tjänstepensionsförsäkringar med livsvarig utbetalning kommer försäkringskapitalet att minskas med den av Avanza Pension tilldelade arvsvinsten. Vid flytt av övriga tjänstepensionsförsäkringar flyttas hela försäkringskapitalet.

Euro Accidents riskpremier Premiebefrielse

Priset för premiebefrielsen är en viss procentsats av den anställdes pensionspremie.

Företag med 1 - 4 anställda
2,7 % av sparpremien
Företag med 5 eller fler anställda
2,3 % av sparpremien*
*Representerar ett snittpris, exakt prisnivå beror på företagets riskprofil.

Sjukförsäkring
Priset för sjukförsäkringen kan variera beroende på kön, ålder samt lön. 

Kontakta oss gärna för en offert.

Villkor & Blanketter

Information och villkor
Här har vi samlat relevanta villkor och information för dig som har eller funderar på att teckna tjänstepension för företaget eller vill flytta tjänstpension till oss:
Blanketter
Använd blanketterna nedan om du vill flytta eller att göra ändringar som berör din tjänstepensionsförsäkring. Blanketter för dig som administrerar företagets tjänstpension hos oss hittar du på vår administrationssida för tjänstepension.
Använd fullmakten nedanför för att ansöka om fullmakt på din tjänstepension.
För förmedlare
Vem kontaktar jag vid eventuella klagomål?

Vi hoppas såklart att det aldrig ska behövas, men om du skulle ha några klagomål kan du skicka in dessa till:

Avanza Pension
Att: Klagomålsansvarig Erik Bergendorff
Box 1399
111 93 Stockholm

Läs mer om hur vi hanterar klagomål