Börsintroduktioner, emissioner och andra företagshändelser

Vad händer med mina aktier vid konkurs?

Vad är konkurs?

Ett bolag kan tvingas försättas i konkurs på grund av att det inte längre kan betala sina skulder och inte kommer kunna göra det under en längre tid framöver.

Hur går en konkurs till?

Konkursen börjar med att bolaget avnoteras från börsen, vilket innebär att den organiserade handeln med aktien upphör. Sen kommer en längre process för att avveckla verksamheten och återbetala så mycket som möjligt av bolagets skulder till olika fordringsägare.

Vad händer med aktierna i bolaget som gått i konkurs?

I samma skede som bolaget försätts i konkurs, det vill säga då konkursen är registrerad hos Bolagsverket, kommer aktien anses vara såld för noll kronor. Först när konkursen är registrerad av Skatteverket kan du som aktieägare dra av förlusten i deklarationen.

Vad är likvidation?

Att ett bolag likvideras betyder att bolaget "löses upp" och tillgångarna omvandlas till pengar som i sin tur används för att betala skulder. Om det blir något överskott efter att skulderna har betalats fördelas det ut till aktieägarna.
vad är likvidation?

Frivillig likvidation eller tvångslikvidation

Antingen kan ett bolag själva välja att likvideras, det beslutas då av bolagsstämman. Det kallas för frivillig likvidation och kan hända när ägarna inte vill driva företaget vidare och en försäljning av bolaget inte är aktuell. 

Ett bolag kan också tvingas att likvideras på grund av lag eller annan bestämmelse, då kallas det för tvångslikvidation. Reglerna om tvångslikvidation finns i Aktiebolagslagen. Anledningen till att ett bolag tvingas likvideras kan till exempel vara att ett bolags egna kapital understiger vissa krav, när bolaget inte har någon behörig styrelse eller revisor eller när bolaget inte har skickat in sin årsredovisning till Bolagsverket inom den tid som är sagt. Vid tvångslikvidation är det Bolagsverket eller tingsrätten som beslutar om detta.
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.