Börsintroduktioner, emissioner och andra företagshändelser

Vad är en nyemission och varför gör man det?

Vad är en nyemission?

Nyemission kallas det när ett bolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Företaget utfärdar då nya aktier för att få in mer kapital till företaget. Oftast erbjuds de nya aktierna till ett lägre pris än de gamla för att locka allmänheten att investera i bolaget.
vad är en nyemission?

Varför gör man nyemissioner?

Den vanligaste anledningen till att företag genomför en nyemission är att de behöver få in mer pengar till verksamheten. Två anledningar kan vara att företaget vill finansiera ett uppköp eller en expansion. Andra skäl kan vara att betala lån eller försöka rädda företaget från en svår ekonomisk situation.

Här är några anledningar till att ett företag kan vilja göra en nyemission:

Hur fungerar en nyemission?

Det börjar med att styrelsen skriver ett förslag om att genomföra en nyemission. Därefter fattar bolagsstämman eller styrelsen ett beslut om nyemissionen ska genomföras eller inte, och om det ska vara med eller utan företrädesrätt. En nyemission med företrädesrätt kallas även företrädesemission och innebär att de befintliga aktieägarna har företräde till de nyemitterade aktierna.

Om det beslutas att nyemissionen ska genomföras så påbörjar bolaget den så kallade teckningsperioden, där de skickar ut information om att man kan teckna fler aktier i företaget till sina befintliga aktieägare och allmänheten. När intressenterna har anmält sitt intresse så tilldelas de aktier. Köparna betalar sedan för sina aktier och bolaget registrerar att de har fått in en kapitalökning hos Bolagsverket.

Vad betyder utspädning?

Vid en nyemission uppstår en så kallad utspädning. Det innebär att efter nyemissionen står varje aktie för en mindre andel av bolaget än vad som gällde innan emissionen. Om bolagets befintliga ägare inte deltar i nyemissionen genom att köpa nya aktier kommer de att minska sin procentuella ägarandel i bolaget.
Exempel
Niklas äger 100 procent i ett bolag med 1000 aktier. Bolaget behöver plötsligt mer pengar och ger ut 100 nya aktier som någon annan köper. Bolaget får pengarna, inte Niklas, och nu har bolaget 1100 aktier. Niklas andel är numera 1000 / 1100 = 91 % av bolaget.

Hur deltar jag i en nyemission?

Det finns olika sätt att genomföra en nyemission; med eller utan företrädesrätt. En nyemission med företrädesrätt innebär att de befintliga aktieägarna har företräde till de nyemitterade aktierna. En riktad emission är istället en nyemission som är riktad till vissa intressenter, t.ex. de anställda.

Med företrädesrätt - teckningsrätter (TR)

Om du äger aktier i det bolag som ska genomföra en nyemission på avstämningsdagen har du företrädesrätt och får automatiskt teckningsrätter (TR) inbokade på det konto där du har aktierna. Teckningsrätterna ger dig sedan rätt att teckna nya aktier i bolaget.

Man kan även att köpa teckningsrätter på marknaden, precis som om man skulle köpa vanliga aktier, och gör du det får du också företrädesrätt. Vill man delta i nyemissionen, och därmed få nya aktier i bolaget mot en kostnad, behöver man acceptera det erbjudande som man har fått att ta ställning till av sin bank eller mäklare. Tänk på att du behöver uppdatera ditt svar på erbjudandet om du köper till fler teckningsrätter. Om du har ditt konto hos oss dyker erbjudandet upp under Erbjudanden från bolag.

Om du inte vill delta i emissionen behöver du sälja av dina teckningsrätter innan sista handelsdag för att de inte ska bli värdelösa. Om du bara vill köpa några få nya aktier i bolaget kan du nyttja en del av teckningsrätterna och sedan sälja resten. Oftast så brukar du bara kunna ange hur många teckningsrätter du vill nyttja i din anmälan hos din bank.

Teckningsrätterna omvandlas så småningom till så kallade BTA, som står för ”betald tecknad aktie”, som i sin tur omvandlas till vanliga aktier. Omvandlingen av BTA sker automatiskt och brukar vara efter ca 2-4 veckor, beroende på hur lång tid det tar för bolaget att få aktiekapitalhöjningen registrerad hos Bolagsverket.

Exempel

Teknikbolaget AB vill öka sitt aktiekapital och har därför beslutat om nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. 

Villkoren i nyemissionen är: Två (2) aktier i Teknikbolaget ger en (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) ny aktie i bolaget krävs en (1) teckningsrätt. Teckningskursen är 10 kr för varje (1) nytecknad aktie.

Anta att du har 100 aktier i bolaget och därmed får 50 teckningsrätter inbokade på ditt konto. För dessa 50 teckningsrätter har du möjlighet att teckna 50 nya aktier för 10 kr styck. Idag handlas aktien för 15 kr på börsen, och eftersom du tror på bolagets framtidsutsikter väljer du att tacka ja till erbjudandet och att omvandla dina teckningsrätter till aktier. Du får då betala totalt 500 kr.

Utan företrädesrätt

Om du inte är aktieägare i bolaget som ska genomföra en nyemission och inte vill köpa teckningsrätter på marknaden kan du anmäla dig för att teckna aktier utan företräde. Hör med din bank hur du gör för att teckna aktier utan företräde. Hos oss kan du göra detta genom att svara på det erbjudande som finns på sajten.
Exempel
Vi fortsätter med exemplet om Teknikbolaget AB. Om inte alla aktier tecknas med företrädesrätt kommer företagets styrelse att besluta om hur en eventuell tilldelning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska se ut. Anta att du inte är ägare i bolaget idag, men tror på dess affärsidé och är intresserad av att investera pengar i det. Du vill inte betala för teckningsrätter genom att köpa dem på marknaden, utan anmäler istället intresse att teckna aktier utan företräde.
Tips

Avstämningsdag är den dag då aktieboken stäms av för att se vilka som är aktieägare. Är du aktieägare på avstämningsdagen för en nyemission så har du rätt att delta i den. Tänk på att du behöver köpa aktien senast två bankdagar innan avstämningsdagen för att bli aktieägare på avstämningsdagen, eftersom Stockholmsbörsen tillämpar två likviddagar vid aktiehandel. Vilken dag avstämningsdagen är brukar anges i pressmeddelanden, på bolagets hemsida eller aktiesida.

TR står för teckningsrätter

BTA står för betald tecknad aktie

Vad är apportemission?

En apportemission är en emission där betalningen för de nyemitterade aktierna sker i någon annan form än kontanter. Den egendom man betalar med brukar kallas för apportegendom. Det kan vara olika tillgångar, såsom aktier, fastigheter, maskiner eller patent. Självklart behöver egendomen komma till någon slags nytta för företaget. Det är ovanligt att allmänheten erbjuds betala med apportegendom i en nyemission, men det kan exempelvis ske när ett bolag köper upp ett annat och betalar med nyemitterade aktier istället för kontanter.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.