Börsintroduktioner, emissioner och andra företagshändelser

Vad är en fondemission och hur funkar det?

Vad är en fondemission?

Fondemission kallas det när ett företag omvandlar sina befintliga medel till aktiekapital. Det tillkommer alltså inget nytt kapital till företaget, som vid en nyemission, utan man kan kalla det för en ren bokföringsåtgärd där man omvandlar fritt eget kapital till bundet eget kapital.

En fondemission kan genomföras med eller utan att ge ut nya aktier. Ger man inte ut några nya aktier i samband med emissionen får de befintliga aktierna en högre andel av aktiekapitalet, det brukar kallas för att man får ett högre kvotvärde. Kvotvärdet räknas ut genom att ta aktiekapitalet och dela det på antalet aktier. Om företaget delar ut nya aktier och bara gör en liten ökning av aktiekapitalet kommer kvotvärdet per aktie att minska. I inget av fallen påverkas dock aktieägarnas proportionella innehav.

vad är en fondemission?

Varför gör företag fondemissioner?

En anledning till att ett bolag kan vilja göra en fondemission är att det växer och behöver bli mer ekonomiskt stabilt. Det kan också vara att de behöver visa en bättre kreditvärdighet, till exempel inför en börsnotering eller annan finansiering. En fondemission innebär nämligen att kapitalet knyts närmare bolaget. Hade företaget haft kvar sina medel som fritt eget kapital i balansräkningen hade det kunnat delas ut eller plockas ut på annat sätt, men när det omvandlas till aktiekapital blir det bundet eget kapital som inte får delas ut.

En annan anledning kan vara att man vill få ner kursen på bolagets aktier till en attraktivare nivå, till exempel om aktien handlas till för höga nivåer. En fondemission där man delar ut nya aktier gör, som vi såg i exemplet ovan, att värdet på aktierna sjunker eftersom aktiekapitalet fördelas ut på fler aktier.

Hur fungerar en fondemission?

En fondemission går till så att styrelsen i ett bolag börjar med att skriva ett förslag till att genomföra en fondemission. Detta förslag blir sedan ett underlag inför bolagsstämman, som gemensamt fattar ett beslut om fondemissionen ska genomföras eller inte. Om de beslutar sig för att genomföra fondemissionen ska den anmälas till Bolagsverket.

Emissionen kan ske genom att företaget:

När ett företag gör en emission brukar villkoren för emissionen anges i exempelvis pressmeddelanden och på företagets hemsida. Villkoren anges genom att skriva antalet nya aktier, ett kolon och sedan antalet gamla aktier. En fondemission 1:4, till exempel, innebär alltså att aktieägarna får en ny aktie för fyra gamla. Man läser alltså siffrorna omvänt, de nya aktierna anges först och hur många gamla aktier ”det kostar” för att få en ny är den andra siffran. Dessa nya aktier läggs sedan till den befintliga aktiepotten.

Om det finns totalt 100 aktier i ett bolag och de genomför en fondemission 1:4 finns det alltså totalt 125 aktier efteråt. 100 delat med 4 är 25, och eftersom de nya aktierna läggs till i den befintliga aktiepotten blir det totalt 125 aktier efter fondemissionen. Värdet på bolaget efter fondemissionen är dock detsamma, det ska bara fördelas på fler aktier. Det innebär i sin tur att aktiekursen i bolaget kommer att sjunka vilket vi visar i exemplet nedan.

Exempel
Du har 100 aktier i Lekstugan AB. Aktiekursen är just nu 100 kronor, vilket innebär att du har aktier i Lekstugan för 10 000 kronor. Bolaget genomför nu en fondemission 1:4. Efter fondemissionen har du 125 aktier, men värdet på aktierna är fortfarande 10 000 kronor. Aktiekursen sjunker efter fondemissionen till 10 000 kr / 125 aktier = 80 kronor.

Behöver jag göra något för att delta i en fondemission?

Om du äger aktier i bolaget som ska genomföra en fondemission på avstämningsdagen kommer du automatiskt att delta i fondemissionen. Du behöver inte göra något själv utan din bank kommer att sköta transaktionen åt dig.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.