Föredrar du film? Föredrar du film?

Se klippet om preferensaktier i Avanza Play

Aktier

Vad är blankning och hur fungerar det?

Vad är blankning?

Blankning innebär att man spekulerar i en akties kursfall genom att man säljer en aktie som man inte äger, för att sedan köpa tillbaka den, förhoppningsvis till ett lägre pris. Blankning brukar kallas för att ”blanka” och den som utför en blankning brukar kallas för ”blankare”.

Att använda blankning

Blankning är som nämnt ett sätt att tjäna pengar på en akties nedgång och kan användas på olika sätt. Om man tror att en aktie ska minska i pris inom den närmaste tiden kan man ta upp en blankningsposition i aktien för att tjäna pengar på nedgången. Blankning kan även användas till mer komplicerade strategier. En sådan kan vara att utnyttja blankning till att skydda (s.k. hedga) sina positioner och därmed skydda värdet i dessa mot en nedgång, eftersom blankningspositionen har en positiv effekt i portföljen. 

Om man t.ex. blankar aktie A och även har aktie A i sin portfölj, kan man tjäna pengar både på att aktiens kurs går ner (genom blankningen) men även genom att kursen går upp.

Hur fungerar blankning?

Blankning fungerar som så att blankaren lånar aktier av en annan person genom att man tar upp en blankningsposition. Sedan säljer man de aktierna man har lånat i marknaden. Blankaren har, eftersom han eller hon har lånat aktierna av någon, ett krav på sig att någon gång i framtiden lämna tillbaka de lånade aktierna och betalar också en ränta på det lånade värdet under tiden som aktielånet existerar.

En blankningsposition avslutas genom att blankaren köper tillbaka de aktier som han eller hon har sålt, man säger då att blankningspositionen är stängd. Om priset på aktien har minskat under tiden som man har haft sin blankningsposition kan blankaren köpa tillbaka aktierna till ett billigare pris. Således har man sålt för ett högre pris än man köpt tillbaka aktierna på och därigenom gjort en vinst. Mellanskillnaden mellan försäljningspriset och köppriset är alltså blankarens avkastning. Det omvända gäller givetvis om priset på aktien går upp och om han eller hon köper tillbaka aktierna till ett högre pris än vad aktierna såldes (blankades) för. Detta innebär att det inte finns någon gräns för hur man potentiellt kan förlora eftersom värdepapperna man ska köpa tillbaka i teorin kan vara oändligt dyra. Till exempel om man har blankat (sålt) aktier för 10 kr/st och måste köpa tillbaka de för 1 000 000 kr/st.  

Äganderätten överförs vid blankning

Vid en utlåning av aktier går äganderätten över till blankaren och därefter vidare till den som köpt aktier av blankaren. Detta innebär alltså att den som lånar ut sina aktier exempelvis tappar sin rösträtt till dess att aktierna lämnas tillbaka. Utlånaren har dock en fordringsrätt på blankaren, han eller hon kan alltså närsomhelst återkalla sina aktier och man tvingas då att köpa tillbaka dem – oavsett om man förlorar på affären eller inte. Om bolaget dessutom lämnar utdelning under blankningstiden måste blankaren betala utdelningen till den som lånat ut aktierna och om bolaget gör nyemission ska blankaren leverera teckningsrätter till utlånaren så fort de finns tillgängliga. Om bolaget skulle bli uppköpt eller gå i konkurs upphör aktielånet att gälla.

Oäkta/naken blankning

Ovan är exempel på vad man kallar för äkta blankning. Blankning kan dock även vara oäkta, eller ”naken”. En naken blankning innebär att man säljer aktier som man inte äger utan att ta upp ett aktielån. Utbudet på blankningsbara aktier blir då större, eftersom man inte är beroende av att det finns ett utbud för aktier till utlåning. I Sverige är det tillåtet med naken blankning, men endast under en och samma handelsdag. Vid dagens slut måste den negativa positionen täckas, antingen av ett aktielån eller genom att man köper tillbaka alla aktier som man tidigare sålt, så att man inte har en negativ position längre.

Hur blankar man aktier rent praktiskt?

Om man vill kunna blanka måste man först och främst skicka in ett eller flera speciella avtal (ramavtal, samt hos oss behöver man även ansöka om kredit) till sin bank/mäklare. Ramavtalet är standardiserat och behandlar vilka förpliktelser som finns mellan blankaren och utlånaren av aktier. Hos oss och hos många andra aktörer måste man även skicka in ett kreditavtal för att kunna blanka, det beror på att man riskerar att hamna i en negativ position om blankningen går åt fel håll vilket innebär att man kan bli skyldig institutet/banken pengar. Själva transaktionen är väldigt enkel för att genomföra. Man söker upp en aktie som man vill blanka och klickar på knappen ”sälj” och lägger en säljorder för fler aktier än vad man har på kontot. Det går dock inte alltid att blanka aktier, de flesta mäklare upprättar listor med blankningsbara aktier. När man vill täcka positionen (stänga blankningen) köper man tillbaka samma eller fler antal aktier på samma konto, precis som ett vanligt aktieköp. Allt det administrativa med aktielån, leverans av utdelningar, teckningsrätter osv. sköts av mäklaren/banken.

Säkerhetskrav vid blankning

Vid en blankning belastas blankaren av ett så kallat säkerhetskrav för att täcka aktielånet. Det är i normalfallet kring 130 % av värdet på den blankade positionen. När man säljer lånade aktier får man in försäljningslikviden på kontot. Om säkerhetskravet är 130 % innebär det att man måste ha likvider eller kreditutrymme på minst 30 % utöver den likvid som kommer in för att kunna genomföra ordern. Om man inte har tillräckligt med säkerheter kommer man att nekas transaktionen.
Exempel

Lukas vill blanka för 10 000 kr i aktien Ericsson B som handlas för 10 kr/aktie. Han har inga Ericsson tidigare på sitt konto och säljer därför 1000 st aktier till 10 kr/st. Lukas har nu tagit en blankningsposition och ligger minus 1000 st Ericsson B på sitt konto. I samband med transaktionen har han fått in 10 000 kr på sitt konto för de lånade och sålda Ericsson B-aktierna.

Hans säkerhetskrav räknas automatiskt ut och i detta fall är det 130 % av blankningspositionen. Detta innebär att 13 000 kr reserveras på hans konto i samband med blankningen och han behövde alltså ha 3000 kr på sitt konto för att överhuvudtaget kunna genomföra blankningen när han tryckte på säljknappen och sålde de 1000 Ericsson B aktierna.

Hos oss fungerar det så att våra system räknar ut säkerhetskravet i realtid utefter senast betalt i varje aktie som man valt att blanka. Detta innebär att om Ericsson B skulle handlas i 20 kr/ aktie kommer Lukas säkerhetskrav istället att vara 20 * 1000 * 130 % = 26 000 kr. Eftersom han gör en förlust på sin blankning om Ericsson B hade gått upp blir säkerhetskravet högre. Det kommer med andra ord att krävas mer pengar för att stänga Lukas blankning vid 20 kr än vad han fick in vid försäljningen på 10 kr. Säkerhetskravet är till för att skydda samtliga parter i transaktionen, dvs. banken/mäklaren, långivaren för aktierna och dig som blankare. Detta är viktigt för att kunna reagera i tid och stänga positioner där det inte längre finns tillräckliga medel för att bära risken för den eller de blankningar som är gjorda.

Kostar det något att blanka?

Oftast så är kostnaden för blankning är uppdelad i tre delar. För det första betalar man courtage enligt sin mäklares prislista. Om man har en blankningsposition över natten debiteras man oftast även en administrativ avgift för att ta upp aktielånet. Denna kan vara olika stor beroende på vilken aktör man handlar genom. Det sista avgiftsbenet är en löpande ränta på aktielånet som man betalar till den som lånar ut aktierna. För varje natt man håller en position debiteras ränta och denna ränta kommer att vara olika beroende på tillgången just man valt att låna eftersom den styrs av utbud och efterfrågan. Aktier som många vill låna tenderar att ha en hög ränta och omvänt för impopulära blankningsaktier.   

Föredrar du film? Föredrar du film?

Lär dig hur du ska tänka kring preferensaktier tillsammans med Nicklas Andersson och Börsveckan.
Till klippet!Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.