Föredrar du film? Föredrar du film?

I Avanza Play hittar du intressanta klipp och spännande intervjuer.
Till Avanza Play

Aktier

Vad är marknadsmanipulation och insiderhandel?

Det finns vissa typer av beteenden som inte är tillåtna enligt lag som kallas för marknadsmissbruk och omfattar marknadsmanipulation, insiderhandel och olagligt röjande av insiderinformation.

Vad är marknadsmanipulation?

Marknadsmanipulation innebär att man på något sätt försöker manipulera handeln, vilket inte är tillåtet. Nedan finns exempel på beteenden som kan vara marknadsmanipulation.

Handel med småposter för att ändra senast betalt ("enpetare")

Detta beteende kallas ibland för ”enpetare” och är samlingsbegreppet för den typ av handel där någon med små poster försöker påverka prisbilden eller betalkursen för ett visst värdepapper. Beteendet innebär att man vid ett eller flera tillfällen köper eller säljer en post om en enda aktie för att ”peta upp” eller ”peta ner” betalkursen. Det behöver egentligen inte nödvändigtvis bara gälla köp av en enda aktie utan all typ av handel där man med små medel försöker påverka prisbilden.

Handel med sig själv

Att lägga matchande köp- och säljorder i marknaden och på så sätt åstadkomma en affär där du är både köpare och säljare är ett beteende som kan utgöra marknadsmanipulation då det kan ge andra investerare en felaktig bild av ett värdepappers egentliga pris och omsättning.

Om det är så att du av skatteskäl önskar flytta ett innehav mellan två egna konton är det inte tillåtet att göra det själv i marknaden genom att lägga matchande köp- och säljorder. Kontakta istället den bank du ska göra affären på för att få hjälp att göra den på ett korrekt sätt.

Detta gäller även om det är två olika personer på köp- respektive säljsidan som agerar i samförstånd.

Vilseledande order

Order som inte är avsedda att gå till avslut ger en vilseledande bild av utbud eller efterfrågan och är därför exempel på oönskat beteende. Ett exempel är när någon bygger upp en volym på köpsidan i orderboken för att locka andra investerare att placera sina köporder på ännu högre priser i orderboken. När de gjort det passar man på att sälja sina aktier till en något högre kurs än den ursprungliga.

Samma beteende kan missbrukas när man egentligen vill köpa aktier så billigt som möjligt. Då lägger man in större säljorder för att trigga andra investerare att sälja ut sina aktier till ett ännu lägre pris.

Det är alltså beteendet att lägga ordrar som egentligen aldrig varit avsedda för avslut som inte är lagligt. De ursprungliga ordrar som läggs in går ju tvärtemot det egentliga köp- eller säljintresset och läggs på marknaden endast för att locka fram andra aktörer som du sedan handlar mot.

Handla aktier för att påverka priset på derivat

I de flesta fall är det så att prisbilden på ett derivatinstrument är direkt kopplat till den rådande prisbilden i derivatets underliggande tillgång, vilket till exempel kan vara en enskild aktie. Om priset på aktien rör sig kommer priset på derivatet (med aktien som underliggande tillgång) sannolikt också röra sig. Det innebär att det finns en automatisk koppling mellan priset på de två tillgångarna vilket kan missbrukas genom att man exempelvis agerar i aktien med syftet att få till en prisrörelse på derivatet som man sedan handlar och tjänar pengar på. Detta otillåtna beteende kan utföras i alla typer av instrument där det finns en automatiserad och förutsägbar koppling mellan prisbilden i de två instrumenten.

Kurskörningar vid avstämningstidpunkter

Vid vissa givna tidpunkter, exempelvis vid vissa klockslag eller månads-, kvartals, eller årsskiften, används aktiekurser som referensvärden för att beräkna olika värden. Att medvetet handla upp eller ner värdet på en aktie i syfte att påverka beräkningen av dessa relaterade värden är inte tillåtet.

Vad är insiderhandel?

Om en person som har kännedom om en omständighet eller ett förhållande som inte är känt för allmänheten, och som skulle påverka kursen på värdepappret om det blev offentligt, köper eller säljer värdepapper kallas det för insiderhandel. En person som ägnar sig åt insiderhandel under dessa former begår ett insiderbrott.

Det är inte heller tillåtet att ändra en lagd order om man får insiderinformation efter att en order är lagd. Om det exempelvis har lagts en köporder i marknaden är det inte tillåtet att ta bort denna om köparen sedan nås av insiderinformation som kan ha en negativ på aktiekursen.

Olagligt röjande av insiderinformation

Det är även olagligt att medvetet röja insiderinformation. Den som agerar så kan dömas för obehörigt röjande av insiderinformation. Det är bara tillåtet att röja insiderinformation om detta sker inom ramen för ett fullgörande av en tjänst eller verksamhet. Det är inte heller tillåtet att rekommendera någon annan att handla värdepappret, då det också räknas som obehörigt röjande av insiderinformation.

Föredrar du film? Föredrar du film?

I Avanza Play hittar du intressanta klipp och spännande intervjuer.
Till Avanza PlayHandel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.