Fördjupad information Kapitalförsäkring

Fördjupad information Kapital-
försäkring

Detaljerad information

Vad är en Kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkringen är en försäkring som används för att handla aktier, fonder och andra värdepapper. Här beskriver vi hur en kapitalförsäkring som ägs av en privatperson fungerar. Klicka på någon av länkarna om du istället vill veta mer om direktpension eller företagsägd kapitalförsäkring.

Insättning

Du behöver göra en insättning för att din försäkring ska börja gälla innan du börjar spara. Det kan du göra på följande sätt:
Direktinsättning
Med en direktinsättning via vår sida får du pengarna direkt (i realtid) till ditt konto. Du gör direktinsättningar här. Observera att det inte går att göra en direktinsättning på ett företag.
Banköverföring från ditt bankkonto
Det kan ske via internet eller ditt bankkontor. När du sätter in pengar direkt till ditt försäkringskonto har du normalt tillgång till pengarna samma dag eller dagen efter insättningen. Här kan du se ditt clearing- och kontonummer.
Autogiro

Via autogiro kan du göra engångsinsättningar eller automatiskt sätta in pengar på ditt konto varje månad. Sätt in pengar via autogiro. Observera att det inte går att lägga upp ett autogiro på ett företagsägt konto.

Observera att du endast kan sätta in pengar på en kapitalförsäkring. Det går t ex inte att flytta värdepapper till en kapitalförsäkring.

Handel med fonder och värdepapper

På en kapitalförsäkring hos oss kan du både handla aktier, fonder och andra värdepapper. För fullständig information om placeringsmöjligheterna läs mer i vårt placeringsreglemente under Regler och priser.

Vid handel av aktier och värdepapper tar vi ut ett courtage. Se prislistan för mer information.

Vi har samarbeten med många fondbolag. När du handlar fonder betalar du fondbolagens egna avgifter.

Återbetalningsskydd

I din kapitalförsäkring ingår alltid ett återbetalningsskydd. Skyddet innebär att värdet i din försäkring plus 1 % av värdet betalas ut när försäkrad avlider. Om försäkrad och försäkringstagaren är olika personer betalas värdet plus 1 % ut till försäkringstagaren om försäkrad avlider, i annat fall betalas beloppet ut till förmånstagare. För den extra 1 % betalar du en avgift (riskkostnad). För mer information om riskkostnad se Regler och priser.

Förmånstagare

En förmånstagare är den person som försäkringsbeloppet övergår till vid den försäkrades död. Det är du som bestämmer vem som ska vara förmånstagare. Observera att det inte går att ha förmånstagare på en företagsägd Kapitalförsäkring.
Generellt förmånstagarförordnande

Vid tecknande av försäkring hos Avanza Pension gäller automatiskt ett generellt förmånstagarförordnande som finns definierat i villkoren. Detta gäller till dess att du skriftligen ändrar det. Det generella förmånstagarförordnandet är:

I första hand till maka/make/registrerad partner/sambo, i andra hand till barn och i tredje hand arvingar.

Vid tecknande av en s k Kapitalförsäkring Barn är förmånstagare i första hand det vid tecknandet namngivna barnet, i andra hand maka/make/registrerad partner/sambo, i tredje hand barn och i fjärde hand arvingar.

Du kan när som helst ändra ett förmånstagarförordnande och det går även att skriva ett specialförordnande.

Tillåtna förmånstagare
Förmånstagare till en kapitalförsäkring kan vem som helst vara. Om försäkringstagaren är minderårig, dvs under 18 år, kan endast arvingar vara förmånstagare.
Ändra förmånstagarförordnande
Om du vill ändra förmånstagarförordnandet ska du göra det skriftligen till Avanza. Fyll i, och skicka in, blanketten Ändring av förmånstagarförordnande. Glöm inte din underskrift!

Uttag ur vår kapitalförsäkring

Uttag från en kapitalförsäkring kallas ”återköp”. Redan första dagen kan du ta en del av ditt sparande genom att göra ett ”delåterköp”. Vill du ta ut alla dina pengar behöver du vänta ett år och göra ett ”helt återköp”.
Delåterköp
Vid delåterköp inom ett år från att försäkringen börjat gälla ska minst 1 000 kr samt det belopp som Avanza Pension har reserverat för att täcka avkastningsskatt finnas kvar i försäkringen. Har försäkringen varit gällande i ett år behöver endast reserverat belopp för avkastningsskatt finnas kvar. Gör ett delåterköp här.
Helt återköp

Du kan begära ett helt återköp av din kapitalförsäkring efter att försäkringen gällt i ett år. För att återköpa försäkringen ber vid dig att sälja av alla eventuella innehav, ta ut alla pengar och sedan skicka ett meddelande till oss där du begär att kontot avslutas. Efter att vi mottagit din begäran drar vi eventuell skatt som du är skyldig för året och avslutar försäkringen.

Om kapitalförsäkringen används som säkerhet för en direktpension eller ägs av en minderårig ber vi dig att fylla i och skicka in blanketten Uttag av kapital.

Löpande utbetalning

Du kan välja att vi betalar ut pengarna i din kapitalförsäkring till dig under en begränsad period genom att anmäla en utbetalningsplan. En utbetalningsplan anmäler du genom att skicka in ett meddelande i inloggat läge och ange:

Utbetalningstidpunkt: Vilket år och månad när du vill att utbetalning ska påbörjas.

Utbetalningsperiod: Hur ofta du vill få ut pengar. Välj mellan månads-, kvartals-, halvårs- eller årsvis.

Utbetalningstid: Hur många år du vill att utbetalningar ska pågå. Välj mellan 1- 20 år.

Observera att du måste se till att det finns likvida medel på din kapitalförsäkring vid varje utbetalningstillfälle annars kommer vi inte betala ut pengarna till dig.

Regler & priser

Insättningsavgift
0 SEK
Kapitalavgift
0 SEK
Fast avgift
0 SEK
Återköpsavgift
0 SEK
Avanza har rätt att ta ut en administrativ avgift på max 300 kr vid försäkringstagares/försäkrads dödsfall. I de fall det blir aktuellt tas avgiften ut i samband med att vi får kännedom om händelsen.

Skatter

Avgift för avkastningsskatt
Sparandet i kapitalförsäkringen belastas med en skatt som kallas avkastningskatt. Vi tar ut avkastningskatten löpande i form av en avgift från din försäkring. För mer information om hur vi löpande tar ut skatt se Regler och priser. Innan vi drar avgiften kommer vi skicka ett kundcentermeddelande innehållande datum när avgiften dras samt belopp som dras.
Så här räknas avkastningsskatten ut:

Avkastningsskatten baseras på kapitalförsäkringens värde i början av året plus insättningar multiplicerat med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret, ökad med 1 procentenhet (dock lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget). Det beloppet beskattas sedan med 30 procent.

* OBS! Insättningar gjorda efter 30 juni tas bara upp till 50%.

Räkneexempel för avkastningsskatt på en kapitalförsäkring år 2024:

Försäkringskapitalet 1 januari 2024 är 200 000 kr.

Inbetalningar till försäkringen uppgår under första halvåret år 2024 till 50 000 kr och under andra halvåret år 2024 till 50 000 kr.

Schablonintäkten år 2024 är 3,62%, skattesatsen är 30%.

Avkastningsskatten blir då: (200 000 + 50 000 + ½ (50 000)) * 3,62% * 30% = 2 987 kr.

Utländsk källskatt

I vår kapitalförsäkring betalar du ingen avgift för preliminärskatt för utdelningar på aktier. Dock belastas försäkringen med en avgift för utländsk källskatt på utdelning från utländska aktier. Denna källskatt yrkar Avanza Pension att få avräkna från avkastningsskatten. Den skatt som Avanza Pension får tillbaka från Skatteverket sätts in på din kapitalförsäkring. För att kunna få tillbaka pengarna måste du ha kvar samma kapitalförsäkring som källskatten drogs från.

Observera att det finns ett tak (spärrbelopp) för hur mycket som kan avräknas och vi kan därför inte garantera att man får tillbaka hela den utländska källskatten som betalats.

Inkomstskatt
Återköp/uttag belastas inte med inkomstskatt.
Direktpension
Om din kapitalförsäkring är en Direktpension dras särskild löneskatt på pensionsutbetalningarna. Läs mer om hur Direktpension fungerar här.

Riskkostnad

För att täcka återbetalningsskyddet som är 1 % utöver värdet i det fall du avlider betalar du en avgift. Här ser du exempel på hur mycket du betalar varje månad för riskskyddet vid 1 miljon SEK i försäkringsvärde.

Ålder

Premie

Ålder

Premie

20
0,70 SEK
60
7,42 SEK
25
0,72 SEK
65
13,30 SEK
30
0,56 SEK
70
21,10 SEK
35
0,72 SEK
75
35,56 SEK
40
1,05 SEK
80
63,94 SEK
45
1,73 SEK
85
114,40 SEK
50
2,94 SEK
90
196,42 SEK
55
4,66 SEK
Observera att vid inbetald premie och/eller försäkringsvärden som överstiger 300 miljoner kan Avanza Pension komma att begära in hälsohandlingar av den försäkrade.

Avkastning från utlånade aktier

Du som sparar i kapitalförsäkring har möjlighet att få extra avkastning på ditt sparande, genom att Avanza Pension mot ränta lånar ut vissa aktier till stora internationella kapitalförvaltare och banker. 60% av ersättningen betalas ut till kunderna. Den resterande delen får Avanza Pension och det finansierar även de kostnader vi har för att erbjuda tjänsten. Läs mer om aktielån.

Hur mycket avkastning du får beror på vilka aktier du har, hur många du har, hur länge de lånas ut och vilken efterfrågan det finns på de aktuella aktierna. Det kan variera stort mellan olika månader och avkastningen fördelas ut till alla kunder som hade de aktier som lånades ut under månaden.

Exempel: Om du ägde 1000 aktier som i snitt stod i 100 kr under en viss månad, och Avanza Pension lånade ut 25% av det totala antalet aktier i detta bolag under samma månad och låneräntan var 5% så kommer du få ungefär 100 kr per månad i avkastning. Ägde du bara aktierna några dagar så kommer du få ersättning motsvarande de dagarna du ägde aktierna.

Avkastningen betalas ut till din kapitalförsäkring varje månad.

Prislista

prislistan får du uppgift om de priser och räntor som gäller för vår kapitalförsäkring.

I de fall depåförvaltaren avyttrar värdepapper för försäkringstagarens räkning kan depåförvaltaren ta ut en avgift enligt aktuell prislista.

Räntor

Klicka här för att få aktuell ränta för likvida medel som depåförvaltare betalar.

Regler

Teckningsålder
0-85 år
Utbetalningsålder
Ej begränsat
Utbetalningstid
Ej begränsat (1-20 år vid vald utbetalningsplan)
Lägsta premie
Valfritt belopp

Uttag av kapital/Återköp

Utbetalningar från en kapitalförsäkring kan ske genom helt eller delvis återköp. Helt återköp medges efter det första försäkringsåret. Delåterköp är tillåtna från första dagen. Avanza Pension kommer löpande reservera ett belopp på ditt konto för att täcka avkastningsskatten. Det beloppet går inte att återköpa. Vid delåterköp inom ett år från att försäkringen börjat gälla ska minst 1 000 kr samt det belopp som Avanza Pension har reserverat för att täcka avkastningsskatt finnas kvar i försäkringen. Har försäkringen varit gällande i ett år behöver endast reserverat belopp för avkastningsskatt finnas kvar.

Värdepapper du kan spara i

Placering kan (utöver likvida medel) göras i följande av Avanza Bank AB (Banken) tillhandahållna instrument:
1. Aktier, Teckningsoptioner, Tecknings-, Inlösen-, Uniträtter, Betald tecknad aktie (”BTA”) och Betald tecknad unit (”BTU”) upptagna till handel på nedan marknadsplatser.   

Sverige

• Nasdaq OMX Stockholm

• Nordic Growth Market (”NGM”)

• Spotlight Stock Market

• First North Stockholm

• Nordic MTF

Norge

• Oslo Börs

• Merkur Market

Danmark

• Nasdaq OMX Copenhagen

• Spotlight Stock Market

• First North Copenhagen

Finland:

• Nasdaq OMX Helsinki

• First North Helsinki Island:

• Nasdaq OMX Iceland

Belgien:

• Euronext Brussels

Estland:

• Nasdaq OMX Tallinn

Frankrike:

• Euronext Paris

Grekland:

• Athens Exchange

Irland:

• Irish Stock Exchange

Italien: • Borsa Italiana

Lettland:

• Nasdaq OMX Riga

Litauen:

• Nasdaq OMX Vilnius

Nederländerna:

• Euronext Amsterdam

Polen:

• Warsaw Stock Exchange

Portugal:

• Euronext Lisbon

Schweiz:

• SIX Swiss Exchange

Spanien:

• Bolsa de Madrid

Storbritannien:

• London Stock Exchange exklusive AIM

Tyskland:

• Frankfurt Stock Exchange, Xetra

Österrike:

• Wiener Boerse

Kanada:

• Toronto Stock Exchange

• TSX Venture Exchange

USA:

• New York Stock Exchange

• Nasdaq

Vid utnyttjande av Tecknings-, Inlösen- eller uniträtter, teckningsoptioner samt BTA och BTU, där värdepappret (värdepapperna) som erhålls inte är tillåtet enligt vad som framgår av denna bilaga äger Avanza Pension rätt att, avyttra/avveckla värdepappret (värdepapperna) utan försäkringstagarens medgivande.

Aktier som handlas på ”OTC-markets” i USA, samt på marknadsplatser utöver de som nämns ovan kan som huvudregel enbart avyttras. 

2. Värdepappersfonder, specialfonder som avser tillhandahålla genomlysningsrapportering och som Avanza Bank har distributionsavtal med eller som vid var tid är tillåtna att köpa via Avanzas sajt. 
 

3. Börshandlade fonder (”ETF”) som vid var tid är tillåtna att köpa via Avanzas sajt.

4. Företagsobligationer upptagna till handel på nedan marknadsplatser.

Sverige:

• Nasdaq OMX 

• Nordic Growth Market (”NGM”)

Norge:

• Oslo Börs

Tyskland:

• Frankfurt Stock Exchange

 

5. Warranter, Certifikat, Mini futures, Räntebevis, Valutabevis och Trackers som vid var tid är tillåtna att köpa via Avanzas sajt.

 

6. Aktieindexobligationer, Kreditobligationer, Portföljobligationer, Råvaruobligationer, Ränte- obligationer, Valutaobligationer, Premieobligationer, Konvertibler och Förlagslån upptagna till handel på nedan marknadsplatser.

Sverige:

• Nasdaq OMX 
• Nordic Growth Market (”NGM”)

För innehav som Avanza Pension fått uppgift om att de ska avnoteras, försättas i likvidation, konkurs eller är föremål för uppköp och/eller tvångsinlösen äger Avanza Pension rätt att, i enlighet med villkoren, snarast möjligt avyttra/avveckla utan försäkringstagarens medgivande. Avanza Pension äger även rätt att sätta ett stopp för köptransaktioner i finansiella instrument som ska avnoteras.

Efter bolagshändelse där ett otillåtet värdepapper erhållits äger Avanza Pension rätt att, i enlighet med villkoren, avyttra/avveckla värdepappret utan försäkringstagarens medgivande.

Försäkringen får inte innehålla 

Försäkringen får inte innehålla värdepapper som härrör ur bolag i Avanzakoncernen, såsom aktier i Avanza Bank Holding AB (publ) och förlagslån emitterade av Avanza Bank AB (publ).  

Försäkringen får därutöver inte innehålla instrument som inte omnämns i någon av punkterna ovan.

US-persons

Amerikanska medborgare, boende i USA eller på annat sätt skatt- eller deklarationsskyldig i USA (en så kallad US-person) får inte inneha eller köpa amerikanska värdepapper.

En US-person bosatt i USA kan endast inneha och köpa och sälja fonder samt svenska aktier, med undantag för fonder emitterade av Avanza Fonder AB som endast kan säljas.

Investeringsmöjligheterna kan utökas eller begränsas beroende på vad som vid var tid godkänns av Avanza Pension.

Belåning

Om du har en kapitalförsäkring kan du koppla en kredit till den. Kapitalförsäkringen fungerar då som säkerhet och ger dig ett kreditutrymme med utgångspunkt i belåningsvärdet för dina värdepapper i kapitalförsäkringen.

Kapitalförsäkringen blir härigenom pantsatt till Avanza som beviljar krediten. Den lösningen gör att du under dagens handel kan utnyttja belåningsvärdet på dina tillgångar i din kapitalförsäkring på samma sätt som på vilket belåningsbart konto som helst inom Avanza.

Så fungerar krediten

Kreditkontot regleras inte automatiskt efter handelsdagens slut. Eftersom insättningar beskattas kan det leda till att samma pengar beskattas många gånger på ett år. En insättning från kreditkontot sker automatiskt endast om inte tillräckligt med likvida medel finns på kapitalförsäkringen. Uttag från kapitalförsäkringen till kreditkontot sker inte automatiskt.

Om du nettosålt under handelsdagen ligger likviden kvar på kapitalförsäkringen. Detta för att undvika att de beskattas nästa gång du nettoköper vilket daglig reglering av kreditkontot skulle leda till en insättning. Likvider som på detta sätt ligger kvar på kapitalförsäkringen löper med samma ränta som motsvarande belopp på kreditkontot, detta innebär att det inte uppstår någon extra kostnad för dig.

Den faktiskt utnyttjade belåningen löper givetvis fortfarande med för dig gällande ordinarie utlåningsränta enligt prislistan. Du kan alltid reglera skulden på kreditkontot själv om du vill.

Vill du ha ännu utförligare information om belåning och kredit, läs mer om hur vår belåning kopplad till kapitalförsäkring fungerar.

Automatisk reglering av kreditkonto vid årsskifte

Avanza kommer inför varje årsskifte att göra en automatisk reglering av den nyttjade krediten på kreditkontot, givet att det finns motsvarande saldo på kapitalförsäkringen.

Det innebär att om du vid årsskiftet har ett saldo på kapitalförsäkringen samtidigt som du har en skuld på kreditkontot kommer vi att flytta över den del av saldot som motsvarar skulden på kreditkontot.

Exempel på reglering av skuld på kreditkonto vid årsskiftet

Saldo på Kapitalförsäkringen: 150 000 kr
Skuld på kreditkontot: 100 000 kr
Vid detta scenario kommer en överföring av 100 000 kr från kapitalförsäkringen till kreditkontot att ske.

Slutresultat efter överföringen:
Saldo på Kapitalförsäkringen: 50 000 kr
Skuld på kreditkontot: 0 kr

Detta innebär att vi överför de pengar som du inte lånar, och att du därmed bara betalar skatt för den belåning som du faktiskt utnyttjar över årsskiftet, samt att du får en enklare och mer överskådlig översikt av hur mycket du faktiskt lånar.

Särskilda placeringsregler för värdepapperskredit

Särskilt viktigt att uppmärksamma är att om du lånar mer än det angivna kreditutrymmet för ränterabatt, eller om innehavet inte längre följer placeringsreglerna för ränterabatt, så börjar hela lånet istället att följa Avanzas ordinarie kreditvillkor. För de allra flesta utgör detta i realiteten inget problem, men de kunder som föredrar att utnyttja rabatten maximalt, bör noggrant följa kursrörelserna i de värdepapper som fungerar som säkerhet för lånet. Detta för att undvika att låneräntan plötsligt höjs i samband med att en given aktiekurs rör sig hastigt upp eller ner.

Du kan se ditt kreditutrymme för ränterabatt på din kontoöversikt.

Värt att veta
Om du har ett kreditkonto kopplat till din kapitalförsäkring så kan du välja om du vill sätta in likviderna på kreditkontot eller kapitalförsäkringen. Sätter du in likvider på kreditkontot sker insättningen till Kapitalförsäkringen först när du utnyttjar likviden för köp av värdepapper. Observera att kapitalförsäkringen blir gällande först när en insättning gjorts till den.

Så ansöker du om belåning/kredit

Villkor & Blanketter

Information och villkor
Här har vi samlat relevant information och våra villkor för dig som har eller funderar på att öppna en kapitalförsäkring hos oss. Innan du öppnar en kapitalförsäkring bör du ta del av all förköpsinformation.
Avtal
Här kan företag teckna avtal för direktpension.

Mer info om kapitalförsäkring för företag

Vi behöver mer information av dig som är utlandsbosatt.

Tillägg och förändringar
Använd fullmakten nedanför för att ansöka om fullmakt på din kapitalförsäkring.
Använd de här blanketterna för att uttag från eller överlåtelse av din kapitalförsäkring
Nedanstående ändringar gäller endast privata kapitalförsäkringar.
Kredit och belåning
Du ansöker om kredit direkt på sajten. Om du saknar BankID kan du ansöka om kredit via blankett och då behöver du skicka ett meddelande till oss. 
Blankett för juridiska personer/företag:
För förmedlare
Innan en Kapitalförsäkring öppnas bör PRIIP-faktabladet läsas igenom.
Använd sedan dessa avtal för att öppna en Kapitalförsäkring med skötselfullmakt.
Övrig information