Fördjupad information IPS

Detaljerad information

Vad är IPS?

Individuellt pensionssparande, IPS, är ett konto som du kan använda för att själv spara extra pengar till pensionen. Observera att sedan avdragsrätten försvunnit för privat pensionssparande är det inte fördelaktigt att spara privat i detta konto. Du som har enskild firma eller saknar pensionsrätt i tjänst kan dock fortfarande spara på detta konto och pengarna som du sätter in är då avdragsgilla i deklarationen, vilket innebär att de inte beskattas med inkomstskatt. Däremot får du betala skatt på pengarna när du tar ut dem.

Insättningar

De pengar du sätter in på en IPS är avdragsgilla med upp till 35 % av lön upp till max 10 prisbasbelopp per år för dig som har enskild firma eller saknar pensionsrätt i arbetet. Det innebär att du kan spara en del pengar varje år som du kan göra avdrag för i deklarationen. Uppgiften är förifylld i din deklaration, dvs du behöver inte göra något själv.
Banköverföring från ditt bankkonto
En banköverföring kan ske genom t ex en internetöverföring eller via ditt bankkontor. När du sätter in pengar direkt till din IPS har du normalt tillgång till pengarna samma dag eller dagen efter insättningen. Här kan du se ditt clearing- och kontonummer.

Handel med värdepapper och fonder

På en IPS hos oss kan du både handla aktier, fonder och andra värdepapper. Se vårt placeringsreglemente under Regler och priser för fullständig information om placeringsmöjligheterna.

Vid handel av aktier och värdepapper tar vi ut ett courtage. I prislistan hittar du priserna för handel med värdepapper.

Vi samarbetar med många fondbolag. När du handlar fonder betalar du fondbolagens egna avgifter.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskyddet ingår alltid i en IPS. Skyddet innebär att om du, som äger IPS:en, avlider så betalas hela värdet ut till förmånstagare enligt den registrerade utbetalningsplanen. Finns det ingen förmånstagare så betalas värdet efter skatt ut till dödsboet.

Förmånstagare

En förmånstagare är den person som hela värdet i IPS:en betalas ut till, om den som äger IPS:en avlider. Det är ägaren som bestämmer vem som ska vara förmånstagare.
Generellt förmånstagarförordnande

Vid tecknande av en IPS gäller automatiskt ett generellt förmånstagarförordnande som finns definierat i villkoren. Detta gäller till dess att du skriftligen ändrar det. Det generella förmånstagarförordnandet är:

I första hand till maka/make/registrerad partner/sambo, i andra hand till barn, i tredje hand dödsboet.

Du kan när som helst ändra ett förmånstagarförordnande och det går även att skriva ett specialförordnande.

Tillåtna förmånstagare
Om du vill ha ett annat förordnande än det som är standard kan du bara välja förmånstagare ur en begränsad krets enligt inkomstskattelagen. Den begränsade kretsen är:
Ändra förmånstagarförordnande
Om du vill ändra förmånstagarförordnandet ska du göra det skriftligen till Avanza. Fyll i, och skicka in, blanketten Ändring av förmånstagarförordnande. Glöm inte din underskrift!

Skatter

Avgift för avkastningsskatt

Sparandet i en IPS är belastat med en skatt som kallas avkastningsskatt. Avkastningsskatten dras en gång per år och baseras på pensionssparkapitalets värde den 1 januari. 2024 är skatten 0,372 % av värdet den 1 januari 2024. Innan avgiften för skatten dras så skickar vi ett meddelande och talar om vilket belopp det blir och när dragningen kommer göras.

Längre ner finns ett exempel på hur avkastningsskatten räknas ut.

Utländsk källskatt
På din IPS betalar du en utländsk skatt på utländska aktiers utdelningar, som varierar beroende på vilket beskattningsavtal Sverige har med det landet. Vid beräkning av årets avkastningsskatt tas hänsyn till eventuell erlagd utländsk skatt som betalats under föregående år. Skatten räknas ut per automatik och du behöver inte göra något själv. Det finns ett tak (spärrbelopp) för hur mycket som kan avräknas och vi kan därför inte garantera att man får tillbaka hela den utländska källskatten som betalats.
Inkomstskatt
Inkomstskatt dras vid utbetalning.

Utbetalningar

Om du inte väljer något annat så börjar din IPS betalas ut vid 65 års ålder, varje månad, under 10 år. Skulle du vilja ändra något så kan du skicka ett meddelande till oss, senast 2 månader innan dina utbetalningar påbörjas. Utbetalningarna kan börja tidigast vid 55 års ålder och pågå under minst 5 år och som mest 20 år. Efter att utbetalningsplanen är fastställd är det inte tillåtet att ändra utbetalningsstart eller antal år som utbetalning ska pågå.

När det närmar sig din första utbetalning skickar vi en påminnelse som du hittar i dina meddelanden när du är inloggad på sajten eller i appen. Det är också där som du sen får all information du behöver om dina IPS-utbetalningar.

Bra att känna till är att i början av varje utbetalningsår kommer hela det belopp som ska betalas ut under året att flyttas över till ett utbetalningskonto. Det sker inför varje utbetalningsår och gäller oavsett om du valt månatliga, kvartals- eller halvårsutbetalningar. Dessa pengar kan du inte placera.

Utbetalningarna belastats med inkomstskatt som vi drar och betalar in till Skatteverket.

Regler & priser

Här beskriver vi vilka regler som gäller samt vilka avgifter vi tar ut ur vår IPS.

Avgifter

Insättningsavgift
0 SEK
Kapitalavgift
0 SEK
Fast avgift
0 SEK
Flyttavgift vid flytt till Avanza
0 SEK
Flyttavgift vid flytt från Avanza
0 SEK
Avkastningsskatt
Avgift för avkastningsskatt dras en gång per år och baseras på kontots värde den 1 januari.
Så räknar du ut avkastningsskatten

Räkneexempel för avkastningsskatt på ett IPS år 2024:
Totala värdet den 1 januari 2024 är 200 000 kr.
Den genomsnittliga statslåneräntan var 2,48 % år 2023.
Skattesatsen är 15%.

Värdet på kontot multipliceras med statslåneräntan. Resultatet avrundas sedan neråt till närmsta hundratal och multipliceras med skattesatsen 15%.

200 000 * 2,48 % = 4960, som avrundas till 4900
4900 * 15% = 735 kr
Avkastningsskatten är alltså cirka 0,372 % av värdet.

Prislista
I prislistan får du uppgift om priser och räntor som gäller för vår IPS.

Regler

Teckningsålder
16* - 99 år
Utbetalningsålder
55 - 99 år
Utbetalningstid
5 - 20 år
*Enligt reglerna i Allmänna villkor för pensionssparavtal.
Placering kan (utöver i likvida medel) göras i följande av Avanza Bank tillhandahållna instrument:

Du kan även göra placeringar i exempelvis: aktieindexobligationer, obligationer, premieobligationer, konvertibler och förlagslån under förutsättning att dessa instrument är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EU/EES eller motsvarande marknadsplats utanför EU/EES.*

Tecknings-, inlösen-, utdelningsrätter och dylikt som tilldelas från befintligt innehav får säljas.

*För att kunna inneha vissa utländska aktier och andra placeringar kan det av skatteskäl, på grund av myndighetskrav eller liknande krävas att du fyller i vissa ytterligare handlingar och dokument.
Exempel på värdepapper du inte kan handla med:

US-persons

Amerikanska medborgare, boende i USA eller på annat sätt skatt- eller deklarationsskyldig i USA (en så kallad US-person) får inte inneha eller köpa amerikanska värdepapper.

En US-person bosatt i USA kan endast inneha och köpa och sälja fonder samt svenska aktier, med undantag för fonder emitterade av Avanza Fonder AB som endast kan säljas.

Villkor & Blanketter

Information och villkor
Här har vi samlat relevant information och våra villkor för dig som har eller funderar på att öppna en IPS hos oss.
Avtal
Om du vill öppna en IPS kan du göra det här. Du kan också göra det med hjälp av avtalen här nedanför.
Vi behöver mer information av dig som är utlandsbosatt.
Tillägg och förändringar
Använd fullmakten nedan för att ansöka om fullmakt på din IPS.
Använd de här blanketterna för att göra ändringar som berör din IPS.
Övrig information