Spara hållbart

Vad är hållbart sparande?

Begreppet hållbart sparade är brett och kan innehålla många olika områden. Men i grund och botten handlar det om att man väljer att investera på ett sätt man tror bidrar till en ansvarsfull framtid och som är snällare mot jorden. Ditt sparande kan vara med och bidra och åstadkomma förändringar eftersom dina pengar, tillsammans med andras, kan sätta tryck på branscher och bolag.

Hållbar miljö

Den snabba ekonomiska utvecklingen har påverkat miljön både på land och i havet. Hur vi använder jordens resurser sätter fysiska spår. Att investera för hållbar miljö kan handla om att se till att bolagen man sparar i satsar på förnybar energi, rent vatten, miljösmarta bilar och inte bidrar till att regnskog skövlas. Man kan också välja bort bolag eller fonder inom exempelvis tobak, oljebranschen eller andra fossila bränslen.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att se till att jordens resurser fördelas rättvist och att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Företag som arbetar aktivt med hållbarhet är ofta bättre rustade för framtiden eftersom de redan är anpassade till framtida regleringar och lagar med fokus på hållbarhet. Företag inom ex sockerindustrin, tobak och fossila bränslen riskerar att drabbas av högre skatter och olika typer av förbud medan företag som redan har ett hållbarhetsfokus redan är förberedda.

Med vår snabba tekniska utvecklingstakt kommer allt fler innovativa företag som riktar in sig på hållbarhet, antingen genom att produkterna de säljer är mer klimatvänliga eller genom tillverkningsprocesser som är snällare mot jorden. Det kan handla om alternativa bränslen, mer miljövänlig uppvärmning, klimatsmarta hus eller transportmedel. Många av de bolag som jobbar mer innovativt och satsar på en hållbar framtid är i flera fall högre värderade än sina mindre hållbarhetsfokuserade konkurrenter.

Etisk hållbarhet

Genom att spara på ett sätt som värnar om etisk hållbarhet ser man till att fonderna eller bolagen man investerar i inte är involverade i vapenindustri, tobaksindustri och väljer bort företag som inte uppfyller krav på mänskliga rättigheter. Fonder som tar särskild hänsyn till olika etiska värderingar brukar kallas för SRI-fonder (Sustainable and Responsible Investments).

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att alla människor är lika mycket värda. För företag som tar ansvar för social hållbarhet kan det både handla om hur de egna anställda behandlas, men även om ett ansvar för sin omgivning. Hur behandlar bolagen sina anställda? Har de produktionen i andra länder, och hur ser i så fall arbetsmiljön ut för arbetarna där? Hur ser företagens policy ut och har de system för att följa upp och ta ansvar?

Jämställdhet

Jämställdhet innebär lika rättigheter för kvinnor och män och att alla ska ha samma möjligheter till utveckling. Sker anställningar på lika grunder, hur ser lönesättningen ut och ges män och kvinnor samma möjligheter till att utvecklas och få ledande positioner? Stiftelsen Allbright, som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i arbetslivet, släpper varje år en rapport med en kartläggning över börsbolagens ledningsgrupper som kan användas för att hitta bolag som är duktiga på att arbeta med jämställdhet. Forskning visar att jämställda bolag ofta är mer lönsamma så jämställda placeringar är bra både för sparandet och framtiden.
Tips!
Vi har samlat massor av inspiration som gör det enklare för dig att spara mer hållbart så att du kan göra en hjälteinsats både för planeten och ditt eget sparande. Ta reda på hur klimatvänligt ditt sparande är och hitta fonder med låg CO2-risk.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.