Fonder

Vilka avgifter har fonder?

Hur fungerar fondavgifter?

När du sparar i fonder så betalar du löpande en avgift som dras automatiskt i fonden. Den totala fondavgiften som visas i procent per år bestäms av fondbolaget och består utav flera olika delar.

Fondavgiften är ingenting som du betalar för vid sidan av. Istället så dras 1/365-del av avgiften automatiskt ur från fonden varje dag, innan fondens andelskurs beräknas. Så när du tittar på fondens historiska avkastning är avgiften redan inkluderad.

På det sättet betalar du som äger fondandelar bara avgifter för den tid som du faktiskt äger fonden. 

Vad är total avgift?

Vi har valt att visa upp den totala avgiften, där alla fondens kostnader och avgifter ingår. Många andra plattformar väljer att bara visa upp den årliga avgiften. I den ingår inte transaktionskostnader eller eventuell rörlig avgift.

Den totala avgiften är alltså det som fondbolaget beräknar att fonden totalt kommer att kosta under det kommande året. Och det gör vi just för att det ska vara så transparent som möjligt vad en fond förväntas kosta dig. 

Sammanfattningsvis så består den totala avgiften av löpande avgift (som oftast kallas årlig avgift), transaktionskostnader (fondens kostnader för att köpa och sälja innehaven) och för övriga avgifter (som brukar vara prestationsbaserad avgift och som enbart tas ut av vissa fonder). 

Vad är förvaltningsavgift och årlig avgift?

Fondbolagen tar ut avgifter för att förvalta, förvara, administrera, distribuera och sköta fonderna - det kallas för förvaltningsavgift. Man brukar också prata om årlig avgift, som utöver det som ingår i förvaltningsavgiften även innehåller kostnader för distribuering, marknadsföring, registrering och rådgivning.

Skillnaden mellan total avgift och årlig avgift är att i den årliga avgiften så ingår varken transaktionskostnader eller eventuella övriga avgifter, som till exempel prestationsbaserade avgifter. 

Vad är transaktionsavgift och prestationsbaserad avgift?

Transaktionskostnader är fondens kostnader för att köpa och sälja innehaven i en fond. Den räknas med den i totala avgiften, men inte när man bara visar förvaltningsavgift eller årlig avgift. 

Prestationsbaserad avgift, som också brukar kallas performance fee, är en avgift som vissa fonder har. Den används i så fall om en fond presterar bättre än sitt jämförelseindex.

I fondbestämmelserna står vilka regler som gäller för att en fond ska kunna ta ut en performance fee. Hos oss kan du hitta information om det på fondens sida, under Övriga avgifter.

Varför visar olika plattformar upp olika fondavgifter?

Vi har valt att visa upp den totala avgiften, där alla fondens kostnader och avgifter ingår. Många andra väljer att bara visa upp förvaltningsavgiften eller den årliga avgiften. Och då ingår inte transaktionskostnader eller eventuell prestationsbaserad avgift.

Den totala avgiften skiljer sig inte mellan plattformar. Däremot skiljer det sig mellan olika plattformarna beroende på om man väljer att visa upp hela avgiften eller bara delar av den.

Vad är köp- och säljavgift vid fondhandel?

Till skillnad mot aktiehandel så betalar du ingen köpavgift (courtage) när du köper eller säljer en fond på sajten eller i appen hos Avanza. Däremot betalar du courtageavgift om du lägger en order via telefon hos våra mäklare. 

Fondbolagen kan ibland ta ut en köp- och säljavgift för att handla fonden. I så fall står det specificerat i deras så kallade KIID-dokument. Dessa avgifter tas oftast inte ut i praktiken utan är ett sätt för fondbolagen att ha möjlighet att göra det vid speciella omständigheter.

Köper du en fond i utländsk valuta så tillkommer en valutaväxlingavgift på 0,25% vid varje köp- och säljtillfälle. 

Hur får Avanza betalt av fondbolagen?

Vi får betalt av fondbolagen i form av en distributionsersättning, som också brukar kallas för kickback. Den består helt enkelt av en fast procentsats av fondens förvaltningsavgift. 

När du är inloggad så kan du se exakt vilken procentsats som vi får av fondbolaget. Du klickar bara på informationsrutan som visas bredvid den totala avgiften. Vanligtvis uppgår distributionsersättningen till 40-50% av förvaltningsavgiften och betalas av fondbolagen till oss varje kvartal.

Var kan jag se hur mycket en fond kostar?

När du är inloggad i appen eller på sajten så ser du alla fonders totala avgift. Där ingår alla kostnader och avgifter för varje fond.

Klickar du på den totala avgiften så ser du också exakt vilka avgifter som ingår, och hur de fördelas mellan fondbolaget och oss.

Hur ska jag tänka kring avgiften för fonder?

Det finns olika typer av fonder och det vanligaste när det handlar om just avgifter brukar vara skillnaden mellan indexfonder och aktivt förvaltade fonder.

Indexfonder har ofta lägre avgift
En indexfond följer, precis som det låter, ett index. Ett index är ett jämförelsetal som beskriver hur någonting utvecklas, till exempel aktiemarknaden. Fonden investerar i aktier som ingår i ett visst index, och avspeglar också deras storlek i indexet. 

Tanken med indexfonder är att ge en så billig exponering som möjligt mot marknader där det är svårt för en aktivt förvaltad fond att slå index. 

Aktiv förvaltning för att slå index
Att en fond är aktivt förvaltad innebär helt enkelt att den som förvaltar en fond tar aktiva beslut och väljer ut precis vilka aktier eller andra tillgångar som fonden ska investera i.

Aktiv förvaltning är motsatsen till passiv förvaltning, som till exempel indexfonder. Den här typen av fonder brukar också ha en lite högre avgift än indexfonder.
* I beräkningen har vi använt 6 % som årsavkastning och inte räknat med några insättningar utöver startbeloppet. 6 % årsavkastning är vad jämförelsebolaget Morningstar använder när de beräknar Norman-beloppet för aktiefonder. Det är en förenklad beräkning där vi inte tagit hänsyn till skatteeffekter som kommer från vilken sparform man har valt.
** Norman-beloppet baseras på fondbolagens rapporterade kostnader från de senaste fem åren tillsammans med ett, enligt Morningstar, försiktigt antagande om en framtida avkastning. För fonder som av Morningstar kategoriseras som aktiefonder används 6 %, för blandfonder 4 % och för räntefonder 2 %. Källa: Morningstar

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.
Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.