Derivat

Hur fungerar optioner?

Vad är en option och hur fungerar de?

Det finns många anledningar till varför man vill handla med optioner. Det finns dessutom väldigt många strategier som optionshandlare brukar investera i. Syftet med handeln av optioner brukar dock vara att man antingen vill öka sin hävstång (och då också sin risk) eller minimera risk genom att skydda (hedga) sina positioner. Dessa strategier är ganska avancerade och bör endast tas då man som investerare har tillräcklig kunskap och förståelse på vilken risk som man faktiskt tar och vad som kan hända vid olika marknadsscenarion.

Att köpa och sälja optioner

En option är alltså ett avtal mellan två parter, en köpare och en säljare. Köparen av optionen är den som äger optionen (rättigheten). Köparen får alltså rättigheten (men inte skyldigheten) att genomföra en transaktion till ett visst pris på ett visst datum. Säljaren (utställaren) däremot tar motsatt position i affären. Säljaren säljer rättigheten till köparen och skapar sig en skyldighet att genomföra transaktionen om köparen (optionsinnehavaren) vill. Man kallar ofta säljaren av en option för en ”utfärdare”. För enkelhetens skull är det den benämningen som kommer att användas framöver

Om man utfärdar en option om att ”köpa aktier för 100 kr” måste man sälja aktien för 100 kr oavsett vilket marknadspris aktien har på lösendagen till den som köpt optionen och begärt lösen.

Om aktiens värde är 120 kr på lösendagen har säljaren gjort en kursförlust på 20 kr, eftersom den tvingas sälja till ett lägre pris. Hur ser förhållandet ut om aktiens värde är 80 kr på slutdagen? Om det hade varit en terminsaffär hade terminssäljaren gjort en vinst på 20 kr, eftersom båda parter har en skyldighet att genomföra affären. I detta fall kommer köparen av optionen dock inte vilja utnyttja sin option och köpa aktier för 100 kr när de bara är värda 80 kr. Affären kommer således inte genomföras.

Varför ställer man ut optioner?

Vad tjänar man då på att vara utfärdare av en option? Svaret är, premien. Premien är det maximala en utfärdare kan tjäna på en optionsaffär, men förlustrisken är i teorin oändlig. Utfärdaren tar alltså på sig mycket större risk än köparen. Köparen kan endast förlora kostnaden för optionen, dvs premien, men vinstmöjligheterna är i teorin oändliga. 

Oavsett hur mycket priset utvecklas negativt kommer köparen maximalt förlora premien om optionen förfaller värdelös. När aktiens pris rör sig över lösenpriset börjar vinsten öka. Breakeven-punkten för köparen hittar man när priset på aktien är detsamma som lösenpriset + premien. Oavsett hur mycket aktien minskar i värde kan utfärdaren aldrig göra en större vinst än premien. Ju mer aktiens pris rör sig över lösenpriset, desto mer kommer dock utfärdaren att förlora. 

Grundpositioner i optioner

I en aktieaffär finns två grundpositioner. Man kan köpa en aktie och man kan sälja en aktie. Detsamma gäller terminshandeln. Antingen köper man en tillgång på termin (lång position) eller säljer man en tillgång på termin (kort position).

Även en option kan säljas och köpas, men det finns två olika typer av optioner, köpoptioner och säljoptioner. Det betyder att det finns rättigheter att antingen köpa eller sälja underliggande tillgång beroende på vilken typ av option man har givet samma slutdag och lösenpris. Totalt finns det därför fyra grundpositioner i optionshandel.

Spekulera i nedgång med optioner

De exempel som lyfts ovan har främst behandlat köpoptioner. En köpare av en köpoption har rätten att köpa en aktie till ett visst pris.

En köpare av en säljoption däremot har rättigheten att sälja en aktie till ett visst pris vid en viss tidpunkt. Således kan optioner också användas till att spekulera i aktiers nedgång. Om man tror att en aktie kommer stå lägre än vad den gör idag en månad fram i tiden kan man istället köpa en säljoption och på det sättet låsa det pris som lösenpriset innebär. Om aktien står lägre än lösenpriset på slutdagen får man, om man vill, sälja aktien till det högre priset (lösenpriset).

Vad är en premie?

Optioner handlas i sin rådande premie. Optionspremien är kostnaden för rättigheten (köparen) och samtidigt priset för att ikläda sig skyldigheten (säljaren). Precis som för aktier finns det en orderbok där priset på premien framgår och där man kan erbjuda ett pris själv. 
Priset på premien kan delas upp i två värden; realvärde och tidsvärde. Realvärdet är mellanskillnaden mellan aktiens kurs och lösenpriset på optionen. Resterande värde av premien är tidsvärde, dvs skillnaden mellan premien och realvärdet.
Exempel

En akties pris är just nu 100 kr. En köpoption på aktien har lösenpris på 110 kr. Premien kostar just nu 15 kr.

Realvärde: 0 kr (Eftersom du får rätten att köpa aktien på 110 kr men den är ju bara värd 100 kr just nu)

Tidsvärde: 15 kr (Alltså värdet på sannolikheten att optionen på lösendagen skall ha ett värde)

 

Exempel 2:

En akties pris är just nu 70 kr. En säljoption på aktien har lösenpris 73 kr. Premien kostar just nu 4 kr.

Realvärde: 3 kr

Tidsvärde: 1 kr

Realvärdet kan aldrig vara negativt, men så länge det finns löptid kvar i optionen finns det ett alltid ett tidsvärde eftersom det finns en möjlighet/sannolikhet att realvärde kan uppstå under tiden som är kvar till slutdagen/lösendagen
Exempel

Exempel:

En akties pris är just nu 100 kr. En köpoption på aktien har lösenpris på 90 kr. Premien kostar just nu 15 kr.

Realvärde: 10 kr

Tidsvärde: 5 kr 

Handel med optioner

Det finns dock ett antal viktiga skillnader mellan optionshandel och aktiehandel som är viktiga att känna till. För det första handlas optioner i börsposter, eller så kallade kontrakt. Varje kontrakt omfattar i normalfallet 100 underliggande tillgångar/aktier. I orderdjupet ovan ser vi att det finns 50 kontrakt till salu för 7,5 kr, alltså sammanlagt rättigheter/skyldigheter för totalt 5000 aktier/tillgångar (100 * 50). Den som vill köpa 1 kontrakt måste alltså betala en premie på 7,5 * 100 = 750 kr. 

Vad innebär det att en option går till lösen?

En option är ett avtal om att göra en affär i framtiden. Affären kallas för en lösentransaktion. Att en option går till lösen innebär att köparen utnyttjar sin option för att köpa eller sälja aktier, beroende på om det är en köpoption eller säljoption. Optioner går till lösen på slutdagen efter börsens stängning. I praktiken sker detta endast om det är lönsamt att utnyttja optionen, det vill säga att optionen har ett realvärde. En option som har ett realvärde på slutdagen brukar man säga är ”in the money”. Motsatsen benämns ”out of the money”.

För svenska aktieoptioner tillämpas alltid så kallad fysisk leverans. Det innebär att lösentransaktionen utförs genom en aktietransaktion mellan köparen och utfärdaren. Affären genomförs då till lösenpriset. 

Man kan dock även handla indexterminer, exempelvis på OMXS30-index. Då ett index inte kan leverereras rent fysiskt sker kontantavräkning på slutdagen. Kontantavräkningen baseras på mellanskillnaden mellan lösenpriset på indexoptionen och det volymvägda genomsnittspriset i index på slutdagen.

När kan man begära lösen?

Det finns två grupper av optioner, amerikanska och europeiska. Att en option är amerikansk innebär att köparen kan begära lösen när som helst under löptiden. En europeisk option kan endast lösas efter stängning på slutdagen.

Svenska aktieoptioner är av amerikansk typ. Detta innebär att innehavaren med rättigheten kan begära lösen när som helst under löptiden. Motsatsen är optionstypen europeiska optioner som endast kan lösas på slutdagen av kontraktet.

Hur benämns optioner?

På Stockholmsbörsen finns möjlighet att handla optioner på över 50 aktier. Det finns en köpoption och en säljoption för i stort sett varje månad under året och vissa månader ett par år framåt. I varje slutmånad har man ett antal lösenpris som man kan välja mellan. Det finns alltså en väldig massa olika optionskontrakt. För att hålla isär dessa har man utvecklat optionskoder som agerar kortnamn för varje option. Ur dessa kan man utläsa, underliggande, slutår, slutmånad, lösenpris. 
Köpoptioner
Säljoption
Januari
A
M
Februari
B
N
Mars
C
O
April
D
P
Maj
E
Q
Juni
F
R
Juli
G
S
Augusti
H
T
September
I
U
Oktober
J
V
November
K
W
December
L
X
Exempel

I optionen ERICB5A70 kan vi urläsa följande: 

ERICB = Aktien Ericsson B
5= Slutår 2005
A= Slutmånad Januari
70= Lösenpriset är 70 kr

Vad kostar det att handla med optioner?

När man handlar med optioner behöver man betala courtage till din mäklare. Detta varierar beroende på vilken mäklare man handlar genom, så det kan vara bra att se över respektive aktörs prislista. Utöver courtage betalar man även en så kallad clearingavgift till börsen. Clearingavgiften och courtage betalas både när man köper och när man säljer en option.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.