Fördjupad information Pensionsförsäkring

Fördjupad information Pensions-försäkring

Detaljerad information

Vad är Pensionsförsäkring?

Pensionsförsäkring är ett konto som du kan använda för att själv spara extra pengar till pensionen. Observera att sedan avdragsrätten försvunnit för privat pensionssparande är det inte fördelaktigt att spara privat i detta konto. Du som har enskild firma eller saknar pensionsrätt i tjänst kan dock fortfarande spara på detta konto och pengarna som du sätter in är då avdragsgilla i deklarationen, vilket innebär att de inte beskattas med inkomstskatt. Däremot får du betala skatt på pengarna är du tar ut dem.

Insättningar

De pengar du sätter in på en Pensionsförsäkring är avdragsgilla med upp till 35 % av 10 prisbasbelopp per år för dig som har enskild firma eller saknar pensionsrätt i arbetet. Det innebär att du kan spara en del pengar varje år som du kan göra avdrag för i deklarationen. Uppgiften är förifylld i din deklaration, dvs du behöver inte göra något själv.
Banköverföring från ditt bankkonto
En banköverföring kan ske via en internetöverföring eller ditt bankkontor. När du sätter in pengar till din försäkring har du normalt tillgång till pengarna samma dag eller dagen efter insättningen. Här kan du se ditt clearing- och kontonummer.

Handel med värdepapper och fonder

På en Pensionsförsäkring hos oss kan du både handla aktier, fonder och andra värdepapper. Se vårt placeringsreglemente under Regler och priser för fullständig information om placeringsmöjligheterna.

Vid handel av aktier och värdepapper tar vi ut ett courtage. I prislistan hittar du priser för handel med värdepapper.

Vi samarbetar med många fondbolag. När du handlar fonder betalar du fondbolagens egna avgifter.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att om du, som är försäkrad, avlider under försäkringstiden betalas hela försäkringens värde ut till förmånstagare. Du väljer om du vill ha återbetalningsskydd eller inte när du tecknar Pensionsförsäkring. Du kan när som helst välja bort detta skydd.
Med återbetalningsskydd

Återbetalningsskyddet innebär att om du, som äger försäkringen, avlider så betalas hela värdet i försäkringen ut till förmånstagare enligt en utbetalningsplan. Har du inte registrerat en utbetalningsplan så betalas värdet i försäkringen ut till förmånstagare månadsvis i 5 år. Om du inte påbörjat utbetalning har förmånstagaren möjlighet att ändra utbetalningsplanens längd mellan 5-20 år.

Avlider du när utbetalning påbörjats tar förmånstagare över den utbetalningsplan som du bestämt. Efter att utbetalningarna har pågått i minst fem år har förmånstagaren möjlighet att förkorta eller förlänga utbetalningstiden upp till en total utbetalningstid på 20 år. Finns ingen förmånstagare tillfaller värdet Avanza Pension.

Ta bort återbetalningsskydd
Du kan när som helst välja att ta bort återbetalningsskyddet. Det gör du från din kontoöversikt på sajten. Försäkringar utan återbetalningsskydd tilldelas varje månad en arvsvinst. Den ökar pensionskapitalet, hur mycket det blir beror bland annat på din ålder och försäkringskapitalets storlek. Arvsvinst är en kompensation för att du riskerar att hela försäkringskapitalet tillfaller Avanza Pension i händelse av att du avlider. En pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd innebär alltså att de efterlevande inte får någon utbetalning vid din bortgång.
Lägga till återbetalningsskydd

Du har fram till 55 års ålder möjlighet att lägga till återbetalningsskyddet, under förutsättning att du gifter dig, blir sambo eller får arvsberättigade barn. Du måste göra ändringen inom ett år från det att någon av de nämnda händelserna inträffat. En förutsättning är dock att du inte var sambo eller gift med personen då du tecknade försäkringen och att du inte har gift dig med en person som du tidigare var sambo med. Oriktiga uppgifter kan innebära att förmånstagares rätt till återbetalningsskydd faller bort.

Återbetalningsskyddet läggs till från din kontoöversikt på sajten.

Förmånstagare

En förmånstagare är den person som försäkringsbeloppet övergår till när försäkringstagaren till en privat pensionsförsäkring med återbetalningsskydd avlider. Det är du som är försäkringstagaren som bestämmer vem som ska vara förmånstagare.
Generellt förmånstagarförordnande

Vid tecknande av en Pensionsförsäkring med återbetalningsskydd gäller automatiskt ett generellt förmånstagarförordnande som finns definierat i villkoren. Detta gäller till dess att du skriftligen ändrar det. Det generella förmånstagarförordnandet är:

I första hand till maka/make/registrerad partner/sambo, i andra hand till barn.

Du kan när som helst ändra ett förmånstagarförordnande och det går även att skriva ett specialförordnande.

Tillåtna förmånstagare
Om du vill ha ett annat förordnande än det som är standard gäller att förmånstagare i en Pensionsförsäkring endast kan väljas ur en begränsad krets enligt inkomstskattelagen. Den begränsade kretsen är:
Ändra förmånstagarförordnande
Om du vill ändra förmånstagarförordnandet ska du göra det skriftligen till Avanza. Fyll i och skicka in blanketten med post. Glöm inte din underskrift!

Skatter

Avgift för avkastningsskatt
Sparandet i en Pensionsförsäkring är belastat med en skatt som kallas avkastningsskatt. Avkastningsskatten dras i förskott i början av varje år och baseras på pensionskapitalets värde den 1 januari. 2024 är skatten 0,372 % av värdet den 1 januari 2024. Innan avgiften för skatten dras så skickar vi ett meddelande och talar om vilket belopp det blir och när dragningen kommer göras.
Utländsk källskatt

I vår Pensionsförsäkring betalar du ingen avgift för preliminärskatt för utdelningar på aktier. Dock belastas försäkringen med en avgift för utländsk källskatt på utdelning från utländska aktier. Denna källskatt begär Avanza Pension att få avräkna från avkastningsskatten. Den skatt som Avanza Pension får tillbaka från Skatteverket sätts in på din Pensionsförsäkring. För att kunna få tillbaka pengarna måste du ha kvar samma pensionsförsäkring som källskatten drogs från.

Observera att det finns ett tak (spärrbelopp) för hur mycket som kan avräknas och vi kan därför inte garantera att man får tillbaka hela den utländska källskatten som betalats.

Inkomstskatt
Inkomstskatt dras vid utbetalning.

Utbetalningar

Utbetalningarna kan börja tidigast vid 55 års ålder och pågå mellan 5-20 år. Du kan välja att få din privata pensionsförsäkring utbetalad månads-, kvartals-, halvårs- eller årsvis.

Storleken på pensionsutbetalningen beror på försäkringens värde, och fördelas enligt den utbetalningsplan som du väljer. Utbetalningsplanen kan du registrera på vår sajt efter att du loggat in.

Under spartiden är försäkringen en depåförsäkring. Inför utbetalning omvandlas den till en fondförsäkring. I en fondförsäkring är det bara tillåtet att placera och handla i dagshandlade fonder. Månadshandlade fonder, ETF:er, aktier eller andra värdepapper är inte godkända när utbetalningar har på påbörjats. Det är inte heller tillåtet att ha likvida medel i en fondförsäkring.

Utbetalningarna belastats med inkomstkatt som vi drar och betalar in till Skatteverket.

Registrera utbetalningsplan

När du vill påbörja utbetalning registrerar du en utbetalningsplan på vår sajt under kontoöversikten. En begäran om utbetalning ska göras senast 30 dagar innan du önskar första utbetalning.

Ändra utbetalningsplan

Innan utbetalning har påbörjats kan alla uppgifter i utbetalningsplanen ändras senast 30 dagar innan första utbetalningstidpunkten. Därefter är det begränsat vilka ändringar som är tillåtna.

Under de första fem åren är det bara tillåtet att ändra bankkontonummer och utbetalningstermin. Utbetalningstermin kan endast ändras till färre tillfällen per år, dvs från t.ex. månadsvis till årsvis och inte tvärtom. Ändringar i utbetalningsplanen som ska gälla efter de första fem utbetalningsåren måste vara Avanza tillhanda senast 30 dagar innan det sista utbetalningsåret i planen påbörjas.

Exempel: Pelle påbörjade sin utbetalning 25 januari, 2015. Han valde då sex års utbetalning. Om Pelle vill förlänga sin utbetalningstid till tio år måste han ändra utbetalningsplanen senast 25 december 2019, d v s senast en månad innan det sista utbetalningsåret inträder.

Regler & priser

Här beskriver vi vilka regler som gäller samt vilka avgifter vi tar ut ur vår Pensionsförsäkring.

Avgifter

Insättningsavgift
0 SEK
Kapitalavgift
0 SEK
Fast avgift
0 SEK
Flyttavgift vid flytt till Avanza
0 SEK
Flyttavgift vid flytt från Avanza
0 SEK
Avgift vid försäljning inför utbetalning
0 SEK
Avanza har rätt att ta ut en administrativ avgift på max 300 kr vid försäkringstagares/försäkrads dödsfall. I de fall det blir aktuellt tas avgiften ut i samband med att vi får kännedom om händelsen.
Avkastningsskatt
Avgift för avkastningsskatt dras i förskott i början av varje år och baseras på försäkringens värde den 1 januari.
Så räknar du ut avkastningsskatten
Räkneexempel för avkastningsskatt på en pensionsförsäkring år 2024:

Totala värdet den 1 januari 2024 är 200 000 kr.
Den genomsnittliga statslåneräntan var 2,48 % år 2023.
Skattesatsen är 15%.
Avkastningsskatten blev då 200 000 * 2,48 % * 15 % = 744 kr, det vill säga cirka 0,372 % % av värdet.
Avkastning från utlånade aktier

Du som sparar i pensionsförsäkring har möjlighet att få extra avkastning på ditt sparande, genom att Avanza Pension mot ränta lånar ut vissa aktier till stora internationella kapitalförvaltare och banker. 60% av ersättningen betalas ut till kunderna. Den resterande delen får Avanza Pension och det finansierar även de kostnader vi har för att erbjuda tjänsten.

Hur mycket avkastning du får beror på vilka aktier du har, hur många du har, hur länge de lånas ut och vilken efterfrågan det finns på de aktuella aktierna. Det kan variera stort mellan olika månader och avkastningen fördelas ut till alla kunder som hade de aktier som lånades ut under månaden.

Exempel: Om du ägde 1000 aktier som i snitt stod i 100 kr under en viss månad, och Avanza Pension lånade ut 25% av det totala antalet aktier i detta bolag under samma månad och låneräntan var 5% så kommer du få ungefär 100 kr per månad i avkastning. Ägde du bara aktierna några dagar så kommer du få ersättning motsvarande de dagarna du ägde aktierna.

Avkastningen betalas ut till din pensionsförsäkring varje månad men den måste uppgå till 10 kr innan den utbetalas. Om ersättningen blir lägre så samlas den över flera månader och betalas ut när den kommer upp i 10 kr.

Prislista

prislistan hittar du uppgifter om priser som gäller för vår Pensionsförsäkring.

I de fall depåförvaltaren avyttrar värdepapper för försäkringstagarens räkning kan depåförvaltaren ta ut en avgift enligt aktuell prislista.

Räntor 
Klicka här för att få aktuell ränta för likvida medel som depåförvaltare betalar.

Regler

Teckningsålder
18 - 80 år
Utbetalningsålder
55 - 99 år
Utbetalningstid
5 - 20 år
Lägsta premie
Valfritt belopp
Flytt av Pensionsförsäkring från Avanza Pension

Vid flytt av pensionsförsäkringar utan återbetalningsskydd kommer försäkringskapitalet att minskas med den av Avanza Pension tilldelade arvsvinsten.

Vid flytt av övriga pensionsförsäkringar flyttas hela försäkringskapitalet.

Vid förtida avslut av Privat pensionsförsäkring från Avanza
Vid förtida avslut av en privat pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd kommer försäkringskapitalet minskas med den av Avanza Pension tilldelade arsvinsten.
Placering kan (utöver i likvida medel) göras i följande av Avanza Bank tillhandahållna instrument:

1. Aktier upptagna till handel på nedan marknadsplatser:

Sverige:

• Nasdaq OMX Stockholm
• Nordic Growth Market (”NGM”)
• Spotlight Stock Market
• First North Stockholm
• Nordic MTF

Norge: 

• Oslo Börs
• Merkur Market

Danmark:

• Nasdaq OMX Copenhagen
• Spotlight Stock Market
• First North Copenhagen

Finland:

• Nasdaq OMX Helsinki
• First North Helsinki

Island:

• Nasdaq OMX Iceland

Belgien:

• Euronext Brussels

Estland:

• Nasdaq OMX Tallinn

Frankrike:

• Euronext Paris

Grekland:

• Athens Exchange

Irland:

• Irish Stock Exchange

Italien:

• Borsa Italiana

Lettland:

• Nasdaq OMX Riga

Litauen:

• Nasdaq OMX Vilnius

Nederländerna:

• Euronext Amsterdam

Polen:

• Warsaw Stock Exchange

Portugal:

• Euronext Lisbon

Schweiz:

• SIX Swiss Exchange

Spanien:

• Bolsa de Madrid

Storbritannien:

• London Stock Exchange exklusive AIM

Tyskland:

• Frankfurt Stock Exchange, Xetra

Österrike:

• Wiener Boerse

Kanada:

• Toronto Stock Exchange

• TSX Venture Exchange

USA:

• New York Stock Exchange

• Nasdaq

Aktier som handlas på ”OTC-markets” i USA, samt på marknadsplatser utöver de som nämns ovan kan som huvudregel enbart avyttras.

 

2. Värdepappersfonder, specialfonder som avser tillhandahålla genomlysningsrapportering och som Avanza Bank har distributionsavtal med eller som vid var tid är tillåtna att köpa via Avanzas sajt.

 

3. Börshandlade fonder (”ETF") med en maximal hävstång på 2 som vid var tid är tillåtna att köpa via Avanzas sajt.

 

4. Aktieindexobligationer, Kreditobligationer, Portföljobligationer, Råvaruobligationer, Ränte- obligationer, Valutaobligationer, Premieobligationer, Konvertibler och Förlagslån upptagna till handel på nedan marknadsplatser.
 

Sverige:

• Nasdaq OMX 
• Nordic Growth Market (”NGM”)

 

5. Tecknings-, inlösen- eller uniträtter samt teckningsoptioner kan enbart säljas alternativt utnyttjas i aktuell företagshändelse.

 

Vid utnyttjande av tecknings-, inlösen- eller uniträtter, och teckningsoptioner, där värdepappret (värdepapperna) som erhålls inte är tillåtet enligt vad som framgår av denna bilaga äger Avanza Pension rätt att, avyttra/avveckla värdepappret (värdepapperna) utan försäkringstagarens medgivande.

 

6. Betald tecknad aktie (”BTA”) och Betald tecknad unit (”BTU”) kan enbart säljas alternativt invänta omvandling till underliggande värdepapper.

Vid utnyttjande av BTA och BTU, där värdepappret (värdepapperna) som erhålls inte är tillåtet enligt vad som framgår av denna bilaga äger Avanza Pension rätt att, avyttra/avveckla värdepappret (värdepapperna) utan försäkringstagarens medgivande.

 

7. Certifikat och Trackers utan hävstång som vid var tid är tillåtna att köpa via Avanzas sajt.

 

För innehav som Avanza Pension fått uppgift om att de ska avnoteras, försättas i likvidation, konkurs eller är föremål för uppköp och/eller tvångsinlösen äger Avanza Pension rätt att, i enlighet med villkoren, snarast möjligt avyttra/avveckla utan försäkringstagarens medgivande. Avanza Pension äger även rätt att sätta ett stopp för köptransaktioner i finansiella instrument som ska avnoteras.

Efter bolagshändelse där ett otillåtet värdepapper erhållits äger Avanza Pension rätt att, i enlighet med villkoren, avyttra/avveckla värdepappret utan försäkringstagarens medgivande.

Försäkringen får inte innehålla:
Försäkringen får inte innehålla värdepapper som härrör ur bolag i Avanzakoncernen, såsom aktier i Avanza Bank Holding AB (publ) och förlagslån emitterade av Avanza Bank AB (publ).  Försäkringen får därutöver inte innehålla instrument som inte omnämns i någon av punkterna ovan, samt någon av följande instrumenttyper:

US-persons

Amerikanska medborgare, boende i USA eller på annat sätt skatt- eller deklarationsskyldig i USA (en så kallad US-person) får inte inneha eller köpa amerikanska värdepapper.

En US-person bosatt i USA kan endast inneha och köpa och sälja fonder samt svenska aktier, med undantag för fonder emitterade av Avanza Fonder AB som endast kan säljas.

 

Tillåten placering för fondförsäkring under utbetalning

Vid utbetalningstillfället blir pensionsförsäkringen i enlighet med försäkringsvillkoren en fondförsäkring vilket innebär att försäkringskapitalet endast får vara placerat i de fonder som från tid till annan ingår i Avanza Banks utbud. Om placering i fonder inte skett inom 5 bankdagar efter omvandling till fondförsäkring placerar Avanza Pension likvida medel i Avanza Ränta Kort.

Placeringsmöjligheterna kan utökas eller begränsas beroende på vad som vid var tid godkänns av Pension.

Villkor & Blanketter

Information och villkor
Här har vi samlat relevant information och våra villkor för dig som har eller funderar på att öppna en Pensionsförsäkring hos oss.
Avtal
Om du vill öppna en pensionsförsäkring kan du göra det här. Du kan också göra det med hjälp av något av avtalen här nedanför.
Vi behöver mer information av dig som är utlandsbosatt.
Tillägg och förändringar
Använd fullmakten nedanför för att ansöka om fullmakt på din pensionsförsäkring.
Använd de här blanketterna för att göra ändringar som berör din Pensionsförsäkring.
För förmedlare
Ansökningar med skötselfullmakt.
Vem kontaktar jag vid eventuella klagomål?

Vi hoppas såklart att det aldrig ska behövas, men om du skulle ha några klagomål kan du skicka in dessa till:

Avanza Pension
Att: Klagomålsansvarig Erik Bergendorff
Box 1399
111 93 Stockholm

Läs mer om hur vi hanterar klagomål

Övrig information