Allmän information

Kreditgivare

Avanza Bank AB

556573-5668
Avanza
Box 1399
111 93 Stockholm

Allmän information om och säkerhet för krediten

Kreditgivaren erbjuder bostadslån, det vill säga en konsumentkredit som används för finansiering av fastighet eller bostadsrätt i Sverige som kredittagaren äger för eget boende.

Som säkerhet för lånet används pant i enfamiljsfastighet eller bostadsrätt.

Lånet har en löptid på minst 30 år.

Den kredit som erbjuds löper under tre månaders räntebindningstid. Räntesatsen kan under räntebindningsperioden ändras i anslutning till ändringar i Riksbankens styrränta. Om belåningsgraden ändras på grund av ett annat marknadsvärde på säkerheten får detta effekt först vid närmast kommande villkorsändringsdag. Bostadskrediten erbjuds enbart i svenska kronor.

Utländsk valuta

En bostadskredit i utländsk valuta är en bostadskredit i en annan valuta än den valuta kredittagaren får sin inkomst i eller har de tillgångar som ska användas som betalning av krediten i. Vi erbjuder enbart bolån i svenska kronor. Har man sin huvudsakliga inkomst i andra valutor än svenska kronor eller har en stor del av sina tillgångar i andra valutor klassificeras en bostadskredit som ges i svenska kronor som en bostadskredit i utländsk valuta. Vi har dessvärre inte möjlighet att erbjuda bostadskredit i utländsk valuta. Detta eftersom vi inte har möjlighet att tillhandahålla arrangemang som begränsar valutarisken eller varna kunden om valutakursändringar som påverkar kundens betalningsutrymme.

Kreditbeloppet, kreditkostnaden, kreditfordran och den effektiva räntan

I exemplet nedan visas den totala räntekostnaden för lånets löptid samt hur stor skulden skulle vara efter 30 år om man amorterar respektive inte amorterar. Kund 1 som valt att inte amortera på lånet har totalt 536 599 kr mer i ränteutgifter än kund 2 som valt att amortera 5 000 kr per månad i 30 år. Exemplet bygger på att den effektiva räntan i snitt är 2 % under hela låneperioden. Kunden som amorterar 5 000 kr i månaden har efter 30 år betalat av hela skulden under löptiden, medan kunden som inte amorterar har kvar hela ursprungliga skulden på 1 800 000.

Kund 1

Lån
1 800 000 kr
Amortering
0 kr/mån
Effektiv ränta
2 %
Löptid
30 år
Skuld efter 30 år
1 800 000 kr
Total räntekostnad
1 073 198 kr
Ränta första månaden
2 973 kr

Kund 2

Lån
1 800 000 kr
Amortering
5000 kr/mån
Effektiv ränta
2 %
Löptid
30 år
Skuld efter 30 år
0 kr
Total räntekostnad
536 599 kr
Ränta första månaden
2 973 kr

Den effektiva räntan

I exemplet ovan betalar båda kunderna 2 973 kronor i ränta den första månaden. Kund 1 som inte amorterar har samma ränteutgift varje månad och på ett år blir räntan 35 676 kronor, vilket motsvarar 1,982 % i nominell ränta. Räntan debiteras varje månad.

För att kunna jämföra totalkostnaden mellan olika aktörer på bolånemarknaden, inklusive alla andra eventuella avgifter, samt för att kunna jämföra aktörer som debiterar den nominella räntan med en annan frekvens per år används begreppet effektiv ränta.

Avanza tar inga aviavgifter eller liknande avgifter, utan debiterar enbart den nominella räntan varje månad. Den nominella räntan i exemplet ovan är 1,982 % (35 676/1 800 000 = 1, 982 %). Den effektiva räntan, med hänsyn till att räntan dras månadsvis, blir 2 % på grund av ”ränta-på-ränta-effekten”.”Ränta-på-ränta”-effekten innebär att de pengar som löpande har dragits för räntan skulle ha kunnat generera en sparränta under tiden. Om räntan skulle ha debiterats med 35 676 kronor vid ett tillfälle per år istället för varje månad hade kunden kunnat placera pengarna och på så sätt fått avkastning löpande under året.

Eventuella andra kostnader i samband med kreditavtal

Fastighet

Vid köp eller belåning av fastighet tar Lantmäteriet ut en kostnad för lagfart och pantbrev. För detta betalar köparen en lagfartskostnad, en stämpelskatt, på 1,5 % av köpeskillingen. Utöver det tar Lantmäteriet ut en administrationsavgift på för närvarande. 825 kronor*.

Om nya pantbrev behöver tas ut på fastigheten kostar dessa för närvarande 2 % av pantbrevets belopp i stämpelskatt samt en avgift på 375 kronor*.

*Ovan angivna avgifter är per november 2016 och tas ut av Lantmäteriet. Aktuell prislista återfinns på Lantmäteriets hemsida.

Bostadsrätt

Vid köp eller belåning av bostadsrätt tar bostadsrättsföreningen i vissa fall ut en administrativ avgift för pantförskrivning. Kontrollera detta med din bostadsrättsförening för mer information om vad som gäller för just din förening.

Priser och avgifter för Avanzas bolåneprodukt och tjänster framgår av vid var tid gällande prislista. Utöver räntekostnaden föreligger inga ytterligare avgifter för bolånet för Private Banking.

Villkor för återbetalning i förtid

Kredittagaren har rätt att när som helst helt eller delvis betala lånet i förtid. Betalar Kredittagaren lånet i sin helhet ska Kredittagaren betala ränta och andra kostnader för lånet fram till tiden för förtidsbetalningen, men inte för tiden därefter.

Det tillkommer inga övriga avgifter förknippat med återbetalning i förtid. Avanza tar inte heller ut någon ränteskillnadsersättning.

Värdering av säkerheten

I samband med att du ansöker om lån genomför vi en statistisk värdering av din bostad. En statistisk värdering tar inte hänsyn till specifika detaljer gällande just din bostad och därför kan värderingen i vissa fall skilja sig från det värde du som kund förväntat dig. I dessa fall finns möjlighet att själv bekosta en värdering av en oberoende auktoriserad värderingsman.

Avanza äger rätt att besluta om den pantsatta egendomens värde i enlighet med den värderingsmodell och metod som Avanza vid var tid tillämpar. Omvärdering av den pantsatta egendomen sker minst årligen eller med den frekvens som Avanza anser vara lämpligt. Om Avanza anser att det finns behov av att anlita värderingsman för att kunna fastställa den pantsatta egendomens värde ska det bekostas av kredittagaren.

Konsekvenserna av att kreditavtalet inte följs

Om kunden skulle få problem med att betala räntan för sitt bolån är det viktigt att så snart som möjligt kontakta Avanza.

Vid utebliven räntebetalning kan kunden få en påminnelse och en påminnelseavgift. Utöver ordinarie ränta kan även dröjsmålsränta på det förfallna beloppet tillkomma, till dess att betalning sker. Om det finns särskilda skäl, och efter samråd med Finansinspektionen, kan en högre ränta tillämpas.

Om räntan inte betalas kan lånet sägas upp och kunden kommer att krävas på hela lånebeloppet samt räntor, dröjsmålsräntor och avgifter.

Om uppsägningsdatumet har passerat, och lånet fortfarande inte är betalat, kan Avanza lämna över ärendet till inkasso eller ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Ett betalningsföreläggande innebär att kunden får en betalningsanmärkning och det kan också leda till utmätning av bostaden. Med utmätning menas att Kronofogden säljer den pantsatta bostaden på exekutiv auktion.

Övriga krav för Avanzas bostadskredit

Samtliga lånsökare behöver öppna ett aktie- & fondkonto hos Avanza. Avanza har därutöver inte några krav på att kredittagaren ska nyttja övriga av Avanzas produkter eller tjänster.