Fonder

Vad är blandfonder?

Blandfonder är fonder som placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan fondens aktieinnehav och ränteinnehav varierar mellan olika fonder samt över tid. En blandfond som har en högre andel aktier har en högre risk och därför större möjlighet till avkastning. Fördelningen mellan innehaven är oftast angivet i fondens beskrivning och i ett spann, till exempel att fonden ska ha minst 25 % investerat i aktier och 25 % i räntebärande värdepapper. På det sättet får förvaltaren en flexibilitet att välja mer aktier eller mer räntebärande värdepapper och på så sätt påverka risk och förväntad avkastning när hans eller hennes marknadssyn förändras.
vad är blandfonder

Blandfonder har generellt sett en lägre risk än aktiefonder men en högre risk än räntefonder.

Till alla blandfonder


Innehåll*Skrivet maj 2016
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.