Information om ersättning


Du som kund har rätt att få information om de ersättningar som Avanza får av, respektive betalar till, våra samarbetspartners. I inloggat läge får du som kund detaljerad information om de ersättningar som Avanza får av respektive betalar till tredje part.

Avanza Play

Banken kan agera distributör eller ha annat samarbete med gäster som bjuds in till Avanza Play och erhåller i samband med detta ersättning för förmedling av gästernas produkter/fonder/finansiella instrument. Banken lyfter aldrig fram produkter i Avanza Play som ger högre intjäning än andra produkter.

Sparkonto+

Avanza Bank förmedlar inlåningskonton via sajten. För detta erhålls en volymbaserad distributionsersättning.

Bolån+

Avanza Bank förmedlar bostadskrediter avgiftsfritt till förmån för kunderna via sajten. För detta erhålls en volymbaserad årlig distributionsersättning.

Förmedling av fondandelar

De externa fonder som Avanza tillhandahåller förvaltas av olika fondbolag. Avanza får ersättning för distribution av fondandelar från respektive fondbolag i form av en årlig ersättning utgörande en procentsats på det investerade beloppet. Ersättningen tas ut utifrån ett intervall som innebär att ersättningen aldrig varierar väsentligt beroende på produktleverantör.

Ersättningar som tas emot från samarbetspartners ska löpande höja kvaliteten för kunderna och inte bara vara till fördel för Banken utan samtidigt ge en påtaglig förmån för kunderna. Avanza Banks erbjudande består av ett brett utbud, redskap som hjälper kunderna att fatta investeringsbeslut, löpande övervaka och modulera sina investeringar samt ta fram regelbundna rapporter om resultatet av sparandet. Därutöver innehåller erbjudandet tillgång till tjänster som underlättar kundens ekonomi såsom bolån, pensionssparande och aktiehandel till konkurrenskraftiga priser. Sammantaget medför dessa tjänster löpande en förhöjd kvalité för kunderna. Det sammanlagda värdet av de tjänster som Banken erbjuder kunderna överstiger det en genomsnittskund årligen betalar för sina tjänster till Banken.

Förmedling av strukturerade produkter

De strukturerade produkter som Avanza tillhandahåller ges ut av olika emittenter. Avanza får ersättning för förmedlingen av de strukturerade produkterna från respektive emittent. Ersättningen kan beräknas som en procentsats på det investerade beloppet och den kan variera mellan olika emittenter samt mellan olika strukturerade produkter tillhandahållna av samma emittent. Exempel på strukturerade produkter är aktieindexobligationer, kreditcertifikat och räntebevis.

Börshandlade produkter (ETP:er)

För Avanza Markets, där Avanzas kunder kan handla hävstångsinstrument och Trackers utgivna av Morgan Stanley & Co. International PLC samt Alphabeta Access Products Ltd. courtagefritt*, utgår dels en ersättning per avslut (0-18 kr) samt 50% av förvaltningsavgift och finansieringsränta.

Utöver de kvalitetshöjande tjänsterna som anges under ”Mer Information” ansvarar Avanza för kundsupporten och klagomålshantering för produkter emitterade av Morgan Stanley & Co International PLC i Sverige.

Företagshändelser

Avanza medverkar ibland vid emissioner, noteringar och andra företagshändelser. För hantering och företagsrådgivning erhåller Avanza ersättning av bolaget eller av de som säljer aktier i företagshändelsen. Denna kan utbetalas i form av fast ersättning eller som en engångsersättning bestående av en procentsats på det belopp som har tecknats aktier för. I de prospekt/informationsmemorandum som Avanza tillhandahåller i samband med emissioner finns mer specifik information om de ersättningar Avanza erhåller från bolagen.

Kapitalförvaltning

Om du är kund hos en kapitalförvaltare som samarbetar med Avanza finns ditt konto hos Avanza. Avanza och kapitalförvaltaren kan då ha ett avtal om delning av det courtage och/eller den fondförvaltningsavgift som du betalar till Avanza. Det innebär i praktiken att en del av det courtage och/eller den fondförvaltningsavgift du betalar för dina affärer till Avanza även kommer att gå till kapitalförvaltaren som i sin tur vidarebefordrar ersättningen till kapitalförvaltningskunderna.

Ersättning inom Avanza-koncernen

Vid handel via någon av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pensions (Pension) försäkringar finns ett samarbete mellan Pension och Banken som innebär att courtaget och/eller fondförvaltningsavgiften som du som kund betalar delas mellan Banken och Pension, eftersom handeln sker via Bankens plattform.

Ersättning till anställda inom Avanza

Ett fåtal roller inom Avanza erhåller utöver sin grundlön en provisionsbaserad ersättningsdel. Anställda mötesbokare i Pension har en provision som är knuten till antal bokade möten vilket innebär att ju fler bokade möten desto högre provision.

Mer information

Önskar du ytterligare information ber vi dig kontakta Kundservice.
* Gäller endast order lagda på sajten, appen och Online Trader, över eller lika med 1 000 SEK. För telefonorder och/eller order under 1 000 SEK samt för order lagda via Avanzas ORC OHS (Orderhanteringssystem) utgår courtage enligt respektive courtageklass, se ovan om inte särskild överenskommelse sker om annat.