Användarvillkor

Ansvarsbegränsning 
Avanza Bank och dess innehållsleverantörer ansvarar inte för om något av det innehåll som presenteras på Avanza Banks webbtjänst direkt eller indirekt, kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av webbtjänstens innehåll. Avanza Bank ansvarar inte i förhållande till användaren eller mot tredje man för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller inkomster eller för annan skada orsakade av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visas eller presenteras fel eller rentav helt utebli beroende på fel som ligger hos Avanza Bank eller någon av dess leverantörer eller bero på helt andra skäl. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli och fall där problem kan leda till störningar eller rentav till att hela webbtjänsten går ned och upphör att fungera oavsett om det beror på tekniska eller andra skäl. Avanza Bank har inget ansvar för leverantörer eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras hos Avanza Bank. Avanza Bank har heller inget som helst ansvar för framställning eller uppgift som härrör sig från Avanza Banks leverantörer eller för fel i deras produkt eller för dröjsmål från deras sida. Varken Avanza Bank eller webbtjänstens innehållsleverantörer ansvarar för hur användaren väljer att använda den information som presenteras på webbtjänsten. Användarens tillgång och användande av tjänsten sker helt på användarens eget bevåg. Avanza Bank påminner om att handel med värdepapper är förenat med såväl stora möjligheter som med stora risker. Avanza Bank friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att användaren på olika sätt nyttjar på webbtjänsten presenterad information i egen handel. Den som väljer att följa på webbtjänsten angivna rekommendationer bär själv hela risken för sina handlingar. Avanza Bank bär inte heller i övrigt något ansvar för hur information som tillhandahålls genom Avanza Bank används eller tolkas. 

Ansvarsfriskrivning och upphovsrätt kursinformation Oslo Börs
Oslo Börs Informasjon AS (OBI) tillhandahåller kursinformation i norska värdepapper. Kursinformationen på denna webbsida är avsedd endast som en service till marknaden. OBI och Avanza Bank avsäger sig allt ansvar för fel eller oklarheter i informationen. Därutöver avsäger sig OBI och Avanza Bank allt ansvar för förlust eller skada till följd av informationen. OBI innehar upphovsrätten till kursinformationen och har exklusiv rätt att förfoga över den. Det är förbjudet att förevisa, lagra, producera, ändra, distribuera eller på annat liknande sätt förfoga över informationen i strid med upphovsrättsinnehavarens intresse. 

Ansvarsfriskrivning och upphovsrätt kursinformation nordiska listan
OMX Exchange Ltd (OMX) tillhandahåller kursinformation i svenska, finska och danska värdepapper. Kursinformationen på denna webbsidan är avsedd endast som en service till marknaden. OMX och Avanza Bank avsäger sig allt ansvar för fel eller oklarheter i informationen. Därutöver avsäger sig OMX och Avanza Bank allt ansvar för förlust eller skada till följd av informationen. OMX innehar upphovsrätten till kursinformationen och har exklusiv rätt att förfoga över den. Det är förbjudet att förevisa, lagra, producera, ändra, distribuera eller på annat liknande sätt förfoga över informationen i strid med upphovsrättsinnehavarens intresse.

Användande av sajten och olovligt förfogande 
Som besökare och användare av sajten accepterar du det faktum att det är otillåtet att använda alla former av robotar, spindlar, scrapers och andra automatiska verktyg (med undantag för större sökmotorer såsom Google, Yahoo! och motsvarande) utan ett skriftligt medgivande från vår sida. Du accepterar samtidigt att ej 1) vidta någon åtgärd som enligt vår bedömning åsamkar en orimligt eller oproportionelig stor börda på vår sajt; 2) ändra, återpublicera, kopiera, distribuera, mångfaldiga eller härleda arbeten från vår sajt till allmänheten; 3) aktivt eller maskinellt påverka eller störa åtkomst till eller funktionalitet på vår sajt. För kunder gäller särskilda avtal.

Force Majeure 
Avanza Bank är befriat från skadeståndsskyldighet för skada som användaren kan lida på grund av händelse som beror på omständigheter utanför Avanza Banks kontroll, som explosion, eld, översvämning eller annan olyckshändelse, sabotage, krigshändelse, strejk eller annan arbetskonflikt och förändringar i lagar och bestämmelser eller annat agerande av myndighet. Förbehållet i fråga om strejk eller annan arbetskonflikt gäller även om Avanza Bank själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Utöver vad som normalt förstås med händelser utanför Avanza Banks kontroll skall vidare anses en händelse som gör tillhandahållande av webbtjänsten mer kostsamt eller betungande för Avanza Bank jämfört med de ursprungliga förutsättningarna. Avanza Bank är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta användaren för skada om Avanza Bank varit normalt aktsamt.

Innehållsleverantörer 
Avanza Banks leverantörer har gentemot Avanza Bank förbundit sig att tillämpa gällande lagstiftning gentemot användare av tjänsten. Leverantörerna upprättar, underhåller och ansvarar för det material som publiceras på webbtjänsten och de produkter eller tjänster som erbjuds på Avanza Banks webbtjänst

Fondkurser från Morningstar
© 2007 Morningstar. Samtliga rättigheter är reserverade. Informationen som återfinns i detta dokument:

(a) tillhör Morningstar;
(b) får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras i vidare utsträckning än vad som medges i avtal med Morningstar; samt
(c) kan vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell.

Informationen i detta dokument som har Morningstar som källa tillhandahålls på Er egen risk. Morningstar åtar sig inte något ansvar för någon skada eller förlust som kan uppkomma med anledning av användningen av informationen och ni får inte förlita er på den utan att ha gjort vederbörliga kontroller av den. Morningstar informerar er även om att: (i) inget investeringsbeslut bör fattas på grundval av informationen annat än med stöd av en professionell ekonomisk rådgivares råd; (ii) historisk prestation inte utgör garanti för framtida prestation; samt (iii) värdet av, och avkastningen från, en investering kan sjunka likväl som stiga.

Viktig information till dig som är bosatt utanför Sverige

Informationen på vår – Avanza Bank - webbplats vänder sig endast till personer till vilka det inte enligt gällande lagstiftning i de länder där de är bosatta eller medborgare, är otillåtet att på detta sätt tillhandahålla material om de produkter och tjänster som vi erbjuder. Särskilt gäller detta länderna USA, Australien, Kanada och Japan.

Om du vet med dig eller befarar att du är en sådan person som inte är tillåten att ta del av vårt material, ber vi dig vänligen att omgående lämna vår webbplats.

De tjänster och produkter som beskrivs och de finansiella instrument som erbjuds på vår webbplats ska alltså inte anses utgöra ett erbjudande till sådana personer som är medborgare i, eller bosatta i, ett land där ett sådant erbjudande inte får tillhandahållas på detta sätt, eller där det av annan anledning strider mot lagstiftning eller regler i något annat land.

Viktig information till personer som besöker vår webbplats
från USA

Vår information riktar sig inte heller till eller är avsedd för personer som besöker vår webbplats ifrån USA.

Inte heller riktar sig vår information till eller är avsedd för juridiska personer eller andra företag som har sin hemvist i USA, eller som är registrerade under amerikansk lag, eller någon annan U.S. person som definieras i Regulation S i US Securities Act från 1933.

Vår information ska inte ses som ett erbjudande om att köpa eller sälja produkter, tjänster eller finansiella instrument inom USA:s gränser. I synnerhet inte till sådana personer, juridiska personer eller andra företag som omnämns ovan.

Sådana personer, juridiska personer eller andra företag får inte förvärva eller köpa produkter, tjänster eller finansiella instrument med hjälp av vår webbplats.