Investeringsrekommendationer

Investerings-
rekommendationer

Allmänt

Avanza Bank AB (”Avanza”) är dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och står under Finansinspektionens tillsyn. De rekommendationer som lämnas på hemsidan är generella och utgör inte en oberoende investeringsanalys, ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.

Risker

Alla placeringar innebär risker och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Det är viktigt att du fattar egna beslut om lämplighet att placera i de finansiella instrument som omnämns på hemsidan.

Intressekonflikter, ersättningar och viktiga upplysningar

Avanza kan både ta fram egna och sprida andras investeringsrekommendationer på Avanzas hemsida eller andra sociala medier.

När Avanza tar fram egna investeringsrekommendationer baseras detta på vid var tid publikt tillgänglig fakta från källor som Avanza bedömt vara tillförlitliga. Riktigheten kan dock inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Informationen kan även ändras över tid. De källor som används är bland annat finansiella rapporter från företag, bolagsnyheter och Morningstar. Den information som presenteras på och av Avanza gäller vid tidpunkten för publicering och kan ändras över tid utan att du meddelas individuellt om detta.

Personalen som arbetar med innehållet på Avanzas hemsida är inte analytiker och innehållet utgör inte en oberoende investeringsanalys, ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Innehållet på hemsidan kan ändras över tid utan planerad frekvens.

Från tid till annan kan Avanza eller närstående bolag i koncernen vara medverkande i emissioner eller offentliga erbjudanden av finansiella instrument beträffande den emittent som rekommendationen direkt eller indirekt berör. Här hittar du information om emissioner och övriga erbjudanden.

Avanza agerar inte marknadsgarant och tillhandahåller inte heller likviditet för företags finansiella instrument.

Avanza kan både få och betala ersättning till företag/samarbetspartners. Om du önskar detaljerad information om de ersättningar som Avanza får respektive betalar till tredje part, kontakta vår Kundservice eller se vår ersättningssida.

För att förebygga och undvika intressekonflikter avseende de investeringsrekommendationer som lämnas har Avanza fastställt interna riktlinjer. Dessutom får ingen av de som tar fram investeringsrekommendationer ersättning, rörlig eller fast, kopplad till investeringsrekommendationen eller transaktioner och resultat till följd av detta. Slutligen är de avdelningar som hanterar och utarbetar investeringsrekommendationer fysiskt separerad från den avdelning som hanterar corporate finance-tjänster.

För mer information om Avanza Bank Holding AB:s största ägare, se här.

Särskilt gällande Avanza Auto

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i specialfonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Avanza Auto är ett fondfiltreringsverktyg som är framtaget av, och på initiativ av, Avanza Bank AB (Avanza Bank). Avanza Bank står under Finansinspektionens tillsyn. I Avanza Auto får användaren själv välja en Auto-fond vilket innebär att det inte är ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Den personal som arbetar med innehållet på Avanza Banks hemsida är inte analytiker och innehållet i verktyget är därmed inte att betrakta som oberoende investeringsanalys. Innehållet på hemsidan kan ändras över tid utan planerad frekvens.

Den information som visas om fonderna baseras på allmänt tillgänglig information från Avanza Fonder AB (Avanza Fonder) och Morningstar. Källorna bedöms som tillförlitliga men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Information kan även ändras över tid. Avanza Bank (som distribuerar fonderna) ingår i samma koncern som Avanza Fonder (som förvaltar fonderna). Mellan dessa bolag finns ett avtal om distributionen av fonderna, och för denna distribution får Avanza Bank en procentsats från fondernas förvaltningsavgift. Procentsatsen är samma för alla Auto-fonder och dras löpande från respektive fonds förvaltningsavgift, samt redovisas i specifikationen av avgifter för varje fond. Distributionsersättningen dras från den förvaltningsavgift som kund redan betalat och innebär ingen ytterligare kostnad för Avanzas kunder. Innehållet spreds den 27/10 2021 kl. 07.00. Faktablad och informationsbroschyr finns på avanzafonder.se.

Särskilt gällande Portföljgeneratorn

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Portföljgeneratorn är ett beslutsstöd som är framtaget av, och på initiativ av, Avanza. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. I Portföljgeneratorn får användaren själv välja allokering av marknader och därefter genereras fondförslag rangordnat efter högst rating av Morningstar. Portföljgeneratorn är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Innehållet i beslutstödet är inte framtaget av analytiker och är därmed inte resultatet av en oberoende investeringsanalys.

Den information som visas om fonderna baseras på allmänt tillgänglig, objektiv information från Morningstar och de portföljförslag som visas fondförslagen som genereras i de olika portföljerna rangordnas efter de fonder som fått högst rating av Morningstar och därefter de som har lägst förvaltningsavgift. Källorna bedöms som tillförlitliga men leverantören ansvarar för innehållet och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Informationen kan även ändras över tid.

Avanza distribuerar fonderna som presenteras i Portföljgeneratorn. Avanza har ingått avtal om distribution av fonderna och för denna distribution får Avanza en procentsats från fondernas förvaltningsavgift. Procentsatsen varierar beroende på fondtyp och dras löpande från respektive fonds förvaltningsavgift samt följer vid var tid gällande prislista. Distributionsersättningen dras från den förvaltningsavgift kunden redan betalat och innebär ingen ytterligare kostnad för Avanzas kunder.

Innehållet i Portföljgeneratorn kan förändras över tid men allokeringen för portföljförslagen spreds den 23/3 2023 kl 08.30.

Spridning av investeringsrekommendationer

Vid investeringsrekommendationer som tagits fram av tredje part informeras det särskilt om deras identitet via en informationstext i samband med spridningen av denna. Det informeras även särskilt i de fall förhållanden och omständigheter uppstår som rimligen kan förväntas minska objektiviteten eller om intressekonflikter uppstår. Källorna bedöms som tillförlitliga men leverantören ansvarar för innehållet. Informationen kan även ändras över tid.

Spridning av investeringsrekommendationer som tagits fram av tredje part utgör oftast en sammanfattning eller ett utdrag från en rekommendation. I informationen i samband med spridning av investeringsrekommendation informeras särskilt om spridningen avser en sammanfattning eller ett utdrag, samt var ursprungsrekommendationen finns.

Investeringsrekommendationer är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Investeringsrekommendationen tas fram av tredje part. Källorna bedöms som tillförlitliga men leverantören ansvarar för innehållet och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Informationen kan även ändras över tid. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn.

För att förebygga och undvika intressekonflikter avseende de investeringsrekommendationer som sprids har Avanza fastställt interna riktlinjer. Dessutom får ingen av de som tar fram investeringsrekommendationer ersättning, rörlig eller fast, kopplad till investeringsrekommendationen eller transaktioner och resultat till följd av detta. Slutligen är de avdelningar som hanterar och utarbetar investeringsrekommendationer fysiskt separerad från den avdelning som hanterar corporate finance-tjänster.