HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen för erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (”EES”), förutom i Sverige, som implementerat Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU (”Prospektdirektivet”), kan erbjudandet endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet och därmed under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande hemsida kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen och dokumenten på denna hemsida måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna hemsida eller detta erbjudande. Aqurat och bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

6,25 % årlig ränta plus möjlig värdetillväxt - Teckna andelar i Estea!

Advanced SolTech ger ut en grön obligation med 8,25 % i årsränta!

SolTech utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter såsom kommersiella, offentliga och villor. SolTechs satsning med solceller på kommersiella fastigheter i Kina bedrivs tillsammans med dess kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

Högt ställda solenergimål och ett starkt växande energibehov har gjort den kinesiska marknaden för solenergi mycket attraktiv. Därför väljer SolTech Energys dotterbolag, Advanced SolTech, nu att emittera en fjärde grön obligation. Som kund hos Avanza har du möjlighet att investera i obligationen som ger en årsränta om 8,25 procent och där alla medel går till att bygga redan undertecknade affärer.

Anmäl ditt intresse här


Kort fakta


Minsta investering
5 000 SEK per obligation.
Lägsta belopp att teckna är fyra (4) Obligationer (20 000 SEK). Därefter i poster om en (1) obligation
Årlig ränta
8,25 % (halvårsvis utbetalning 15 januari och 15 juli, med första utbetalningsdag 15 januari, 2019)
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
15 oktober 2018, kl 17:00
Information om tilldelning
Omkring den 19 oktober , 2018
Första handelsdag
Omkring den 12 november, 2018
Likviddag
24 oktober, 2018
Filer och länkar

Kort om SolTechkoncernen


SolTech Energy Sweden AB (publ) (SolTech)

SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras.  SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare och ett börsvärde motsvarande cirka 370 MSEK. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina.

Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co.Ltd (ASRE)

Moderbolagets satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, ASRE, där moderbolaget äger 51 procent och SolTech Energys kinesiska partner Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP), äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under långtidsavtal (20-25 år) köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASREs löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kilowattime (kWh). I de fall kunden har ett pannbeklätt tak, nyttjas SolTechs produkter och är taket platt eller installation sker på fasad, nyttjas ASP:s. För 2018 ligger nu fokus på att bygga en orderstock med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt.

Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB)

I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech Energy Sweden AB (publ) och bolagets partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASABs verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. ASAB har sedan tidigare tre obligationer (SOLT1, SOLT2 och SOLT3) listade på First North Sustainable Retail Bonds Market. 

Utdrag ur VD-ord


"Svenskarnas största oro är enligt SOM-institutet i april 2018 klimatförändringar och miljöförstöring. I Kina som genererar nära 70 % av sin elproduktion från förbränning av kol gör vi verklig nytta genom att investera i just solenergi som ersätter kolkraft. Nu emitterar vi vår fjärde obligation för fortsatt expansion i Kina."

"I februari 2018 genomförde vi tillsammans med Avanza Bank vår andra obligationsutgivning, SOLT2, riktad till allmänheten som tecknades av cirka 2 000 personer och i juni genomfördes en tredje obligationsemission, SOLT3, där omkring cirka 2 700 personer och företag tecknade sig för bolagets obligationer."

"Verksamheten i Kina växer och i augusti 2018 är solenergianläggningar motsvarande 52,21 MW anslutna till elnätet. Dessa beräknas på rullande 12 månaders period generera cirka 70 miljoner kronor i intäkt. Den senaste anläggningen som ASRE investerat i är installerad på taket hos en av Kinas största producenter av vin och sprit. Anläggningen täcker en yta om cirka 127 000 kvm eller 18 fotbollsplaner och har en installerad effekt om 12,7 MW (127 000 000 watt). Målet är att år 2021 inneha en installerad kapacitet om 605 MW som 2022 är fullt ansluten till elnätet. Vi behöver löpande kapital till färdiga order och fortsatt expansion. Genom att investera i obligationen erhåller du en ränta om 8,25% per år, med utbetalning två gånger per år och bidrar samtidigt till en förbättrad miljö i Kina och globalt."

Motiv för erbjudandet


Motiv för erbjudandet är att säkerställa finansiering av ASRE:s befintliga avtal för uppförande av solenergiinstallationer under 2018 i Kina, genom utgivande av ett obligationslån. ASRE har en orderstock uppgående 24 megawatt (MW) och ytterligare 2,73 MW under byggnation.

Tecknade och planerade avtal enligt koncernens prognos för uppförande innebär att toalt 88 MW solenergikapacitet planeras att installeras under 2018. Detta innebär investeringar om motsvarande ca 616 MSEK. Av dessa 616 MSEK återstår 413 MSEK att finansiera för att nå hela målet för 2018. Vid fullteckning, inklusive övertilldelningsoptionen, av det nu erbjudna lånet skulle därmed drygt 80 % av 2018 års planerade investeringar vara säkrade. Resterande 20 % planeras att säkerställas genom lokala finansieringslösningar i Kina, alternativt utgivande av ytterligare ett obligationslån under 2018.

Obligationerna kommer, förutsatt godkänd ansökan, tas upp till handel på First North Sustainable Bonds vid Nasdaq Stockholm. Första handelsdag är, förutsatt godkänd ansökan, planerad till 12 november 2018.

Erbjudandet


  • Obligationerna har en löptid om fem år och obligationslånet kommer att återbetalas 8 november 2023.
  • Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta om 8,25 procent. Ränteutbetalningar sker halvårsvis i efterskott.
  • Lägsta teckning är 4 obligationer om nominellt 20 000 SEK och därefter i intervall om 5 000 SEK.
  • Teckningsperioden för obligationerna löper under tiden från den 24 september 2018 till och med 15 oktober 2018.
  • Första dag för handel är planerad till omkring den 12 november 2018.

 

Obligationer till ett sammanlagt belopp om 150 MSEK erbjuds inom ramen för erbjudandet. Obligationslånets maximala belopp uppgår dock till 300 MSEK. Bolaget avser tilldela obligationer utöver 150 MSEK i händelse av överteckning av erbjudandet. För det fall erbjudandet tecknas till 300 MSEK, beräknas emissionskostnaderna uppgå till cirka 10 MSEK.

Kunskapsprövning - obligationer


Detta är ett erbjudande om att teckna obligationer. En obligation anses vara ett komplicerat instrument och Avanza kan inte säkerställa att du som kund är inom rätt målgrupp. Om du inte redan genomgått kunskapsprövningen så kommer du behöva göra det innan du kan teckna en obligation, se länken nedan.

https://www.avanza.se/mina-sidor/min-profil/mina-uppgifter/kunskapsprovning.html

Anmäl ditt intresse här

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna obligationer enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en engångsersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.