HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Denna information är en introduktion till erbjudandet att teckna aktier ("Erbjudandet") i KlaraBo Sverige AB (publ) (”KlaraBo” ,”Bolaget” eller "Koncernen"). Ett prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet och har granskats och godkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionen godkänner endast att prospektet uppfyller kraven på att vara fullständigt, begripligt och konsekvent och ett sådant godkännandet ska inte betraktas som ett godkännande av Bolaget eller som stöd för de värdepapper som erbjuds. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Prospektet kan erhållas på Bolagets hemsida, https://klarabo.se/

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen i erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") är tillämplig kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella implementeringsåtgärder.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

KlaraBo är ett fastighetsbolag som grundades 2017. Bolaget förvärvar, nyproducerar och förvaltar aktivt attraktiva bostäder för långsiktigt ägande. Fastighetsportföljen består dels av förvaltningsfastigheter med stabila hyresintäkter, dels av mark och byggrätter för nyproduktion av bostäder. Fastigheterna är belägna från Trelleborg i söder till Sundsvall i norr. Genom Bolagets förmåga att identifiera och genomföra förvärv och projekt har KlaraBos verksamhet expanderat kraftigt.

Nu ska KlaraBo noteras på Nasdaq Stockholm och som kund hos Avanza har du möjlighet att ansöka om att teckna aktier!

Teckningsperioden inleds den 14 september

Kort fakta

Pris per B-aktie
35 SEK
Minsta investering
200 B-aktier, därefter i jämna intervall om 10 B-aktier
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
30 november 2021 kl. 23:59
Information om tilldelning
2 december 2021
Första handelsdag
2 december 2021
Handelsplats
Nasdaq Stockholm
Filer och länkar

Anmäl ditt intresse här

Ett deltagande i ett erbjudande i en nyintroduktion innebär en möjlighet att få tilldelning men är inte en garanti. Det innebär att det intresset man anmäler kan resultera i tilldelning av ett mindre antal aktier än det man ansökt för och att man även kan bli helt utan tilldelning beroende på hur tillgång och efterfrågan ser ut. Vid stor efterfrågan där antalet ansökta aktier långt överskrider de antal aktier som omfattas av den öppna delen av erbjudandet, dvs de aktier som inte på förhand förtecknats av teckningsåtagare och ankarinvesterare, kan tilldelningen av förklarliga skäl bli noll eller väldigt liten. Den andel aktier som finns tillgängliga kan komma att lottas ut.

Kort om KlaraBo

KlaraBo grundades 2017 i Malmö av Bolagets VD Andreas Morfiadakis och styrelseledamöterna Mats Johansson och Anders Pettersson. Verksamheten inleddes med att utveckla ett eget boendekoncept, KlaraBo-hus, som består av nyproducerade hyreslägenheter med rimliga hyror genom kostnadseffektivitet och ytsmarta lösningar.

Bolagets affärsidé är att, i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad, förvalta och förvärva bostadsfastigheter, företrädesvis med hyrespotential genom värdehöjande renoveringar, samt mark för nyproduktion av miljöcertifierade, kostnadseffektiva och egenutvecklade bostäder i träkonstruktion.

Fastighetsportföljen, med ett marknadsvärde om 7 405 miljoner kronor per den 30 september 2021, består av förvaltningsfastigheter med stabila hyresintäkter samt av mark och byggrätter för nyproduktion. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2021 av 5 367 hyreslägenheter i förvaltning och 1 397 hyreslägenheter i projektportföljen, varav 173 lägenheter är i pågående byggnation. Bolagets fastigheter är belägna från Trelleborg i söder till Sundsvall i norr och Visby i öst, och är indelade i fyra förvaltningsregioner; Syd, Mitt, Öst och Nord. 

Den uthyrningsbara arean för förvaltningsfastigheterna uppgick per 30 september 2021 till cirka 416 000 kvadratmeter och de kontrakterade hyresintäkterna uppgick till 454 miljoner kronor, varav bostadshyror utgjorde 85 procent, offentlig samhällsverksamhet utgjorde 8 procent, kommersiella lokaler så som kontor och handel utgjorde 4 procent och övrigt inklusive förrådsutrymmen och parkering utgjorde 3 procent. 

KlaraBos verksamhet

KlaraBo är ett renodlat bostadsfastighetsbolag, men har även en mindre andel kommersiella ytor och samhällsfastigheter. Bolaget är verksam på nyproduktionsmarknaden av bostäder genom byggnation av egenutvecklade KlaraBohus, vidare utvärderar KlaraBo fortlöpande fastighetsförvärv. KlaraBo är verksamt i hela Sverige, från Trelleborg i söder till Sundsvall i norr. 

En viktig och värdeskapande del i KlaraBos verksamhet och tillväxt är investeringar i det befintliga beståndet och utveckling av projektportföljen. Inom fastighetsbeståndet bedöms cirka 3 500 lägenheter ha hyrespotential genom standardhöjande renoveringar. Det motsvarar cirka 66 procent av de icke nyproducerade lägenheterna. KlaraBo har hittills färdigställt tre nyproduktionsprojekt med totalt 164 lägenheter, varav samtliga har varit fullt uthyrda innan färdigställande.

Projektutveckling och nyproduktion
KlaraBo arbetar med hela värdekedjan för hyresrätter, från projektutveckling via byggnation till egen förvaltning. Till grund ligger en analys där bland annat ortens befolkningsutveckling, funktionella arbetsmarknad samt marknadens betalningsförmåga utreds.

Fastighetsförvaltning
KlaraBo bedriver en långsiktig förvaltning med ambitionen att förvaltningsarbetet ska skötas internt och med en lokal närvaro.

Förvärv
KlaraBo är ett förvärvsintensivt bolag som löpande utvärderar och genomför förvärv av förvaltningsfastigheter och byggrätter. Därtill söker bolaget kommunala markanvisningar och deltar i markanvisningstävlingar. Förvärv sker utifrån ett långsiktigt perspektiv där KlaraBo bland annat tar hänsyn till fastighetens läge och skick, renoveringspotential, potential för nyproduktion, avkastningsnivåer och värdering.

Marknadsöversikt

Den framtida utvecklingen av antalet hushåll, vilket i sin tur beror på befolkningsutvecklingen och befolkningens ålderssammansättning, är den primära drivkraften bakom behovet av nya bostäder. Enligt Boverkets bedömning behövs 58 900 bostäder årligen mellan 2021–2029, varav cirka 35 600 behövs för att svara på den förväntade befolkningstillväxten och 20 200 för att bygga ikapp det underskott som byggts upp sedan 2006.

Samtliga kommuner KlaraBo är verksam i har haft en positiv genomsnittlig årlig tillväxttakt 2010 till 2020. De tre kommuner där invånarantalet har vuxit snabbast är Malmö, Helsingborg och Lund. 

I Bostadsmarknadsenkäten 2021, som genomförs på uppdrag av Boverket, uppgav 26 av 32 orter där KlaraBo är verksam att det råder brist på bostäder.

Trender och drivkrafter

Bolaget har identifierat ett antal trender och drivkrafter som bedöms påverka dess relevanta marknad - demografi, den svenska hyresregleringen, hållbarhetsfokus, nya arbetsplatsmiljöer och kunkurrens- och marknadsposition.

Demografi
Den fortsatta befolkningstillväxten i samtliga av Bolagets regioner, i kombination med ett bostadsunderskott i de flesta områdena, skapar förutsättningar för hög efterfrågan av hyresrätter. Vidare är efterfrågan på nybyggda och nyrenoveradehyresrätter hög över hela landet.

Den svenska hyresregleringen 
Den svenska hyresregleringen resulterar i hög efterfrågan och höga uthyrningsgrader. Nybyggda hyresrätter kan hyras ut till betydligt högre hyresnivåer än motsvarande äldre hyresrätter.

Hållbarhetsfokus
Ett växande hållbarhetsfokus har bidragit till en ökad efterfrågan på hållbara fastigheter, där intressenter så som långivare och investerare lägger större vikt på hållbarhetsfrågor.

Nya arbetsplatsmiljöer 
Till följd av Covid–19-pandemin har många arbetsplatser skiftat från traditionellt kontorsarbete till att inkorporera distansarbete i varierande utsträckning.

Konkurrens och marknadsposition
Den svenska marknaden för fastighetstransaktioner kännetecknas av kraftig konkurrens i storstadsregioner samt universitetsstäder, medan mindre orter tenderar att ha lägre konkurrens. Vidare kan bolag verksamma på marknaden för fastighetstransaktioner åtnjuta ett antal skalfördelar. Bland annat har större bolag generellt bättre förutsättningar att erhålla fördelaktiga finansieringsvillkor, vilket skapar konkurrensfördelar för större bolag.

Mål och utdelningspolicy

Bolagets operationella mål består av följande:

 • Vid utgången av år 2025 har KlaraBo som målsättning att äga och förvalta minst en halv miljon kvadratmeter bostäder.
 • Under perioden 2021 till 2023 har KlaraBo som målsättning att byggstarta minst 200 bostäder per år och därefter är det långsiktiga målet att byggstarta minst 500 bostäder per år. Bostäderna ska främst vara egenutvecklade och miljöcertifierade.
 • Hyresutvecklingen för befintliga bostäder som är renoveringsbara ska genom aktiv förvaltning och investeringar materiellt överstiga den allmänna årliga hyreshöjningen.

Bolagets finansiella mål består av följande:

 • Över en konjunkturcykel ska KlaraBo uppnå genomsnittlig årlig tillväxt i EPRA NRV (substansvärde) per aktie om minst 15 procent inklusive eventuella värdeöverföringar.
 • Över en konjunkturcykel ska KlaraBo uppnå genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultat per aktie om minst 12 procent.

Långsiktigt ska KlaraBo dela ut 50 procent av beskattat förvaltningsresultat. Dock kommer KlaraBo att prioritera tillväxt genom nyproduktion, investeringar i befintligt bestånd och förvärv, under de närmaste åren, varför utdelningar då kan komma att utebli.

Erbjudandet i korthet

 • Priset per B-aktie i Erbjudandet är 35 kronor.
 • Erbjudandet utgörs av 21 428 572 nyemitterade B-aktier, motsvarande 750 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
 • Antal aktier i KlaraBo före Erbjudandet uppgår till 107 185 026, varav 16 815 000 är A-aktier och 90 370 026 är B-aktier.
 • Erbjudandet, under förutsättning att det fulltecknas, exklusive eventuell övertilldelningsoption, motsvarar ett värde på samtliga aktier i KlaraBo efter Erbjudandet om 4 501 miljoner kronor.
 • I syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Bolaget utfärdat en option till ABG Sundal Collier att begära att ytterligare högst 3 214 285 B-aktier emitteras, motsvarande en emissionslikvid om 112,5 miljoner kronor och högst 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
 • De nyemitterade aktierna i Erbjudandet, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, förväntas tillföra Bolaget en emissionslikvid om 862,5 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Erbjudandet. Erbjudandet, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, medför en utspädning om 18,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
 • KlaraBo avser att använda likviden från Erbjudandet till att återbetala befintliga säljarreverser kopplade till tidigare fastighetsförvärv samt till investeringar i befintligt fastighetsbestånd, nyproduktion och fastighetsförvärv.
 • Clearance Capital, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M2 Asset Management AB och Fonden ODIN Eiendom (tillsammans ”Cornerstoneinvesterarna”) har, med förbehåll för sedvanliga villkor och till samma erbjudandepris som andra investerare, åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet motsvarande ett totalt belopp om 540 miljoner kronor.
 • Vissa befintliga aktieägare i KlaraBo har ingått så kallade lock up-åtaganden om 360 eller 180 dagar från första dag för handel. Baserat på KlaraBos aktiebok per den 10 november 2021 och därefter kända förändringar är 79,7 procent av de befintliga aktierna i KlaraBo föremål för lock up-åtaganden.
 • Första dag för handel i Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 2 december 2021 och kommer att handlas under kortnamnet (ticker) KLARA B. 

Anmäl ditt intresse här

Ett deltagande i ett erbjudande i en nyintroduktion innebär en möjlighet att få tilldelning men är inte en garanti. Det innebär att det intresset man anmäler kan resultera i tilldelning av ett mindre antal aktier än det man ansökt för och att man även kan bli helt utan tilldelning beroende på hur tillgång och efterfrågan ser ut. Vid stor efterfrågan där antalet ansökta aktier långt överskrider de antal aktier som omfattas av den öppna delen av erbjudandet, dvs de aktier som inte på förhand förtecknats av teckningsåtagare och ankarinvesterare, kan tilldelningen av förklarliga skäl bli noll eller väldigt liten. Den andel aktier som finns tillgängliga kan komma att lottas ut.
Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att förvärva aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på Bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en ersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.