HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Denna information är en introduktion till erbjudandet att teckna fondandelar ("Erbjudandet") i Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) (”Estea” eller ”Bolaget”). Ett prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet och har granskats och godkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionen godkänner endast att prospektet uppfyller kraven på att vara fullständigt, begripligt och konsekvent och ett sådant godkännandet ska inte betraktas som ett godkännande av Bolaget eller som stöd för de värdepapper som erbjuds. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Prospektet kan erhållas på Bolagets hemsida, https://www.estea.se/investeringsfonder/estea-omsorgsfastigheter-ab-publ/.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen i erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") är tillämplig kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella implementeringsåtgärder.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

Estea Omsorgsfastigheter investerar i vård- och omsorgsfastigheter, ett segment som kännetecknas av starkt demografiskt stöd, väletablerade och stabila hyresgäster, långa hyresavtal och stor efterfrågan. Investeringarna sker i fondformat, med en målavkastning om 8-10 % varav 4 % utbetalas som årlig ränta med kvartalsvis utbetalning. Teckning sker till rabatt relativt NAV-värde. Fondförvaltaren Estea AB har över 20 års historik av framgångsrika investeringar, utveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter. Fonden är sedan oktober 2020 noterad på Nasdaq Stockholm.

Nu ska fonden emittera nya andelar och du som kund hos Avanza har möjlighet att delta i emissionen!

Teckningsperioden inleds den 29 september

Kort fakta

Underliggande tillgångar
Vård- och omsorgsfastigheter
Teckningskurs
105 % av nominellt belopp (105,76 % inklusive upplupen ränta)
Net Asset Value (NAV)
108,4 % av nominellt belopp (per den 30 september 2021)
Minsta investering
En fondandel (10 576,67 SEK inklusive upplupen ränta)
Årlig ränta
4 % med kvartalsvis utbetalning
Vinstdelning
100 % upp till ränta motsvarande 6 % per år, därefter 75 % av resultatet
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
13 december 2021 kl 23:59
Information om tilldelning
14 december 2021
Filer och länkar

Anmäl ditt intresse här

Ett deltagande i ett erbjudande i en nyintroduktion innebär en möjlighet att få tilldelning men är inte en garanti. Det innebär att det intresset man anmäler kan resultera i tilldelning av ett mindre antal fondandelar än det man ansökt för och att man även kan bli helt utan tilldelning beroende på hur tillgång och efterfrågan ser ut. Vid stor efterfrågan där antalet ansökta fondandelar långt överskrider de antal som omfattas av den öppna delen av erbjudandet, dvs de fondandelar som inte på förhand förtecknats av teckningsåtagare och ankarinvesterare, kan tilldelningen av förklarliga skäl bli noll eller väldigt liten. Den andel fondandelar som finns tillgängliga kan komma att lottas ut.

Bakgrund & motiv

Estea Omsorgsfastigheter fortsätter expansiv förvärvsstrategi i linje med fondens fokus på helt eller delvis statligt finansierade hyresgäster. Fonden har genomfört fastighetsförvärv löpande, den tämligen hårda konkurrensen till trots, och har idag ett fastighetsbestånd om cirka 2 900 MSEK. Det sätter Estea Omsorgsfastigheter på kartan som en av Sveriges största ägare av samhällsfastigheter, i synnerhet inom segmentet för vård- och äldreboenden.

Fondens portfölj närmar sig 3 miljarder SEK under förvaltning. Portföljen omfattar 34 fastigheter med stabila och väletablerade hyresgäster som sörjer för ett förutsägbart kassaflöde. Estea Omsorgsfastigheter har på kort tid byggt en kritisk massa genom strategiska förvärv och är idag en väletablerad och stark aktör på marknaden. Fonden har en expansiv strategi med mål att växa portföljen för att skapa positiva portföljeffekter. Fondens förvaltare Estea bedömer affärsläget som gott och har visat stark genomförandekraft med flera framgångsrika transaktioner under slutet av 2020 och 2021.

Under hösten 2020 bevisade Estea ånyo att modellen är framgångsrik. Då såldes hela portföljen i fonden Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ). Försäljningen realiserade stora värdeökningar, skapade genom aktiv förvaltning av fastigheterna under Esteas försorg. Utöver de årliga ränteutbetalningarna om 6,25 procent levererades en ytterligare avkastning om 28,8 procent till fondens investerare. Affären uppmärksammades i branschmagasinet Fastighetsvärlden som en av de bästa affärerna 2020.

Nu genomför Estea Omsorgsfastigheter en emission om ytterligare 157,5 MSEK för att göra nya förvärv som Estea bedömer har möjlighet att öka intjäningen i fonden ytterligare. Därmed bjuds befintliga och nya andelsägare in att investera i den pågående emissionen i Estea Omsorgsfastigheter.

Teckningskursen i emissionen är 105 % vilket är en substansrabatt mot fondens NAV som är 108,4 % (per den 30 september 2021). 

Citat från Johan Eriksson, VD Estea AB

”Den fortsatta aktiviteten på såväl kapitalmarknaden som transaktionsmarknaden har skapat en robust plattform för fonden och dess investerare. Fondens framtida kassaflöde kan antas vara fortsatt starkt, soliditeten god och tillgången till kapital från såväl kapitalmarknaden som kreditmarknaden ger fonden utmärkta förutsättningar att växa ytterligare.

Det finns få uppgifter som är mer förtroendekrävande än att förvalta någons kapital. Vi är ödmjuka inför att fler än 5 000 investerare redan kapitaliserat fonden, samtidigt som vi är förvissade om att vi kan axla ansvaret att få deras kapital att växa till kontrollerad risk. Vi hoppas att detta erbjudande ska tilltala såväl befintliga investerare i fonden som nya. Hjärtligt välkomna att teckna.”  säger Johan Eriksson, VD Estea AB.

Om Estea Omsorgsfastigheter

Estea Omsorgsfastigheter startades 2019 med mål att bygga upp en portfölj av vård- och omsorgsfastigheter med väletablerade omsorgsaktörer som hyresgäster, belägna över hela Sverige. Fonden befinner sig i en expansiv uppbyggnadsfas med flera identifierade tilläggsförvärv.

Fondkoncernen äger 34 fastigheter till ett marknadsvärde om drygt 2 900 MSEK. Fondens årliga hyresintäkter uppgår till cirka 139 MSEK och den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 76 900 kvm, med en uthyrningsgrad på 99 procent. Fondens genomsnittliga hyresduration (WAULT) uppgår till 10,3 år.

Investment highlights

 • Segmentet för vårdboenden utgör en defensiv investeringsstrategi med liten cyklisk påverkan och en förutsägbar efterfrågan med gynnsam demografi.
   
 • Underliggande tillgångar som kännetecknas av förutsägbara och trygga kassaflöden där hyresgästerna utgörs av stater, kommuner, landsting eller andra skattefinansierade verksamheter.
   
 • Starkt demografiskt stöd från en växande grupp äldre som andel av befolkningen vilket leder till ökande efterfrågan i marknaden som överstiger såväl befintlig som planerad tillgång.
   
 • Estea AB har 20 års track record med goda resultat och hög avkastning till investerare från implementation av investeringsstrategier inom olika segment.
   
 • Befintlig portfölj av 34 fastigheter till ett värde om drygt 2 900 MSEK, med ytterligare förvärvspotential om 5-10 miljarder SEK över tid.
   
 • Uthyrningsgraden på fastighetsbeståndet är 99 procent och hyresgästerna består av bland annat av marknadsledande aktörer inom vård- och äldreomsorg. Fondens årliga hyresintäkter uppgår till cirka 139 MSEK.
   
 • En investering i Erbjudandet ger en attraktiv riskjusterad avkastning motsvarande en fastställd kvartalsvis ränteutbetalning om 4 % på årsbasis och vinstdelning om 100 % av värdetillväxten upp till motsvarande 6 % per år, därutöver 75 % av överskridande värdetillväxt. Teckning sker till rabatterat pris relativt NAV per 30 september 2021, 105 % jämfört med 108,4 %.

 

Marknaden för omsorgsfastigheter

Estea Omsorgsfastigheter verkar inom ett segment som kännetecknas av stor långsiktig efterfrågan och långsiktiga, stabila hyresgäster. Befolkningsmängden i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren och tillväxten prognosticeras fortsatt vara hög.

Sveriges befolkning prognostiseras att överskrida 11 miljoner människor år 2034. Den största procentuella ökningen av befolkningen väntas framförallt ske bland de som är 80 år. De över 80 förväntas att öka med 9 procent de kommande tio åren och 66 procent fram till och med 2040. Resterande befolkningen förväntas däremot enbart se en ökning om 0,4 procent de kommande tio åren och 5 procent fram till och med 2040. Detta ställer stora krav på samhället då behovet av vård och äldreboenden kommer att öka kraftigt under de kommande åren. Omsorgen av de äldre kommer också bli svårare då storleksskillnaden mellan gruppen och de yngre generationerna kommer att minska.

En följd av den demografiska utvecklingen är bostadsbrist. Ungefär 50 procent av kommuner bedömer en brist på trygghetsbostäder, nästan 45 procent bedömer brist på seniorbostäder och cirka 25 procent bedömer en brist på särskilt boende för äldre. Fram till och med 2030 bedöms ett behov på över 1,6 miljoner kvm samhällsfastigheter.

Samhällsfastigheter är det snabbast växande investeringssegmentet på den svenska fastighetsmarknaden trots det låga utbudet. Segmentet har haft den största tillväxten av alla segment och under 2000-talet har volymen vuxit med nästan 3 000 procent. Segmentet är fortfarande relativt ungt och den största delen av stocken kontrolleras fortfarande av kommuner, landsting eller bolag med staten som huvudman. Ungefär 20 procent av stocken bedöms ägas av privata aktörer, därmed ägs ungefär 80 procent av stat, landsting eller kommun. Det är osäkert hur stort hela segmentet samhällsfastigheter är, men det bedöms att Sveriges samlade samhällsfastighetsbestånd uppgår till ett värde om cirka 1 000 miljarder SEK.  Vidare hyr Sveriges myndigheter lokaler om totalt cirka 15 000 000 kvm fördelat över både privata och offentliga fastighetsägare. Kontrakten har i dagsläget en årshyra om knappt 22,5 miljarder SEK.

Segmentet omsorgsfastigheter, som är det mest defensiva delsegmentet inom kategorin samhällsfastigheter, karaktäriseras av trygga, skattefinansierade hyresgäster, långa hyresavtal med förutsägbara kassaflöden och ett betydande underskott av själva tillgången – vårdboenden – som kommer bli svårt att balansera under överskådlig tid. Studier i den svenska demografin visar på att den prognostiserade efterfrågan vida överstiger såväl befintligt som planlagt utbud. Sådana obalanser skapar tillfällen i marknaden där en etablerad och transaktionsfokuserad aktör som Estea AB kan röna stora framgångar.

Prognostiserad befolkning fördelat på ålder 2020-2040P

Tillgångar

Huvudfokus är investeringar i fastigheter för vård- och äldreboenden och idag utgörs 95 procent av Fondens fastighetsportfölj av vård- och äldreboenden samt seniorbostäder. De övriga cirka fem procenten utgörs av skolfastigheter. Fonden äger idag 34 fastigheter.

Fondens tillgångsvärde uppgår till cirka 2 900 MSEK och har en belåningsgrad som den 30 september 2021 uppgick till 60,9 procent. Den långsiktiga belåningsgraden utifrån rådande ränte- och marknadsläge uppskattas till mellan 60-75 procent.

Intäktsfördelning per geografi
Samtliga förvärvade tillgångar och yta

Hyresgäster

Fondens hyresgäster består av marknadsledande aktörer inom vård- och äldreomsorg, kommuner samt till viss del privatpersoner och ledande aktörer inom skolsektorn. Sammantaget hyr dessa aktörer 100 procent av den uthyrningsbara ytan i av Fonden innehavda fastigheter. De nuvarande hyresgästerna består bland annat av Attendo AB (publ), Ambea AB (publ), Österåkers kommun, Sundsvalls kommun, Alingsås kommun, Kungsbacka kommun, Gotlands kommun, Borås Stad, Silver Life AB, Redolaris AB, Frösunda Omsorg AB, Kungsängen i Nora AB, Team Olivia AB, Fideli Omsorg AB, Humana AB, Tellusbarn i Sverige AB, AB Fria Skolor i Sverige samt privatpersoner. Samtliga hyresgäster bedöms besitta mycket god ekonomi eller har finansiellt starka investerare bakom sig som gör det mycket troligt att hyresgästerna kommer att fullfölja sina åtaganden under hela kontraktsperioden. Segmentet vård- och omsorgsfastigheter karaktäriseras av långa hyreskontrakt - med en typisk löptid om 15 till 20 år. För Fondens fastigheter uppgår den genomsnittliga löptiden av befintliga hyresavtal till cirka 10 år. Från den genomsnittliga tiden har trygghetsbostäderna exkluderats p.g.a. att dessa kontrakt löper tills vidare. Av detta följer att fastigheterna ger ett förutsägbart kassaflöde från skattefinansierade hyresgäster med låg cyklisk känslighet.

I Fondens fastigheter finns en sammanlagd vakansgrad om låga en (1) procent av total uthyrningsbar yta inklusive hyresgarantier.

Intäktsfördelning per verksamhet och typ av hyresgäst

Om Estea AB

Estea AB är ett förvaltningsbolag som varit verksamt sedan år 2002. Verksamheten är fokuserad på att i underliggande verksamhetsbolag, tillika investeringsfonder, äga och förvalta kommersiella fastigheter i Sverige. Affärsmodellen innebär att Estea AB, på eget initiativ och genom uppdragsavtal, arrangerar fastighetsinvesteringar i vilka externa investerare erbjuds möjlighet att delta. Totalt har Estea AB genomfört fastighetsinvesteringar för ca 20 miljarder kronor, primärt inom kommersiella fastigheter, såsom kontor, lager, logistik, industri och vård- samt omsorgsboenden. Estea AB har hittills realiserat totalt 20 investeringsfonder med varierande investeringsstrategier inom olika segment. Bland Estea AB:s externa investerare finns stiftelser, företag, institutioner och privata investerare. Sedan 2015 är Estea AB är en fondförvaltare under Finansinspektionens tillsyn och fastighetsportföljerna är organiserade i reglerade fonder och andelsägarna i Estea AB:s olika fonder summerar idag till närmare 5 000 investerare.

Av de 20 verksamhetsbolag/investeringsfonder som Estea AB har realiserat har ingen investering resulterat i förlust. De senaste realiserade vinsterna (koncernens resultat sedan starten) kommer från de avvecklade och återbetalda alternativa investeringsfonderna, Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), Estea Logistic Properties 5 AB (publ) och Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ). Totalavkastning under löptiden uppgick till ca 52 procent avseende Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) och till ca 38 procent avseende Estea Logistic Properties 5 AB (publ). Under andra halvåret 2020 avyttrades samtliga fastigheter i Estea Sverigefastigheter 3 AB. Fonden avvecklades under första kvartalet 2021 och den totala avkastningen uppgår till ca 66 procent.

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar nya fondandelar till ett värde om maximalt 157,5 MSEK och riktar sig till allmänheten och institutionella investerare i Sverige. Estea förbehåller sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare nya fondandelar till ett värde om 157,5 MSEK beroende på efterfrågan under Erbjudandet (utökningsoptionen), varmed högst 30 000 nya fondandelar kan tilldelas under Erbjudandet.

Avsikten med Erbjudandet är att ta in ytterligare 157,5 MSEK för att göra nya förvärv som Estea bedömer ha möjlighet att öka intjäningen i fonden ytterligare.

Teckningskursen i Erbjudandet uppgår till 105 % vilket är en substansrabatt mot fondens NAV som är 108,4 % (per den 30 september 2021).

Estea har erhållit teckningsåtagande från flera externa investerare, däribland den institutionella investeraren von Euler & Partners, att till samma pris och villkor som övriga investerare, teckna totalt 7 248 nya fondandelar under Erbjudandet. Teckningsåtagandet utgör 48,0 procent av Erbjudandet och om utökningsoptionen utnyttjas till fullo utgör teckningsåtagandet 24,0 procent av Erbjudandet.

Fondandelarna handlas sedan oktober 2020 på Nasdaq Stockholms obligationslista.

Anmäl ditt intresse här

Ett deltagande i ett erbjudande i en nyintroduktion innebär en möjlighet att få tilldelning men är inte en garanti. Det innebär att det intresset man anmäler kan resultera i tilldelning av ett mindre antal fondandelar än det man ansökt för och att man även kan bli helt utan tilldelning beroende på hur tillgång och efterfrågan ser ut. Vid stor efterfrågan där antalet ansökta fondandelar långt överskrider de antal som omfattas av den öppna delen av erbjudandet, dvs de fondandelar som inte på förhand förtecknats av teckningsåtagare och ankarinvesterare, kan tilldelningen av förklarliga skäl bli noll eller väldigt liten. Den andel fondandelar som finns tillgängliga kan komma att lottas ut.
Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att teckna fondandelar enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på Bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en ersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.