HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Denna information är en introduktion till erbjudandet att förvärva aktier ("Erbjudandet") i CTEK AB (publ) (”CTEK” eller ”Bolaget”). Ett prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet och har granskats och godkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionen godkänner endast att prospektet uppfyller kraven på att vara fullständigt, begripligt och konsekvent och ett sådant godkännandet ska inte betraktas som ett godkännande av Bolaget eller som stöd för de värdepapper som erbjuds. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Prospektet kan erhållas på Bolagets hemsida, https://www.ctek.com/se.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen i erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") är tillämplig kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella implementeringsåtgärder.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

CTEK är den ledande globala leverantören av batteriladdare för olika fordon inom premiumsegmentet och Sveriges näst största leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya produkter anpassade efter kundernas behov.

Nu ska CTEK noteras på Nasdaq Stockholm och som kund hos Avanza har du möjlighet att förvärva aktier!

Teckningsperioden inleds den 14 september

Kort fakta

Pris per aktie
69 SEK
Minsta investering
100 aktier, 6 900 SEK, därefter i intervall om 50 aktier
Courtage
0 SEK
Sista anmälningsdag
23 september 2021 kl 15:00
Information om tilldelning
24 september 2021
Första handelsdag
24 september 2021
Handelsplats
Nasdaq Stockholm
Filer och länkar

Anmäl ditt intresse här


Kort om CTEK

CTEK är den ledande globala leverantören av premiumbatteriladdare och Sveriges näst största leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya produkter anpassade efter kundernas behov.

Bolaget grundades 1997 i Vikmanshyttan och har numera försäljning i över 70 länder. Med en historia av innovation och teknikledarskap möter CTEK proaktivt nya kundbehov genom att utveckla produkterbjudandet och verksamheten kontinuerligt.

CTEK har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med, bland annat, över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuds produkter till bland annat fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, ägare av parkeringsplatser, laddoperatörer, fastighetsägare och privatpersoner.

Bolaget har en lång historik av lönsam tillväxt. Från 2018 till 30 juni 2021 uppvisades en genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxttakt om 18% kombinerat med en god lönsamhet. Per Q2 2021 LTM uppgick CTEKs nettoomsättning till 871 miljoner kronor och justerade EBITA till 187 miljoner kronor, motsvarandes en justerad EBITA-marginal om 21,5%. Under räkenskapsåret 2020 sålde CTEK över en miljon premiumbatteriladdare och hade per 30 juni 2021 över 50 000 installerade laddpunkter.

CTEKs verksamhet

CTEKs verksamhet präglas av ett övergripande fokus på att attrahera nya, och stärka befintliga, kundrelationer. För att möta detta fokus är CTEKs verksamhet uppdelad i tre divisioner, tillika segment, som utgår från olika konsumentgrupper och kundbehov:

 • Aftermarket

Eftermarknadsdivisionen innefattar främst försäljning av premiumbatteriladdare, reservdelar, elfordonsladdare och tillbehör. Per sexmånadersperioden som avslutades 30 juni 2021 stod segmentet för 72% av CTEKs nettoomsättning.

 • Original Equipment

Originalutrustningsdivsionen utgörs främst av försäljning av anpassade premiumbatteriladdare som tillverkas för fordonstillverkare samt försäljning av produkter som används i fordonsverkstäder. Originalutrustningsdivisionen säljer både premiumbatteriladdare samt elfordonssladdare och tillbehör. Per sexmånadersperioden som avslutades 30 juni 2021 stod segmentet för 12% av CTEKs nettoomsättning. 

 •  Energy & Facilities 

Divisionen för Energi & Fastighet riktar sig främst mot laddoperatörer, elgrossister, elinstallatörer, fastighetsägare och parkeringsägare. Produktportföljen inom divisionen består av elfordonsladdare och tillbehör. Per sexmånadersperioden som avslutades 30 juni 2021 stod segmentet för 14% av CTEKs nettoomsättning.

Marknadsöversikt

Marknaden globalt

Den globala premiumbatteriladdarmarknaden förväntas se en fortsatt tillväxt de kommande åren främst drivet av en mer avancerad teknologi i bilbatterier och fordonsflottan överlag, samt en förändrad produktmix. Marknaden för premiumbatteriladdare uppgick till cirka 4,5 miljarder kronor per 2020 och förväntas växa med en årlig genomsnittlig tillväxttakt om 3% till 2025. Europa utgör cirka 30% av den globala marknaden, cirka 20% utgörs av Nordamerika, cirka 40% av Asien och cirka 10% utgörs av övriga världsdelar. CTEK är den globala marknadsledaren inom premiumbatteriladdare med en marknadsandel om cirka 10%.

Marknaden i Europa 

Den europeiska marknaden för elfordonsladdare och tillbehör förväntas se en hög tillväxt de kommande åren främst drivet av skärpta regleringar, ny teknologi och laddningsinfrastruktur samt ett förändrat konsumentbeteende. Europa är en stark drivare i den globala elektrifieringen av fordonsflottan, där marknaden förväntas växa med en årlig genomsnittlig tillväxttakt om 27% till 2025. De största geografiska marknaderna i Europa under 2020 var Frankrike, Tyskland och Nederländerna. CTEK är den näst största aktören på den svenska marknaden för elfordonsladdare och tillbehör med en marknadsandel om cirka 25–30%.

Trender och drivkrafter 

Den främsta drivkraften för marknaden för elfordonsladdare och tillbehör är en ökad försäljning av elfordon. Av den totala europeiska flottan förväntas elfordon och hybridfordon utgöra 17% respektive 29% under 2030. 

Ett förändrat konsumentbeteende där konsumenter de senaste åren blivit mer fokuserade på hållbara lösningar har ytterligare ökat efterfrågan på elfordon. I tillägg har även många fordonstillverkare etablerat mål kopplat till produktionsandelen av batteridrivna elfordon samt hybridfordon och investerar löpande i initativ för att möta regleringar och efterfrågan.

En annan drivkraft är de strikta regleringar av utsläpp som blir allt mer utbrett. I Europa är det bland annat synligt i Parisavtalet vars mål är att begränsa utsläppen i Europa. För att nå det nuvarande utsläppsmålet krävs det att elbilar motsvarar 45% av total nybilsförsäljning år 2030. Många länder har även utvecklat specifika initiativ för krav på installationer av elfordonsladdare vid nybyggnationer och renoveringar av byggnader.

CTEKs styrkor och konkurrensfördelar

 • Verksamhet inom attraktiva och växande marknadssegment
 • Premiumvarumärke som är globalt känt, starkt och prisbelönt
 • Teknikledande inom premiumbatteriladdare samt elfordonsladdare och tillbehör
 • Långvariga relationer med kunder och leverantörer
 • Varumärke och produkter som är väl lämpade för onlineförsäljning
 • Innehar en stark patentportfölj och har en effektiv forsknings- och utvecklingsprocess
 • En tydligt definierad hållbarhetsstrategi med konkreta initiativ
 • En stark finansiell ställning med lång historik av lönsam tillväxt
 • En välmeriterad styrelse och ledningsgrupp med omfattande och relevant erfarenhet

Erbjudandet i korthet

CTEKs styrelse och Bolagets huvudägare Altor Fund III, har gjort bedömningen att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm kommer att stödja nästa steg i utvecklingen mot Bolagets mål. En notering kommer att stärka Bolagets profil genom ökad uppmärksamhet och varumärkeskännedom bland befintliga och potentiella kunder, investerare och andra parter, samt ökar förmågan att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner. Noteringen kommer även att ge CTEK tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader. Därutöver möjliggör erbjudandet för nya aktieägare att vara en del av nästa fas i CTEKs expansion och utveckling. 

 • Priset per aktie i erbjudandet har fastställts till 69 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget efter erbjudandets genomförande om 3 401 miljoner kronor. 
 • Erbjudandet omfattar 30 621 798 aktier, vilket motsvarar 62 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter erbjudandets genomförande. Erbjudandet kommer att omfatta 4 347 827 nyemitterade aktier och 26 273 971 befintliga aktier som säljs av Altor Fund III och Faustina Ltd (tillsammans de ”säljande aktieägarna”).
 • Bolaget tillförs cirka 300 miljoner kronor genom nyemissionen i erbjudandet.
 • För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet har de säljande aktieägarna åtagit sig att sälja ytterligare maximalt 15 procent av det totala antalet aktier i erbjudandet (övertilldelningsoptionen), vilket motsvarar 4 593 269 aktier.
 • Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 2 113 miljoner kronor, baserat på antagandet att erbjudandet tecknas till fullo, och cirka 2 430 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo. 
 • Investment AB Latour har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp motsvarande totalt cirka 1 054 miljoner kronor. Åtagandet representerar cirka 31 procent av Bolagets utestående aktier efter genomförandet av erbjudandet.
 • Första handelsdagen på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 24 september 2021 och aktien kommer att handlas under kortnamnet (ticker) CTEK.

Som kund hos Avanza är det möjligt att förvärva aktier via exempelvis ISK eller kapitalförsäkring.

Anmäl ditt intresse här

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att förvärva aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på Bolagets hemsida samt i prospektet. Avanza erhåller en ersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.