På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Rapportfloden är i full gång. Här är resultaten. (Uppdateras)

Import-, agentur- och handelsföretaget Malmbergs Elektriska redovisar ett resultat efter skatt på 9,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (13,7). Resultatet per aktie uppgick till 1:18 kronor (1:71).

Nettoomsättningen uppgick till 153 miljoner kronor (158).

Rörelseresultatet blev 11,5 miljoner kronor (16,7). Och resultatet före skatt uppgick till 11,8 miljoner kronor (17,5).

Pricer, som utvecklar prisinformationssystem, redovisar ett resultat efter skatt på 19,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (5,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:18 kronor (0:05).

Nettoomsättningen uppgick till 262 miljoner kronor (180), en ökning med 45 procent, medan orderingången ökade 10 procent 208 miljoner kronor (189).

Bruttomarginalen uppgick till 29,1 procent (27,4) och rörelseresultatet blev 17,6 miljoner kronor (9).

Teknik- och industrikoncernen Indutrades ebita-resultat uppgick till 537 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (451).

Ebita-marginalen blev 12,3 procent (11,6).

Försäljningen summerades till 4.366 miljoner kronor för perioden (3.897) och orderingången steg till 4.610 miljoner kronor (4.173). För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 6 procent och orderingången med 5 procent.

Net Insight, som levererar lösningar för medienät, redovisar ett resultat efter skatt på -8,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (3). Resultatet per aktie uppgick till -0:02 kronor (0:01).

Nettoomsättningen uppgick till 111 miljoner kronor (111).

Rörelseresultatet blev -11,9 miljoner kronor (2,4) och rörelsemarginalen var -10,7 procent (2,2).

Åtgärderna i det besparingsprogram som meddelades i början av kvartalet omfattar kostnadsreduktioner om cirka 25 miljoner kronor och är i stort sett slutförda, skriver Net Insight.

Exklusive jämförelsestörande poster om -5,5 miljoner kronor (-0,6) uppgick rörelseresultatet till -6,4 miljoner (3,0).

Sye belastade resultatet med -10 miljoner kronor och borträknat det samt jämförelsestörande poster var rörelseresultatet positivt med 4 miljoner kronor.

Kassaflödet uppgick till -32 miljoner kronor (-13,5).

Tagmaster, som handlas på First North och som tillverkar RFID- och trafiksensorprodukter, redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2019 på 0,5 miljoner kronor (2,9). Rörelseresultatet (ebitda) minskade till 4,3 miljoner kronor (5,3) medan nettoomsättningen sjönk till 43,9 miljoner kronor (57).

"Vår totala försäljning under kvartalet har varit lägre än föregående år vilket främst beror på att jämförelsetalen är påverkade av att Balogh under första kvartalet 2018 hade en stor del LTB leveranser (last time buy) av produkter som vi lade ner och att Tagmaster under första kvartalet 2018 hade större leveranser till Indiska vägtullsystem. Vi har även haft förseningar rörande leveranser av Baloghs nya SIL 4 produktplattform som påverkat volymen negativt", skriver vd Jonas Svensson i delårsrapporten.

Swedencares nettoomsättning uppgick till 30,6 miljoner kronor under det första kvartalet 2019, motsvarande en ökning om 41 procent.

Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 33 procent. Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 10,7 miljoner kronor (6,0), vilket gav en rörelsemarginal om 34,9 procent (27,6%)

Programvarubolaget Formpipe redovisar ett resultat efter skatt på 6,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (9,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:12 kronor (0:19).

Nettoomsättningen uppgick till 96,8 miljoner kronor (101), motsvarar en minskning med 4 procent. Mjukvaruintäkterna minskade med 2 procent till 65 miljoner och periodens totala repetitiva intäkter ökade med 15 procent till 60,0 miljoner.

Rörelseresultatet blev 9,5 miljoner kronor (13,6). Rörelseresultatet före avskrivningar och jämförelsestörande poster (ebitda) uppgick till 23,0 miljoner kronor (25,3) med en ebitda-marginal om 23,8 procent (25,0).

Investmentbolaget Bure redovisar ett resultat efter skatt på 1.919 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (495).

Rörelsens intäkter blev 88,9 miljoner kronor (103) och exitresultatet uppgick till 606 miljoner (21,4). Det verkliga värdet för portföljbolagen var 1.300 miljoner kronor (495). Substansvärdet var vid periodens utgång 165 kronor, jämfört med 137:10 kronor vid årsskiftet. Substansvärdet uppgick till 160:20 kronor per aktie den 24 april.

Totalavkastningen under kvartalet uppgick till 43,5 procent för aktien, jämfört med SIX Return Index som steg med 13,2 procent.

Vindkraftbolaget Eolus Vind redovisar ett resultat efter skatt på 38,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (35,9), som rör månaderna december till februari. Resultatet per aktie uppgick till 1:55 kronor (1:44).

Nettoomsättningen uppgick till 370 miljoner kronor (139). Rörelseresultatet blev 25,9 miljoner kronor (30,0), och resultatet före skatt uppgick till 31,2 miljoner kronor (27,8).

Verkligt värdeförändring avseende valutaderivatinstrument har påverkat rörelseresultatet negativt med 25,6 miljoner, vilket ska jämföras med negativt belopp om 7,1 miljoner för motsvarande period föregående år, framhåller bolaget.

H&D Wireless, som tillhandahåller Internet-of-Things-lösningar för tillverknings- och distributionsflöden, redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2019 på -7,7 miljoner kronor (-7,5).

Omsättningen uppgick till 1,2 miljoner kronor (2,6).

Badrumsföretaget Svedbergs redovisar ett resultat efter skatt på 10,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (15,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:50 kronor (0:71).

"Det är fortsatt den något minskade omsättningen i kombination med ökade råvarupriser och försvagad valuta som påverkar kvartalets lägre resultat", skriver Svedbergs i sin delårsrapport.

Nettoomsättningen uppgick till 161 miljoner kronor (169). Ebita-resultatet blev 14,6 miljoner (20,2). Resultatet före skatt uppgick till 14 miljoner kronor (19,3).

"Vi förväntar oss en fortsatt stabil konsumentmarknad i Norden. Vi ser en minskad aktivitet för nybyggnation i framför allt Sverige medan vi bedömer aktiviteten gällande ROT generellt vara fortsatt god. Största delen av omsättningen i koncernen är ROT-relaterad och produktsortimentet är väl anpassat för dessa behov", skriver bolaget.

Sensys Gatso Group, som utvecklar system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, redovisar ett resultat efter skatt på -2,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (-1,7). Resultatet per aktie uppgick till -0:01 kronor (-0:02).

Rörelseresultatet blev -12,2 miljoner kronor (-14,9). Nettoomsättningen uppgick till 78,4 miljoner kronor (71,7). Orderingången ökade till 100 miljoner kronor (52,8).

Bioteknikföretaget Active Biotech redovisar ett resultat efter skatt på -8,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (-10,2). Resultatet per aktie uppgick till -0:06 kronor (-0:11).

Omsättningen uppgick till 5,5 miljoner kronor (4,8). Rörelseresultatet blev -6,4 miljoner kronor (-8,5). Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 16,4 miljoner kronor.

Bolaget framhåller att en fastighetsförsäljning i april innebär ett likviditetstillskott om cirka 70 miljoner som tillsammans med den nyemission om cirka 47 miljoner som genomfördes under 2018 förväntas finansiera bolaget enligt nuvarande verksamhetsplan.

Järnhandelskedjan Swedol redovisar ett resultat efter skatt på 31,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (17,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:38 kronor (0:21).

Rörelseresultatet blev 49,5 miljoner kronor (24) och rörelsemarginalen var 6,1 procent (3,4). Bruttomarginalen förbättrades till 39,5 procent (39,1). Nettoomsättningen uppgick till 806 miljoner kronor (705).

Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 324 miljoner euro för det första kvartalet. Enligt Infront Datas sammanställning av tio analytikers prognoser väntades i genomsnitt 307 miljoner euro.

Bolagets egen prognos från bokslutsrapporten löd på ett operativt rörelseresultat om 260-350 miljoner euro för det första kvartalet.

Den operative rörelsemarginalen blev 12,3 procent, att jämföra med väntade 11,7 procent. Resultat före skatt landade på 282 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 265 miljoner euro, enligt Infront Datas sammanställning.

Försäljningen uppgick till 2.635 miljoner euro för perioden. Här låg snittprognosen på 2.620 miljoner euro.

Hårvårds- och skönhetsbolaget Lyko redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2019 på 1,1 miljoner kronor (0,0).

Intäkterna uppgick till 254 miljoner kronor (202). Rörelseresultatet ökade till 2,2 miljoner kronor (0,8). Bruttovinstmarginalen sjönk dock till 48,3 procent (50,4).

Vd Rickard Lyko skriver i en kommentar att den starka tillväxten inom segmentet online fortsatte under första kvartalet.

"Vi fick därmed ytterligare effekt av den höga aktiviteten och det stora kundinflödet under det fjärde kvartalet i samband med julhandeln och Black Week i november. Sammantaget innebär det att hela 70 procent av vår totala omsättning nu kommer från online-verksamheten", skriver han.

För segmentet retail minskade försäljningen som följd av en fortsatt generellt svagare marknad för fysisk detaljhandel.

"Vårt arbete med effektiviseringar i form av bemanningsförändringar och timuttag har fått effekt även om det inte fullt ut kompenserade de lägre intäkterna", skriver Rickard Lyko.

Immunicum hade ett rörelseresultat om -29,1 miljoner kronor under det första kvartalet 2019 (-28,8). Resultat per aktie blev -0:30 kronor under första kvartalet 2019 (-0:60).

Likvida medel var 393 miljoner kronor (168).

"Under året ligger vårt främsta fokus på kommande data från de kliniska studierna Mereca, en global fas 2-studien inom spridd njurcancer, samt fas 1/2-studien av gastrointestinal stromacellstumör (GIST). Vi har också för avsikt att lämna en uppdatering från den nyligen inledda Fas 1b/2-studien Iliad inom huvud- och halscancer, icke-småcellig lungcancer och magcancer (gastroesophageal junction adenocarcinoma)", skriver vd Carlos de Sousa i rapporten.

IT-företaget Dist IT redovisar ett resultat efter skatt på 1,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (3,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:04 kronor (0:25).

Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 4,8 miljoner kronor (7,1) efter reservering av 1,9 miljoner kronor för bonus och avgångsvederlag. Nettoomsättningen uppgick till 556 miljoner kronor (465).

Konsultmäklaren Eworks uppger att konsultmarknaden var mer osäker under första kvartalet med större variationer mellan kundernas efterfrågan och tecken på svagare utveckling framöver.

"De utsikter för 2019 som kommunicerats i bokslutskommunikén för 2018 ligger fast, men skulle försvagningen av efterfrågan hålla i sig eller förstärkas bedöms det bli mer utmanande än väntat att nå målen", heter det.

Under första kvartalet ökade nettoomsättning med 19 procent till 3.128 miljoner kronor (2.623). Rörelseresultatet blev 26,4 miljoner kronor (22,5) och resultat per aktie uppgick till 1:10 kronor (0:97). Orderingången ökade med 18 procent till 3.909 miljoner kronor (3 301).

Nischbanken Collectors rörelseresultat för det första kvartalet 2019 uppgick till 275 miljoner kronor (185). Totalintäkterna uppgick till 662 miljoner kronor (511). Resultat efter skatt blev 158 miljoner kronor (112).

"Kvartalets K/I-tal uppgick till 0,43 (0,52). Det fortsatta arbetet med kostnadseffektivisering fortgår för att minska K/I-talet ytterligare", framgår det i rapporten.

Kreditstocksökningen var 33 procent från året före till 27,0 miljarder kronor. I det fjärde kvartalet 2018 var ökningen 34 procent till 26,1 miljarder kronor.

It-företaget Proact redovisar ett resultat efter skatt på 21,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (25,3). Resultatet per aktie uppgick till 2:34 kronor (2:76).

Nettoomsättningen uppgick till 910 miljoner kronor (759). Resultatet före skatt blev 26,8 miljoner kronor (33,2). Justerat för omstruktureringskostnader ökade resultatet före skatt till 37,9 miljoner kronor (35,8).

"Tjänsteintäkterna ökade med 2 procent under kvartalet med en stabil tillväxt av moln- och konsulttjänster samtidigt som vi har haft en negativ utveckling av supportaffären i förhållande till motsvarande kvartal föregående år", skriver vd Jonas Hasselberg i en rapportkommentar.

It-företaget Mycronic redovisar ett rörelseresultat på 406 miljoner kronor i det första kvartalet (196). Rörelsemarginalen var 36,7 procent (26,1).

Nettoomsättningen uppgick till 1.105 miljoner kronor (750). Orderingången steg med 10 procent till 721 miljoner kronor (656) under kvartalet. Underliggande rörelseresultat uppgick till 420 miljoner kronor (216).

Vd Lena Olving förklarar det första kvartalets resultat med hänvisning till bland annat en förskjutning av intäktsredovisningen från det fjärde kvartalet 2018 till det första kvartalet 2019.

Affärsområdet Assembly Solutions förbättrade orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat jämfört med första kvartalet 2018. Bruttomarginalen minskade dock något på grund av mindre gynnsam region- och produktmix samt högre materialkostnader, påpekar Lena Olving.

Affärsområdet Pattern Generators erhöll inga order på nya maskritare under det första kvartalet, vilket inte heller var fallet under första kvartalet 2018.

Bolaget står fast vid sin prognos att koncernens nettoomsättning 2019 kommer att vara i nivån 4 miljarder kronor exklusive eventuella förvärv som sker under 2019.

Handicares nettoomsättning uppgick till 72,3 miljoner euro i det första kvartalet (71,6). Rörelseresultatet blev 3,9 miljoner euro (3,9).

"Intäkterna minskade organiskt med 0,6 procent under det första kvartalet, vilket i huvudsak förklaras av svag utveckling för Patient Handling Nordamerika", skriver Staffan Ternström i vd-ordet.

Bolagets justerade ebita-resultat uppgick till 5,5 miljoner euro i första kvartalet (5,1). Den justerade ebita-marginalen förbättrades till 7,6 procent, från 7,2 procent året före, som ett resultat av minskade rörelsekostnader, heter det vidare.

Verkstadsbolaget AQ Group redovisar ett rörelseresultat (ebit) på 96 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (72). Resultatet per aktie uppgick till 4:14 kronor (3:13).

Nettoomsättningen uppgick till 1.253 miljoner kronor (1.090). Det motsvarar en ökning på 14,9 procent.

"Resultatförbättringen kommer från en högre omsättning i många av våra bolag samtidigt som vi inte längre har förluster i de bolag som vi omstrukturerade under 2018", skriver AQ Groups vd Anders Carlsson i en kommentar.

AQ Group kommer "jobba hårt med nya förvärv, fortsatt organisk tillväxt, bra kassaflöde och en stabil resultatnivå", skriver vd:n.

Specialistläkemedelsbolaget Sobi redovisar ett ebita-resultat på 1.509 miljoner kronor (771).

Snittestimatet låg på 1.586 miljoner i Infront Datas sammanställning av prognoser från fem analytiker.

Justerat för en positiv engångspost om cirka 37 miljoner kronor var ebitda-resultatet 1.471 miljoner kronor. Inga engångsposter fanns med i analytikernas snittestimat.

Nettoomsättningen uppgick till 3.265 miljoner kronor (1.964). Snittestimatet var 3.454 miljoner.

obi redovisar en försäljning av blödarsjukaläkemedlet Elocta i egna regioner på 991 miljoner kronor för det första kvartalet (649).

Analytiker hade samtidigt förväntat sig en försäljning på 974 miljoner kronor, enligt Infront Data som sammanställt estimat från tre analytiker på denna punkt.

Blödarsjukaläkemedlet Alprolix, i egna regioner, nådde en försäljning på 337 miljoner kronor (153). Här låg analytikers snittestimat på 310 miljoner kronor.

Royaltyn inom blödarsjukaområdet var 334 miljoner kronor (301). Här låg snittestimatet 363 miljoner kronor.

Bland Sobis övriga preparat kan noteras att nylanserade Gamifant sålde för 89 miljoner kronor. Här låg estimaten kring 10 miljoner kronor.

Synagis-intäkterna uppgick till 665 miljoner kronor. Snittestimatet var på denna punkt 884 miljoner kronor. Kineret sålde för 346 miljoner kronor i det första kvartalet (297). Snittestimat var 402 miljoner kronor. Sobis totala intäkter uppgick till 3.265 miljoner kronor (1.964). Väntat var 3.454 miljoner kronor.

HMS Networks, som levererar kommunikationssystem, redovisar en nettoomsättning på 380 miljoner kronor för det första kvartalet (320). Orderingången var 387 miljoner kronor (350).

Rörelseresultatet blev 60 miljoner kronor (63) vilket gav en rörelsemarginal på 16 procent (20).

"Vi redovisar en något svagare bruttomarginal än normalt, detta förklaras primärt av lägre marginaler från det tidigare förvärvade bolaget Beck IPC. Integrationsarbetet av Beck IPC pågår och olika initiativ för att förbättra bruttomarginalerna pågår", skriver Staffan Dahlström i vd-ordet.

Fastighetsbolaget Platzers hyresintäkter uppgick till 277 miljoner kronor i det första kvartalet (259) och förvaltningsresultatet uppgick till 148 miljoner (123).

Nettouthyrningen i såväl förvaltningsfastigheter om 1 miljoner kronor som projektfastigheter på 3 miljoner kronor var positiv under perioden.

"Normalt sett är det svårt att nå positiv nettouthyrning i förvaltningsbeståndet under första kvartalet eftersom många hyreskontrakt löper till årsskiftet och därmed är uppsägningsbara till och med mars månad", skriver P-G Persson i vd-ordet.

Låsbolaget Assa Abloy redovisar ett rörelseresultat på 3.246 miljoner kronor för det första kvartalet 2019.

Enligt Infront Datas sammanställning av 16 analytikers prognoser låg snittestimatet på ett rörelseresultat på 3.281 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 15,1 procent, jämfört med förväntade 15,4 procent.

Omsättningen i kvartalet uppgick till 21.505 miljoner kronor. Analytikerna hade här räknat med 21.302 miljoner.

Ståltillverkaren SSAB:s rörelseresultat uppgick till 1.674 miljoner kronor för det första kvartalet 2019.

Väntat var enligt Infront Datas sammanställning av elva analytikers prognoser 1.524 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 8,4 procent, att jämföra med väntade 7,8 procent.

Resultatet före skatt landade på 1.583 miljoner kronor för det första kvartalet. Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på 1.381 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 20.017 miljoner kronor för perioden. Här låg Infront Datas snittprognos på 19.499 miljoner kronor.

 SSAB bedömer att efterfrågan på grovplåt i Nordamerika ska vara fortsatt god under det andra kvartalet. Även för höghållfasta stål bedöms den globala efterfrågan vara fortsatt stark.

I Europa räknar bolaget dock med en "något svagare" efterfrågan.

För affärsområdet Americas väntas leveranserna under det andra kvartalet vara på ungefär samma nivå som under det första kvartalet. Leveranserna för Europe bedöms öka under andra kvartalet jämfört med det första kvartalet, vilket påverkades av begränsad produktion i en av masugnarna. Leveranserna för Special Steels förväntas öka något.

Vad gäller de realiserade försäljningspriserna bedöms dessa bli stabila för Special Steels jämfört med det första kvartalet. För Europe och Americas antas priserna dock bli något lägre i det andra kvartalet.

Ökade råmaterialkostnader, främst för järnmalm, kommer att påverka marginalerna negativt under det andra kvartalet främst för affärsområdet Europe, men även för Special Steels, uppger bolaget vidare.

Magnolia Bostad hade en nettoomsättning på 37 miljoner kronor under det första kvartalet 2019 (532).

Rörelseresultatet uppgick till 122 miljoner kronor (113), varav 165 miljoner (-) avser orealiserade värdeförändringar.

Periodens resultat före skatt uppgick till 80 miljoner kronor (80) och resultat efter skatt 46 miljoner kronor (80).

Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till 1:00 kronor per aktie (2:14).

Antal sålde boenden under perioden var 8 (333). Antalet sålda boenden under produktion var 6.726 stycken (6.032) och antalet bedömda boenden i portföljen uppgick till 16.276 stycken (16.001).

"Sammanfattningsvis ger den starka efterfrågan på bolagets produkter, kombinerat med redan ingångna ramavtal om projektförsäljningar, goda förutsättningar för vår projektportfölj som i dagsläget består av drygt 16.000 byggrätter", kommenterar vd Fredrik Lidjan i rapporten.

Fönstertillverkaren Inwido redovisar ett operationellt ebita-resultat på 45 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (56).

Resultatet före skatt blev 45,3 miljoner kronor (50,7). Nettoomsättningen uppgick till 1.443 miljoner kronor, mot väntade 1.391 miljoner. Första kvartalets resultat är inklusive effekten av IFRS 16.

Metallgrossisten BE Groups rörelseresultat, ebit, blev 34 miljoner kronor i det första kvartalet 2019 (55).

Det underliggande rörelseresultatet, justerat för lagervärdering blev 40 miljoner kronor (48). Efter skatt blev resultatet 20 miljoner kronor (39) och per aktie 1:56 kronor (3:03). BE Groups omsättning uppgick till 1.205 miljoner kronor (1.226).

Irlab rapporterar ett rörelseresultat om -17,6 miljoner kronor (-15,9) för det första kvartalet 2019. Periodens resultat uppgick till -17,7 miljoner kronor (-15,9). Resultatet per aktie före och efter utspädning hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -2:19 kronor (-2:26).

Likvida medel per den 31 mars 2019 uppgick till 117 miljoner kronor (60,7).

Edgeware, verksamt inom streaming av tv och video över internet, redovisar ett resultat efter skatt på 0,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (-9,2). Rörelseresultatet blev -0,7 miljoner kronor (-11,5) och rörelsemarginalen var -1,4 procent (-23,7).

Nettoomsättningen uppgick till 53 miljoner kronor (48,4). Efter justeringar för förvärv och valuta minskade omsättningen med 3 procent i jämförelse med motsvarande kvartal förra året.

Vd Karl Thedéen skriver i rapporten att en bruttomarginal på 73 procent i kombination med fortsatt kostnadsfokus samt genomförda effektiviseringar under förra året resulterade i ett rörelseresultat på -0,7 miljoner kronor trots det "relativt svaga" kvartalet omsättningsmässigt.

Specialpappersbolaget Ahlstrom-Munksjö redovisar ett jämförbart ebitda-resultat på 75,0 miljoner euro för det första kvartalet 2019 (66,7). Försäljningen uppgick till 759 miljoner euro (751) och nettoresultatet till 4,1 miljoner euro (21,2).

"Efterfrågan förblev svag, delvis på grund av lagerminskning, men förbättrades mot slutet av kvartalet", skriver bolaget i sin delårsrapport och fortsätter:

"Under början av 2019 reagerade kunderna på tecken på en avmattning av den ekonomiska tillväxten. Trots att efterfrågeökningen avtagit något inom vissa produktsegment och kunderna har dragit ner på lagren, är marknadens drivkrafter ändå relativt stabila".

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar hyresintäkter på 718 miljoner kronor (668) i det första kvartalet 2019.

Driftsöverskottet uppgick till 500 miljoner kronor (460) medan förvaltningsresultatet blev 406 miljoner kronor (325). Wihlborgs värdeförändringar för fastigheter låg på 73 miljoner kronor (46) och på derivat var de -81 miljoner kronor (17).

Efter skatt blev resultatet 311 miljoner kronor (303), motsvarande 2:02 kronor per aktie (1:97).

Bonavas rörelseresultat blev 165 miljoner kronor i det första kvartalet (43). Intäkterna uppgick till 2.837 miljoner kronor (1.639).

Bonavas resultat kan slå, särskilt mellan kvartal, eftersom bolaget redovisar intäkter och resultat först när ett projekt färdigställts och lämnats över till kund.

I det gångna kvartalet resultatavräknades 1.268 bostadsenheter, mot 571 stycken under det första kvartalet 2017.

I det första kvartalet i år påverkade inte markförsäljning resultatet, medan fjolårets första kvartal påverkades positivt om 61 miljoner kronor

Finländska verkstadsbolaget Wärtsilä redovisar ett resultat före skatt på 78 miljoner euro för det första kvartalet 2019. Ett genomsnitt av åtta analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var ett resultat före skatt på skatt på 85,3 miljoner kronor. Engångsposter ingick med 11 miljoner euro. Väntat var engångsposter på -11,3 miljoner. Nettoomsättningen uppgick till 1.151 miljoner euro, mot analytikersnittet på 1.209 miljoner. Resultatet per aktie uppgick till 0:10 euro, att jämföra med snittet på 0:11 euro.

IT-konsulten HIQ redovisar ett resultat före skatt på 54,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (52,7). Omsättningen hamnade på 488 miljoner kronor (474), en ökning med 3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 55,1 miljoner kronor (52,1) och rörelsemarginalen blev 11,3 procent (11,0). Enligt Bloomberg News sammanställning av sex analytikers estimat låg snittförväntningarna på en omsättning om 496 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 58,1 miljoner kronor under första kvartalet.

E-handlaren Bygghemma hade under det första kvartalet 2019 en nettoomsättning på 1.220 miljoner kronor (1.025). Den organiska tillväxten uppgick till 8 procent.

Den organiska tillväxten påverkades av den negativa kalendereffekten, då stora ordervolymer kom in över den helg som avslutade kvartalet och därmed inte hann faktureras i perioden, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Rörelseresultatet (ebit), exklusive IFRS 16-effekter, blev 36,4 miljoner kronor (-29,2) och rörelsemarginalen var 3,0 procent (-2,9). Rörelseresultatet, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 38,3 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 3,1 procent. Periodens resultat, exklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 19,3 miljoner kronor (-55,0).

TF Bank redovisar ett rörelseresultat om 65,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (48,6). Kvartalets resultat per aktie uppgick till 2:28 kronor (1:73).

Rörelseintäkterna uppgick till 176 miljoner kronor under det gångna kvartalet (141). Ökningen är främst relaterad till ett högre räntenetto från låneportföljen. Nischbankens låneportfölj ökade 14,4 procent till 5.090 miljoner kronor.

Ränteintäkterna ökade med 26,2 procent till 185 miljoner kronor. De främsta drivkrafterna bakom ökningen är växande låneportföljer i Norge och Baltikum samt stigande volymer inom Ecommerce Solutions. Dessutom bidrar positiva valutaeffekter till att ränteintäkterna ökar, skriver bolaget i sin delårsrapport. Kreditförlusterna ökade med 22,6 procent till 43,5 miljoner kronor.

Fordonsunderleverantören Haldex hade en omsättning på 1.339 miljoner kronor (1.252) under det första kvartalet, 7 procent högre än föregående år. Justerat för valuta minskade omsättningen med 1 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 97 miljoner kronor (86) för första kvartalet. Det motsvarar en rörelsemarginal på 7,2 (6,9) procent. Inga engångsposter redovisades under första kvartalet 2019 eller under motsvarande period föregående år.

Rörelsemarginalen exklusive satsning på ny teknik (Scalable Brake System) uppgick till 7,5 procent. Målsättningen är att nå en rörelsemarginal för kärnverksamheten på 10 procent till år 2022. Resultat efter skatt uppgick till 68 miljoner kronor (58) och resultat per aktie till 1:54 kronor (1:30). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -84 miljoner kronor (-64) för första kvartalet.

"Marknadsläget har försvagats något under första kvartalet", skriver Haldex.

Försäljningen av skivbromsar har dock fortsatt att utvecklas positivt medan försäljningen av bromshävarmar minskat på grund av avmattad efterfrågan i Kina.

New Waves rörelseresultat blev 46,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2019. Motsvarande kvartal året innan var rörelseresultat 18,6 miljoner.

Periodens resultat blev 26 miljoner (6,0).

Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -65,1 miljoner (6,6). Rörelsemarginalen uppgick till 3,1 procent (1,5). Nettoomsättningen blev 1.505 miljoner kronor (1.273). I lokala valutor ökade försäljningen med 11 procent.

I rapporten kommenterar bolaget att försäljningstillväxten skedde i samtliga segment, men främst inom Sport & Fritid och Företag. Det förstnämnda affärsområdet ökade försäljningen med 21 procent, främst i Sverige och Norden. Inom Företag stärktes försäljningen med 19 procent. Här kom tillväxten främst från USA och Norden, exklusive Sverige.

Hygien- och hälsobolaget Essity redovisar ett justerat ebita-resultat på 3.190 miljoner kronor för det första kvartalet 2019. Enligt Infront Datas sammanställning av tolv analytikers prognoser väntades i genomsnitt ett justerat ebita-resultat om 3.150 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 30.656 miljoner kronor mot väntade 30.045. Organiskt ökade försäljningen med 4,3 procent.

Den justerade ebita-marginalen blev 10,4 procent. Snittestimatet löd här på en marginal om 10,5 procent.

Det norska flygbolaget Norwegian redovisar ett rörelseresultat på -1.459 miljoner norska kronor för det första kvartalet. Infront Datas snittestimat med fyra respondenter pekade mot -1.371 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 7.992 miljoner norska kronor, mot väntade 8.113 miljoner. Resultatet påverkades av engångsposter om 804 miljoner norska kronor i kvartalet, mot snittestimatet på 896 miljoner.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -