På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

SHB: Ingen reservering till Oktogonen

Q2 Handelsbankens rörelseresultat blev 5.350 miljoner kronor i det andra kvartalet. Det kan jämföras med snittestimatet om 5.434 miljoner, enligt Infront Datas sammanställning av 17 analytikers prognoser.

Räntenettot uppgick till 8.064 miljoner kronor jämfört med snittestimatet på 8.203 miljoner. Provisionsnettot blev 2.695 miljoner, där låg snittprognosen på 2.618 miljoner.

Handelsbanken gör ingen reservering till vinstandelsstiftelsen Oktogonen för det andra kvartalet 2019, i likhet med för det första kvartalet.

Det framgår av delårsrapporten.

Under första halvåret i fjol reserverades 440 miljoner kronor, men vid förra delårsrapporten upplöste banken 2018 års totala avsättning på 827 miljoner kronor.

Handelsbanken inledde under det gångna kvartalet ett omfattande arbete med en delvis ny strategisk inriktning, som syftar till att koncentrera bankens affär till ett antal kärnområden.

Det framgår av delårsrapporten.

Därigenom skapas goda förutsättningar för en långsiktig och uthållig vinsttillväxt, enligt banken.

"Genom att avveckla, samt avstå från att erbjuda, produkter och tjänster inom områden där banken har liten marknadspotential, låg intjäning eller en förhöjd risk, kan banken allokera sina resurser till att utveckla och stärka sina erbjudanden inom områden där banken har en god lönsamhet eller förutsättningar att nå en sådan, till låg risk", är budskapet.

En sådan koncentration av bankens affär bedöms även ytterligare kunna stärka och påskynda det omfattande digitaliseringsarbete som pågår i banken.

"Under kvartalet har därför en större genomlysning av banken inletts och ett antal åtgärder redan vidtagits. Banken kommer att upphöra med att erbjuda exportfinansiering. Hanteringen av trade finance på de olika hemmamarknaderna koncentreras till Sverige", meddelar Handelsbanken.

Samtidigt har arbetet med att skapa helt digitala kundrelationer, från bearbetning av potentiella nya kunder till en utvecklad affärsrelation, tillförts ytterligare resurser.

"Som ett led i strategiförändringen har banken också påbörjat en översyn och analys av den geografiska närvaron i Europa utanför hemmamarknaderna. Där har banken fattat beslut om nedläggning av kontoren i Estland, Lettland, Litauen samt Polen. Därutöver har också representationskontoren i Jakarta och Sydney stängts", uppges det.

Beskedet om stängningen av de baltiska kontoren kom i mitten av maj månad.

Handelsbankens resultat i det andra kvartalet, efter avdrag för upparbetad utdelning och inklusive lämnad utdelning från Handelsbanken Liv, ökade kärnprimärkapitalrelationen med 0,2 procentenheter.

Vidare bidrog minskade kreditexponeringar med 0,2 procentenheter. Konverteringar av det utestående konvertibellånet till personalen bidrog med 0,1 procentenhet. Nettoeffekten av volym- och kundmigration bidrog med 0,1 procentenhet. Förändringar i pensionsnettot bidrog med 0,1 procentenhet. Övriga effekter var neutrala, enligt banken.

Handelsbankens kärnprimärkapitalrelation stärktes till 17,1 procent under det andra kvartalet, mot förväntan om en ökning till 16,6 procent, från 16,4 procent den 31 mars, enligt ett analytikersnitt från Infront Data.

Banken påpekar att bufferten om 2 procentenheter ligger inom uppsatt målspann om 1 till 3 procentenheter.

 Handelsbankens räntenetto ökade i det andra kvartalet 2019 visserligen med 2 procent till 8.064 miljoner kronor, men var samtidigt 2 procent lägre än vad analytikerna i snitt hade räknat med enligt Infront Data.

"Valutakurseffekter ökade räntenettot med 65 miljoner kronor. Högre affärsvolymer bidrog positivt med 117 miljoner kronor. Nettoeffekten av förändrade marginaler och finansieringskostnader minskade räntenettot med -40 miljoner kronor, inklusive en negativ benchmarkeffekt i Stadshypotek om -7 miljoner kronor. Den negativa nettoeffekten var hänförlig till några hemmamarknader utanför Sverige, främst Norge och Danmark, samtidigt som nettoeffekten var positiv i Sverige", skriver Handelsbanken i delårsrapporten.

Effekten av att kvartalet innehöll ytterligare en dag ökade räntenettot med 36 miljoner kronor.

Handelsbankens provisionsnetto steg med 7 procent till 2.695 miljoner kronor, vilket var 3 procent högre än analytikernas genomsnittliga estimat enligt Infront Data.

"Valutakurseffekter ökade provisionsnettot med 14 miljoner kronor. Fond, depå och övrig kapitalförvaltning ökade med 11 procent till 1.266 miljoner kronor (1.144). Nettot av betalningsprovisionerna ökade med 12 procent och uppgick till 501 miljoner kronor, där nettot av kortprovisionerna uppgick till 313 miljoner kronor (282)", skriver Handelsbanken.

Courtageintäkterna minskade till 162 miljoner kronor (171) samtidigt som intäkterna från rådgivning var oförändrade vid 75 miljoner kronor. Ut- och inlåningsprovisionerna sjönk till 341 miljoner kronor (352).

Handelsbankens kreditförluster i det andra kvartalet 2019 på 435 miljoner kronor var 16 procent större än analytikernas genomsnittliga estimat som låg vid 375 miljoner kronor, enligt Infront Datas sammanställning.

"Liksom under första kvartalet, var huvuddelen av kreditförlusterna hänförlig till ett enskilt engagemang i Sverige. Den underliggande kreditkvaliteten var fortsatt stabil", skriver Handelsbanken i delårsrapporten.

Handelsbanken bedömer att förslag från svenska och norska myndigheter kring bland annat utlåning till kommersiella fastighetsföretag över tid kommer att höja Handelsbankens kapitalkrav. Omfattningen är dock ännu oklar.

Det framgår av bankens delårsrapport för det andra kvartalet 2019.

Finansinspektionen (FI) publicerade den 28 maj en promemoria om bankernas utlåning till kommersiella fastighetsföretag. Under hösten kommer FI enligt promemorian att besluta om förändringar i de kapitalkrav som bankerna har att följa vid sådan utlåning.

Det är enligt Handelsbanken ännu för tidigt att bedöma i vilken utsträckning förändringarna kommer att påverka de kapitalkrav som FI ställer på banken.

Finansdepartementet i Norge publicerade den 25 juni en promemoria med förslag till förändrade kapitalkrav för banker verksamma i Norge. Bland annat föreslås ett riskviktsgolv på 35 procent för utlåning till vissa typer av kommersiella fastighetsföretag i landet.

"Även kring detta förslag krävs ytterligare information för att banken ska kunna bedöma på vilket sätt kapitalkraven kommer att påverkas", är budskapet från Handelsbanken som dock alltså sammantaget bedömer att de svenska och norska förslagen kommer att höja bankens kapitalkrav.

Handelsbankens kärnprimärkapitalrelation uppgick vid halvårsskiftet till 17,1 procent, vilket var starkare än ett analytikersnitt vid 16,6 procent, enligt Infront Data.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -