På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Börs Addvise, Götenehus, Bublar, Bure, Powercell, Xspray Pharma, Sensys Gatso, Zignsec, Annehem, Cellink, Cibus, SAS, Softronic, Karnov, Toleranzia, Scandbooks, DBP, Catella, Sedana, Poolia, Lundin Gold, EG7 och Attana finns bland bolagen som har publicerat sina kvartalsrapporter.

Addvise, som levererar medicinteknisk utrustning och förbrukningsmaterial, redovisar ett ebitda-resultat på 16,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (9,6). Det är lite över det preliminära ebitda-resultat på cirka 15,9 miljoner kronor som bolaget meddelade tidigare i februari.

Rörelseresultatet blev 12,6 miljoner kronor (6,2). Resultat efter skatt uppgick till 6,0 miljoner kronor (8,3) motsvarande 0:05 kronor per aktie före utspädning (0:07). Nettoomsättningen summerades till 96,8 miljoner kronor (102), i linje med den preliminära siffran på cirka 96,9 miljoner kronor. Orderingången för perioden uppgick till 94,9 miljoner kronor (93,6).

Addvise hade redan meddelat att utdelningen för 2020 föreslås bli 0:02 kronor (0) per aktie.

Småhusutvecklaren Götenehus ökade under fjolårets fjärde kvartal till 283 miljoner kronor (218). Under det fjärde kvartalet belastade nedskrivningar av engångskaraktär av goodwill och varumärke rörelseresultatet med 16,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -7,9 miljoner kronor (11,1). Exklusive nedskrivningarna var rörelseresultatet 8,9 miljoner kronor (11,1), motsvarande en rörelsemarginal på 3,1 procent (5,2).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8,8 miljoner kronor (10,3) och resultatet per aktie blev -0:11 kronor (0:09).

Antalet sålda bostäder ökade under kvarta med 14,7 procent och uppgick till 234 (204). Produktionsstarterna uppgick till 132 (98) bostäder.

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0:15 kronor (0:00) per aktie.

Bränslecellsbolaget Powercell redovisar ett resultat efter skatt på -50,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-41). Resultatet per aktie blev "negativt", skriver bolaget i bokslutsrapporten.

Rörelseresultatet blev -29,5 miljoner kronor (-28,8).

Nettoomsättningen uppgick till 38,2 miljoner kronor (27). Omsättningstillväxten var därmed cirka 41 procent.

Någon utdelning föreslås inte.

Powercell uppnår för första gången en total försäljning om över 100 miljoner kronor för ett enskilt år. En stark bidragande orsak var ett "synnerligen" bra fjärde kvartal med ökad försäljning. Det skriver vd Richard Berkling i bokslutet.

"Tittar man bakom siffrorna kan man konstatera att det som lyft försäljningen under det fjärde kvartalet, men även under året som helhet, framför allt är en högre försäljning till Robert Bosch GmbH inom ramen för vårt gemensamma utvecklings- och licensavtal", skriver Powercell-chefen och fortsätter:

"En annan affär som bidragit till den starka försäljningen är den order på ett marint megawattsystem som vi fick från en ledande europeisk skeppsbyggare i april förra året och som skall levereras under tre år."

För att ta till vara de möjligheter som vätgasteknologin erbjuder har bolaget fortsatt att satsa offensivt inom försäljning och marknad, vilket påverkat lönsamheten, menar vd. Lägre bruttomarginal samt påverkan från operationella valutaeffekter har också påverkat lönsamheten negativt under kvartalet.

"För att stödja vårt marknadsarbete ytterligare har vi efter kvartalets utgång också lanserat vårt nya produktvarumärke Powercellution. Det nya varumärket har en tydlig koppling både till Powercell men också till vårt ökade fokus på kundlösningar med sin uttalsmässiga närhet till det engelska ordet för just lösning – solution", skriver Richard Berkling.

Investmentbolaget Bure redovisar ett resultat efter skatt på 700 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (2.588). Resultatet per aktie uppgick till 9:43 kronor (37:49).

Substansvärdet var vid periodens utgång 239:60 kronor (196:60) och 247:10 kronor per den 24 februari.

En utdelning om 2:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2020 (1:00).

First North-listade Bublar, verksamt inom XR-teknik (extended reality), redovisar ett resultat efter skatt på -24,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-13,0). Resultatet per aktie uppgick till -0:23 kronor (-0:31).

Resultat före avskrivningar, ebitda, blev -14,9 miljoner kronor (-8,9). Resultatet påverkas enligt bolaget av förskjutningar i produktioner för film, streaming och VR/AR-lösningar på grund av pandemin.

Rörelseresultatet uppgick till -23,1 miljoner kronor (-13,0).

Nettoomsättningen uppgick till 60,3 miljoner kronor (5,3). I resultatet ingår Goodbye Kansas resultat från 1 maj i konsolideringen. För kvartalet uppgick Goodbye Kansas omsättning till 57,1 miljoner kronor.

Ingen utdelning föreslås för helåret 2020.

Xspray Pharma redovisar ett resultat efter skatt på -15,0 miljoner kronor (-18,7) i det fjärde kvartalet 2020.

Bolaget saknade omsättning i likhet med motsvarande period för ett år sedan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -11,7 miljoner kronor (-11,5) med likvida medel om 326 miljoner kronor (210) vid rapportperiodens utgång.

Sensys Gatso, som utvecklar system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, hade en orderingång om 121 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2020, jämfört med 241 miljoner kronor under samma kvartal 2019.

Orderingången för kvartalet är framförallt hänförlig till förlängningar av TRaaS-kontrakt och nya kontrakt i USA och Nederländerna, med ett totalt värde på 94,7 miljoner kronor för perioder på 4-5 år. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 134 miljoner kronor (158). Segmentet Systemförsäljning bidrog med 101 miljoner kronor (130) och Operatörstjänster (Managed Services) bidrog med 33,4 miljoner kronor (28,3).

Av den totala nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick andelen återkommande intäkter (TRaaS) från avtal för service och underhåll, licenser och Operatörstjänster (Managed Services) till 44 procent jämfört med 32 procent fjärde kvartalet 2019.

Bruttomarginalen för kvartalet var 36,5 procent (34,6). Ebitda-resultatet uppgick till 23,3 miljoner kronor (27,1). Rörelseresultatet, ebit, för kvartalet uppgick till 12,5 miljoner kronor (13,9) och resultatet efter skatt var 10,7 miljoner kronor (18,4).

Ingen utdelning föreslås för verksamhetsåret 2020.

Det First North-listade IT-säkerhetsföretaget Secits intäkter minskade till 10,3 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2020 (17,6).

Rörelseresultat på ebitda-nivå uppgick till 0,2 miljoner kronor (2,5) och kassaflödet från den löpande verksamheten blev -0,5 miljoner kronor (7,1).

Teknikbolaget Zignsec, som har en plattform för id-verifieringslösningar, hade en omsättning på 4,2 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2020 (2,2).

Ebitda-resultat blev -4,6 miljoner kronor (-5,8) och resultat per aktie uppgick till -0:24 kronor.

Kassa och bank uppgick till 48,3 miljoner kronor.

Fastighetsbolaget Annehem, som i december knoppades av från Peab, redovisar hyresintäkter för det fjärde kvartalet 2020 på 43,2 miljoner kronor (29,3).

Driftöverskottet blev 36,4 miljoner kronor (17,8) och förvaltningsresultatet uppgick till -4,3 miljoner (8,0). Exklusive jämförelsestörande poster på -21,3 miljoner kronor blev förvaltningsresultatet 17,0 miljoner kronor (8,0).

Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter summerade i kvartalet till 69,5 miljoner kronor (106). Efter skatt blev resultatet 44,2 miljoner kronor (88,2), vilket motsvarade 0:75 kronor per stamaktie (1:50).

"Vi har endast i mycket begränsad omfattning påverkats negativt av pandemin ur ett resultatperspektiv. Totalt har eftergifter på hyror haft en negativ effekt på knappt 0,4 miljoner kronor med statligt stöd inkluderat", skriver vd Jörgen Lundgren i delårsrapporten.

3D-bioskrivarbolaget Cellink redovisar ett resultat efter skatt på 13,2 miljoner kronor för det femte kvartalet, september-december (fyra månader), i det förlängda räkenskapsåret september 2019–december 2020 (-18,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:26 kronor (-0:48).

Resultatet påverkades positivt av marknadsvärderingen av bolagets kortfristiga placeringar om 5,1 miljoner kronor (0,3). Rörelseresultatet på ebitda-nivå låg på 40,4 miljoner kronor (-15,6), motsvarande en marginal om 16,9 procent (-31,0).

Nettoomsättningen uppgick till 239 miljoner kronor (50,2), vilket motsvarar en ökning om 377 procent från motsvarande period ett år tidigare, varav 73 procent var organisk tillväxt. Förvärvet av Scienion har sedan den 1 september 2020 bidragit med 152 miljoner kronor i omsättning.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019/2020 beaktat den tillväxtfas som bolaget befinner sig i och som förväntas fortsätta under 2021, skriver Cellink.

Fastighetsbolaget Cibus hyresintäkter uppgick till 17,6 miljoner euro (13,2) under det fjärde kvartalet 2020. Driftnettot uppgick till 16,7 miljoner euro (12,6) och förvaltningsresultatet blev 9,3 miljoner euro (7,0).

Periodens resultat uppgick till 9,1 miljoner euro (5,6), motsvarande 0:24 euro per aktie (0:18). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 1,3 miljoner euro (33.000).

Styrelsen följer Cibus utdelningspolicy och föreslår för årsstämman 2021 att utdelningen höjs med drygt 5 procent till totalt 0:94 euro per aktie, fördelat på tolv månadsvisa utdelningar.

First North-listade Index Pharmaceuticals, som fokuserar på immunologiska sjukdomar med stora behov av nya behandlingsalternativ, redovisar ett rörelseresultat om -10,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-25,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,1 miljoner kronor (-34,2). Bolaget hade ingen nettoomsättning under perioden (0).

Efter kvartalets utgång har en företrädesemission tillfört bolaget cirka 488 miljoner kronor netto. Emissionen kommer primärt att finansiera den inledande induktionsstudien i ett sekventiellt fas III-program för vänstersidig måttlig till svår ulcerös kolit.

Flygbolaget SAS intäkter uppgick till 2.282 miljoner kronor (9.707) under det första kvartalet, november 2020-januari 2021, i det brutna räkenskapsåret 2020/21. Justerat för valuta är intäkterna 6.960 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år, skriver SAS. Minskningen av intäkterna är främst hänförlig till en lägre övergripande efterfrågan till följd av covid-19-pandemin samt de reserestriktioner som har införts.

Rörelseresultatet uppgick till -2.171 miljoner kronor (-767) och resultat före skatt uppgick till -1.936 miljoner kronor (-1.087). Minskningen av resultat före skatt jämfört med motsvarande period föregående år var främst hänförlig till intäktsbortfallet på grund av covid-19, skriver SAS.

Periodens resultat uppgick till -2.050 miljoner kronor (-861)

Totala jämförelsestörande poster uppgick under perioden till 12 miljoner kronor (-9) och avser reavinst från försäljning av tre flygplan 737-800 samt en byggnad.

Föregående års jämförelsestörande post bestod av en omstruktureringskostnad.

It-konsulten Softronic redovisar ett resultat efter skatt på 17,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (16,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:34 kronor (0:31). Nettoomsättningen uppgick till 193 miljoner kronor (188). Ebitda-resultatet blev 29,0 miljoner kronor (27,4) och resultatet före skatt var 23,2 miljoner kronor (21,4).

Styrelsen föreslår en total utdelning om 3:00 kronor per aktie (0), varav den ordinarie utdelningen föreslås bli 1:25 kronor per aktie och en extra utdelning om 1:75 kronor per aktie.

Informationstjänsteföretaget Karnov redovisar ett resultat efter skatt på 16,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (7,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:16 kronor (0:08).

Rörelseresultatet blev 12,4 miljoner kronor (5,7). Det justerade ebita-resultatet landade på 59,8 miljoner kronor (59,4) och den justerade ebita-marginalen var 31,7 procent (31,4). Nettoomsättningen uppgick till 189 miljoner kronor (189). Den organiska tillväxten var 1,2 procent (4,1).

En utdelning om 1:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2020 (0:45).

Bioteknikbolaget Toleranzia redovisar ett nettoresultat om -1,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-3,3). Resultatet per aktie summerades till -0:03 kronor (-0:16). Bolaget hade ingen omsättning under varken kvartalet, eller för helåret 2020. Aktiverat arbete för egen räkning var 3,8 miljoner kronor (3,3).

"Trots att 2020 framstår som ett mycket utmanande år på många olika plan och för stora delar av vårt samhälle har Toleranzia lyckats bedriva sin verksamhet enligt uppsatta mål och planer. Inom huvudprojektet TOL2 har vi genomfört en rad nyckelaktiviteter som tagit vår första läkemedelskandidat viktiga steg framåt mot kliniska studier i patienter med den autoimmuna sjukdomen myastenia gravis (MG)", sammanfattar vd Charlotte Fribert det nyligen gångna året i rapporten.

Scandbooks nettoomsättning steg till 80,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (68,9), och ebitda-resultatet stärktes till 13,0 miljoner kronor (9,7). Resultat efter skatt kom in högre på 7,1 miljoner kronor (3,1).

En utdelning om 1:42 kronor per preferensaktie (0:00) och 0:80 kronor (0:00) per stamaktie föreslås för 2020 (0:00).

Covid-19 har haft varierande inverkan på bokförsäljningen i olika delar av världen, skriver vd i rapporten och fortsätter:

"På vår huvudmarknad Norden samt UK och USA har det varit en ökad efterfrågan efter fysiska böcker under pandemin. Vår slutsats är att den fysiska boken har en stark position även i tider där man skulle tro att digitalt distribuerade böcker skulle ha klara fördelar."

Enligt statistik från Svenska Förläggarföreningen och Svenska bokhandlarföreningen framgår att den tryckta fysiska boken ökade med 4,1 procent under 2020 – "ett trendbrott jämfört med de senaste årens utveckling", understryker vd.

Strålterapibolaget Elekta redovisar ett ebita-resultat på 664 miljoner kronor för det tredje kvartalet i sitt brutna räkenskapsår (648). Enligt Infronts sammanställning väntades ett ebita-resultat på 696 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 3.581 miljoner kronor (3.656). Här var snittestimatet 3.505 miljoner kronor, enligt Infront. Omsättningsutfallet motsvarar en tillväxt om 7 procent i fast valuta. Analytikerna väntade sig i snitt en tillväxt på 3,1 procent.

Orderingången uppgick till 3.954 miljoner kronor (4.276). Snittet bland de analytiker som deltagit i Infronts sammanställning var 4.110 miljoner kronor på denna punkt.

Elektas bruttomarginal i det tredje kvartalet kom in klart lägre än väntat.

"Under tredje kvartalet påverkade även högre kostnader i leverantörskedjan och mixen av produkter och service bruttomarginalen negativt", skriver bolaget om bruttomarginalen rapporten för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret.

Bruttomarginalen uppgick till 38,7 procent i kvartalet, ned från 42,0 procent motsvarande period föregående år. Analytikernas snittförväntningar på denna punkt låg på 41,2 procent, enligt Infronts sammanställning.

DBP, eller Double Bond Pharmaceutical, redovisar ett rörelseresultat för koncernen om -4,2 miljoner kronor (-1,4) för det fjärde kvartalet 2020. Periodens resultat för koncernen uppgick till -5,4 miljoner kronor (-1,4), med ett resultat per aktie om -0:13 kronor (-0:09).

Styrelsen bedömer att befintliga likvida medel tillsammans med utfallet av den genomförda nyemissionen kommer att räcka till det tredje kvartalet 2021. Därefter kommer bolaget att finansieras av bidrag från olika EU-fonder, från licensieringen av produkter till potentiella samarbetspartners med vilka förhandlar pågår samt finansiering från riktade nyemissioner eller en kombination av dessa, heter det i bokslutsrapporten.

Finansbolaget Catella redovisar ett resultat efter skatt på -7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (65). Resultatet per aktie uppgick till -0:09 kronor (0:55).

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till -32 miljoner kronor (72). Rörelseresultatet blev 23 miljoner kronor (122). De totala intäkterna uppgick till 542 miljoner kronor (761), varav nettoomsättningen uppgick till 534 miljoner kronor (722).

"Merparten av minskning är hänförligt till Systematic Funds men även Kontinentaleuropa inom Corporate Finance som hade ett utmanande kvartal", skriver bolaget.

Sedana Medicals nettoomsättning uppgick till 46 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (20). Ebitda-resultatet kom in på -4,8 miljoner kronor (-4,0), och ebitda-marginalen blev -10 procent (-20).

Rörelseresultatet blev -6,9 miljoner kronor (-5,0). Totala kassaflödet sjönk till -29 miljoner kronor (343). Likvida medel vid periodens utgång var 376 miljoner kronor (465).

Bemannings- och rekryteringsföretaget Poolia redovisar ett resultat efter skatt på 4,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (2,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:10 kronor (0:06).

Nettoomsättningen uppgick till 406 miljoner kronor (393). Rörelseresultatet blev 6,7 miljoner kronor (4,2) och rörelsemarginalen var 1,7 procent (1,1). Resultatet före skatt uppgick till 6,3 miljoner kronor (3,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 7,2 miljoner kronor (7).

En utdelning om 0:60 kronor per aktie föreslås för helåret 2020 (0:00).

Lundin Gold hade en guldproduktion om 96.830 uns under det fjärde kvartalet 2020, varav 56.900 uns koncentrat och 39.930 uns doré.

Under fjärde kvartalet sålde Lundin Gold totalt 106.190 uns guld till ett realiserat guldpris om i snitt 1.850 dollar per uns, eller totalt brutto 196 miljoner dollar.

Nettoomsättningen uppgick till 189 miljoner dollar. Resultat efter skatt under fjärde kvartalet blev -1,2 miljoner dollar. Justerat för derivatförluster blev resultatet 76,2 miljoner dollar.

Prognosen för 2021 är oförändrad, med en förväntad produktion om 380.000-420.000 uns guld vid Fruta del Norte.

Gamingbolaget Enad Global 7 ("EG7") hade en nettoomsättning på 196 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2020 (56,7). Totala intäkter uppgick till 210 miljoner kronor (60,3). Divisionen Games omsatte 31,3 miljoner kronor och divisionen Services omsatte 179 miljoner kronor.

Ebitda-resultatet uppgick till -4,7 miljoner kronor (-17,4) och ebit blev -44,9 miljoner kronor (-30,9). Justerat ebitda-resultat uppgick till 8,2 miljoner kronor. Engångskostnaderna om 12,9 miljoner kronor avser nedstängning av spel och förlust på tidigare utsatt kundfordran för Toadman Studios.

Resultat efter skatt uppgick till -87,2 miljoner kronor (-26,0) för kvartalet, motsvarande -1:14 kronor per aktie (-0:83).

EG7 har gjort rekordinvesteringar i sin spelportfölj på cirka 25 miljoner kronor varav 15,3 miljoner kronor aktiverades under perioden, heter det i rapporten.

NGM-noterade Attana, som utvecklar biosensorer samt förbrukningsvaror inom bioteknik och läkemedelsutveckling, har haft många potentiella affärer som satts i vänteläge och ser nu fram emot att vaccinering i världen leder till att inköpsprocesserna sätts igång.

Attanas nettoomsättning, övriga rörelseintäkter och aktiverat arbete ökade under fjärde kvartalet 2020 till 4,0 miljoner kronor, från 1,4 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol. Periodens resultat blev -3,2 miljoner kronor (-3,7).

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -