På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 JLT, Peab, Hufvudstaden, Instalco, Drillcon, DDM, Svenska Aerogel, Nilsson Special Vehicles, Transtema, Ecoclime, Zensime, Precio Fishbone, Capacent, Prevas, Attendo, 24Storage, Lipidor, Lexington, Wästbygg, Polygiene, Academedia, John Mattson, Leovegas, Biogaia, Xbrane, Humana, Serneke, Bonesupport, Irlab, Readly, Freja EID, Q-linea, 24Seven office, Shamaran och Zalando har publicerat sina kvartalsrapporter.

First North-listade JLT redovisar en ökad omsättning på 29,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (26,7). Orderingången uppgick till 28,1 miljoner kronor (29,0).

Rörelseresultatet blev 2,0 miljoner kronor (-0,9) och nettoresultatet summerades till 1,7 miljoner kronor (-0,6).

Vad gäller den omtalade globala bristen på elektronikkomponenter skriver JLT att man lyckats tackla problematiken väl.

"Utvecklingen är svår att förutse men tack vare egna utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige har vi kunnat utföra snabba produktanpassningar och långsiktigt säkra material. Till dags dato har vi lyckats upprätthålla leveranser och ledtider mot våra kunder", skriver vd Per Holmberg i rapporten.

Vidare noterar JLT-chefen att bolaget under kvartalet sett en ökad aktivitetsnivå på sina målmarknader, och med nya produkter och lösningar runt hörnet ser vd:n med tillförsikt och optimism mot framtiden.

Byggbolaget Peabs rörelseresultat blev -73 miljoner kronor i det första kvartalet 2021. Väntat var ett rörelseresultat på 14 miljoner, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Bolaget uppger att avskrivningar på övervärden relaterade till kundkontrakt i övertagen orderstock och anläggningstillgångar belastade resultatet med 20 miljoner kronor.

Nettoomsättningen blev 11.216 miljoner, mot väntade 12.217 miljoner. Orderingången uppgick till 14.446 miljoner kronor under kvartalet, jämfört med väntade 12.180 miljoner.

Peab rapporterade ett rörelseresultat för det första kvartalet på -73 miljoner kronor. Betydligt lägre än förra årets 211 miljoner kronor och av analytikerna väntade 14 miljoner. Vd Jesper Göransson skriver i vd-ordet att cirka 300 miljoner förklaras av säsongsvariationer från förvärvet av beläggnings- och ballastverksamheten.

Om förvärvet, som genomfördes den första april 2020, i stället hade förvärvats den 1 januari 2020 hade det första kvartalet förra året påverkats med -297 miljoner kronor.

I övrigt belastade avskrivningar på övervärden relaterade till kundkontrakt i övertagen orderstock och anläggningar med -20 miljoner kronor under första kvartalet 2021.

Vidare uppges den kalla vintern ha haft negativ resultatpåverkan på verksamheterna inom affärsområdet industrin.

Vissa verksamheter som har koppling till resande och turism har också påverkats negativt av coronaviruspandemin vilket har medfört ett lägre rörelseresultat i affärsområdet Fastighetsutveckling med 20 miljoner kronor jämfört med första kvartalet förra året.

Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar en nettoomsättning på 425 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Analytikerna i Infronts sammanställning av fem estimat hade räknat med 479 miljoner kronor.

Bruttoresultatet blev 284 miljoner kronor mot väntade 320 miljoner kronor. Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar uppgick till 288 miljoner kronor jämfört med förväntade 314 miljoner kronor.

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till -236 miljoner kronor, att jämföra med utfallet för motsvarande period året före om -929 miljoner kronor.

Efter skatt blev resultatet 13,7 miljoner kronor jämfört med -499 motsvarande kvartal i fjol, vilket motsvarar 0:07 kronor per aktie (-2:42).

Betalningsförmågan hos många av Hufvudstadens kunder inom butik och restaurang har varit försvagad under det första kvartalet och resultatet belastades med hyresrabatter om cirka 59 miljoner kronor före statliga stöd.

Det framgår av rapporten för det första kvartalet 2021.

"Hufvudstadens centralt belägna fastigheter och marknadsplatser i Sveriges två största städer har upplevt en fortsatt påverkan av effekterna från covid-19. Detta då citylägen inte har lika många boende i närområdet och flöden av folk som arbetar i city minskat avsevärt", skriver bolaget.

Bolaget stödjer hyresgästerna i deras lokalfrågor och dialoger fortsätter även under det andra kvartalet för att "överbrygga den här utmanande perioden", och resultatet från den löpande verksamheten bedöms påverkas även under kommande kvartal jämfört med innan pandemin.

Bruttoresultatet minskade till 284 miljoner kronor i kvartalet från 339 miljoner kronor samma period föregående år. Minskningen förklaras främst av just lägre hyresintäkter från butiker och restauranger som dock uppvägs av högre bruttohyror vid omförhandlingar, nyuthyrningar och samt indexuppräkning.

Installationsföretaget Instalco redovisar ett rörelseresultat om 150 miljoner kronor (120) för det första kvartalet 2021.

Justerad ebita uppgick till 154 miljoner kronor (131). Kvartalets justering om 3 miljoner kronor är hänförlig till förvärvskostnader.Periodens resultat blev 110 miljoner kronor (83), motsvarande 2:07 kronor per aktie (1:65).

Omsättningen uppgick till 1.942 miljoner kronor (1.676). Den organiska tillväxten rensat för valutaeffekter var -1,2 procent (11,4). Orderstocken uppgick till 6.708 miljoner kronor (5.218). För jämförbara enhet

Drillcons nettoomsättning uppgick till 95,6 miljoner kronor (90,1) under det första kvartalet 2021 medan ebitda-resultatet sjönk till 7,4 miljoner kronor (16,2). Resultat efter skatt uppgick till 0,2 miljoner kronor (7,2).

"Sista halvåret 2020 avslutades starkt med flera nya kontrakt till ett värde av cirka 500 miljoner kronor. Det första kvartalet har inneburit flera omgrupperingar och mobilisering till nya borrplatser. Detta ökar vår kostnadsmassa tillfälligt innan en etablering är klar och produktion kan starta upp. De flesta mobiliseringar är nu genomförda och produktionen har startats upp och börjar nu att leverera volymer samt intäkter", skriver vd Patrik Rylander i delårsrapporten.

Drillcon har dock fortfarande utmaningar med pandemirelaterade restriktioner som kräver att personal sitter i karantän, kostnad för dubbla boenden och dubbla borrteam.

"Detta är åtgärder som är nödvändiga att göra för att kunna hålla produktionen uppe, men som i nuläget belastar vår rörelsemarginal. När restriktionerna försvinner och vi åter är tillbaka i ett normalläge med ett borrteam per projekt kommer kostnadsmassan att minska och rörelsemarginalen förbättras", skriver vd.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -21,1 miljoner kronor (2,2). Det negativa kassaflödet orsakas av den ökade kapitalbindningen i rörelsekapital på grund av en ökad försäljnings- och produktionsvolym.

Vad gäller utsikter för 2021 gör ökad efterfrågan och investeringsvilja från kunderna att Drillcon är försiktigt positiva på kort sikt.

"Vår ambition är att Drillcon snarast ska återuppta tillväxtresan och på längre sikt utmana rekordåret från 2019 i både volym och rörelsemarginal. Vi fortsätter att utveckla vår affär samt att investera i ny teknik och i automatiserade borriggar. Syftet är att Drillcon ska ta marknadsandelar och erövra nya geografiska marknader samt växa organiskt med minst 10 procent per år", skriver Patrik Rylander.

Det First North-listade skuldinvesteringsbolaget DDM hade bruttoinbetalningar på 15,7 miljoner euro under det första kvartalet 2021 (22,4). Nettoinbetalningarna uppgick till 13,9 miljoner kronor (19,5).

Rörelseresultatet uppgick till 4,2 miljoner kronor (7,1) och nettoresultatet blev 0,3 miljoner kronor (-0,1).

Enligt bolagets vd Henrik Wennerholm har DDM framgångsrikt utökat sitt obligationsprogram till att vara välpositionerat att kapitalisera på marknadsmöjligheter. Utbudet av nya nödlidande lån väntas öka signifikant i år, när det lånemoratorium som införts under covidpandemin löper ut.

Detta, i kombination med att ECB önskar att europeiska banker minskar sina nödlidande lån, väntas skapa ytterligare investeringsmöjligheter till attraktiva priser för DDM.

Det First North-noterade materialteknikföretaget Svenska Aerogel ökade nettoomsättningen till 0,4 miljoner kronor under det första kvartalet 2021 (0,1).

Rörelseresultatet blev -9,0 miljoner kronor (-8,1) och resultatet efter skatt uppgick till -9,4 miljoner kronor (-9,4). Bolagets vd Tor Einar Norbakk lyfter fram att orderingången accelererar.

"Det första kvartalet 2021 har varit bra för Svenska Aerogel. Försäljningen fortsätter i samma takt efter ökningen i förra kvartalet och vi avslutar detta kvartal med den största ordern hittills från vår distributör i USA. Vi avslutar kvartalet med en orderstock för 2021 som är större än den totala faktureringen 2020", skriver Tor Einar Norbakk i bolagets delårsrapport.

First North-listade Nilsson Special Vehicles, som säljer specialanpassade fordon som ambulanser och begravningsbilar, hade en nettoomsättning för koncernen på 38,9 miljoner kronor under första kvartalet (52,2).

"Det har varit fortsatta utmaningar under första kvartalet. Omsättningen för kvartal ett 2021 uppgick till 39 miljoner jämfört med 52 miljoner för kvartal ett 2020. Detta förklaras delvis med förskjuten volym relaterat till lång ledtid på erforderliga certifieringsdokument på grund av Covid-19. Detta har inneburit att redan producerade bilar inte har kunnat faktureras till kund", skriver vd Fredrik Nilsson.

Ebitda-resultatet blev -1,8 miljoner kronor (0,1) och resultatet efter skatt uppgick till -3,6 miljoner kronor (-2,1).

"2021 fick inte den start som Bolaget planerade för, men med vår satsning på elektrifiering och det antal upphandlingar som är och blir tillgängliga är jag hoppfull om att Bolaget kommer att hämta igen den volym som inte levererades under årets första kvartal", summerar vd:n

Transtema, som erbjuder nätverks- och kommunikationslösningar, ökade nettoomsättningen med drygt 13 procent under det första kvartalet 2021, till 388 miljoner kronor. Organisk tillväxt, justerat för avyttrade dotterföretag, uppgick till 19,2 procent.

Ebitda-resultatet uppgick till 48,2 miljoner kronor (36,3), vilket motsvarar en marginal om 12,4 procent (10,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 101 miljoner kronor (-5,1).

"Vi inleder året med ett starkt kvartal där vi överträffar våra finansiella mål", konstaterar vd Magnus Johansson i rapporten.

Omsättningsökningen kom främst från Transtemas nya avtal med 3GIS och Telia, vilka båda två har varit i full produktion under kvartalet, skriver vd.

"På det hela taget är vi mycket nöjda med kvartalet men avser inte att justera våra finansiella mål baserat på ett enstaka bra kvartal utan ser över tid att målen fortsatt är relevanta", skriver vd.

Cleantech-bolaget Ecoclime redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2021 på -4,2 miljoner kronor (0,6).

Nettoomsättningen sjönk till 34,2 miljoner kronor (38,6). Den orgainska tillväxten var -11 procent.

"Efter ett år av pandemi med tillfälligt minskad fakturering och försämrade resultat under första kvartalet som följd därav, har försäljningsframgångarna särskilt för automations- och integrationsverksamheten i SDC och Evertherm förstärkts. För koncernen betyder det att vi totalt sett lyckats minimera de övriga effekterna av pandemin", skriver vd Lennart Olofsson som tillägger att detta har resulterat i ett avsevärt lägre försäljningstapp än branschen i övrigt.

"Därtill har orderingången i berörda installationsverksamheter fördubblats varje månad under perioden, varför vi återkallat permitteringarna för berörd installationspersonal. Till följd av Evertherms mer än dubblerade orderingång och föreskrivningar redan tidigt under första kvartalet dubblerade vi Evertherms prognos för året i dessa avseenden från 20 miljoner kronor till 40 miljoner kronor", skriver Ecoclime-chefen.

Utöver pandemin har även vissa nysatsningar inverkat negativt och varit en delorsak till det negativa resultatet under första kvartalet, uppger han.

"Jag räknar därför med att dessa tillväxtdrivande aktiviteter minskar möjligheterna att nå 15 procent i ebitda-marginal under andra kvartalet. Dock är vårt fokus att vi ska komma nära målet under slutet av året, på samma sätt som fallet var för fjärde kvartalet 2020", skriver Lennart Olofsson.

Till årets slut är planen att bolaget framförallt ska ha ökat den organiska tillväxten inom det cirkulära affärsområdet kraftigt och även gjort några ytterligare förvärv.

Medicinteknikbolaget Senzime redovisar en nettoomsättning på 1,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (2,6).

Försäljningen i Europa och USA ökade med 40 procent och försäljningen av Tetrasens engångssensorer fördubblades jämfört med motsvarande kvartal föregående år, enligt rapporten. I försäljningsutfallet för det första kvartalet 2020 ingår en större order från Sydkorea motsvarande ett värde på 1,6 miljoner kronor.

Resultat efter finansnetto låg på -17,6 miljoner kronor (-8,6).

Det First North-listade konsult- och systemutvecklingsbolaget Precio Fishbone hade en nettoomsättning på 64,2 miljoner kronor under det första kvartalet 2021 (65,8).

Rörelseresultatet, på ebita-nivå, blev 7,0 miljoner kronor (7,3), med en ebita-marginal på 11,0 procent (11,0). Nettoresultatet låg på 5,2 miljoner kronor (5,3).

Efter en svag inledning av kvartalet har omsättning och resultat förbättrats, enligt rapporten. Kvartalet påverkades av covid-19-pandemin men i allt mer begränsad omfattning.

"Den svaga starten av kvartalet berodde på att två större projekt inte startades i januari som planerat. Från en situation med god beläggning gick vi på en vecka till ett utmanande läge, men genom gemensamma ansträngningar löste vi det och kunde gå ut ur kvartalet med en starkt förbättrad debiteringsgrad", skriver vd Christer Johansson.

Han pekar på att osäkerheten inför framtiden var mycket stor vid den här tiden 2020 och att bolaget under året tvingades minska sin personalstyrka för att anpassa den till efterfrågan.

"Det finns fortfarande osäkerheter och vi är inte opåverkade av den tredje våg av smittspridning som nu är över oss. Trots det ser vi i grunden positivt på 2021. Marknads- och säljarbete ger resultat och vi har sedan årsskiftet redan rekryterat drygt hälften av det antal medarbetare vi tyvärr var tvingade att minska med under 2020", skriver Precio Fishbones vd.

Managementkonsultbolaget Capacent, som handlas på First North, redovisar en omsättning på 48,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (51,4).

Rörelseresultatet uppgick till 4,3 miljoner kronor (1,4) och resultat per aktie för perioden blev 1:30 kronor (0). Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 1,6 miljoner kronor (8,0).

Capacents vd Edvard Björkenheim uppger i en kommentar till kvartalsrapporten att omsättningen var något lägre än föregående år. Ett ökat kundfokus, starka relationer till befintliga kunder och en välanpassad kostnadsnivå säkerställer en acceptabel marginal, skriver han.

"Vi upplevde under inledningen av perioden längre beslutsprocesser hos våra kunder vilket fördröjde starten av vissa projekt. Vid kvartalets utgång var dock kundaktiviteten hög och de flesta marknader fungerar återigen normalt", skriver Edvard Björkenheim.

Vidare uppger han att Capacent förväntar sig en ökad efterfrågan inom alla områden.

"Vi har fortsatt stort fokus på lönsamhet och kommer successivt att arbeta med att kombinera lönsamhet med en starkare organiskt tillväxt", skriver Edvard Björkenheim.

IT-konsulten Prevas redovisar ett resultat efter skatt på 22,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (16,6). Resultatet per aktie uppgick till 1:75 kronor (1:65). Nettoomsättningen uppgick till 301 miljoner kronor (216). Rörelseresultatet, på ebita-nivå, blev 31,6 miljoner kronor (22,2) och rörelsemarginalen var 10,5 procent (10,3).

Resultatet påverkades både positivt och negativt av olika anledningar. Bolaget hade något lägre kostnader än normalt, för till exempel resor, aktiviteter och liknande på grund av rådande situation.

Vd Johan Strid lyfter fram att det var första kvartalet tillsammans med Evotech.

"Integrationen av Evotech har tillfälligt dragit ökande kostnader där viss del av chefers arbetstid upptagits av omställningsarbete. Årets första kvartal är en dag kortare än föregående års kvartal vilket kan vara bra att komma ihåg vid jämförelse", skriver han i rapporten.

Omsorgsbolaget Attendo redovisar ett ebita-resultat på 183 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Förväntningarna enligt konsensus från Infront låg på ett ebita-resultat om 183 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 3.062 miljoner kronor jämfört med ett väntat värde på 3.095 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 183 miljoner kronor. Här fanns förväntningar om ett rörelseresultat på 151 miljoner kronor. Resultatet efter skatt var -9 miljoner kronor. Det väntade resultatet efter skatt var -11,3 miljoner kronor.

Self storage-aktören 24Storage ökade nettoomsättningen i första kvartalet 2021 med 18 procent till 24,2 miljoner kronor (20,5).

Bruttoresultatet uppgick till 7,7 miljoner kronor (6,2) och bruttomarginalen var 31,9 procent (30,1). Bolaget skriver att intäkterna ökade främst som en följd av ökningar av priser och uthyrningsgrad på befintliga anläggningar.

Resultat efter skatt var -5,7 miljoner kronor (-7,6) motsvarande -0:38 kronor per aktie (-0:51).

Odörkontrollbolaget Polygiene redovisar ett resultat efter skatt på 8,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (0,2). Resultatet per aktie blev 0:25 kronor (0:01).

Rörelseresultatet förbättrades till 10,3 miljoner kronor (0,2). Intäkterna uppgick till 42,0 miljoner kronor (17,4), vilket motsvarar en tillväxt på 141 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Den organiska, valutajusterade tillväxten uppgick till 32 procent. Den 8 januari slutfördes förvärvet av Addmaster som numera är en del av Polygiene.

"Arbetet med att omvandla nya avtal till affärer pågår löpande och vi ser också en fin tillströmning av nytecknade kundavtal för både Addmaster och Polygiene", skriver vd Ulrika Björk i rapporten.

Kvartalets kassaflöde förbättrades till 31,0 miljoner kronor (2,2).

First North-listade läkemedelsutvecklingsbolaget Lipidor redovisar ett resultat efter skatt på -4,4 miljoner kronor (-2,9( i det första kvartalet 2021. Omsättningen låg på 0,1 miljoner kronor (0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,0 miljoner kronor (-3,0) med likvida medel om 59,3 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

"Att utlicensiera läkemedelskandidaterna AKP01 och AKP02, båda för behandling av psoriasis, har högsta prioritet. Sedan en tid tillbaka har vi fört täta dialoger med potentiella licenstagare, diskussioner som har fördjupats under kvartalet, och som fortsatt pågår i skrivandets stund", skriver Ola Holmlund i vd-ordet i rapporten.

Lexingtons totala rörelseintäkter uppgick till 70,1 miljoner kronor (56,7) under det första kvartalet 2021 och bruttomarginalen landade på 67,8 procent (64,9).

Ebitda-resultatet uppgick till 1,8 miljoner kronor (-9,8) med en ebitda-marginal på 2,5 procent (-17,2). Kvartalets resultat uppgick till 0,8 miljoner kronor (-11,3) motsvarande ett resultat per aktie om 0:13 kronor (-1:88).

Försäljningsökningen om 24 procent drevs främst av onlinehandeln och en positiv utveckling för affärsområdet Home, skriver Lexington i sin delårsrapport.

Onlinehandelns andel av den totala försäljningen uppgick till 41 procent (27). Den egna webbutiken fördubblade försäljningen i kvartalet. Övriga onlinekanaler utvecklades också mycket positivt, skriver bolaget.

Affärsområdet Home ökade försäljningen med 43 procent.

Wästbygg redovisar ett rörelseresultat på 66 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (24). Resultat efter skatt låg på 65 miljoner kronor (24). Resultatet per aktie uppgick till 2:01 kronor (1:03).

Nettoomsättningen uppgick till 814 miljoner kronor (9.901). Orderingången var 767 miljoner kronor (633).

Forskningsbolaget Xspray Pharma redovisar i likhet med första kvartalet 2020 nollomsättning i motsvarande kvartal 2021, framgår av delårsrapporten.

Xsprays resultat före skatt uppgick till -13,9 miljoner kronor (-10,5) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 miljoner kronor (-13,5).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -25,2 miljoner kronor (-23,9).

"Resultaten från de senaste studierna har försenat oss, men i ett större perspektiv är det ett ovälkommet men mindre hinder", säger vd Per Andersson.

Utbildningsföretaget Academedia redovisar ett resultat efter skatt på 190 miljoner kronor för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 163 miljoner kronor, enligt en sammanställning som Infront gjort inför rapporten.

Rörelseresultatet blev 345 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt på 339 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 9,6 procent, mot förväntade 9,4 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 3.591 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 3.612 miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick till 1:80 kronor, mot ett snitt på 1:55 kronor.

Fastighetsbolaget John Mattsons hyresintäkter uppgick till 80,4 miljoner kronor i det första kvartalet 2021 (65,2). Driftöverskottet blev 46,2 miljoner kronor (41,4) och förvaltningsresultatet uppgick till 15,8 miljoner (18,4).

Värdeförändringar på fastigheter summerade till 197 miljoner kronor (6), medan värdeförändringar på derivat var 16,8 miljoner kronor (-12,3).

Efter skatt blev resultatet 181 miljoner kronor (7,7), motsvarande 5:38 kronor per stamaktie (0:23).

Mobilkasinobolaget Leo Vegas redovisar ett ebitda-resultat på 10,4 miljoner euro för det första kvartalet 2021. Väntat var 10,8 miljoner enligt fem analytiker i Infronts estimatsammanställning.

Intäkterna blev 96,7 miljoner euro. Här hade analytikerna räknat med 97,3 miljoner. Nettoresultatet blev 2,4 miljoner euro mot förväntan på 3,0 miljoner euro.

Leo Vegas preliminära intäkter i april var 32,7 miljoner euro (37,5), vilket motsvarar en minskning på 13 procent jämfört med samma månad föregående år.

Det framgår av rapporten för det fjärde kvartalet. Exkluderat Tyskland ökade intäkterna med 4 procent.

"I det första kvartalet ser vi den fulla effekten av förändringarna på den tyska marknaden. Operatörer på marknaden agerar olika när det gäller att implementera de nya restriktionerna, vilket tyvärr kortsiktigt har lett till en snedvriden konkurrenssituation. Bedömningen är att upp till 70-80 procent av den tyska marknaden för casino för tillfället har skiftats över till operatörer som valt att inte anpassa sig till den kommande omregleringen", skriver vd Gustaf Hagman i rapporten.

I kvartalet stod Tyskland för omkring 6 procent av 

Probiotikabolaget Biogaia redovisar ett resultat efter skatt på 50,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Resultatet per aktie uppgick till 2:50 kronor. Förväntningarna enligt konsensus från Infront låg på ett resultat efter skatt på 34,3 miljoner kronor eller 1:70 kronor per aktie.

Nettoomsättningen uppgick till 202 miljoner kronor. Här väntades ett utfall på 171 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 64,2 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 32 procent (30). Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 44,3 miljoner kronor, enligt Infront.

Bioteknikbolaget Xbrane Biopharma redovisar nollomsättning i första kvartalet 2021, likt samma period ett år tidigare, framgår av delårsrapporten.

Xbranes övriga rörelseintäkter uppgick till 4,1 miljoner kronor (4,9) och ebitda stannade på -49 miljoner kronor (-50).

Periodens resultat blev -51,3 miljoner kronor (-51,8) och de likvida medlen vid periodens slut uppgick till 239,2 miljoner kronor (84,5).

Omsorgsbolaget Humana redovisar ett resultat efter skatt på 63 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Resultatet per aktie uppgick till 1:27 kronor.

Förväntningarna, enligt ett konsensus från Infront, låg på ett resultat efter skatt på 54,8 miljoner kronor eller ett resultat per aktie om 1:03 kronor.

Rörelseresultatet blev 112 miljoner kronor jämfört med förväntningar på 106 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.984 miljoner kronor. Den väntade omsättningen var 1.989 miljoner kronor. Dessutom redovisar bolaget övriga intäkter om 2 miljoner kronor.

"När det gäller äldreomsorgen är det här den femte delårsrapporten i rad där jag tyvärr måste konstatera att pandemin fortsatt är vårt första fokus i det dagliga arbetet (det gäller inte bara äldreomsorgen, men särskilt den). Efter att såväl våra boende som våra medarbetare inom äldreomsorgen har haft möjlighet att vaccinera sig ser vi en tydlig och positiv effekt av vaccinationerna", skriver Rasmus Nerman i vd-ordet i rapporten.

Byggbolaget Sernekes nettoresultat blev 46 miljoner kronor i det första kvartalet 2021 (-106). Nettoomsättningen uppgick till 1.950 miljoner kronor (1.814).

Rörelseresultatet blev 31 miljoner kronor (-149). Orderingången uppgick till 1.179 miljoner kronor (2.975).

Medicinteknikbolaget Bonesupport redovisar ett resultat efter skatt på -20,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Resultatet per aktie uppgick till -0:32 kronor.

Förväntningar enligt konsensus från Infront låg på ett resultat efter skatt på -25,0 miljoner kronor eller -0:39 kronor per aktie.

Rörelseresultatet blev -19,7 miljoner kronor med ett väntat värde på -24,4 miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 44,8 miljoner kronor. Här fanns förväntningar om en försäljning om 47,2 miljoner kronor.

Forskningsbolaget Irlab redovisar ett resultat efter skatt på -20,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-19,1). Resultatet per aktie uppgick till -0:39 kronor (-0:42). Rörelseresultatet blev -20,0 miljoner kronor (-19,1). Bolaget rapporterar ingen omsättning för kvartalet.

Gällande fas 2b/3-studien med mesdopetam, vid behandling av ofrivilliga rörelser så kallade dyskinesier i Parkinsons sjukdom orsakade av läkemedelsklassen levdopa, upprepas planerna.

I USA ska varje patient i studien behandlas med mesdopetam under tre månader och de första patienterna slutförde sin behandlingsperiod under det första kvartalet 2021.

"I Europa har ansökningsprocesserna för start av studien i de olika länder som ingår i programmet hanterats parallellt och under det första kvartalet 2021 har även europeiska patienter rekryterats och påbörjat behandling", skriver vd Nicholas Waters i rapporten.

Irlab upprepar prognosen om att bolaget kommer att kunna rapportera resultat under det första halvåret 2022.

Det digitala magasinbolaget Readly redovisar ett resultat efter skatt på -59,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-36,0). Resultatet per aktie blev -1:60 kronor (-1:30).

Rörelseresultatet sjönk till -56,9 miljoner kronor (-37,8). Nettoomsättningen steg till 102 miljoner kronor (77), en tillväxt på 32 procent.

"Vi inledde året starkt med fortsatt stabil tillväxt i kvartalet. Alla marknader bidrog med tvåsiffrig användartillväxt och totalt ökade antalet fullt betalande prenumeranter med 36,8 procent", skriver vd Maria Hedengren i rapporten.

Antalet fullt betalande prenumeranter var 397.071 stycken vid utgången av kvartalet (290.156).

"Sett till andel av nettoomsättningen står Tyskland för den största andelen samtidigt som Storbritannien fortsätter att växa och ser ut att så småningom bli vår näst största marknad", uppger Readly-chefen.

ID-plattformsleverantören Freja EID:s nettoomsättning uppgick till 5,7 miljoner kronor (5,0) under det första kvartalet 2021.

Ebitda-resultatet blev -8,1 miljoner kronor (-9,5) och ebit-resultatet uppgick till -11,0 miljoner kronor (-12,9).

Periodens resultat per aktie före och efter utspädning för kvarvarande verksamhet uppgick till -2:12 kronor (-2:79).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,3 miljoner kronor (1,7).

"Tillväxten fortsätter och i de nyckeltal vi redovisade strax efter första kvartalets utgång kunde vi se en ökning av användare på 40 procent per kvartal, eller 288 procent under senaste 12 månaders perioden", kommenterar vd Johan Henrikson i rapporten.

Medicinteknikbolaget Q-linea redovisar ett resultat efter skatt på -63,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-56,0). Resultatet per aktie uppgick till -2:34kronor (-2:44). Rörelseresultatet blev -63,8 miljoner kronor (-55,9). Nettoomsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0,2).

Under andra kvartalet beräknar Q-linea starta den analytiska delen, följt av den prospektiva delen i en studie med systemet ASTar för snabb antibiotikakänslighetstestning.

Under kvartalet meddelades att Thermo Fisher Scientific kommer att ingå som en klinik. Q-linea kommer att välja ut ytterligare minst en klinik för den prospektiva delen av studien.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -56,1 miljoner kronor (-59,1) under det första kvartalet med likvida medel om 12,5 miljoner kronor (28,4) vid rapportperiodens utgång.

IT-bolaget 24Seven office, som handlas på Spotlight, redovisar en nettoomsättningstillväxt på 19 procent i valutajusterade termer för det första kvartalet.

Den konsoliderade valutajusterade nettoförsäljningen slutade på 49,8 miljoner kronor (42) och det valutajusterade ebit-resultatet på -2,5 miljoner kronor (-1,4).

Oljebolaget Shamaran hade en snittproduktion om cirka 38.212 fat olja per dag under det första kvartalet 2021, vilket var något lägre än snittet under 2020 vilket också var väntat. Nuvarande produktion ligger på i snitt 42.000 fat per dag.

Det skriver Shamaran i sin delårsrapport som sändes sent på onsdagskvällen.

Intäkterna under första kvartalet uppgick till 20,6 miljoner dollar (19,8) och nettoresultatet blev 2,5 miljoner dollar (-125). Ebitda steg till 13,5 miljoner dollar (6,6). Så kallad lifting cost per fat var 5:12 dollar, vilket är i linje med prognosen för 2021 och är en minskning jämfört med första kvartalet 2020.

Med förbättrade oljepriser 2021 räknar Shamaran med fortsatt starkt kassaflöde. Bolaget behåller sin prognos för 2021 som först angavs den 15 februari.

Detta innebär återupptagande av det pausade 2020-programmet med planerad capex för Atrush om 53,2 miljoner dollar (14,7 miljoner netto för Shamaran). Vidare väntas återupptagande av senarelagd borrning som väntas generera sekventiellt kvartalsproduktionstillväxt där Atrush-fältet vänta ha en genomsnittlig dagsproduktion om 39.000-44.000 fat per dag. Opex för Atrush väntas bli 80 miljoner dollar (22 netto för Shamaran) för helåret 2021, i linje med utfallet för 2020. Lifting cost per fat väntas bli 4:70-5:70 dollar.

Nätmodehandlaren Zalando omsatte 2.238 miljoner euro under det första kvartalet 2021, motsvarande en försäljningstillväxt på 46,8 procent.

Snittestimatet av sex analytikers prognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på en omsättning på 2.243 miljoner euro och en försäljningstillväxt på 47,2 procent.

I mitten av april uppgav Zalando att intäkterna i kvartalet preliminärt väntades öka med 46-48 procent till 2,22-2,26 miljarder euro.

Zalandos justerade rörelseresultat uppgick till 93,3 miljoner euro. Analytikernas snittestimat var ett justerat rörelseresultat på 91,7 miljoner euro. Här var bolagets preliminära besked ett resultat i intervallet 80-100 miljoner euro.

Kinnevik äger 21 procent av aktierna i Zalando men kommer att dela ut innehavet till investmentbolagets aktieägare.

Zalando justerar upp utsikterna efter ett "starkt och lönsamt första kvartal", samt fortsatt hög tillväxttakt under det andra kvartalet.

Zalando förväntar sig nu att bruttoförsäljningen (GMV) kommer att växa 31 till 36 procent, motsvarande till spannet 14,0 och 14,6 miljarder euro under 2021.

Intäkterna förväntas samtidigt växa 26 till 31 procent till mellan 10,1 och 10,5 miljarder euro och ett det justerade ebit-resultat väntas uppgå till mellan 400 och 475 miljoner euro under samma period.

Den tidigare förväntningen från bolaget var en GMV-tillväxt på 27 till 32 procent, omsättningstillväxt på 24 till 29 procent och ett justerat ebit-resultat på 350-425 miljoner euro.

Zalandos antal aktiva kunder ökade till nära 42 miljoner under det första kvartalet 2021, en uppgång med 31 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Under kvartalet ökade sajtbesöken med 50 procent till drygt 1,7 miljarder besök. Av sajtbesöken kom lite över 87 procent från mobila enheter, en uppgång med drygt ungefär 3 procentenheter jämfört med motsvarande period året innan.

Antalet order i kvartalet steg med 51 procent till 56 miljoner order.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -