På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Exsitec, Chemotech, Jondetech, Hövding, Bimobjects, IBT, NP3, Sobi, Trianon, Adapteo, Irras, Rolling Optics, Climeon, Railcare, Ambea, Pandora och Nel har publicerat sin kvartalsrapport.

IT-företaget Exsitec, som levererar programvaror och konsulttjänster, redovisar en justerad nettoomsättning på 105 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (80).

Omsättningen är justerad för effekt av ändrad redovisningsprincip avseende periodisering av återkommande licensintäkter i Millnet B I AB med totalt -11,8 miljoner kronor, framgår av rapporten.

Den organiska tillväxten blev 5 procent för kvartalet.

Det justerade ebita-resultatet landade på 20,9 miljoner kronor (14,8), medan den justerade ebita-marginalen uppgick till 20 procent (18).

Återkommande intäkter för programvara uppgick till 25 miljoner kronor, motsvarande 24 procent av den justerade nettoomsättningen (22%).

Bolaget upplever som tidigare att de pandemirestriktioner som fortsatt råder har en viss negativ inverkan på dess tillväxt, men fortsatt positiv inverkan på marginalerna.

Under det första kvartalet förvärvade bolaget Millnet B I och i början av det andra kvartalet Woocode AB.

"Vi har med detta stärkt vår marknadsposition inom både systemstöd för beslutsstöd och e-handel vilket är i enlighet med de satsningar vi prioriterat för 2021. Årets första kvartal har utöver löpande verksamhet därmed inneburit ett fokus på att integrera Millnet B I's verksamhet", kommenterar vd Johan Kallblad i rapporten.

First Norh-listade medicinteknikbolaget Scandinavian Chemotech, som utvecklat en teknologiplattform för tumörspecifik elektropration, redovisar ett resultat före skatt om -2,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2021, jämfört med -3,5 miljoner motsvarande period året innan.

Bolaget hade en nettoomsättning i kvartalet på 25.000 kronor (90.000 kronor). Orderboken uppgick 0,4 miljoner kronor vid kvartalets slut.

"Vi har flera maskiner i vår orderbok men återinförandet av strikta restriktioner i pandemins spår har gjort att leveranser har fått skjutas på framtiden", skriver vd Mohan Frick i delårsrapporten.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5,6 miljoner kronor under kvartalet (-4,1). Chemotech tillfördes under kvartalet cirka 13,6 miljoner kronor före emissionskostnader genom utnyttjande av teckningsoptionerna och därför blev kassaflödet positivt för perioden, 4,3 miljoner kronor.

"En del av det nya kapitalet användes för att återbetala de två lån som bolaget hade. För att stärka kassan efter amorteringarna fick bolaget efter kvartalets slut en ny kredit i form av ett lån på 10 miljoner kronor från externa finansiärer. Chemotech har med detta nya lån anskaffat sig en flexibel finansiering som bidrar till att ta bolaget in i en ny fas", uppger Mohan Frick.

Jondetech redovisade ett resultat efter skatt om -7,2 miljoner kronor för det första kvartalet (-6,6). Bolaget hade ingen omsättning under kvartalet, liksom motsvarande period i fjol. Kassaflödet under perioden var -5,9 miljoner kronor (-5,0).

Hövding, som tillverkar krockkuddehjälmen med samma namn som bolaget och som är listat på First North, sålde 21.476 stycken Hövdingar under det första kvartalet 2021. Det är en ökning med 57 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Nettoomsättningen steg till 33,2 miljoner kronor (21,0). Bruttomarginalen uppgick till 22 procent (15).

Ebitda blev -7,5 miljoner kronor (-16,6) och resultat efter skatt uppgick till -8,9 miljoner kronor (-17,9), motsvarande ett resultat per aktie om -0:32 kronor (-0:81).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,8 miljoner kronor (-24,1).

Bygginformationsbolaget Bimobjects nettoomsättning minskade till 28,5 miljoner kronor under det första kvartalet 2021 (35,8). Rörelseförlusten krympte till -17,6 miljoner kronor (-25,7).

Koncernens ebitda-resultat blev -15,5 miljoner kronor (-23,3).

"Mätt över den senaste 12-månadersperioden har vi nu skurit rörelsekostnaderna med 75 miljoner kronor på bara ett år och fullständigt transformerat vår organisation. Men jag förstår frustrationen hos de aktieägare som hade önskat sig att se tillväxt redan detta kvartal. Vi kan leverera förutsägbar, hållbar tillväxt och vi kommer att göra det. Riktningen är satt, men genomförandet tar tid", skriver Bimobjects vd Carl Silbersky i rapporten.

Forskningsbolaget IBT redovisar ett rörelseresultat på 0,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (1,2). I rörelseresultatet ingår valutakursvinst på valutaplaceringar som avser att säkra framtida utflöden uppgående till 12,1 miljoner kronor (13,9), skriver bolaget i rapporten.

Bolaget saknade omsättning för rapportperioden i linje med motsvarande kvartal för ett år sedan. Resultatet efter skatt kom in på 0,5 miljoner kronor, att jämföra med 1,2 miljoner kronor för motsvarande kvartal i fjol.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9,8 miljoner kronor (-8,0) med likvida medel på 426 miljoner kronor (501) vid rapportperiodens utgång.

"Som bekant genomför vi en fas III-studie ("The Connection Study") vilket är den sista fasen av vårt kliniska utvecklingsprogram med läkemedelskandidaten IBP-9414 som innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans", skriver vd Staffan Strömberg, och fortsätter:

"Pandemin har påverkat rekryteringstakten i fas III-studien, samtidigt som kvaliteten i den data som genereras i studien är god, trots covid-19".

Fastighetsbolaget NP3 redovisar hyresintäkter på 291 miljoner kronor (266) för det första kvartalet 2021. Driftsöverskottet uppgick till 190 miljoner kronor (181). Förvaltningsresultatet blev 135 miljoner kronor (118).

Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med 301 miljoner kronor (18). Nettoresultatet landade på 373 miljoner kronor (89).

Specialistläkemedelsbolaget Sobi redovisar ett ebita-resultat för det första kvartalet 2021 på 1.484 miljoner kronor. Analytikernas genomsnittliga förväntan låg på 1.499 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning. Nettoomsättningen uppgick till 3.661 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt väntat sig 3.946 miljoner.

Sobi upprepar sin prognos om en ebita-marginal på 30-35 procent för helåret 2021. Analytikerna förväntade sig att ebita-marginalen för 2021 skulle ligga på 33,6 procent, enligt Infronts konsensus.

Intäktsprognosen för helåret ligger fast mellan 14 till 15 miljarder kronor. Analytikernas snittestimat för försäljningen låg på 14,6 miljarder kronor.

Sobi rapporterar om en tuff marknad för både hemofililäkemedlet Elocta såväl som för RSV-läkemedlet Synagis.

"Första kvartalet präglades av svåra marknadsförhållanden för både Synagis och Elocta, som dessutom jämförs med starka kvartal föregående år. Efter covid-19-pandemin förväntar vi oss en normalisering av marknadsförhållandena och en återgång till normala konsumtionsnivåer av Elocta och Synagis. Jag tror att vi kommer att kunna återhämta många av de negativa effekterna av covid-19 över tiden", skriver Sobis vd Guido Oelkers i vd-ordet i rapporten för det första kvartalet 2021.

Fastighetsbolaget Trianon redovisar hyresintäkter om 151 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (129). Driftöverskottet var 88 miljoner kronor (75), medan förvaltningsresultatet landade på 53 miljoner kronor (46). Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 279 miljoner kronor (54), och nettoresultatet summerade till 298 miljoner kronor.

Fastighetsbolaget Adapteo hade hyresintäkter på 39,0 miljoner euro under det första kvartalet 2021 (31,5). Nettoomsättningen uppgick till 68,2 miljoner euro (49,1).

Jämförbart ebitda blev 26,0 miljoner euro (20,4), motsvarande en marginal på 38,1 procent (41,6). Rörelseresultatet uppgick till 10,4 miljoner euro (9,5) och påverkades av engångsposter uppgående till -1,4 miljoner euro (-0,2).

Medicinteknikbolaget Irras redovisar ett resultat efter skatt på -38,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-34,3). Resultatet per aktie uppgick till -0:59 kronor (-1:19).

Rörelseresultatet blev -39,3 miljoner kronor (-35,2). Nettoomsättningen uppgick till 4 miljoner kronor (1,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34,3 miljoner kronor (-37,8). De likvida medlen var vid periodens utgång 97,7 miljoner kronor (44,9).

Rolling Optics redovisar ett resultat efter skatt på -0,6 miljoner kronor (-2,3) i det första kvartalet 2021. Det framgår av delårsrapporten. Omsättningen ökade till 9,7 miljoner kronor (7,0).

Kassaflöde från löpande verksamheten var +0,2 miljoner kronor (-3,3) med likvida medel om 61,8 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

Energiteknikbolag Climeon redovisar en nettoomsättning på 15,5 miljoner kronor (14,1) för det första kvartalet 2021.

Orderingången uppgick till 0,0 miljoner kronor (15,4) och orderstocken uppgick till 663 miljoner kronor (779) efter en nedskrivning om 65 miljoner kronor då bolaget bedömer att två äldre order inom geotermi inte kommer att realiseras av kund.

Rörelseresultatet uppgick till -38,5 miljoner kronor (-32,2) och resultat efter finansiella poster uppgick till 12,7 miljoner kronor (-31,5). Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0:23 kronor (-0:64).

Climeons aktieinnehav i Baseload Capital ökade till 113,5 miljoner kronor (45,4) där 16,9 miljoner kronor av ökningen är hänförlig till att ett konvertibelt lån omvandlats till aktier och 51,2 miljoner kronor till en emission där Chevron gick in som ny ägare. Värdeökningen i samband med emissionen gav en positiv resultateffekt i finansnettot motsvarande 0:94 kronor per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -57,8 miljoner kronor (-32,9). Totala likvida medel uppgick till 233 miljoner kronor (299).

Railcare, som arbetar med järnvägsunderhåll, redovisar ett resultat efter skatt på 6,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (12,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:26 kronor (0:54).

Rörelseresultatet blev 8,7 miljoner kronor (17,4) och rörelsemarginalen var 9,8 procent (16,5). Nettoomsättningen uppgick till 88,9 miljoner kronor (106).

Omsorgsbolaget Ambea redovisar ett rörelseresultat på 125 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Analytikerna hade enligt Infronts konsensus förväntat sig ett rörelseresultat på 141 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt var 46 miljoner kronor. Här låg förväntningarna om 58,3 miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick till 0:49 kronor med förväntningar om ett resultat per aktie om 0:62 kronor per aktie.

Nettoomsättningen uppgick till 2.727 miljoner kronor jämfört med en väntad försäljning om 2.768 miljoner kronor.

Ambea bedömer att den negativa påverkan uppgår till 90-100 miljoner kronor i omsättning och 40-50 miljoner kronor på ebita-resultatet.

Det framgår av vd-ordet i delårsrapporten.

Den ökade påverkan jämfört med motsvarande kvartal 2020 förklaras främst av minskade statliga stödåtgärder i både Norge och Sverige.

I det första kvartalet 2021 var den negativa påverkan 100 miljoner kronor på omsättning och 40 miljoner kronor på ebita-resultatet.

I Stendi var påverkan större än tidigare kvartal medan påverkan på övriga affärsområden var i nivå eller något lägre än tidigare kvartal.

Den negativa påverkan inkluderar såväl intäktsbortfall på grund av lägre inflyttningstakt inom framförallt äldreomsorg, som högre kostnader för skyddsmaterial och sjukfrånvaro, samt mottagna statliga stödmedel.

Den danska smyckesjätten Pandora redovisar ett ebitda-resultat på 1.416 miljoner danska kronor för det första kvartalet 2021. Analytikernas förväntningar var ett ebitda-resultat på 1.410 miljoner danska kronor, enligt en estimatsammanställning från Infront. Bruttomarginalen uppgick till 76,3 procent, att jämföra med estimat på 75,6 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 903 miljoner danska kronor mot väntade 870 miljoner danska kronor med en rörelsemarginal på 20,1 procent mot väntade 19,2 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 4.500 miljoner danska kronor, mot väntade 4.541 miljoner. Resultatet per aktie uppgick till 6:30 danska kronor (6:53).

Pandora höjde på måndagskvällen den finansiella guidningen för helåret 2021, mot bakgrund av en stark start på året. Nu räknar smyckesbolaget med en organisk tillväxt på över 12 procent, att jämföra med tidigare guidning som var på över 8 procent.

Prognosen för rörelsemarginalen skruvades även den upp, till över 22 procent från tidigare 21 procent.

Norska Nel, som utvecklar vätgasproducerande elektrolysörer, redovisar omsättningen 157 miljoner norska kronor i det första kvartalet 2021. Väntat var en omsättning på 204 miljoner norska kronor, enligt Infronts estimatsammanställning av 6 analytikers prognoser. Ebitda-resultatet landade på -74 miljoner norska kronor. Här var -89 miljoner norska kronor väntat.

Nettoresultatet kom in på -98 miljoner norska kronor, att jämföra med analytikersnittet -92 miljoner norska kronor.

"Konkurrensen intensifieras i upprampningen av produktionskapaciteter, vilket väntas leda till bruttomarginalpress på medellång sikt", skriver Nel.

Investerandet kommer fortsätta och målet är att det kapital som tagits in under 2020 ska sysselsättas till 25 procent under 2021. Kapitalet kommer kanaliseras in i nyanställningar, produktionsutveckling och fabriksbygge.

"Upprampningen väntas bidra till ett signifikant negativt ebitda under 2021", skriver Nel.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -