På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Börs Rapporterna fortsätter att strömma in, idag har bland annat Garo och Scandic Hotels levererat sina kvartalssiffror. Och Catena Media gör nedskrivningar.

Corem Property redovisade ett driftsöverskott på 144 miljoner kronor (190) för det fjärde kvartalet 2019, framgår av en bokslutskommuniké från fastighetsbolaget. En utdelning på 0:60 kronor per stamaktie föreslås av styrelsen (0:45).

Intäkterna uppgick till 212 miljoner kronor (261) och förvaltningsresultatet blev 87 miljoner kronor. Resultatet efter skatt blev 1.081 miljoner kronor.

"2019 har varit ett intensivt år med fokus på uthyrning och renodling. Den strukturaffär vi genomförde i somras har tillsammans med årets framgångsrika uthyrningsarbete och ökade fastighetsvärden i befintligt bestånd givit en stark balansräkning och goda finansiella möjligheter för framtida investeringar", kommenterar Eva Landén, vd.

Efter skatt uppgår helårsvinsten per aktie till 8:35 kronor.

"Vi går in i 2020 med en stark balansräkning som ger bra förutsättningar för projekt och förvärv. Sett till marknadsläget förväntar vi oss fortsatt hyrestillväxt, särskilt i den starka Stockholmsregionen", spår Eva Landén.

Belysningskoncernen Fagerhult redovisar ett resultat efter skatt på 125 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (154). Resultatet per aktie uppgick till 0:71 kronor (1:35). Rörelseresultatet blev 207 miljoner kronor (206).

Nettoomsättningen uppgick till 2.129 miljoner kronor (1.488), motsvarande en organisk minskning med 6,6 procent i förhållande till motsvarande period föregående år. Orderingången var 1.926 miljoner kronor (1.291). En utdelning om 1:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (2:00).

Installationsföretaget Instalco hade en nettoomsättning på 1.652 miljoner kronor (1.264) under det fjärde kvartalet 2019. Den organiska tillväxten var 6,0 procent (1,5).

Justerad ebita-resultat ökade till 157 miljoner kronor (120) motsvarande en justerad ebita-marginal om 9,5 procent (9,5). Resultat per aktie blev 2:24 kronor (2:03). Det operativa kassaflödet för kvartalet var 186 miljoner kronor (193).

Sex förvärv har genomförts under kvartalet till en bedömd årlig omsättning om 444 miljoner kronor.

En utdelning om 2:30 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (1:50).

First North-bolaget Devport, ett teknikkonsultbolag inriktat mot bland annat fordonsindustrin, föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019, efter att haft en utdelning om 0:75 kronor för 2018. Anledningen är att förvärvet av resterande aktier i Devport Winning Solutions har reducerat soliditeten.

"I utdelningspolicyn finns ett krav om att soliditeten ej skall understiga 30 procent, vilket den nu gör till följd av transaktionen som beskrivs ovan", skriver bolaget.

Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med drygt 14 procent till 119 miljoner kronor. Ebita-resultatet sjönk till 2,4 miljoner kronor (8,8) och ebita-marginalen uppgick till 2,1 procent (8,5). Justerad ebita uppgick till 3,5 miljoner kronor (8,8) med motsvarande marginal på 3,0 procent (8,5).

"Vi har under fjärde kvartalet påverkats negativt av prispress och en relativt hög obeläggning vilket medför att rörelsemarginal och vinst är lägre i fjärde kvartalet än motsvarande period året innan", kommenterar vd Nils Malmros.

Avmattningen på marknaden som skedde i tredje kvartalet och som har påverkat affärsområde Produktutveckling mest, har legat på ungefär samma nivå under fjärde kvartalet. Devport ser att genomförda åtgärder för att minska obeläggningen och öka marginalen börjat ge resultat med full effekt under senare delen av första kvartalet 2020.

"Vi har belastat fjärde kvartalet med omstruktureringskostnader (engångskostnader) om cirka 1,1 miljoner kronor samtidigt som vi bedömer att de sammanlagda effekterna av genomförda åtgärder inklusive kostnadsbesparingar ska påverka resultatet framåt positivt på årsbasis med cirka 5-7 miljoner kronor", skriver Devport.

Internetoperatören Bahnhof redovisar ett resultat efter skatt på 29,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (26,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:27 kronor (0:25).

Nettoomsättningen uppgick till 345 miljoner kronor (296) och rörelseresultatet blev 39,3 miljoner kronor (37,3).

Styrelsen föreslår en utdelning om 0:60 kronor per aktier (0:55).

Bahnhof spår att omsättningen 2020 blir 1,5 miljarder kronor och att rörelseresultatet (ebit) landar på 180 miljoner kronor.

"Mot bakgrund av den stabilt positiva utvecklingen anger vi den nya prognosen för år 2020, till en procentuell omsättningsökning på 15 procent, och en rörelsemarginal på 12 procent. Målet för helåret är därmed en omsättning på 1,5 miljarder kronor, och ett rörelseresultat på 180 miljoner kronor", skriver vd Jon Karlung i bokslutskommunikén.

Miljöteknikföretaget Organoclick, som handlas på First North, redovisar en nettoomsättningen på 15 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (13,1).

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, uppgick till -5,6 miljoner kronor (-4,8). Rörelseresultatet, ebit, blev -8,7 miljoner kronor (-6,5).

Bruttomarginalen sjönk till 35,2 procent (39,7) och bakom tappet ligger utrangering av gammalt lager, en produktmix med fler lågmarginalprodukter och engångskostnader relaterade till vissa projekt. Effekten på bruttomarginalen blir hög ett kvartal som det fjärde som är koncernens försäljningsmässigt svagaste, påpekar bolaget.

"Med alla nya avtal, våra exportsatsningar av befintliga produkter, vår välfyllda pipeline av kundprojekt och en förstärkt organisation ser jag verkligen fram emot 2020. Vi har även en stark finansiell position som möjliggör för oss att genomföra de aktiviteter och investeringar vi vill. Vårt arbete accelererar därmed för att nå vår långsiktiga målsättning om att bli ett klimatneutralt bolag samt minst fördubbla vår omsättning under kommande tre år", skriver Organoclicks vd Mårten Hellberg i bokslutet.

First North-listade kommunikationsoperatören Netmore Group redovisar ett resultat efter skatt på -10,1 miljoner kronor (-11,4) för det fjärde kvartalet 2019.

Ebitda-resultatet blev -7,4 miljoner kronor (-11,4). De totala intäkterna var 7,6 miljoner (1,2), varav nettoomsättningen steg till 5,2 miljoner kronor (0,4). Siffrorna är inklusive förvärven av Blink Services och Omnipoint från och med 25 januari 2019.

Netmores nya strategi är inriktad mot IoT-marknaden, som uppvisar tillväxt och som väntas öka ytterligare framöver. Detta gör att framtidsutsikterna får anses som goda, skriver Netmore i bokslutsrapporten.

"Det är styrelsens och ledningens uppfattning att bolaget kan fortsätta sin tillväxtresa både i Sverige och valda marknader i Europa genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv", skriver Netmore.

Bränsleteknikbolaget Triboron, vars aktie handlas på Nasdaq First North, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på -4,2 miljoner kronor (-4,4). De totala intäkterna uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,3), varav nettoomsättningen var 2.000 kronor (162.000).

"Den uteblivna försäljningen under det fjärde kvartalet är hänförlig till att vi valde att tillmötesgå begäran från våra distributörer om att få skjuta på överenskomna beställningar till efter årsskiftet", skriver vd Pär Krossling i bokslutsrapporten.

Han påminner om att Triboron tidigare har kommunicerat att ordervärden från bolagets distributörer varierar under uppbyggnaden av verksamheten och i detta skede kan vara noll under vissa kvartal.

"Det viktiga för oss är inte att i det här skedet uppvisa tillväxt under varje enskilt kvartal utan att våra diskussioner med de stora bränsletillverkarna fortskrider och att våra distributörer fortsätter att teckna avtal med nya kunder. Vår svenska distributör www.Fuellink.se har utökat affärerna med andra kunder inom transportsektorn och för diskussioner med flera åkerier som har ett stort antal fordon i trafik", skriver Triboron-chefen i bokslutet.

Industrigruppen Infreas omsättning ökade till 239 miljoner kronor (127) för det fjärde kvartalet 2019. Ebitda-resultatet uppgick till 20,9 miljoner kronor (8,9).

Periodens resultat efter finansiella poster blev 4,5 miljoner kronor (18)

Affärsområdet mark och anläggning hade en högre omsättning jämfört med föregående år, den uppgick till 188 miljoner kronor (72). Av koncernens omsättningsökning hänförs 125 miljoner kronor till förvärvad tillväxt, där förvärv inom mark och anläggning ingår.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0:10 kronor per aktie, i linje med bolagets utdelningspolicy (0).

Angler Gamings intäkter växte med 17 procent i det fjärde kvartalet, framgår av delårsrapporten. Även vinsten såg en kraftig ökning.

Bettingbolaget Angler Gamings intäkter landade på 7,9 miljoner euro i fjärde kvartalet, att jämföra med fjärde kvartalet från 2018 då intäkterna landade på 6,8 miljoner euro.

Rörelsemarginalen har samtidigt stärkts från 10,6 procent till 26,1 procent. Rörelseresultatet summerades till 2,1 miljoner euro, upp från jämförbara siffran från 2018 på 0,7 miljoner euro. Kundinsättningarna ökade med 12,4 procent till 18,5 miljoner euro och antalet registrerade kunder växte med 5,7 procent till 51.000.

Bettingbolaget Gaming Innovation Group, GIG, rapporterar ett ebitda-resultat för det fjärde kvartalet, inklusive avyttrade verksamheter, om 4,8 miljoner euro (5,0). Intäkterna uppgick till 29,4 miljoner euro, enligt bokslutsrapporten. Båda uppgifterna har bolaget redan publicerat den 14 mars, med anledning av att en stor del av verksamheten såldes till Betsson.

Intäkterna under januari 2020 var 8 procent högre än det månatliga genomsnittet för det fjärde kvartalet.

Efter avyttringen av B2C-verksamheten (business to consumer) kommer GIG att fokusera på kostnadskontroll och global expansion inom det renodlade B2B-segmentet (business to business), uppger bolaget.

"Det har blivit klart för mig att vi under de senaste 18 månaderna har investerat för lite i vårt mycket lönsamma och kassaflödesgenererande B2B Media-segment", skriver vd Richard Brown i rapportens vd-ord.

Kontraktstillverkaren Hanza redovisar ett resultat efter skatt om 5,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-9,7). Resultat per aktie blev 0:16 kronor (-0:33). Rörelseresultatet, ebit, uppgick till 8,1 miljoner kronor (-3,1).

Ebita-resultatet uppgick till 11,7 miljoner kronor (-1,1). Resultatet belastas med direkta kostnader om cirka -4,8 miljoner kronor (-14,0) hänförliga till avveckling av en enhet i Kina, förvärv, integration och återföring av övervärden i balansräkning vid förvärvet av Rittner.

Justerat för dessa engångsposter uppgick ebita-resultatet till 16,5 miljoner kronor (12,9). Kvartalets nettoomsättning blev 548 miljoner (433).

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 0:25 kronor per aktie (0:25) för 2019.

Catena Media gör nedskrivningar och släpper preliminära siffror för intäkterna och resultatet i det fjärde kvartalet, framgår av ett pressmeddelande för det fjärde kvartalet. Affiliatebolaget Catena Medias intäkter uppgår preliminärt till 27,1 miljoner euro i det fjärde kvartalet (27,3).

Det justerade ebitda-resultatet beräknas uppgå till 11,8 miljoner euro (12,0), medan det rapporterade ebitda-resultatet väntas komma in på 8,5 miljoner euro (12,0), påverkat av införandet av en värderingsmetod relaterad till IFRS 9 avseende befarande kundförluster och denna effekt uppgår till -2,7 miljoner euro.

Rörelseresultatet väntas landa på -27,3 miljoner euro (9,4), tyngt av nedskrivningarna som ligger på 32,1 miljoner euro, skriver Catena Media.

"Som en del av bolagets pågående strategiska genomlysning, verksamhetens effektivitetsprogram och värdering av tidigare förvärvade tillgångar tar Catena Media nedskrivningar på 32,1 miljoner euro för tillgångar som köptes upp i perioden 2016-2018", skriver bolaget.

Nedskrivningen kommer inte ha någon verkan på kassaflödet, betonar bolaget, men kommer alltså ha en negativ påverkan på rörelseresultatet i det fjärde kvartalet 2019.

Av nedskrivningen om totalt drygt 32 miljoner euro avser 17,9 miljoner Catena Medias finansvertikal "Financial Services". Här pekar bolaget på de flera regel- och lagändringar som införts de senaste åren, exempelvis förbudet av så kallade binära optioner i EU.

Cirka 13 miljoner euro av nedskrivningen avser bolagets kasinorelaterade tillgångar, särskilt de som förvärvades 2016.

Bolaget har även gjort en mindre nedskrivning i sportsegmentet, 0,9 miljoner euro.

Bolagets vd Per Hellberg skriver i pressmeddelande att nedskrivningarna är relaterade tillgångar som förvärvats tidigare och som inte utvecklas i linje med resten av portföljen.

"Exklusive dessa jämförelsestörande poster, så utvecklas vår underliggande verksamhet i stort sett som vi väntat oss för det fjärde kvartalet", skriver Per Hellberg vidare.

Den fullständiga rapporten kommer den 20 februari och bolagsledningen kommer inte ge mer information om resultatet innan dessa, framgår av pressmeddelandet.

Bemanningsföretaget SJR redovisar ett rörelseresultat på 6,8 miljoner kronor (7,0) för det fjärde kvartalet 2019.

Under kvartalet rapporterar SJR kostnader av engångskaraktär om 2,3 miljoner kronor. SJR:s omsättning steg till 106 miljoner kronor (98,5). Nettoresultatet blev 4,3 miljoner kronor (5,0). SJR föreslår en utdelning på 1:60 kronor per aktie (3:00) för 2019.

Statistik från Almega visar på en nedgång för Kompetensföretagen inom affärsområdet ekonomi. Nedgången summeras till 4 procent för de första tre kvartalen 2019 och avmattningen påbörjades det tredje kvartalet 2018, uppger bolaget.

Orderingången är "fortsatt god under inledningen av 2020", skriver Per Ogunro i vd-ordet.

First North-listade Bublar, verksamt inom XR-teknik (extended reality), redovisar ett resultat efter skatt på -13,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-10,0). Resultatet per aktie uppgick till -0:24 kronor (-0:25).

Resultat före avskrivningar, ebitda, blev -8,9 miljoner kronor (-6,9). Kostnad för utveckling av spel och spelplattform uppgick till cirka 5 miljoner kronor, uppger Bublar.

Rörelseresultatet låg på -13,0 miljoner kronor (-9,7), varav goodwill uppgår till 3,2 miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 5,3 miljoner kronor (3,1).

Aspire Global, som är en B2B-tjänsteleverantör på onlinespelmarknaden, redovisar ett ebitda-resultat på 4,4 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2019 (6,6). Ebitda-marginalen blev 13,5 procent (20).

Nettoomsättningen sjönk något till 32,2 miljoner euro (32,9). B2B-intäkterna steg till 21,2 miljoner euro (19,3). Rörelseresultatet minskade till 3,1 miljoner euro (6,0). Resultatet före skatt landade på 2,6 miljoner euro (6,0).

Resultat efter skatt minskade till -12,1 miljoner euro (4,6) och resultatet per aktie var -0:26 euro (0:10), påverkat av en skatteförlikning om 13,7 miljoner euro för verksamhetsåren 2008-2018.

"Styrelsen föreslår årsstämman att någon utdelning för 2019 inte skall ske mot bakgrund av skatteförlikningen liksom det fortsatta sökandet efter förvärvsmöjligheter. Det långsiktiga utdelningsmålet om 50 procent av nettovinsten kvarstår emellertid", skriver Aspire Global.

Årets sista kvartal var till viss del en besvikelse till följd av nya krav i reglerade marknader, såsom Storbritannien, och i marknader som står inför reglering, uppger bolaget.

"Regelefterlevnad har högsta prioritet för oss och vi anpassar oss omedelbart till nya krav eftersom vi är övertygade om att de långsiktiga fördelarna överväger de kortsiktiga effekterna. Förlikningen med den israeliska skattemyndigheten hade en väsentlig påverkan på nettoresultatet och vinsten per aktie i fjärde kvartalet. Jag är ändå nöjd med förlikningen eftersom den bringar klarhet på marknaden i fråga om utfallet av skatteutredningen. Den tillkommande skattebetalningen om 13,7 miljoner euro redovisas som en engångspost", skriver vd Tsachi Maimon.

Han anser att en av höjdpunkterna under det gångna kvartalet var integrationen av Pariplay.

"Vi förväntar oss att Pariplay genererar en betydande tillväxt under 2020 med en positiv effekt på koncernens ebitda", skriver han.

Medicinteknikbolaget Ortivus redovisar ett resultat efter skatt på -1,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-3,9). Nettoomsättningen uppgick till 17,1 miljoner kronor (14,3).

"Påbörjade installationer i Singapore och Nordirland börjar ge effekt på omsättningen. Finansiellt var kvartalet det hittills starkaste under året med nitton procents tillväxt jämfört med fjärde kvartalet 2018. För året som helhet så har mycket tid lags på att organisera och transformera bolaget. Spark Group arbetade med detta under första halvåret och står för en markant del av de jämförelsestörande posterna. Bolaget är nu bättre rustat för kommande år", skriver Ortivus i sitt bokslut.

Rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (-3,8). Rörelseresultatet rensat för jämförelsestörande poster uppgick till -1,7 miljoner (-3,3).

Ebitda rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 0,2 miljoner kronor (-1,8) och inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 0,2 miljoner (-2,3).

Swedish Stirling såg ett resultat efter skatt på -92 miljoner kronor (-9) under det fjärde kvartalet 2019. Intäkterna uppgick till 15 miljoner kronor (14,9)

Det absolut största avvikelsen från det tidigare året var posten nedskrivningar för immateriella anläggningstillgångar som uppgick till -76 miljoner kronor (0) då bolaget har avvecklat sitt solenergiprojekt, och därav skrivit av balanserade kostnader, uppger bolaget.

Bioteknikbolaget Immunicum redovisar ett resultat efter skatt på -42,0 miljoner kronor (-26,2) för det fjärde kvartalet 2019. Resultatet per aktie uppgick till -0,5 kronor (-0,5).

Rörelseintäkterna uppgick till 0,7 miljoner kronor (0). Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för helåret 2019 i likhet med föregående år.

I Iliad-studien pågår behandlingen av den andra kohorten med en planerad säkerhetsutvärdering i slutet av det andra kvartalet.

Konsultföretaget BTS redovisar ett resultat efter skatt på 55 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (49). Resultatet per aktie uppgick till 2:86 kronor (2:58).

Nettoomsättningen uppgick till 553 miljoner kronor (494). Resultatet före skatt uppgick till 80 miljoner kronor (70). En utdelning om 4:20 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (3:60) att utbetalas vid två tillfällen med 2:10 kronor per utdelningstillfälle.

Under 2020 förväntar sig BTS ett resultat före skatt som är bättre än föregående år.

Gamingbolaget Paradox redovisar ett resultat före skatt på 157 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019. Genomsnittet av fyra analytikers estimat låg på 131 miljoner kronor, enligt Bloomberg News.

Nettoomsättningen uppgick till 381 miljoner kronor, mot väntade 345. Rörelseresultatet blev 164 miljoner kronor. Rörelseresultat fjärde kvartalet 2018 uppgick till 147 miljoner kronor. Rörelseresultatet påverkas positivt av en omvärdering av den villkorade köpeskillingen kopplad till förvärvet av Harebrained Schemes uppgående till 44,1 miljoner kronor.

En utdelning om 1:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (1:00). Här räknade analytikerna i snitt med 1:10 kronor per aktie.

Antalet månatliga unika aktiva spelare (MAU) i Paradox portfölj var vid utgången av 2019 över fyra miljoner och antalet registrerade Paradox-användare överstiger nu tolv miljoner.

I rapporten för det tredje kvartalet skrev Paradox att MAU låg på över tre miljoner och att antalet registrerade användare var över tio miljoner.

Paradox omsättning under det fjärde kvartalet ökade med 13 procent till 381 miljoner kronor. Intäkterna var främst hänförliga till spelen Battletech, Cities: Skylines, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV och Stellaris.

Hotelloperatören Scandic redovisar ett justerat ebitda-resultat på 504 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019, att ställa mot Infronts snittestimat på 535 miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick till 1:21 kronor i det gångna kvartalet, väntat var 1:49 kronor.

Exklusive IFRS-effekt var resultatet per aktie 1:83 kronor i kvartalet, mot snittprognosen på 2:35 kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 4.831 miljoner kronor i kvartalet, här låg snittprognosen på 4.833 miljoner kronor. Tillväxten i revpar (genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum) var +3,2 procent från det fjärde kvartalet 2018. I jämförbara termer ökade kvartalets revpar med 1,7 procent. Revpar var 672 kronor i det fjärde kvartalet (651).

Bolagets styrelse föreslår en utdelning om 3:70 kronor per aktie för 2019, snittförväntan låg på 4:00 kronor efter 3:50 kronor i utdelning för 2018.

Scandic Hotels märker inte av någon större coronaeffekt. Hotelloperatören räknar med en fortsatt stigande efterfrågan och ökande omsättning för jämförbara enheter i intervallet 1-3 procent under det första kvartalet.

"Fler rum i drift förväntas endast ha en marginell effekt på nettoomsättningen i kvartalet", skriver Jens Mathiesen i vd-ordet.

Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, redovisar ett resultat efter skatt på 24,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (25,5). Resultatet per aktie uppgick till 2:46 kronor (2:55).

Rörelseresultatet blev 35,9 miljoner kronor (37,5) och rörelsemarginalen 12,9 procent (14,0). Nettoomsättningen låg på 278 miljoner kronor (268). En utdelning om 4:20 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (4:00).

Garo ser inom marknaden för E-mobility en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader.

Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige är fortfarande gynnsam men väntas under 2020 successivt mattas av i takt med minskat antal byggstarter, enligt Garo. Dock bedöms den viktiga ROT-sektorn vara stabil.

Gällande övriga marknader där Garo är verksamt väntas marknadsutvecklingen vara fortsatt god. Sammantaget ser Garo positivt på marknadsförutsättningarna, främst drivet av tillväxt inom E-mobility, heter det i bokslutsrapporten.

Under fjärde kvartalet 2019 ökade Garos nettoomsättning med 4 procent. Marknaden under kvartalet var avvaktande främst inom produktområdena Installation och E-mobility. För Installation var den något lägre försäljningen ett resultat av det milda vädret som påverkat försäljningsvolymerna bland annat för motorvärmare och värmefläktar. Tillväxten inom produktområdet E-mobility påverkades negativt av färre försålda DC-laddare (snabbladdare) jämfört med föregående år, skriver Garo.

Opus, som är under uppköp av Searchlight Capital, rapporterade på tisdagsmorgonen i stort sett oförändrade intäkter men rejält mycket lägre resultat för det fjärde kvartalet 2019, jämfört med samma period i fjol.

"Opus genererade svagare intäkter och ebita-resultat än väntat i det fjärde kvartalet", konstaterar vd Lothar Geilen i bokslutsrapporten.

En förklaring till den svaga vinstutvecklingen för helåret är att segmentet Intelligent Vechicle Support (IVS) inte levt upp till förväntningarna, enligt Lothar Geilen.

I Sverige stod intäkterna i stort sett still under året, med en viss ökning av lönsamheten till följd av ökade inspektionsavgifter och förbättrad kostnadskontroll.

Tillväxten var högre i USA och Asien, där inte minst konceptet Equipment-as-a-Service (EaaS) bidragit positivt.

I Pakistan är 26 stationer nu i drift, men efterlevnaden bland bilägarna är fortfarande för låg, enligt bolaget.

Opus intäkter uppgick till 651 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2019 (657). Ebita-resultatet kom in på 40 miljoner kronor, ned från 90 miljoner för ett år sedan. Ebita-marginalen blev därmed 6,1 procent (13,6).

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -