På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Här är siffrorna från torsdagens kvartalsrapporter.

Forskningsbolaget Lipidor redovisar ett rörelseresultat på -3,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet (-1,4). Omsättningen i kvartalet var 72.000 kronor (0).

"I slutet av tredje kvartalet genomförde Lipidor en framgångsrik kapitalisering med efterföljande börsnotering. Kapitalet ger oss förutsättningar att leverera i en fortsatt hög takt och vi ser fram emot ytterligare en intensiv period med studierapportering och vidare affärsutveckling", skriver vd Ola Holmlund i delårsrapporten.

Det svenska mjukvaruföretaget Comintelli, som erbjuder en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning och omvärldsanalys, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2019 på 1,2 miljoner kronor (-1,6).

Nettoomsättningen steg 158 procent till 6,5 miljoner kronor (2,5).

"Intäkterna under kvartalet har påverkats positivt av både förlängda kundavtal, merförsäljning till existerande kunder samt nykundsförsäljning. Även årets tredje kvartal har präglats av tillväxtfrämjande satsningar i syfte att skapa långsiktig tillväxt och skalbarhet", skriver Comintelli i delårsrapporten.

Rörelseresultatet förbättrades till 0,9 miljoner kronor (-1,5).

"Vårt absoluta fokus fortsätter vara att förbättra vår säljkapacitet. Detta sker på bred front där interna resurser omallokerats och ledarskapet förstärkts för att stödja försäljningsprocessen", uppger vd Jesper Martell i rapporten.

Comintellis aktie handlas på Spotlight Stock Market.

Clinical Laserthermia Systems (CLS) nettoresultat uppgick till -8,4 miljoner kronor i det andra kvartalet 2019 (-7,4). Nettoomsättningen uppgick till 0,9 miljoner kronor (0,1).

CLS resultat per aktie landade på -0:24 kronor (-0:21).

Efter periodens slut har det meddelats amerikansk distributör, skriver CLS i rapporten.

"Rörelsekostnaderna har ökat beroende på insatserna i våra strategiska samarbeten och därmed sammanhängande utvecklings- och personalkostnader. Detta leder till att rörelseresultatet blir lägre jämfört med motsvarande period förra året", skriver vd Lars-Erik Eriksson i en kommentar.

På balanssidan avviker det inom omsättningstillgångar då bolaget i år har mer likvida medel och mindre placerat i värdepapper.

Teleoperatören A3:s rörelseintäkter i det tredje kvartalet uppgick till 200 miljoner kronor (199). Ebitda-resultatet blev 17,9 miljoner kronor (15,1), vilket gav en ebitda-marginal på 8,9 procent (7,6).

Enligt A3 beror resultatökningen på att bolaget har förbättrat den underliggande verksamheten samt adresserat de operationella kostnaderna, framgår det av delårsrapporten.

A3:s företagssegment ökade intäkter under kvartalet med 8 procent till 54 miljoner kronor. Orderingången steg till 58 miljoner (54). På privatsidan sjönk intäkterna något 146 miljoner.

"Framgent ska vi fortsätta att successivt förbättra vår verksamhet och förutsatt att villkoren är rätt så kan jag inte utesluta eventuella M&A-möjligheter", skriver vd Paul Moonga i delårsrapporten.

First North-listade satellitsystembolaget AAC Clyde Space, som tidigare hette Åac Microtec, redovisar en nettoomsättning på 14,2 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2019 (10,4).

Ebitda-resultatet blev -7,9 miljoner kronor (-13,8). Exklusive valutakursförluster var ebitda -6,8 miljoner kronor (-12,6). Nettoresultatet landade på -11,1 miljoner (-17,9).

"Intäkterna var fortsatt lägre under kvartalet än jag skulle vilja, men de växer och vi noterade en ökning med 40 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol. Ebitda förblev negativt eftersom vi fortsätter att investera i vår framtid. Vi har stärkt vår leveransförmåga under de senaste månaderna med nya medarbetare som tillför såväl kompetens som resurser", skriver AAC:s vd Luis Gomes i delårsrapporten.

Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 180 miljoner kronor, en ökning från 67,1 miljoner kronor vid årsskiftet. Avtalet med Eutelsat, som tillkännagavs i september, bidrog till att öka orderstocken.

"Vi fortsätter att se en stark efterfrågan på våra produkter, både för delsystem och missioner, med en frisk och spännande pipeline av nya möjligheter", skriver Luis Gomes.

Han uppger vidare att efter en period med konsolidering av verksamheten har AAC Clyde Space nu kommit in i en fas där det bland annat ska fokusera på att förbättra resultatet.

Mjukvarubolaget Imint, listat på Spotlight, redovisar ett resultat efter skatt på 0,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (0,6).

Rörelseresultatet blev 9.000 kronor (0,4 miljoner kronor). Nettoomsättningen ökade till 11,0 miljoner kronor (9,7).

"Fokus framöver är att fortsätta utveckla den position vi har skapat på smartphonemarknaden, samtidigt som vi ökar insatserna på nya marknader där Imints teknologi kan användas. Målsättningen är att snarast få lönsamhet i smartphoneaffären för att kunna öka utrymmet för investeringar i nya marknader och nya produkter", skriver bolagets vd Andreas Lifvendahl i rapporten.

First North-listade Copperstone Resources nettoresultat uppgick till -4,3 miljoner kronor (-0,1) i det tredje kvartalet 2019.

I kvartalsresultatet ingår engångskostnader på 1,8 miljoner kronor som i huvudsak är relaterade till projektet Viscaria, framgår av delårsrapporten. Per aktie var resultatet -0:01 kronor (0).

First North-bolaget Nepa, som gör mjukvara för marknadsundersökningar, redovisar en nettoomsättning om 55,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet (56,0).

Bruttovinsten steg med 1 procent till 41,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -13,9 miljoner kronor (-3,4).

"Vår prestation under det tredje kvartalet är väsentligt sämre än förväntat", skriver bolagets vd Fredrik Östgren i rapporten.

Han skriver vidare att den "låga tillväxten förklaras av svag försäljning i USA och en sämre försäljning av projektbaserade uppdrag på den nordiska marknaden".

Nepa jobbar nu med att förbättra bolagets försäljningsstrategi och har parallellt inlett ett kostnadsbesparingsprogram. Det senare omfattar bland åtgärder i den amerikanska verksamheten, inklusive flytt av marknadsavdelningen från USA till Sverige. Åtgärderna i USA väntas ge kostnadsbesparingar om 13 miljoner kronor under 2020.

Skolföretaget Engelska skolan (IES) redovisar ett resultat efter skatt för det första kvartalet (juli-september) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020 på 17,1 miljoner kronor (12,0). Resultatet per aktie steg till 0:43 kronor (0:30). Nettoomsättningen ökade till 601 miljoner kronor (556).

Rörelseresultatet steg till 54,6 miljoner kronor (23,3) inklusive en reavinst på 24,7 miljoner kronor från Engelska skolans 50-procentiga andel i Colegio IALE.

Justerat för jämförelsestörande poster var rörelseresultatet 29,9 miljoner kronor (23,5). Exklusive effekter även för IFRS 16 var det justerade rörelseresultatet 11,8 miljoner kronor (23,5) med en justerad rörelsemarginal på 2,0 procent (4,2).

"Det lägre resultatet beror i sin helhet på att det säsongsmässigt svaga första kvartalet i Spanien väger allt tyngre ju fler skolor vi har där. På helårsbasis väntas dock Spanien fortsätta att leverera ett starkt resultat", skriver vd Cecilia Marlow i delårsrapporten.

I Spanien är alltid det första kvartalet säsongsmässigt svagt eftersom skolstarten inte är förrän en bit in i september.

"Eftersom vi har fler skolor i Spanien i år jämfört med förra året, förstärks denna säsongsmässigt negativa effekt. Helårsplanen för den spanska verksamheten under 2019/2020, utan ytterligare förvärv och exklusive reavinsten, är en omsättning på cirka 21,6 miljoner euro (cirka 230 miljoner kronor), ebitda på cirka 3,9 miljoner euro (cirka 41 miljoner kronor) och rörelseresultat (EBIT) på cirka 2,2 miljoner euro (23 miljoner kronor). Utfallet under första kvartalet var i linje med den planen", uppger Cecilia Marlow.

Engelska skolan utvärderar fler förvärv i Spanien och i början på det gångna kvartalet slutförde bolaget den renodling på ägarsidan som inleddes under 2018. Engelska skolan har nu fem skolor i Spanien, vilka samtliga är dotterbolag till IES.

Sammantaget anser Cecilia Marlow att räkenskapsåret har startat bra och som förväntat för koncernen.

"Den svenska verksamheten har i år bättre balans mellan ökningstakten för skolpengen respektive lärarlöneökningen än de senaste par åren. Intäkterna per elev i Sverige ökade under kvartalet med 3,4 procent, personalkostnaderna per elev steg med 2,7 procent och totala kostnader per elev med 3,1 procent, jämfört med motsvarande kvartal förra året", uppger hon.

Bioteknikbolaget Genovis ökade omsättningen med 164 procent till 24,3 miljoner kronor (9,2) i årets tredje kvartal, jämfört med samma kvartal i fjol. Rörelseresultatet uppgick till 8,0 miljoner kronor (1,7).

Genovis resultat i perioden förbättrades till 7,4 miljoner kronor (0,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:12 kronor (0:01).,

"Genovis levererade en order på Smart Enzymes om 13,5 miljoner kronor för användning i tillverkningsprocessen för ett biologiskt läkemedel. Detta är ett nytt applikationsområde för bolagets produkter. Kunden avser att implementera Genovis enzym för produktion av en läkemedelskandidat för en klinisk fas 1 studie", skriver bolaget. Justerat för denna enskilda order, ökade tillväxten med 17 procent i tredje kvartalet och för perioden är försäljningstillväxten 34 procent.

"Tredje kvartalet var vårt bästa kvartal någonsin sett både till försäljning och rörelseresultat", summerar vd Fredrik Olsson.

Rörelseresultat som uppgick till 7,0 miljoner kronor påverkades negativt av en nedskrivning på 3,5 miljoner kronor.

"Nedskrivningen är en försiktighetsåtgärd som hänför sig till en fordran på vårt försäkringsbolag i samband med en legal tvist 2016. Vi kommer dock fortsatt att driva kravet på ersättning", skriver Fredrik Olsson vidare.

Genovis börskurs har rusat över 300 procent under året.

Solenergiföretaget Absolicon, vars aktie handlas på Spotlight, redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2019 på -4,7 miljoner kronor (-2,7). Nettoomsättningen under perioden sjönk till 0,4 miljoner kronor (1,9).

"Den ekonomiska utvecklingen följer plan. Absolicon är nu fullt ut ett affärsutvecklingsbolag där det negativa resultatet återspeglar att bolaget arbetat med offensiva försäljningsaktiviteter inom flera specificerade områden, långa försäljningsprocesser och långsiktiga satsningar som endast till en mindre del har aktiverats", skriver bolaget i sin delårsrapport.

First North-bolaget Raketech, verksamt inom affiliate-tjänster inom sportspelsmarknaden, minskade intäkterna med 15,1 procent under tredje kvartalet 2019 till 6,0 miljoner euro (7,0). Den organiska tillväxten var -17,9 procent.

Även det justerade ebitda-resultat minskade, till 2,7 miljoner euro (4,1), medan periodens resultat var 1,2 miljoner euro (1,7).

Veteranpoolen har under flera år haft ett enskilt stort uppdrag inom företagssegmentet. Som väntat har detta uppdrag minskat i omfattning, men tillväxt i övriga affärer har mer än kompenserat för detta tapp.

Det skriver bolagets vd Mats Claesson i delårsrapporten för tredje kvartalet.

Veteranpoolens nettoomsättning ökade med 9 procent till 96,3 miljoner kronor och rörelseresultatet steg 40 procent till 14,8 miljoner kronor. Nettoresultatet blev 11,6 miljoner kronor, vilket motsvarade en vinstmarginal på 11,9 procent.

"Den senaste tidens positiva volymutveckling och satsningar på lokal lönsamhet har resulterat i att mer än tre fjärdedelar av Veteranpoolens kontor nu har nått kritisk massa med en affärsvolym som möjliggör lönsamhet lokalt", skriver Mats Claesson i vd-ordet.

Fastighetsbolaget Tingsvalvet har släppt sin första kvartalsrapport sedan bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market den 14 juni.

Resultatet i koncernen och verksamheten har utvecklats enligt plan, meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Hyresintäkter för perioden uppgick till 11,0 miljoner kronor, medan driftnetto för perioden uppgick till 9,1 miljoner kronor.

Resultat per aktie blev 2:19 kronor.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -