På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Investor, Sandvik och Avanza har offentliggjort sina bokslut för 2020.

Investmentbolaget Investor föreslår en utdelning om 14:00 kronor per aktie för 2020.

Det framgår av bokslutskommunikén för 2020.

Utdelningen för 2019 låg på 9:00 kronor efter att investmentbolaget för cirka ett år sedan först förslagit 14:00 kronor, ett förslag som reviderades ned i slutet av mars på grund av pandemin.

Utdelningen för 2020 föreslås betalas ut i två utbetalningar under året, där den första uppgår till 10:00 kronor.

Styrelsen föreslår även en aktiesplit 4:1, det vill säga varje befintlig aktie kommer att delas upp i fyra aktier.

Bolaget redovisar i rapporten ett marknadsvärdesjusterat substansvärde om 713 kronor per aktie för utgången av det fjärde kvartalet 2020, upp från 702 kronor i slutet av det tredje kvartalet.

Detta substansvärde betyder att rabatten uppgick till 16,1 procent vid utgången av perioden (räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien), att ställa mot 16,7 procent i slutet av det tredje kvartalet.

Det som kallas det rapporterade substansvärdet per aktie var vid periodens utgång var 603 kronor, mot 599 kronor vid utgången av det tredje kvartalet.

Investors resultat efter skatt blev 7.586 miljoner kronor (33.713) i det fjärde kvartalet. Resultatet per aktie uppgick till 9:99 kronor (44:07).

Det Investorägda medicinteknikbolaget Mölnlyckes organiska omsättningstillväxt var 41 procent i konstant valuta i det fjärde kvartalet 2020, enligt investmentbolagets delårsrapport.

Det innebär en acceleration från det tredje kvartalet när den organiska tillväxten var 29 procent.

Mölnlyckes tillväxt i fjärde kvartalet var huvudsakligen driven av covid 19-relaterad omsättning inom skyddsutrustning, men den underliggande verksamheten utvecklades också väl med 9 procent organisk omsättningstillväxt, uppger Investor.

"Ebita-marginalen förbättrades med 4 procentenheter och kassaflödesgenereringen var stark", skriver investmentbolaget.

Mölnlycke distribuerade 347 miljoner euro till Patricia Industries.

Mölnlyckes omsättning inom skyddsutrustning förväntas bidra positivt även under 2021, men i betydligt mindre omfattning än under 2020, är budskapet.

I förra delårsrapporten uppgav Investor att den positiva effekten förväntades bestå under det fjärde kvartalet och in i 2021, men i mindre omfattning.

Investor redovisade på torsdagen en totalavkastning för fjärde kvartalet 2020 på 2 procent, att jämföra med 6 procent för relevanta jämförelseindex (SIXRX).

Semcon förväntar sig att rapportera ett rörelseresultat för fjärde kvartalet 2020 som uppgår till 49 miljoner kronor (49), vilket är 36 procent högre än analytikernas estimat.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet har bland annat påverkats positivt av vinster i avslutade projekt om 9 miljoner kronor (3). För helåret 2020 förväntas rörelseresultatet uppgå till 130 miljoner kronor (142).

Rörelsens intäkter för fjärde kvartalet förväntas uppgå till 401 miljoner kronor (489) och för helåret till 1.627 miljoner kronor (1.858), vilket ger en rörelsemarginal för fjärde kvartalet om 12,1 procent (10,0) och för helåret om 8,0 procent (7,6).

Alla siffror är preliminära och oreviderade. Semcon kommer att ge ytterligare kommentarer i samband med att bokslutskommunikén för 2020 publiceras onsdagen den 10 februari.

Nätbanken Avanza redovisar ett rörelseresultat på 486 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020. Ett genomsnitt av fem analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 422 miljoner kronor. De totala intäkterna uppgick till 706 miljoner kronor. Där låg analytikernas snittprognos på 643 miljoner kronor. Courtageintäkterna var 291 miljoner kronor under kvartalet, vilket kan jämföras med analytikersnittet på 295 miljoner kronor.

Avanza föreslår en utdelning om 0:85 kronor per aktie för 2020 trots ett enligt bankens vd Rikard Josefsson "ett starkt år".

Utdelningen är en sänkning från 2:30 kronor för 2019 och klart lägre än analytikernas snittförväntningar som enligt Infronts sammanställning låg på 1:97 kronor.

Redan i oktober flaggade Avanza för att banken skulle frångå sin utdelningspolicy för att stärka primärkapitalet. I onsdagens rapport ger Rikard Josefsson ytterligare förklaring.

"Detta med anledning av Finansinspektionens rekommendation till finansiella institut att vara återhållsamma med utdelningar. Utdelningsutrymmet i sig är dock betydligt högre och när Finansinspektionen häver sin rekommendation, förhoppningsvis under hösten, planerar styrelsen att återkomma med ytterligare ett utdelningsförslag till en extra bolagsstämma", skriver han.

"Trots det högre kapitalbehovet med anledning av bruttosoliditetskravet som träder ikraft i juni finns idag utrymme att dela ut ytterligare 2:95 kronor per aktie", skriver han vidare.

Nätbanken Avanza beskriver helåret 2020 som ett "riktigt rekordår" där bolagets uppsatta mål nåddes "med råge". Det skriver vd Rikard Josefson i delårsrapporten.

"Nu kanske någon frågar sig om vi tog i för lite när vi satte våra nya mål för nästan precis ett år sedan. När vi satte dem kändes de utmanande, men att 2020 skulle bli ett sådant rekordår tillväxtmässigt hade vi aldrig kunnat drömma om. Det känns fortfarande tidigt att ändra målen, men givet det resultat vi nu presenterat och beroende på hur 2021 fortsätter får vi återkomma till om vi behöver höja vår ambitionsnivå ytterligare. De strukturella tillväxtförutsättningarna är fortsatt lika starka", skriver han.

Avanzas avkastning på eget kapital landade på 57 procent för helåret 2020, vilket är väl över målet på 25–30 procent.

Samtidigt är bolaget på god väg mot sitt mål om en marknadsandel av den svenska sparmarknaden på närmare 7 procent år 2025, där marknadsandelen per den sista september nådde 5,4 procent och där Avanza stod för 19,4 procent av nettoinflödet under den senaste tolvmånadersperioden.

"Vi har återigen ett framgångsrikt kvartal bakom oss. Även om pandemin förtar lite av glädjen kan jag konstatera att vi under fjärde kvartalet hade ett nettoinflöde på 18,7 miljarder kronor samt välkomnade 85.600 nya kunder samtidigt som aktiviteten bland våra sparare var fortsatt mycket hög", skriver Rikard Josefson.

Under det fjärde kvartalet var courtagenettot fortsatt starkt som ett resultat av hög aktivitet och en stark avslutning på året. Aktiviteten spillde även över på valutaintäkterna och även fondprovisionerna var "rekordstarka", skriver han.

Fondkapitalet passerade 150 miljarder kronor vid årsskiftet.

Verkstadsbolaget Sandviks justerade rörelseresultat blev 4.505 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020. Ett genomsnitt av 22 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 4.188 miljoner kronor.

Försäljningen var 22.408 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 22.466 miljoner kronor. Sandviks orderingång uppgick till 22.051 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 21.594 miljoner kronor.

Resultatet före skatt blev 3.407 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 2.876 miljoner kronor. De jämförelsestörande posterna var -1.018 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på -1.096 miljoner kronor.

Sandvik föreslår en ordinarie utdelning om 4:50 kronor per aktie (0). Därutöver föreslås 2:00 kronor i en extrautdelning.

"Den sammanlagda utdelningen tar hänsyn till nuvarande marknadsläge samtidigt som en solid balansräkning prioriteras för att stödja våra tillväxtambitioner", skriver bolaget.

Det totala förslaget motsvarar 75 procent av den justerade vinsten för 2020. Analytikerna hade i snitt väntat sig en utdelning om 4:07 kronor per aktie, enligt Infronts sammanställning. Utdelningsförslaget för 2019 låg ursprungligen på 4:50 kronor per aktie. När pandemin var ett faktum sänktes förslaget i mars 2020 till 3:00 kronor. Några veckor senare drog förslaget om utdelning för 2019 helt tillbaka.

Den återhämtningstakt som verkstadsföretaget Sandvik noterade i början av oktober fortsatte under fjärde kvartalet. Det uppger vd Stefan Widing i bokslutsrapporten.

"Efterfrågan i vår långcykliska gruvverksamhet var stark och vi såg en uppgång från förra kvartalet i vår kortcykliska verksamhet. Den organiska orderingången ökade därför med 3 procent för koncernen jämfört med samma period föregående år (justerat för större ordrar)", skriver Sandvik-chefen.

Trots lägre intäkter i spåren av covid-19 uppnådde Sandvik en stark och förbättrad justerad marginal om 20,1 procent under kvartalet (19,1), framhåller Stefan Widing som uppger att förbättringen kom med stöd av kortsiktiga och långsiktiga besparingsinitiativ.

"Detta bekräftar att vi har haft en mycket bra kostnadskontroll och anpassningsbarhet under det gångna årets utmanande marknadsförhållanden", skriver Sandvik-chefen.

Under kvartalet uppnådde bolaget omkring 920 miljoner kronor i besparingar och minskade ej nödvändiga utgifter för koncernen jämfört med föregående år. Dock hade negativa valutaeffekter en påverkan på rapporterade intäkter och rapporterat rörelseresultat, noterar han. Orderingång och intäkter för helåret 2020 minskade med 12 respektive 11 procent efter påverkan från covid-19-pandemin.

"Samtidigt har Sandvik kunnat bibehålla motståndskraftiga justerade marginaler om 16,9 procent (18,6)", skriver Stefan Widing.

Sandviks affärsområde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions orderingång minskade organiskt med 7 procent i det fjärde kvartalet 2020 jämfört med samma period året innan.

Nedgången kom trots en väsentlig förbättring från förra kvartalet drivet av fordonsindustrin och en ökad aktivitet i Asien och framförallt i Kina, uppger Sandviks vd Stefan Widing i bokslutsrapporten.

"Den dagliga orderingången i december var negativ med medelhöga ensiffriga tal jämfört med samma period föregående år och med en förbättring under de första veckorna i januari och orderingång var i negativa låga ensiffriga tal jämfört med föregående år", meddelar Sandvik-chefen angående affärsområdet.

Affärsområdet Sandvik Mining and Rock Technology hade en rekordhög orderingång med en ökning om 15 procent jämfört med samma period året före, stärkt av fortsatt stark utveckling inom utrustning och ett förbättrat resultat inom eftermarknadsaffären.

Affärsområdet Sandvik Materials Technologys orderingång minskade med 31 procent i fjärde kvartalet. Justerat för större ordrar om 1,1 miljarder kronor för avancerade rörprodukter under samma period året ninan minskade orderingången med 7 procent, påverkat av den fortsatt låga efterfrågan inom olja och gas. Det motverkades delvis av en ökad efterfrågan inom industriell uppvärmning och konsumentrelaterade segment, uppger bolaget.

"Även om kvartalet präglades av en ökad optimism och högre aktivitet befinner vi oss likväl mitt i en andra våg av covid-19. Det är svårt att förutsäga de kortsiktiga följderna och på lång sikt kommer hanteringen av pandemin och de penningpolitiska besluten att avgöra hur snabb och kraftfull återhämtningen blir. Under tiden förblir våra prioriteringar att fortsätta med försiktighetsåtgärderna för att våra medarbetare och kunder ska vara säkra, och att fokuserat genomdriva våra besparingsinitiativ samtidigt som vi tar tillvara de attraktiva tillväxtmöjligheter som ligger framför oss", skriver Stefan Widing i bokslutsrapporten.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -